Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-1.4011.90.2017.2.BS
z 6 października 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 czerwca 2017 r. (data wpływu 19 czerwca 2017 r.), uzupełnionym 4 i 16 sierpnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych, którzy są będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 lipca 2017 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4011.90.2017.1.BS, Znak: 0111-KDIB1-1.4010.69.2017.1.BS wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 4 i 16 sierpnia 2017 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) jest spółką prawa handlowego, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług promocji oraz marketingu towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca organizuje, na zlecenie oraz koszt przedsiębiorców (dalej: „Klientów”), różnego rodzaju akcje promocyjne (dalej: „Akcje Promocyjne”) skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz innych podmiotów, o których mowa jest w art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) (dalej: „Uczestnicy”), których celem jest zwiększenie przychodów realizowanych przez Klientów.

Realizując Akcje Promocyjne Wnioskodawca działa w imieniu własnym ale na rzecz Klienta. Regulaminowym organizatorem Akcji Promocyjnej jest Wnioskodawca i to on zobowiązany jest względem Uczestników do wydania nagród (na zasadzie przyrzeczenia publicznego). Obowiązek ten ciążyć będzie na Wnioskodawcy nawet gdyby nie otrzymał on środków na ten cel od Klienta. Dodatkowo, Uczestnicy Akcji Promocyjnej nie wchodzą w żadne relacje bezpośrednio z Klientem, jego przedstawicielami, dystrybutorami czy sklepami zaangażowanymi w Akcję Promocyjną - wszelkie roszczenia, reklamacje itd. mogą kierować wyłącznie wobec Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie działa zatem w charakterze pośrednika pomiędzy Klientem a Uczestnikami, ale działając na rzecz Klienta jednocześnie działa w imieniu własnym. Natomiast Klient jest podmiotem, który ponosi ekonomiczny ciężar organizacji Akcji Promocyjnej - jest on m.in. zobowiązany wobec Wnioskodawcy (a nie Uczestników Akcji Promocyjnej) do pokrycia kosztów organizacji Akcji Promocyjnej, w tym kosztu nagród wydanych w Akcji Promocyjnej (koszt nagród stanowi jeden z elementów kalkulacyjnych wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy od Klienta).

Wśród Akcji Promocyjnych znajdują się akcje, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa o PIT”), w tym konkursy, sprzedaż premiowa oraz inne akcje promocyjne o charakterze nienazwanym zawierające w swojej treści m.in. elementy konkursu oraz sprzedaży premiowej. Zgodnie z regulaminami konkursów ich celem będzie wyłonienie osoby lub osób które w najlepszy sposób wywiązały się z realizacji określonego zadania. Tym samym Wnioskodawca zakłada, że organizowane przez niego konkursy zawierają element rywalizacji. Opisane powyżej Akcje Promocyjne są aktualnie realizowane przez Wnioskodawcę (dalej: „Stan faktyczny”) a ponadto Wnioskodawca planuje, że będą one organizowane przez niego w przyszłości (dalej: „Zdarzenie przyszłe”). Wnioskodawca podjął decyzję o złożeniu niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w celu uzyskanie jednoznacznego stanowiska organu podatkowego w przedmiocie spoczywających na nim obowiązków płatnika oraz zobowiązań o charakterze sprawozdawczym.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:

  1. Czy Wnioskodawca, jako organizator Akcji Promocyjnych, o których mowa jest w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT, jest zobowiązany pobrać od wartości nagród przekazanych zwycięzcom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą - 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
  2. Czy Wnioskodawca, jako organizator Akcji Promocyjnych, o których mowa jest w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT, jest zobowiązany do wystawienia uczestnikom Akcji Promocyjnych, będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, informacji PIT-8C na zasadzie art. 42a Ustawy o PIT, w przypadku wydania nagród na rzecz tych osób? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, jako organizator Akcji Promocyjnych, o których mowa jest w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa o PIT”), nie jest on zobowiązany pobrać od wartości nagród przekazanych zwycięzcom - osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Jako organizator Akcji Promocyjnych, o których mowa jest w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT, nie jest zobowiązany również do wystawienia uczestnikom Akcji Promocyjnych, będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, informacji PIT-8C na zasadzie art. 42a Ustawy o PIT. Uzasadniając ww. stanowisko, Wnioskodawca wskazał, że Ustawa o PIT zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia w pkt 3 „pozarolniczą działalność gospodarczą” oraz w pkt 9 „inne źródła”. Definicja działalności gospodarczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w treści art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT, przy czym w tym miejscu warto zaznaczyć, że przychody z tego tytułu nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 Ustawy o PIT.

Jak wynika z art. 9a ust. 1 i 2 Ustawy o PIT, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” opodatkowane są na ogólnych zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa lub podatek liniowy) albo według form opodatkowania określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 14 ust. 1 Ustawy o PIT). Natomiast katalog przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT, został ustalony przez prawodawcę podatkowego w sposób otwarty i do tego źródła zalicza się m.in.: „inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 (art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT).

Z przedstawionego opisu Stanu Faktycznego oraz Zdarzenia Przyszłego wynika, że Wnioskodawca organizuje oraz zamierza organizować w przyszłości m.in. konkursy o charakterze motywacyjnym, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników sprzedażowych określonych produktów. Uczestnikami konkursów będą z kolei m.in. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Uczestnicy konkursów będą rywalizować między sobą w celu osiągnięcia najlepszych wyników, a konkursy prowadzić będą do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminach tychże konkursów. Biorąc pod uwagę opisane powyżej uwarunkowania należy przyjąć, że nagrody wydawane przez Wnioskodawcę na rzecz Uczestników w ramach konkursów powinny zostać zakwalifikowane do przychód ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”, o którym mowa jest w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT. W związku z tym dochód (przychód) z tytułu tych wygranych przez podatnika (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) powinien zostać opodatkowany według tych samych zasad jak dochód tego podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jest to bowiem dochód uzyskany przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, tak więc brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia prawnego aby przypisywać go do innego źródła przychodów i dokonywać w tym przedmiocie rozróżnienia. Konkludując zaś - na Wnioskodawcy - jako płatniku - nie będzie spoczywał w takim przypadku obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT, z tytułu wygranych w konkursach organizowanych przez Wnioskodawcę, otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Oznacza to także, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia uczestnikom konkursów, będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, informacji PIT-8C (art. 42a Ustawy o PIT a contrario).

Wnioskodawca twierdzi, że przedstawione przez niego stanowisko znajduje potwierdzenie w bieżącej praktyce organów podatkowych. Jako przykład można wskazać pismo Ministra Finansów z 12 stycznia 2016 r., Znak: DD9.8220.2.150.2015.JQP, w treści którego Organ uznał, że Biorąc pod uwagę przedstawiony zaistniały stan faktyczny stwierdza się, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygrana nagroda rzeczowa w loterii promocyjnej (samochód), w której Wnioskodawca wziął udział jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, kwalifikowana jest do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód (przychód) z tytułu wygranej podlega opodatkowaniu według tych samych zasad jak dochód z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W takim przypadku nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, przewidujący 10% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Warto odwołać się także do brzmienia interpretacji indywidualnej z 11 grudnia 2015, Znak: IBPB-1-1/4511-587/15/NL, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której organ ten uznał, że Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów. Zatem, jeżeli po stronie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą powstanie przychód w związku z uczestnictwem we wskazanym we wniosku konkursie, to Wnioskodawca i tak nie będzie zobowiązany do i odprowadzenia zaliczek na podatek z tego tytułu, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarcza muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych przychodów. W związku z powyższym, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły również obowiązki informacyjne, o których mowa w powołanym powyżej art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie on zobowiązany do wystawienia uczestnikom programu lojalnościowego, będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą informacji PIT-8C.

Wnioskodawca twierdzi, że wyrażony przez niego pogląd znajduje także potwierdzenie w treści następujących pism organów podatkowych: z 30 listopada 2015 r., Znak: DD9.8222.2. 41.2015.JQP; z 1 czerwca 2016 r. Znak: IBPB-2-1/4511-190/16/DP; z 5 maja 2016 r. Znak: IPPB4/4511-297/16-6/JK2 oraz z 27 stycznia 2017 r. Znak: 1462-IPPB1.4511.1201.2016.2.EC. Zdaniem Wnioskodawcy, także w przypadku przekazywania nagród związanych ze sprzedażą premiową na rzecz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca nie jest zobowiązany, jako płatnik, do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT.

Wnioskodawca podkreśla przy tym, że także w przypadku sprzedaży premiowej przekazuje on nagrody z tego tytułu na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i nagrody te zdobywane są przez te osoby w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. Tym samym oznacza to, że nagrody są bezpośrednim następstwem efektywnego wykonywania przez ww. osoby ich działalności gospodarczej. Biorąc więc to pod uwagę przypadek ten należy ocenić analogicznie jak nagrody w konkursach - nagrody z tytułu sprzedaży premiowej powinny zostać zakwalifikowane po stronie uczestników sprzedaży premiowej do źródła przychodów jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca uważa za zasadne podkreślić, że bez czynności podejmowanych w ramach działalności gospodarczej przez ww. uczestników, osoby te nie są bowiem uprawnione do uzyskania żadnych nagród w ramach organizowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży premiowej. Jeżeli bowiem dana osoba bierze udział w sprzedaży premiowej organizowanej przez Wnioskodawcę jako przedsiębiorca i w ramach tej akcji nabywa określone towary lub usługi, zakup których jest premiowany, to uzyskana w ten sposób korzyść majątkowa stanowi bez wątpienia przychód uzyskany ze źródła „działalność gospodarcza” - udział w sprzedaży premiowej uzależniony jest bowiem od tego, czy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą. Zatem, otrzymywane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nagrody pozostające w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą stanowią przychód z takiej działalności, opodatkowany łącznie z przychodami z tej działalności, stosownie do wybranej przez danego przedsiębiorcę formy opodatkowania.

W opinii Wnioskodawcy, powyższe stanowisko znajduje dodatkowe potwierdzenie w konstrukcji zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT. Zgodnie z treścią tego przepisu zwalnia się od podatku wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności.

Zdaniem Wnioskodawcy, przepis ten należy analizować przy uwzględnieniu wykładni celowościowej. Jak wynika bowiem z jego treści prawodawca podatkowy postanowił zwolnić osoby nieprowadzące działalności gospodarczej z podatku do określonej wysokości przychodu, bowiem nie mogłyby one rozliczyć kosztów uzyskania tego przychodu. Potwierdza to także zastosowanie przez ustawodawcę w tym przypadku zryczałtowanej, obniżonej stawki podatku (10%). Natomiast przedsiębiorca, w odróżnieniu od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiada możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów podatkowych, jeżeli takie wydatki poniósł w celu uzyskania nagrody (de facto będą to przede wszystkim wydatki poniesione w celu nabycia określonej ilości towarów lub usług uprawniających do uzyskania nagrody). Pobranie zaś od przedsiębiorcy zryczałtowanego podatku wyłączyłoby możliwość uwzględnienia tych wydatków jako kosztów podatkowych.

Przyjęcie odmiennego sposobu wykładni normy prawnej zawartej w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT, zgodnie z którą miałby on zastosowanie również do przychodów z działalności gospodarczej, prowadziłoby do wewnętrznej sprzeczności, pozbawiając sensu regulację przewidzianą w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT. Skoro bowiem w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT ustanowiona została generalna reguła opodatkowania przychodów z tego tytułu ryczałtem 10%, jednakże z zastrzeżeniem normy przewidzianej m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 68, to tym samym należy przyjąć, że całą regulację zawartą w art. 21 ust. 1 pkt 68 należy wykładać jako odstępstwo od tejże reguły. Tak więc, gdy w pkt 68 przewidziane zostało zwolnienie z opodatkowania do kwoty 760 zł, a także wyjątek od tego zwolnienia dla nagród związanych ze sprzedażą premiową otrzymanych przez przedsiębiorców w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności, to nie może ulegać jakiejkolwiek wątpliwości, że przychód ten możne być przypisany wyłącznie do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, należy przyjąć, że art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT nie dotyczy nagród przyznawanych w ramach sprzedaży premiowej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z tą działalnością. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, należy podkreślić, że ryczałtowe opodatkowanie przedsiębiorcy w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT prowadziłoby do niezgodności Ustawy o PIT z Konstytucją RP w zakresie zasady równego traktowania obywateli. Literalna wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 68 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT bez uwzględnienia wykładni systemowej skutkowałaby bowiem tym, że dwa podmioty znajdujące się w identycznej sytuacji prawnej byłyby traktowane w sposób odmienny. Przyjmując, że art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT miałby zastosowanie zarówno do nagród przyznawanych w ramach sprzedaży premiowej osobom nieprowadzącym działalności, jak i osobom prowadzącym działalność gospodarczą i jednoczesna odmowa zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT w zakresie tej drugiej grupy osób skutkowałoby rażącym i nieuzasadnionym dyskryminowaniem tej grupy w stosunku do osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Dopiero wówczas, gdy uzna się, że zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT nie stosuje się wobec przedsiębiorców dlatego, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany rozliczyć przychód z tytułu otrzymania nagrody w ramach tejże działalności, w efekcie pozwalając mu również uwzględnić koszty uzyskania przychodów, wykładnia przepisów Ustawy o PIT nie będzie prowadziła do naruszenia zasady równego traktowania podatników. Pogląd, że przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT nie stosuje się do nagród otrzymanych w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą potwierdza szereg orzeczeń sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć wydanych przez organy administracji skarbowej.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na uchwałę 7 sędziów NSA z 25 czerwca 2007 r. (sygn. akt II FPS 5/06), dotyczącą interpretacji art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT. Zgodnie z tezą tej uchwały: „ art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) nie miał w 1999 r. zastosowania do dochodów (przychodów) ze sprzedaży premiowej otrzymanych przez podmioty uzyskujące przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej”. Przepis, będący przedmiotem wykładni przez NSA (art. 30 ust. 1 pkt 2) od 1999 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku nie uległ zmianie w części dotyczącej pobierania zryczałtowanego podatku od nagród związanych ze sprzedażą premiową. Zdaniem Wnioskodawcy, stanowisko wyrażone przez NSA w powyższej uchwale znajduje pełne zastosowanie także na gruncie aktualnego stanu prawnego. Warto w tym miejscu podkreślić, że uchwała 7 sędziów NSA posiada ogólną moc wiążącą dla sądów administracyjnych, a w konsekwencji jej treść powinna być uwzględniana przez organy podatkowe wydające interpretacje przepisów prawa podatkowego.

Na fakt związania sądów administracyjnych uchwałą NSA wydaną w składzie 7 sędziów wskazują same sądy administracyjne. Przykładowo w wyroku WSA w Warszawie z 13 maja 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 465/12) stwierdzono, że: „(...) uchwała ta ma ogólną moc wiążącą w innych sprawach”. W tym samym kierunku wypowiedział się także NSA w wyroku z 9 grudnia 2016 r. (sygn. akt II GSK 805/15) stwierdzając słusznie, że: „Przepis art. 269 § 1 p.p.s.a. nie pozwala żadnemu składowi sądu administracyjnego rozstrzygnąć sprawy w sposób sprzeczny ze stanowiskiem zawartym w uchwale i przyjmować wykładni prawa odmiennej od tej, która została przyjęta przez skład poszerzony Naczelnego Sądu Administracyjnego”. Na moc wiążącą uchwał NSA wskazuje także doktryna. Przykładowo A. Kabat stwierdza, że: „istota owej mocy ogólnie wiążącej uchwał sprowadza się do tego, że stanowisko zajęte w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego wiąże pośrednio wszystkie składy orzekające sądów administracyjnych. Dopóki więc nie nastąpi zmiana tego stanowiska, dopóty sądy administracyjne powinny je respektować (A. Kabat, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, 2016.)”.

Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku wydania nagród uzyskanych w ramach sprzedaży premiowej przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach wykonywania tejże działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Wnioskodawca nie posiada również obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 42a Ustawy o PIT, co oznacza, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawienia uczestnikom sprzedaży premiowej, będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, informacji PIT-8C.

Powyżej zaprezentowane stanowisko Wnioskodawcy znajduje także potwierdzenie w aktualnej praktyce organów podatkowych. W tym miejscu wskazać należy na pisma: z 12 stycznia 2016 r. Znak: IPPB1/4511-1319/15-2/EC; z 11 stycznia 2016 r. Znak: DD9.8220.2.129.2015.JQP; z 26 listopada 2015 r. Znak: IPTPB1/4511-485/15-4/MM; z 23 marca 2016 r. Znak: IPPB1/4511-7/16-2/EC; z 17 lutego 2016 r. Znak: IPTPB1/4511-778/15- 3/MD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

  • działalność wykonywana osobiście,
  • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 5a pkt 6 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9

Przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy, stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125. Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 – są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W myśl art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Jak stanowi art. 30 ust. 8 ww. ustawy, dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27. Zgodnie z art. 31 ww. ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a cytowanej ustawy).

Stosownie do art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Należy przy tym wskazać, że w myśl art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług promocji oraz marketingu towarów i usług.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca organizuje, na zlecenie oraz koszt przedsiębiorców (klientów), różnego rodzaju akcje promocyjne skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz innych podmiotów o których mowa jest w art. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), których celem jest zwiększenie przychodów realizowanych przez Klientów. Realizując Akcje Promocyjne Wnioskodawca działa w imieniu własnym ale na rzecz Klienta. Regulaminowym organizatorem Akcji Promocyjnej jest Wnioskodawca i to on zobowiązany jest względem Uczestników do wydania nagród (na zasadzie przyrzeczenia publicznego). Obowiązek ten ciążyć będzie na Wnioskodawcy nawet gdyby nie otrzymał on środków na ten cel od Klienta. Dodatkowo, Uczestnicy Akcji Promocyjnej nie wchodzą w żadne relacje bezpośrednio z Klientem, jego przedstawicielami, dystrybutorami czy sklepami zaangażowanymi w Akcję Promocyjną - wszelkie roszczenia, reklamacje itd. mogą kierować wyłącznie wobec Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie działa zatem w charakterze pośrednika pomiędzy Klientem a Uczestnikami, ale działając na rzecz Klienta jednocześnie działa w imieniu własnym. Natomiast Klient jest podmiotem, który ponosi ekonomiczny ciężar organizacji Akcji Promocyjnej - jest on m.in. zobowiązany wobec Wnioskodawcy (a nie Uczestników Akcji Promocyjnej) do pokrycia kosztów organizacji Akcji Promocyjnej, w tym kosztu nagród wydanych w Akcji Promocyjnej (koszt nagród stanowi jeden z elementów kalkulacyjnych wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy od Klienta).

Wśród Akcji Promocyjnych znajdują się akcje, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym konkursy, sprzedaż premiowa oraz inne akcje promocyjne o charakterze nienazwanym zawierające w swojej treści m.in. elementy konkursu oraz sprzedaży premiowej. Zgodnie z regulaminami konkursów ich celem będzie wyłonienie osoby lub osób które w najlepszy sposób wywiązały się z realizacji określonego zadania. Tym samym Wnioskodawca zakłada, że organizowane przez niego konkursy zawierają element rywalizacji. Opisane powyżej Akcje Promocyjne są aktualnie realizowane przez Wnioskodawcę a ponadto Wnioskodawca planuje, że będą one organizowane przez niego w przyszłości. Wobec powyższego nagrody otrzymywane w przeprowadzanych przez Wnioskodawcę Akcjach Promocyjnych (konkursach i sprzedażach premiowych) przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (przedsiębiorców) stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlegają samodzielnemu opodatkowaniu przez te osoby, według tych samych zasad jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Brak jest bowiem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów jaką stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza ww. nagród, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy.

W konsekwencji, nagrody otrzymywane w przedmiotowych Akcjach Promocyjnych (konkursach i sprzedażach premiowych) przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (przedsiębiorców) w związku z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowaną stawką 10% wartości nagrody, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto należy wskazać, że w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca przeprowadzając akcje promocyjne na zlecenie swoich kontrahentów działa jedynie w imieniu i na rzecz tych kontrahentów. Natomiast organizatorem akcji promocyjnych – pomysłodawcą i inicjatorem będą zawsze kontrahenci Wnioskodawcy zlecający mu za wynagrodzeniem przeprowadzenie i zrealizowanie ww. Akcji Promocyjnych w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi, że dokonanie świadczenia, postawienie pieniędzy lub wartości pieniężnych do dyspozycji określonej osobie powinno nastąpić bezpośrednio przez podmiot, który jest płatnikiem. Płatnikiem jest podmiot, który finansuje dane przedsięwzięcie i ponosi jego ekonomiczny ciężar.

W rezultacie to kontrahenci Wnioskodawcy (zleceniodawcy) są organizatorami przedmiotowych Akcji Promocyjnych, natomiast Wnioskodawca działa za wynagrodzeniem w imieniu i na rzecz swoich zleceniodawców. Wnioskodawca, pomimo, że zorganizuje i przeprowadzi Akcję Promocyjną oraz dokona wydania nagród, to wartość nagród zostanie wliczona do wynagrodzenia Wnioskodawcy za organizację i przeprowadzenie Akcji Promocyjnych.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym sporządzania informacji o wysokości przychodów (PIT-8C) dla uczestników Akcji Promocyjnych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Jednocześnie zauważyć należy, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne, pisma organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych nie przeczą tezom prezentowanych w niniejszym rozstrzygnięciu. Z uwagi jednak na fakt, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach podmiotów, które o ich wydanie wystąpiły, nie są one wiążące w sprawie będącej przedmiotem ww. wniosku z dnia 9 czerwca 2017 r.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a,
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj