PKD - PKD 2004 a PKD 2007
Objaśnienia PKD

 

PKD - Zasady budowy klasyfikacji | PKD - Podstawowe zasady klasyfikowania | PKD - Szczegółówe zasady klasyfikowania i definicje | PKD - PKD 2004 a PKD 2007

55. Mimo wystąpienia kilku zmian w zakresie zasad stosowania PKD, w kryteriach budowy klasyfikacji, schemacie klasyfikacji i wyjaśnieniach, ogólna charakterystyka PKD pozostała niezmieniona.

56. Wprowadzono zarówno nowe grupowania na najwyższym poziomie klasyfikacji, jak i na pozostałych, w celu odzwierciedlenia różnorodnych form produkcji i pojawiających się nowych gałęzi przemysłu i usług. Jednocześnie starano się zachować niezmienioną strukturę klasyfikacji we wszystkich obszarach, które nie wymagały zmian.

57. Znacząco wzrosła szczegółowość klasyfikacji. Szczególnie w przypadku działalności produkcyjno - usługowych wzrost szczegółowości klasyfikacji jest widoczny na najwyższym poziomie. W przypadku innych działalności, np.: rolnictwa - wzrost szczegółowości dotyczy głównie niższego poziomu klasyfikacji.

58. PKD 2004 składała się z 17 sekcji i 62 działów; PKD 2007 ma 21 sekcji i 88 działów. Na najwyższym poziomie, niektóre sekcje dadzą się porównać łatwo z poprzednią wersją klasyfikacji. Jednakże wprowadzenie nowych grupowań na poziomie sekcji np. sekcja dotycząca informacji uniemożliwia proste porównanie pomiędzy PKD 2007, a jej poprzednią wersją.

Porównanie liczebności grupowań PKD-2004 i PKD-2007

SPOSÓB ZAPISU SYMBOLI GRUPOWAŃ OGÓLNE NAZWY GRUPOWAŃ LICZEBNOŚĆ GRUPOWAŃ
    PKD-2007 PKD-2004
A sekcje 21 17
AA podsekcje - 31
XX działy 88 62
XXX grupy 272 224
XXXX klasy 615 514
XXXX.A podklasy 654 687

Poniższa tabela przedstawia zależności pomiędzy sekcjami PKD 2004 a PKD 2007 

  PKD 2004   PKD 2007
Sekcja Opis Sekcja Opis
A Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
B Rybactwo
C Górnictwo B Górnictwo i wydobywanie
D Przetwórstwo przemysłowe C Przetwórstwo przemysłowe
E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
F Budownictwo F Budownictwo
G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
H Hotele i restauracje I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
I Transport, gospodarka magazynowa i łączność H Transport i gospodarka magazynowa
J Informacja i komunikacja
J Pośrednictwo finansowe K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
L Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
M Edukacja P Edukacja
N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
O Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S Pozostała działalność usługowa
P Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników T Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
Q Organizacje i zespoły eksterytorialne U Organizacje i zespoły eksterytorialne

59.  Zmiany, które zostały wprowadzone w klasyfikacji PKD 2007, miały różnorodny charakter. Oprócz zmiany, polegającej na wprowadzeniu nowych symboli grupowań, dokonano w wielu miejscach podziału lub agregacji dotychczasowych pozycji (zmiany 1:1, 1:n, n:1). Zmieniono brzmienia niektórych grupowań, co wynikało najczęściej ze zmiany ich zakresu. Część podklas została przesunięta do innych sekcji, działów czy grup zmieniając w ten sposób ich zakresy. Ponadto, utworzone zostały nowe grupowania dla działalności, które do tej pory nie były wyodrębnione w klasyfikacji. Zostały one wyszczególnione, bądź na skutek wzrostu ich znaczenia w gospodarce światowej/krajowej, bądź w związku z pojawieniem się nowych rodzajów działalności w wyniku postępu technologicznego.

60. Aby mieć pełen obraz zmian związanych z wprowadzeniem PKD 2007, należy rozróżnić 4 rodzaje występujących zależności:

  • A: 1 na 1 (jedna podklasa PKD 2004 odpowiada tylko jednej podklasie PKD 2007 i odwrotnie) - dotyczy 224 podklas
  • B: n na 1 (dwie lub więcej podklas w PKD 2004 odpowiadają jednej podklasie PKD 2007) - dotyczy 182 podklas
  • C: 1 na m (jedna podklasa PKD 2004 została podzielona na dwie lub więcej podklas PKD 2007) - dotyczy 21 podklas
  • D: n na m (dwie lub więcej podklas w PKD 2004 odpowiada dwóm lub więcej podklasom w PKD 2007) - dotyczy 227 podklas.

Jednostki zaklasyfikowane w podklasach, które charakteryzują się zmianami (przejściami) typu A i B, mogą zostać automatycznie przeklasyfikowane.

61. Zmiany pomiędzy PKD 2004 a PKD 2007 są zbyt liczne, aby je wszystkie tutaj przedstawić. Niemniej jednak, najbardziej znaczące prezentujemy poniżej.

62. Sekcje obejmujące rolnictwo i rybactwo wg PKD 2004 zostały połączone. Jednak zawartość nowej sekcji A (Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) uległa znacznemu uszczegółowieniu, w związku z potrzebą uszczegółowienia klasyfikacji międzynarodowej ISIC (klasyfikacji ONZ). Wynika to z faktu, że w wielu rozwijających się krajach rolnictwo stanowi nadal znaczną część struktury gospodarczej.

63. Utworzono nowe działy w sekcji przetwórstwa przemysłowego, reprezentujące nowe gałęzie przemysłu lub dotychczas istniejące, których znaczenie wzrosło z powodów gospodarczych lub społecznych, np.: dział 21 (Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych) oraz dział 26 (Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych). Zakres działu 26 różni się od działu 30 (Produkcja maszyn biurowych i komputerów) z PKD 2004 i stanowi lepsze narzędzie statystyczne w zakresie działalności o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Inne nowe działy, takie jak dział 11 (Produkcja napojów) i 31 (Produkcja mebli), powstały w następstwie podziału istniejących działów, których elementy (części składowe) stanowiące uprzednio grupy, teraz stanowią działy.

64. Większość pozostałych działów w obecnej sekcji C (Przetwórstwo przemysłowe) nie uległa zmianie, z wyjątkiem dotychczasowego działu 22 (Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji) i 37 (Przetwarzanie odpadów), których znaczne fragmenty zostały przeniesione do innych sekcji (czytaj poniżej).

65. Naprawa i instalacja maszyn i urządzeń, klasyfikowana dotychczas w przetwórstwie przemysłowym w grupowaniach obejmujących dane maszyny i urządzenia, obecnie została wyodrębniona w wydzielony dział 33 (Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń). Zatem wszystkie specjalistyczne usługi naprawcze są teraz klasyfikowane w osobnym dziale PKD (pozostałe naprawy patrz pkt 68 i 72).

66. Utworzono nową sekcję E (Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją), która obejmuje usługi "oczyszczania" z działu 90, działalność usługową w zakresie rozprowadzania wody z działu 41, przetwarzanie odpadów z działu 37 PKD 2004. Obecnie sekcja ta grupuje działalności oparte na podobnych zasadach działania, i co więcej, oparta jest na rzeczywistej organizacji tej działalności. W znacznym stopniu rozbudowano szczegółowość w tej sekcji.

67. W PKD 2007 w ramach Sekcji F Budownictwo wyodrębniono dział dotyczący wykonywania specjalistycznych robót budowlanych (dział 43), który obejmuje prace prowadzone przez wykonawców posiadających specjalistyczne umiejętności i sprzęt.

68. Naprawa artykułów użytku domowego została usunięta z sekcji G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego) PKD 2004 i umieszczone w sekcji S (Pozostała działalność usługowa) PKD 2007. Natomiast działalność w zakresie handlu i naprawy pojazdów samochodowych i motocykli została zachowana w tej sekcji w dziale 45 PKD 2007(dział 50 - PKD 2004).

69. Zwiększono szczegółowość w nowej sekcji I (Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi), aby odzwierciedlić zróżnicowaną specyfikę i specjalizację prowadzonych działalności.

70. Nowa sekcja J (Informacja i komunikacja) powstała z połączenia działalności wydawniczej i z zakresu rozpowszechniania informacji oraz dóbr kultury, zapewnienia środków do ich transmisji i dystrybucji, technik informacyjnych, przetwarzania danych i innych usług dotyczących informacji. Główne elementy tej sekcji to działalność wydawnicza (dział 58), działalność związana z produkcją filmów, nagrań dźwiękowych (dział 59), nadawanie programów radiowych i telewizyjnych (dział 60), działalność w zakresie telekomunikacji (dział 61), działalność w zakresie technik informacyjnych (dział 62) oraz pozostałe działalności usługowe w zakresie informacji (dział 63). Działalności te były klasyfikowane w różnych sekcjach PKD 2004: D (Przetwórstwo przemysłowe), I (Transport, gospodarka magazynowa i łączność), K (Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) i O (Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała).

71. W sekcji K (Działalność finansowa i ubezpieczeniowa) w PKD 2007 wprowadzono 2 klasy wychodzące poza tradycyjny zakres PKD dotyczący produkcji gospodarczej tj.: klasę 64.20 (Działalność holdingów finansowych) i 64.30 (Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych).

72. Elementy z sekcji K "Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej" - PKD 2004 przeszły głównie do 3 sekcji w PKD 2007. Obsługa nieruchomości jest osobno wyodrębniona w sekcji L, ze względu na zakres i znaczenie, jakie ma w Systemie Rachunków Narodowych. Pozostałe działalności przypisano do sekcji M (Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna), która obejmuje działalności wymagające specjalistycznej wiedzy i umiejętności oraz do sekcji N (Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca), obejmującej działalności wspomagające działalność gospodarczą, ale niewymagające specjalistycznej wiedzy. Działalności z zakresu informatyki (PKD 2004 dział 72) nie stanowią już części sekcji K. Działalność w zakresie naprawy sprzętu komputerowego została przeniesiona do grupowania obejmującego naprawę sprzętu gospodarstwa domowego w sekcji S, natomiast działalność w zakresie wydawnictw software oraz technik informacyjnych została wydzielona w sekcji
J.

73. Zakres edukacji (Sekcja P) poszerzono o edukację sportową, artystyczną i inną wyspecjalizowaną edukację oraz działalność usługową wspomagającą edukację.

74. Zwiększono szczegółowość sekcji Q (Opieka zdrowotna i pomoc społeczna) poprzez utworzenie trzech działów w miejsce jednego w poprzedniej wersji PKD. Poza tym, zakres został ograniczony i obejmuje tylko "opiekę zdrowotną", zapewniając tym samym lepszy pomiar tego ważnego działu gospodarki. W rezultacie, działalność weterynaryjna została przeniesiona z tej sekcji do sekcji M (Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) - dział 75.

75. Części składowe dotychczasowej sekcji O (Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała) z PKD 2004 zostały przeniesione do sekcji E (Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją) oraz do sekcji J (Informacja i komunikacja). Pozostałe działalności zostały przegrupowane do dwóch sekcji: sekcji R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz sekcji S - Pozostała działalność usługowa. W rezultacie działalności w zakresie twórczości artystycznej, bibliotek i gier losowych tworzą teraz odrębne działy w ramach sekcji R. Naprawy sprzętu komputerowego oraz sprzętu gospodarstwa domowego wchodzą w zakres nowej sekcji S.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj