Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-1.4011.243.2017.2.NL
z 29 stycznia 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 listopada 2017 r. (data wpływu 1 grudnia 2017 r.), uzupełnionym 23 stycznia 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 5 stycznia 2018 r., Znak: 0111-KDIB1-1. 4011.243.2017.1.NL, wezwano do ich uzupełnienia, co też nastąpiło 23 stycznia 2018 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Od września 2015 r. jest jednym z 3 udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2018 r. Wnioskodawca planuje podwyższyć kapitał zakładowy spółki poprzez wniesienie do niej wkładów niepieniężnych w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa. W tym celu Wnioskodawca podjął szereg działań mających na celu wydzielenie z jego przedsiębiorstwa poszczególnych składników majątkowych, przychodów, kosztów, zobowiązań oraz należności. Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników. Księgi podatkowe Wnioskodawca prowadzi w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Wnioskodawca nie jestem czynnymi podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakres działalności przedsiębiorstwa obejmuje następujące kody PKD: 93.29.Z, 18.13.Z, 43.21.Z. 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.89Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 61.20.Z, 61.90.Z, 62.02.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 77.29.Z, 90.02.Z, 95.11.Z, 96.09.Z. Przedmiotem wyodrębnienia będzie działalność w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci internet, a więc działalność sklasyfikowana w kodzie 61.20.Z.

Przedmiotem aportu związanego z działalnością świadczenia dostępu do sieci internet będą zatem następujące składniki przedsiębiorstwa:

  • środki trwałe w postaci urządzeń, anten, radionadajników, radioodbiorników wchodzące w skład infrastruktury sieciowej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy,
  • środki obrotowe w postaci materiałów, narzędzi służących utrzymaniu i serwisowaniu infrastruktury sieciowej,
  • baza dostawców,
  • baza klientów,
  • należności oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów na dzień wniesienia aportu do spółki,
  • wiedza oraz doświadczenie.

Na dzień składania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie ma wyodrębnionych osobnych rachunków bankowych mających na celu jeszcze dokładniejsze wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jednakże możliwe jest przypisanie każdej operacji na rachunku bankowym do poszczególnej rodzaju działalności.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 17 stycznia 2018 r. wskazano ponadto, że działalność Wnioskodawcy to działalność regulowana - organem nadzorczym jest Urząd Komunikacji Elektronicznej. Przedmiot tej działalność znacznie odbiega od pozostałych czynności, które Wnioskodawca wykonuje w ramach prowadzonej przez niego firmy. W celu wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca podjął szereg działań mających na uwadze wyraźny podział ponoszonych koszów jak i osiąganych przychodów. Każdy poniesiony koszt jak i osiągnięty przychód jest analizowany i przypisywany do jednej z dwóch kategorii kosztów lub przychodów, dla których Wnioskodawca utworzył osobne wewnętrze ewidencje księgowe (dla celów podziału). Dzięki temu można jednoznacznie określić które koszty oraz które przychody należy przypisać do poszczególnych części przedsiębiorstwa. Wnioskodawca dokonał także podziału bazy klientów i dostawców w taki sposób, aby wyraźnie określić, który klient i dostawca jest związany z poszczególnymi częściami jego przedsiębiorstwa. W przypadku klientów i dostawców występujących jako strona w obydwu kategoriach kosztów/przychodów zostały utworzone podwójne kartoteki z podziałem na poszczególne części wg podziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. W taki sam sposób zostały podzielone należności i zobowiązania wobec kontrahentów. Również posiadane przez Wnioskodawcę poszczególne składniki majątku trwałego, zapasów, materiałów zostały podzielone i przypisane do poszczególnych części przedsiębiorstwa. W przypadku składników majątku wykorzystywanych w obydwu rodzajach działalności (wg podziału Wnioskodawcy) zostały one przypisane w całości do jednej części przedsiębiorstwa, a w ich miejsce w drugiej części przedsiębiorstwa zostały zakupione lub będą zakupione kolejne składniki majątku (maszyny, urządzenia). Jako że miejscem prowadzenia działalności jest miejsce zamieszkania Wnioskodawcy, nie ponosi on koszów najmu lokalu więc nie podzielił tej kategorii majątku. Know-how jaki Wnioskodawca posiada, w jego ocenie, również można podzielić i przypisać do poszczególnych części przedsiębiorstwa, gdyż działalność świadczenia usług dostępu do sieci Internet jest na tle pozostałych działalności wykonywanych przeze niego bardzo specyficzna i wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, a także znajomości prawa telekomunikacyjnego, gdyż jest to działalność regulowana i nadzorowana przez Organ Państwowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wyżej opisane zdarzenie przyszłe w postaci wniesienia aportu w zamian za objęcie udziałów w spółce z o.o. będzie objęte zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał on prawo do zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawiera art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podsumowując Wnioskodawca dokonał w przedsiębiorstwie podziału zarówno funkcjonalnego, organizacyjnego jak i finansowego poszczególnych składników majątku, stąd będzie miał prawo do zastosowania zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 200), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższego przepisu podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Z brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, wynika, że przychodem jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Oznacza to, że jeżeli do spółki mającej osobowość prawną wnoszony jest aport będący przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania.

Wątpliwości podatnika dotyczą ustalenia czy wyżej opisane zdarzenie przyszłe w postaci wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za objęcie udziałów w spółce z o.o. będzie objęte zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyżej powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że jeżeli w istocie jak wskazano we wniosku do spółki kapitałowej (spółki z ograniczona odpowiedzialnością) zostaną wniesione jako wkład niepieniężny składniki majątku stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa (o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), to ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy – będzie korzystać wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.

Reasumując, w momencie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstaje po stronie Wnioskodawcy przychód z tym związany, jednakże jest to przychód zwolniony z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 tej ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo nadmienić należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Pełna weryfikacja prawidłowości zakwalifikowania składników majątkowych przeniesionych do innych podmiotów oraz pozostawionych w Spółce jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy – Ordynacja podatkowa. Dokonując interpretacji indywidualnej organ interpretacyjny przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a,
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj