PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
Polska Klasyfikacja Działalności | stan prawny 08.08.2020

 

    Reset

73.11.Z
podklasa
Działalność agencji reklamowych
Podklasa ta obejmuje:
- kompleksowe projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych poprzez:
     - projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach,
     - projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam zewnętrznych, w formie bilbordów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystawach okiennych, reklam na samochodach i autobusach itp.,
     - dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,
     - tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych,
- prowadzenie kampanii reklamowych i pozostałe usługi reklamowe mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów, np. poprzez:
     - promocję wyrobów,
     - marketing bezpośredni,
     - doręczanie i zamieszczanie prospektów i próbek reklamowych oraz bezpośrednią reklamę korespondencyjną,
     - doradztwo marketingowe.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności wydawniczej dotyczącej materiałów reklamowych, sklasyfikowanej w 58.19.Z,
- produkcji reklam telewizyjnych, sklasyfikowanej w 59.11.Z,
- badań rynku, sklasyfikowanych w 73.20.Z,
- fotografii reklamowej, sklasyfikowanej w 74.20.Z,
- wysyłania materiałów reklamowych, sklasyfikowanego w 82.19.Z,
- organizacji targów i wystaw, sklasyfikowanej w 82.30.Z.
Interpretacje podatkowe:
- do PKD 73.11.Z (189)
klasa
Działalność agencji reklamowych
grupa
Reklama
Grupa ta obejmuje:
- pełną ofertę kampanii reklamowej (tzn. od możliwości wewnątrz firmy po zadania zlecane podwykonawcom) zawierającą:
     - strategie i planowanie mediów,
     - projektowanie reklam, ilustracji i plakatów,
     - pisanie scenariuszy do filmów reklamowych, umieszczanie ich w mediach,
     - doradztwo,
     - usługi kreatywne,
     - planowanie materiałów reklamowych (bez ich produkcji),
     - marketing bezpośredni i reklamę bezpośrednią,
- działalność związaną z reprezentowaniem mediów:
     - pośrednictwo w sprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w różnych mediach,
     - pośrednictwo w odsprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w różnych mediach.
dział
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
Dział ten obejmuje projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych i ich umieszczanie w czasopismach, gazetach, radiu i telewizji, lub innych mediach, jak również projektowanie miejsc na cele reklamowe.
M
sekcja
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sekcja ta obejmuje:
- działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagającą wiedzy specjalistycznej.
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

PKD - Zasady budowy klasyfikacji
     ∟Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007 (aktualne PKD 2011) zawiera zmiany, które zostały wprowadzone w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności) oraz klasyfikacji Unii Europejskiej - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2 (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006 r., str. 1).

PKD - Podstawowe zasady klasyfikowania
     ∟12. PKD nie wprowadza odrębnych grupowań ze względu na formę własności jednostki, rodzaj organizacji prawnej czy sposobu działania, ponieważ te kryteria nie są związane z charakterystyką samej działalności. Jednostki prowadzące ten sam rodzaj działalności są sklasyfikowane w tym samym grupowaniu PKD, niezależnie od tego, czy są one przedsiębiorstwem posiadającym osobowość prawną, własnością prywatną czy skarbu państwa, czy jednostka zagraniczna jest przedsiębiorstwem macierzystym, czy nie i czy przedsiębiorstwo macierzyste składa się z więcej niż jednego zakładu, czy nie. Zatem, nie istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy PKD i Klasyfikacją Jednostek Instytucjonalnych w Systemie Rachunków Narodowych (SNA) lub Europejskim Systemie Rachunków Narodowych (ESA).

PKD - Szczegółówe zasady klasyfikowania i definicje
     ∟Ta część przedstawia zasady i definicje, które powinny być brane pod uwagę podczas klasyfikowania jednostek do określonych sekcji. Dokładniejsze opisy, definicje i informacje określające zawartość sekcji zostały umieszczone w odpowiadających im wyjaśnieniach.

PKD - PKD 2004 a PKD 2007
     ∟55. Mimo wystąpienia kilku zmian w zakresie zasad stosowania PKD, w kryteriach budowy klasyfikacji, schemacie klasyfikacji i wyjaśnieniach, ogólna charakterystyka PKD pozostała niezmieniona.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj