Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT2-2.4011.330.2017.1.MM
z 5 grudnia 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2017 r. (data wpływu 5 października 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem osobom niebędącym klientami firmy w ramach akcji promocyjnych nagród o wartości nieprzekraczającej 760 zł – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 5 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem osobom niebędącym klientami firmy w ramach akcji promocyjnych nagród o wartości nieprzekraczającej 760 zł.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


… Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką dystrybucyjną należącą do grupy kapitałowej … (dalej: Grupa). Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji żywności mrożonej w Polsce, w tym dostaw towarów nabywanych uprzednio u dostawców/producentów niezależnych, jak i dostawców/producentów organizacyjnie należących do Grupy.

W toku prowadzonej działalności, Wnioskodawca organizuje różnego rodzaju akcje wsparcia sprzedaży skierowane do osób fizycznych mających realny wpływ na decyzje zakupowe klientów Spółki. Co do zasady, klientami nabywającymi towary dystrybuowane przez Spółkę są sklepy, hurtownie, hotele i restauracje (dalej: Klienci). Zazwyczaj osobami mającymi realny wpływ na decyzje zakupowe danego Klienta są kierownicy sklepów/hurtowni bądź osoby na stanowiskach kupców, menedżerowie hoteli lub restauracji oraz kucharze. Z tego względu Spółka organizuje Akcje Promocyjne, w których wydaje tym osobom nagrody w zamian za obrót zrealizowany przez danego Klienta lub zakup przez danego Klienta określonego typu towarów (dalej: Akcje Promocyjne). Zatem w ramach Akcji Promocyjnych nagrody otrzymują osoby fizyczne niebędące Klientami Spółki, mające jednak znaczący wpływ na zakupy dokonywane przez Klientów. Przedmiotowy wniosek dotyczy sytuacji gdy nagrody wydawane są przez Spółkę osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnych niebędącym Klientami Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy o PIT pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przekroczy 760 zł?


Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnych niebędącym Klientami Spółki z tytułu realizacji poziomu obrotu bądź zakupu określonych towarów przez Klientów będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową.

W rezultacie, nagrody o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 760 zł będą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT i w związku z tym, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy o PIT.

Natomiast w przypadku nagród o wartości jednostkowej przekraczającej 760 zł, Spółka zobowiązana będzie jako płatnik pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagród i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby Spółki w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, co wynika z art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o PIT. Natomiast w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego Wnioskodawca będzie obowiązany przekazać do urzędu skarbowego właściwego według siedziby Spółki roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR (art. 42 ust. 1a ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 ustawy o PIT określa źródła przychodów, wśród których wymienia między innymi przychody ze stosunku służbowego i stosunku pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychody z innych źródeł.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przychodami z innych źródeł są wszelkie przychody, które nie mieszczą się w innych źródłach przychodów (np. w przychodach ze stosunku pracy, przychodach z działalności gospodarczej, itp.). Ustawodawca w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT wskazuje jedynie przykładowo na różnego rodzaju przychody pochodzące z innych źródeł. O przykładowym charakterze tego katalogu świadczy użycie w przepisie sformułowania „w szczególności”. Przychodami z innych źródeł będą także inne przychody niewymienione wyraźnie w ustawie.

Ponadto, w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT jako przykład przychodów z innych źródeł wymieniono między innymi nagrody i inne nieodpłatne świadczenia. Konsekwentnie, wszelkiego rodzaju nagrody, wygrane czy premie przyznawane w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju akcjach czy konkursach traktowane są jak przychody z innych źródeł.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Z kolei stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności.

Mimo że ustawodawca posłużył się w powołanych wyżej przepisach wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował definicji tego pojęcia ani w ustawie o PIT ani w żadnej innej ustawie podatkowej. W tej sytuacji, zgodnie z zasadami wykładni, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdzie wykładnia językowa. Zgodnie z Wielkim Słownikiem Języka Polskiego (www.wsjp.pl), pojęcie „sprzedaż” oznacza oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z kolei „premia” oznacza m.in. nagrodę. Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy" należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Na tej podstawie przyjąć można, że sprzedaż premiowa oznaczać może oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z którą to czynnością związana jest nagroda.

Opisane Akcje Promocyjne spełniają wskazane powyżej cechy sprzedaży premiowej. Podstawowym warunkiem przyznania nagrody jest bowiem zakup towarów oferowanych przez Wnioskodawcę (tj. zrealizowanie wskazanego poziomu obrotów lub nabycie określonych towarów). Nagroda w ramach każdej Akcji będzie przyznawana w zamian za skuteczne zrealizowanie obrotów przez podmiot, w którym uczestnik ma realny wpływ na decyzje zakupowe. Przyznawana uczestnikom nagroda będzie zatem ściśle powiązana ze sprzedażą bowiem wystąpienie sprzedaży będzie warunkiem przyznania nagrody.

Zauważyć należy, że „umowa sprzedaży” uregulowana została w art. 535 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Na tej podstawie należałoby uznać, że sprzedaż premiowa występowałaby tylko w przypadku, gdy nabywca byłby równocześnie podmiotem otrzymującym nagrodę (premię). Tym samym, zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT miałoby zastosowanie wyłącznie do nagród (premii) wypłacanych osobom, które zawarły umowę sprzedaży z podmiotem przyznającym premie.

Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, odwoływanie się do definicji pojęcia sprzedaży zawartej w Kodeksie cywilnym jest niezasadne. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, prawo podatkowe jest autonomiczną gałęzią prawa, do której nie można automatycznie przenosić pojęć zdefiniowanych dla potrzeb innych gałęzi prawa, o ile nie wynika to wyraźnie z ustawy. Mając natomiast na uwadze treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, brak jest podstaw do zawężania zakresu pojęcia sprzedaży premiowej.

W ocenie Wnioskodawcy przedstawione powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 lipca 2013 r. (sygn. III SA/Wa 381/13), wskazał, że: „Sąd podziela stanowisko Strony skarżącej, iż do celów zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż kontrahent nie prowadzi bezpośrednio (we własnym imieniu) punktów handlowych mogących prowadzić sprzedaż detaliczną jego towarów, a Strona w ramach świadczonych usług marketingowo- reklamowych na rzecz swoich klientów, koordynuje akcję sprzedaży premiowaną nagrodą zgodnie z regulaminem opisanym we wniosku. To, że akcje sprzedaży premiowej realizowane są na zlecenie dużych podmiotów gospodarczych, klientów Wnioskodawcy (podstawą ich realizacji jest każdorazowo zlecenie zawarte między Spółką a Kontrahentem oraz przygotowany przez Spółkę regulamin) nie zmienia istoty sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., którego treść wskazuje, iż jest pojęciem szerszym niż sprzedaż w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który ponadto, jak trafnie wskazała Strona, nie zna pojęcia „sprzedaży premiowej”.

Również w innych orzeczeniach sądy administracyjne wskazywały na konieczność szerokiego rozumienia pojęcia sprzedaży premiowej. Przykładowo wskazać można wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 r. (sygn. III SA/Wa 2248/12), w którym podkreślono, że: "W ocenie Sądu w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawodawcy chodziło o objęcie zwolnieniem każdej nagrody otrzymywanej przez podatników - konsumentów w ramach wszelkich akcji promocyjnych, marketingowych, motywacyjnych, organizowanych przez profesjonalnych przedsiębiorców, o ile oczywiście zachodzą dalsze warunki zwolnienia’’.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy. Ustawodawca w treści powyższego przepisu, jak i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, posługuje się pojęciem „nagród związanych ze sprzedażą premiową”, a nie premią z tytułu sprzedaży. Zatem istotne z punktu widzenia zastosowania zwolnienia dla nagród związanych ze sprzedażą premiową nie są cechy podmiotu wydającego i otrzymującego nagrodę, a jedynie to, czy istnieje związek pomiędzy przyznaną nagrodą a sprzedażą.

Wnioskodawca uważa, że w analizowanym przypadku taki związek niewątpliwie istnieje. Nagroda będzie bowiem przyznawana pod warunkiem osiągnięcia określonego poziomu obrotów bądź zakupu określonych towarów, tj. pod warunkiem wystąpienia sprzedaży. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzedaż wystąpi między Spółką i uczestnikiem Akcji otrzymującym nagrodę za skuteczne zrealizowanie określonych transakcji, czy między Spółką i podmiotem nabywającym towary. Istotne z punktu widzenia zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT jest wystąpienie sprzedaży i związku między sprzedażą i nagrodą. Oba te elementy w analizowanych Akcjach Promocyjnych bezsprzecznie istnieją.

Co więcej, analizując zakres stosowania zwolnienia z opodatkowania dla nagród związanych ze sprzedażą premiową nie sposób nie odnieść się do celu jaki ma realizować to zwolnienie. Rolą sprzedaży premiowej jest motywowanie kontrahenta do dokonywania zwiększonych zakupów, intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy, wyrobienie określonych, korzystnych z punktu widzenia sprzedawcy przyzwyczajeń klienta, zwiększenie jego lojalności i zainteresowania oferowanymi produktami. Te cele realizują Akcje Promocyjne, które zmierzają do zachęcania uczestników do wybierania towarów Spółki, a tym samym do zwiększania przychodów Spółki ze sprzedaży.

Stanowisko Spółki potwierdza aktualna linia interpretacyjna wyrażona m.in. w interpretacji z dnia 6 czerwca 2017 r. nr 0114-KDIP3-3.4011.13.2017.2.GF.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Spółki nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnych niebędącym Klientami Spółki z tytułu realizacji poziomu obrotu bądź zakupu określonych towarów przez Klientów będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową korzystające ze zwolnienia z PIT do kwoty 760 zł.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.


Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem tych dochodów, które ustawodawca enumeratywnie wymienił jako zwolnione od podatku oraz od których zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust.1 pkt 9 inne źródła.

Zgodnie zaś z art. 20 ust. 1 tej ustawy – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.


Wobec powyższego, aby wartość nagród zwolniona była z podatku dochodowego na podstawie zacytowanego przepisu spełnione muszą być następujące warunki:


  • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
  • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
  • nagroda nie może zostać otrzymana przez podmioty w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.


Dokonując wykładni pojęcia sprzedaży premiowej - wobec braku definicji legalnej - w pierwszej kolejności szukać należy podatkowego sensu badanego zwrotu, a dopiero po stwierdzeniu, że ustawodawca nie nadał mu odrębnej dla prawa podatkowego treści, można przyjąć wykładnię stosowaną w innej dziedzinie prawa. Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny - w wyroku sygn. akt II FSK 1618/13 z dnia 18 czerwca 2015 r. - w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wielokrotnie pojawia się pojęcie „sprzedaż". O sprzedaży mowa jest między innymi w art. 3 ust. 2b pkt 4, art. 5a pkt 20, art. 9 ust. 6 ( sprzedaż krótka), w art. 14 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 28-30, pkt 72, pkt 101. Treść wskazanych wyżej przepisów wskazuje jednak, że ustawodawca pojęciem tym nie posługuje się konsekwentnie. Z kontekstu w jakim wyrażenie to zostało użyte można jedynie wnioskować, czy w przepisie posłużono się nim w znaczeniu potocznym czy też w znaczeniu jakim posługuje się inna ustawa podatkowa bądź kodeks cywilny, czy też w końcu w znaczeniu specyficznym tylko dla tej ustawy. (…).

W mającym zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. ustawodawca użył wyrażenia składającego się z dwóch słów – „sprzedaż premiowa", a zwolnieniem objął do pewnej wysokości nagrody związane z taką sprzedażą. W art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. określił natomiast stawkę podatku od nagród ze sprzedaży premiowej wyższej niż kwota zwolniona. Nie było objęte sporem, że nagroda, o której mowa w przywołanych przepisach stanowi dodatkowe świadczenie, przyznawane według reguł ustalonych przez nagradzającego bez ekwiwalentu ze strony nagrodzonego, a jej celem jest zachęcenie do dalszych zakupów. Istotnym jest, że wyrażenie to nie zostało zdefiniowane w języku prawnym, co nie pozwala na jego definiowanie przy pomocy wykładni systemowej zewnętrznej, w tym za pomocą ustawy Kodeks cywilny. Skoro zatem pojęcie „sprzedaż premiowa" zostało zaczerpnięte z języka potocznego, to jego znaczenie dla potrzeb wykładni art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. należy przyjąć w znaczeniu potocznym, co oznacza (…) sprzedaż towarów i usług związaną z otrzymaniem nagrody przez nabywającego.

Analogiczne stanowisko zaprezentowane zostało m. in. w następujących wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 18 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK 1540/13, z dnia 17 lipca 2015 r. sygn. akt II FSK 1452/13, z dnia 17 lipca 2015 r. sygn. akt II FSK 1453/13, z dnia 17 lipca 2015 r. sygn. akt II FSK 1526/13, z dnia 29 października 2015 r. sygn. akt II FSK 218/15, z dnia 29 października 2015 r. sygn. akt II FSK 180/15, z dnia 27 marca 2015 r. sygn. akt II FSK 2758/14.

Z powołanych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (w tym wyroków powołanych przez Wnioskodawcę) jednoznacznie wynika, że zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie tylko i wyłącznie do tych nagród, które zostały wydane nabywającemu (klientowi) w związku z dokonaną na jego rzecz sprzedażą towarów i usług.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, … Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką dystrybucyjną należącą do grupy kapitałowej … (dalej: Grupa). Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji żywności mrożonej w Polsce, w tym dostaw towarów nabywanych uprzednio u dostawców/producentów niezależnych, jak i dostawców/producentów organizacyjnie należących do Grupy.

W toku prowadzonej działalności, Wnioskodawca organizuje różnego rodzaju akcje wsparcia sprzedaży skierowane do osób fizycznych mających realny wpływ na decyzje zakupowe klientów Spółki. Co do zasady, klientami nabywającymi towary dystrybuowane przez Spółkę są sklepy, hurtownie, hotele i restauracje (dalej: Klienci). Zazwyczaj osobami mającymi realny wpływ na decyzje zakupowe danego Klienta są kierownicy sklepów/hurtowni bądź osoby na stanowiskach kupców, menedżerowie hoteli lub restauracji oraz kucharze. Z tego względu Spółka organizuje Akcje Promocyjne, w których wydaje tym osobom nagrody w zamian za obrót zrealizowany przez danego Klienta lub zakup przez danego Klienta określonego typu towarów (dalej: Akcje Promocyjne). Zatem w ramach Akcji Promocyjnych nagrody otrzymują osoby fizyczne niebędące Klientami Spółki, mające jednak znaczący wpływ na zakupy dokonywane przez Klientów. Przedmiotowy wniosek dotyczy sytuacji gdy nagrody wydawane są przez Spółkę osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Z wniosku wynika zatem, że w ramach akcji zorganizowanej przez Wnioskodawcę nagrody nie będą przyznawane podmiotom które zakupują u Wnioskodawcy towary (sklepom, hurtowniom, hotelom i restauracjom) lecz osobom mającym realny wpływ na decyzje zakupowe danego klienta, tj. kierownikom sklepów/hurtowni, osobom na stanowiskach kupców, menadżerów hoteli lub restauracji oraz kucharzom. Wobec powyższego - mając na uwadze treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i powołane powyżej wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdzić należy, że nie są to nagrody związane ze sprzedażą premiową, a w konsekwencji nie ma do nich zastosowania omawiane zwolnienie przedmiotowe.

Wartość ww. nagród przekazywanych osobom niebędącym klientami Wnioskodawcy należy zatem zakwalifikować do przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy – jako podmiocie przekazującym ww. nagrody – stosownie do art. 42a ww. ustawy - ciąży obowiązek wystawienia informacji o wysokości przychodu (PIT-8C). Art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi bowiem, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji wskazać należy, że interpretacje podatkowe kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, a zatem nie mają one zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

W kwestii natomiast powołanych przez Wnioskodawcę wyroków, tj. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2248/12 oraz z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 381/13 wskazać należy, że niewątpliwie wyroki sądów kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie prawnym. Należy stwierdzić, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Wskazać przy tym należy, że wyroki te - wbrew sugestii Wnioskodawcy - nie potwierdzają zaprezentowanego przez niego stanowiska, albowiem wynika z nich, że zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie w sytuacji, gdy nagroda wydawana jest konsumentowi (nabywcy towaru/usługi).


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj