PKD - Polska Klasyfikacja Działalności
| stan prawny 23.07.2024

 

    Reset

A
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
Rybactwo
Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)
B
Górnictwo i wydobywanie
Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
Górnictwo ród metali
Pozostałe górnictwo i wydobywanie
Dzialalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
C
Przetwórstwo przemysłowe
Produkcja artykułów spożywczych
Produkcja napojów
Produkcja wyrobów tytoniowych
Produkcja wyrobów tekstylnych
Produkcja odzieży
Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
Produkcja papieru i wyrobów z papieru
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutyczhych
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych<
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznyc
Produkcja metali
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
Produkcja urządzeń elektrycznych
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja pojazdów samochodów, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
Produkcja mebli
Pozostała produkcja wyrobów
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
D
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców.
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
F
Budownictwo
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
Roboty budowlane specjalistyczne
G
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
H
Transport i gospodarka magazynowa
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
Transport wodny
Transport lotniczy
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
Działalność pocztowa i kurierska
I
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Zakwaterowanie
Działalność usługowa związana z wyżywieniem
J
Informacja i komunikacja
Działalność wydawnicza
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
Telekomunikacja
Działalność związana z oprogramowanie i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
Działalność usługowa w zakresie informacji
K
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
L
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
M
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; Badania i analizy techniczne
Badania naukowe i prace rozwojowe
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność weterynaryjna
N
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wpierająca
Wynajem i dzierżawa
Działalność związana z zatrudnieniem
Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
Działalność detektywistyczna i ochroniarska
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wpomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
O
Administracja publiczna i obrona narodowa; Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
P
Edukacja
Edukacja
Q
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Opieka zdrowotna
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
Pomoc społeczna bez zakwaterowania
R
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
S
Pozostała działalność usługowa
Działalność organizacji członkowskich
Naprawa i konserwacja komputerow i artykułów użytku osobistego i domowego
Pozostała indywidualna działalność usługowa
T
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
U
Organizacje i zespoły eksterytorialne
Organizacje i zespoły eksterytorialne
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

PKD - Zasady budowy klasyfikacji
     ∟Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007 (aktualne PKD 2011) zawiera zmiany, które zostały wprowadzone w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności) oraz klasyfikacji Unii Europejskiej - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2 (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006 r., str. 1).

PKD - Podstawowe zasady klasyfikowania
     ∟12. PKD nie wprowadza odrębnych grupowań ze względu na formę własności jednostki, rodzaj organizacji prawnej czy sposobu działania, ponieważ te kryteria nie są związane z charakterystyką samej działalności. Jednostki prowadzące ten sam rodzaj działalności są sklasyfikowane w tym samym grupowaniu PKD, niezależnie od tego, czy są one przedsiębiorstwem posiadającym osobowość prawną, własnością prywatną czy skarbu państwa, czy jednostka zagraniczna jest przedsiębiorstwem macierzystym, czy nie i czy przedsiębiorstwo macierzyste składa się z więcej niż jednego zakładu, czy nie. Zatem, nie istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy PKD i Klasyfikacją Jednostek Instytucjonalnych w Systemie Rachunków Narodowych (SNA) lub Europejskim Systemie Rachunków Narodowych (ESA).

PKD - Szczegółówe zasady klasyfikowania i definicje
     ∟Ta część przedstawia zasady i definicje, które powinny być brane pod uwagę podczas klasyfikowania jednostek do określonych sekcji. Dokładniejsze opisy, definicje i informacje określające zawartość sekcji zostały umieszczone w odpowiadających im wyjaśnieniach.

PKD - PKD 2004 a PKD 2007
     ∟55. Mimo wystąpienia kilku zmian w zakresie zasad stosowania PKD, w kryteriach budowy klasyfikacji, schemacie klasyfikacji i wyjaśnieniach, ogólna charakterystyka PKD pozostała niezmieniona.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj