PKD M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Polska Klasyfikacja Działalności | stan prawny 08.08.2020

 

1 2 3 4

    Reset

M
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sekcja ta obejmuje:
- działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagającą wiedzy specjalistycznej.
69
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
Dział ten obejmuje:
- reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem w sprawach cywilnych i karnych oraz doradztwo prawne w przypadkach sporów pracowniczych,
- przygotowanie dokumentów prawnych w zakresie umów i porozumień zawieranych między podmiotami gospodarczymi i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, dokumentacją patentową i prawami autorskimi, testamentami, aktami darowizn, udzielaniem pełnomocnictw itp.,
- działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych.
- działalność rachunkowo-księgową, np.: sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych, ich kontrolę i potwierdzanie poprawności (działalność biegłych księgowych) oraz księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych. 
69.1
Działalność prawnicza
Działalność prawnicza
Podklasa ta obejmuje:
- reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem:
     - doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych,
     - doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych,
     - doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych,
- doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie:
     - statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm,
     - dokumentacji patentowej i praw autorskich,
     - przygotowywanie innych dokumentów prawnych, np.: testamentów, pełnomocnictw,
- działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności sądów, sklasyfikowanej w 84.23.Z.
69.2
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Podklasa ta obejmuje:
- księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie,
- sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,
- kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych/ biegłych rewidentów),
- przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych,
- doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.
Podklasa ta nie obejmuje:
- przetwarzania danych, sklasyfikowanego w 63.11.Z,
- konsultacji w zakresie zarządzania, np. systemami księgowymi, procedurami kontroli wydatków, sklasyfikowanej w 70.22.Z,
- ściągania należności płatniczych, sklasyfikowanego w 82.91.Z.
70
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
Dział 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
Dział ten obejmuje:
- doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków, planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania oraz strategii i działalności marketingowej,
- działalność firm centralnych zajmujących się kontrolowaniem i zarządzaniem innymi jednostkami spółki lub przedsiębiorstwa.
70.1
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Podklasa ta obejmuje:
- kontrolowanie i zarządzanie innymi spółkami lub przedsiębiorstwami,
- planowanie strategiczne lub organizacyjne oraz procesy podejmowania decyzji.
Jednostki objęte tą podklasą mogą kontrolować i zarządzać bieżącymi operacjami w powiązanych z nimi jednostkach.
Podklasa ta obejmuje działalność:
- firm centralnych (head offices),
- holdingów, z wyłączeniem działalności holdingów finansowych,
- zarządów spółek,
- zarządów jednostek lokalnych i regionalnych,
- zarządów filii przedsiębiorstw.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności holdingów finansowych, sklasyfikowanej w 64.20.Z.
Dodatkowe informacje w wyjaśnieniach
70.2
Doradztwo związane z zarządzaniem
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
Podklasa ta obejmuje:
- doradztwo i bezpośrednią pomoc, włączając lobbing dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji.
Podklasa ta nie obejmuje:
- reklamy i działalności związanej z prowadzeniem kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 73.1,
- badań rynku i opinii publicznej, sklasyfikowanych w 73.20.Z.
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Podklasa ta obejmuje:
- doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:
     - planowania strategicznego i organizacyjnego,
     - strategii i działalności marketingowej,
     - kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
     - zarządzania produkcją,
     - zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
     - planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
     - opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.
- doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:
     - planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,
     - planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanego w 62.01.Z,
- doradztwa i reprezentowania prawnego, sklasyfikowanych w 69.10.Z,
- działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, sklasyfikowanych w 69.20.Z,
- doradztwa w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanego w 71.11.Z, 71.12.Z,
- doradztwa w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa, sklasyfikowanego w 74.90.Z,
- doradztwa w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i poszukiwania pracowników, sklasyfikowanego w 78.10.Z,
- doradztwa w zakresie edukacji, sklasyfikowanego w 85.60.Z.
Dodatkowe informacje w wyjaśnieniach
71
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; Badania i analizy techniczne
Dział ten obejmuje:
- działalność w zakresie architektury, inżynierii oraz opracowywanie projektów, sprawowanie nadzoru budowlanego,
- działalność w zakresie usług mierniczych i kartograficznych,
- badania właściwości fizycznych, analizy chemiczne i pozostałe badania.
71.1
Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
Działalność w zakresie architektury
Podklasa ta obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z:
- projektowaniem budowlanym,
- projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.
Podklasa ta nie obejmuje:
- doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z, 62.09.Z,
- dekorowania wnętrz, sklasyfikowanego w 74.10.Z.
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1 2 3 4

PKD - Zasady budowy klasyfikacji
     ∟Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007 (aktualne PKD 2011) zawiera zmiany, które zostały wprowadzone w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności) oraz klasyfikacji Unii Europejskiej - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2 (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006 r., str. 1).

PKD - Podstawowe zasady klasyfikowania
     ∟12. PKD nie wprowadza odrębnych grupowań ze względu na formę własności jednostki, rodzaj organizacji prawnej czy sposobu działania, ponieważ te kryteria nie są związane z charakterystyką samej działalności. Jednostki prowadzące ten sam rodzaj działalności są sklasyfikowane w tym samym grupowaniu PKD, niezależnie od tego, czy są one przedsiębiorstwem posiadającym osobowość prawną, własnością prywatną czy skarbu państwa, czy jednostka zagraniczna jest przedsiębiorstwem macierzystym, czy nie i czy przedsiębiorstwo macierzyste składa się z więcej niż jednego zakładu, czy nie. Zatem, nie istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy PKD i Klasyfikacją Jednostek Instytucjonalnych w Systemie Rachunków Narodowych (SNA) lub Europejskim Systemie Rachunków Narodowych (ESA).

PKD - Szczegółówe zasady klasyfikowania i definicje
     ∟Ta część przedstawia zasady i definicje, które powinny być brane pod uwagę podczas klasyfikowania jednostek do określonych sekcji. Dokładniejsze opisy, definicje i informacje określające zawartość sekcji zostały umieszczone w odpowiadających im wyjaśnieniach.

PKD - PKD 2004 a PKD 2007
     ∟55. Mimo wystąpienia kilku zmian w zakresie zasad stosowania PKD, w kryteriach budowy klasyfikacji, schemacie klasyfikacji i wyjaśnieniach, ogólna charakterystyka PKD pozostała niezmieniona.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj