Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-2.4011.345.2018.3.SŻ
z 13 września 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2018 r. (data wpływu 27 czerwca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 sierpnia 2018 r. (data wpływu 22 sierpnia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodu z tytułu świadczenia usług zarządzania na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury (kontraktu menedżerskiego) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2018 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 1 sierpnia 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.345.2018.1.SŻ, 0113-KDIPT1-1.4012.530.2018.1.JK, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 2 sierpnia 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 10 sierpnia 2018 r.). W dniu 22 sierpnia 2018 r. (nadano w dniu 17 sierpnia 2018 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Centrum Kultury „…” zwany dalej „…” jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasta …. … jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta … pod nr …. i posiada osobowość prawną.

… działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862),
 2. statutu (Uchwała nr … Rady Miasta … z dnia 10 grudnia 2009 r.).

Siedzibą … jest miasto …. … prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Do zakresu działalności … należy inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej sprzyjającej kreowaniu postaw twórczych oraz powstawaniu różnorodnych form i przejawów aktywności twórczej, a tym samym zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, realizowane m.in. poprzez:

 1. organizowanie w różnych formach działalności kulturalnej,
 2. organizowanie imprez kulturalnych, imprez plenerowych i okolicznościowych, kongresów, konferencji, festiwali, konkursów itp.,
 3. prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych oraz promowanie twórców działających w mieście,
 4. współpracę ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi oraz szkołami wyższymi w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
 5. współpracę z instytucjami i organizacjami europejskimi w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych,
 6. prowadzenie działalności impresaryjnej,
 7. prowadzenie działalności wydawniczej,
 8. realizację zadań remontowych i naprawczych,
 9. inne działania związane z zakresem działalności …, a wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

… jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862), organizator może powierzyć zarządzanie instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

Na podstawie powyższych przepisów, w trybie postępowania przetargu nieograniczonego został wyłoniony zarządca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Dane zarządcy (Wnioskodawcy): ….

Wnioskodawca w dniu 26 kwietnia 2018 r. zawarł z Gminą Miasta … z siedzibą w …, ul. …, NIP …, REGON …, jako organizatorem instytucji kultury działającej pod nazwą Centrum Kultury „…” w … kontrakt menedżerski, którego przedmiotem jest zarządzanie instytucją kultury. Wnioskodawca obecnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zakres prowadzonej działalności zgłoszony do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej obejmuje: „Działalność obiektów kultury” (90.04.Z), „Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych” (59.20.Z), „Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” (74.90.Z), „Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura” (82.11.Z), „Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura” (82.19.Z), „Działalność wspomagająca edukację” (85.60.Z), „Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych” (90.02.Z), „Artystyczna i literacka działalność twórcza” (90.03.Z), „Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych” (91.03.Z), „Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych” (95.11.Z).

Przedmiot i zakres prowadzonej działalności gospodarczej jest tożsamy z zakresem świadczeń i obowiązków wynikających z zawartej umowy dotyczącej zarządzania instytucją kultury tj. „…”. Zarządca na dzień złożenia wniosku nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, powierzenie zarządzania nastąpi na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury zawartej między organizatorem a zarządcą.

Główne postanowienia umowy (częściowa treść umowy):

§ 1.

Mocą umowy Organizator zleca, a Zarządca zobowiązuje się zarządzać instytucją kultury: Centrum Kultury „…” w …, zwanym dalej „Instytucją” w okresie trzech lat od dnia zawarcia umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, umową oraz Programem Działalności Merytorycznej Instytucji stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

 1. Zarządca jest zobowiązany do wykonywania usługi będącej przedmiotem umowy, zgodnie z najlepszymi praktykami zarządzania, zasadami ekonomii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z uwzględnieniem misji Instytucji.
 2. Organizator oświadcza, że w ramach powszechnie obowiązujących przepisów, postanowień Statutu Instytucji oraz zapisów Umowy zobowiązuje się współdziałać z Zarządcą i gwarantuje mu współdziałanie pracowników Instytucji, umożliwiając należyte sprawowanie zarządu, w celu pełnego zrealizowania Umowy.
 3. Strony oświadczają, że umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

§ 2.

 1. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
  1. obowiązek strategicznego oraz bieżącego zarządzania Instytucją przez Zarządcę w sposób wpisujący się w realizację polityki kulturalnej Organizatora określonej przez niego w Strategii Rozwoju Kultury Miasta … do roku 2020 i innych dokumentach strategicznych;
  2. opracowanie i realizację programu działalności Instytucji zmierzającego do osiągnięcia najwyższego poziomu artystycznego prowadzonych działań kulturalnych, realizującego zapisy umowy, statutu Instytucji i złożonej oferty, w tym realizację Programu Działalności Merytorycznej Instytucji stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, zawierającego Roczne Plany Działalności Merytorycznej Instytucji na lata 2018, 2019, 2020.
 2. Realizując przedmiot umowy Zarządca zobowiązany jest do:
  1. zarządzania Instytucją zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i statutem Instytucji;
  2. wykonywania usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami zarządzania, zasadami ekonomii, przepisami prawa, z uwzględnieniem misji Instytucji;
  3. zapewnienia zrealizowania przez Instytucję zaplanowanej działalności programowej;
  4. właściwego zorganizowania Instytucji w sposób umożliwiający sprawną realizację postanowień umowy, z zastrzeżeniem, że rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem, z pracownikiem Instytucji, z którym stosunek pracy został zawarty przed dniem 1 stycznia 2018 r. wymaga uprzedniego uzyskania pozytywnej opinii Organizatora;
  5. zwiększania corocznie przychodów ze sprzedaży usług własnych Instytucji;
  6. racjonalizacji wydatków Instytucji i niedopuszczenia do przekroczenia wysokości kosztów określonych w planie finansowym zatwierdzonym przez Organizatora;
  7. niepogorszenia wyniku finansowego Instytucji w danym roku, względem wyniku finansowego za rok poprzedni;
  8. podejmowania efektywnych działań w celu poszerzenia oferty merytorycznej Instytucji, dbając o racjonalizację i minimalizację kosztów.
 3. Zarządca realizuje kompetencje dyrektora Instytucji w rozumieniu Statutu Instytucji i dyrektora instytucji kultury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2017 r., poz. 862).

§ 4.

Zarządca będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy w siedzibie Instytucji, miejscu swojego zamieszkania lub pobytu, a także w każdym innym miejscu na terenie Polski oraz zagranicą, jeżeli wymagać będzie tego interes Instytucji, w ramach wynagrodzenia należnego na podstawie postanowień niniejszej Umowy.

§ 5.

 1. Umowa niniejsza została zawarta na czas oznaczony od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
 2. Zarządca przystąpi do wykonywania swoich obowiązków z dniem 1 stycznia 2018 r.
 3. Zarządca jest zobowiązany w warunkach pełnej dyspozycyjności, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem, o którym mowa w § 16, wykonywać nałożone na niego Umową obowiązki i przyjęte zadania, przez cały czas jej trwania, o ile Umowa nie stanowi inaczej.
 4. Zarządcy będącemu osobą fizyczną oraz osobie fizycznej, która w imieniu Zarządcy będącemu osobą prawną będzie wykonywała czynności zarządu Instytucją przysługuje prawo do płatnej przerwy w realizowaniu umowy w wymiarze łącznym 30 dni, rozumianych jako dni tygodnia od poniedziałku do soboty, w każdym roku kalendarzowym, pod warunkiem uprzedniego z co najmniej jedno tygodniowym wyprzedzeniem, uzgodnienia z Organizatorem terminu i czasu trwania przerwy oraz uzgodnienia osoby będącej pracownikiem instytucji, która będzie zastępowała Zarządcę w zakresie bieżącego zarządzania Instytucją. Okresy przerwy niewykorzystanej w danym roku nie przechodzą na następny rok kalendarzowy tj. prawo do przerwy wygasa z dniem 31 grudnia danego roku. Za niewykorzystany okres przerwy Zarządcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, ekwiwalent ani odszkodowanie. Okresy przerwy w podanym wymiarze, wykorzystywane zgodnie z postanowieniami umowy, nie powodują zmniejszenia wynagrodzenia Zarządcy, o którym mowa w § 16.

§ 6.

Zarządca kieruje Instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, prowadząc sprawy Instytucji samodzielnie i będąc umocowanym do składania samodzielnie oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu Instytucji, w przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach prawa, w Statucie Instytucji lub w Umowie, o ile odrębne przepisy i postanowienia Statutu Instytucji oraz Umowy nie stanowią inaczej. Ilekroć przepisy prawa, postanowienia Statutu Instytucji lub postanowienia Umowy przewidują co do prowadzenia określonych spraw Instytucji lub dokonania określonych czynności w imieniu Instytucji zastosowanie szczególnych procedur lub zasad postępowania, Zarządca jest obowiązany postępować zgodnie z tymi przepisami, procedurami lub zasadami. Powyższe stosuje się odpowiednio do przypadków, w których Zarządca zobowiązany jest uzyskać zgodę, zawiadomić lub zasięgnąć opinii Organizatora, właściwych organów, osób lub innych podmiotów.

§ 8.

 1. Zarządca ma obowiązek efektywnego zarządzania prowadzoną przez Instytucję zarobkową działalnością gospodarczą na podstawie rachunku ekonomicznego i w celu wypracowania zysku oraz przeznaczenia zysku netto osiągniętego z działalności gospodarczej Instytucji za rok obrotowy w całości na fundusz rezerwowy instytucji.
 2. Zarządca zapewni terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań przez Instytucję, w szczególności zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, w tym podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Poza zwykłym zarządem mieniem Zarządca nie jest uprawniony do dokonywania w imieniu Instytucji czynności rozporządzających lub zobowiązujących, w szczególności rodzących po stronie Instytucji zobowiązania trwające dłużej lub wywołujące skutki przez okres dłuższy niż okres trwania umowy, bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora na podjęcie tych czynności.
 4. Zarządca dokonuje czynności z zakresu prawa pracy za Instytucję, jako pracodawcę.
 5. Zarządca zapewnia rzetelne prowadzenia dokumentacji Instytucji, w tym w szczególności dokumentacji ewidencji operacji gospodarczych oraz finansowych.

§ 9.

Oprócz obowiązków wskazanych powyżej, Zarządca ma obowiązek:

 1. sporządzania i przekazywania Organizatorowi raz w miesiącu oraz po upływie każdego roku obrotowego sprawozdań z działalności jako Zarządcy i wykonywania postanowień niniejszej Umowy, oraz sprawozdania po zakończeniu wykonywania funkcji Zarządcy;
 2. opracowania i przedkładania Organizatorowi do akceptacji planów finansowych oraz merytorycznych Instytucji na dany rok budżetowy w terminach określonych przez Organizatora;
 3. sporządzania i przedstawiania Organizatorowi:
  1. sprawozdań z wykonania planu finansowego Instytucji w trybie i terminach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  2. sprawozdań finansowych za dany rok budżetowy w terminie do 31 marca następnego roku;
  3. sprawozdań lub rozliczeń, których obowiązek przedstawienia wynika z umów zawartych przez Instytucję;
  4. kopii wyników kontroli (protokołów, sprawozdań pokontrolnych, informacji z kontroli itp.), niezwłocznie po zakończeniu tych kontroli w Instytucji;
  5. innych, istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na działalność Instytucji, niezwłocznie od powzięcia wiadomości o tych informacjach, w tym o zamiarach mających wpływ na wydatki związane z zatrudnieniem lub zwolnieniem pracowników;
  6. wykonywania innych czynności i zadań wynikających z istoty Umowy, Statutu Instytucji i obowiązujących przepisów prawa.
 4. zapewnienia bezpłatnego udostępnienia sal … na szczególnie ważne dla Miasta … imprezy organizowane przez Organizatora w szczególności: WOŚP, wręczenie nagród i stypendiów Prezydenta Miasta …, święto Miasta …, koncerty z okazji ważnych dla miasta rocznic, Festiwalu Nauki i Sztuki, uroczyste sesje Rady Miasta … (15-20 przypadków rocznie).
 5. promocji Miasta … w szczególności poprzez:
  1. podawanie do publicznej wiadomości informacji o finansowaniu Instytucji przez Gminę Miasta …, we wszystkich realizowanych przez Instytucję formach promocji w tym: w reklamie zewnętrznej, w wydawnictwach, w teledyskach i spotach reklamowych oraz na stronie internetowej;
  2. umieszczanie we wszystkich materiałach promocyjnych instytucji oraz w drukowanych zaproszeniach, biletach, plakatach itp. herbu miasta … wraz z podpisem „Miasto …”;
  3. prezentowanie w Instytucji oraz podczas realizowanych przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i promocyjnych roll-upów tablic, siatek i banerów reklamowych z herbem Miasta … i podpisem Miasto … informujących o dofinansowaniu działania ze środków Miasta ….

§ 10.

Zarządca winien jest, w celu zwiększania przychodów własnych Instytucji, wykazywać inicjatywę i operatywność skutkujące pozyskiwaniem przez Instytucję finansowania od podmiotów innych niż Organizator.

Zarządca zobowiązany jest z tytułu prowadzonej przez Instytucję działalności gospodarczej do wypracowywania przychodów w wysokości pokrywającej o co najmniej 1% więcej kosztów rocznie, względem wielkości udziału osiągniętej w roku poprzednim.

§ 12.

 1. Do obowiązków Organizatora w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy należy:
  • współdziałanie z Zarządcą w celu umożliwienia mu wykonywania jego zadań;
  • udzielenie Zarządcy wszelkiej możliwej pomocy i niezbędnych informacji;
  • terminowe i zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy przekazanie Zarządcy Instytucji w Zarząd;
  • terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami oraz procedurami przekazywanie Instytucji zarządzanej przez Zarządcę kwoty dotacji na działalność;
  • zapewnienie Zarządcy w ramach mienia Instytucji odpowiednich środków rzeczowych, finansowych, pomieszczeń, urządzeń, niezbędnych do wykonywania funkcji Zarządcy i realizacji postanowień niniejszej Umowy;
  • terminowa wypłata wynagrodzenia należnego z tytułu wykonywania niniejszej Umowy;
  • bieżący nadzór nad działaniami Zarządcy;
  • reagowanie na wszelkie nieprawidłowości związane z wykonywaniem niniejszej Umowy;
  • przyjmowanie planów, wytycznych oraz zaleceń odnośnie zarządzania Instytucją;
   bieżąca kontrola stanu Instytucji, wykonywania niniejszej Umowy,
  • coroczna, pisemna ocena działalności Zarządcy pod względem realizacji ciążących na Zarządcy obowiązków.
 1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Instytucji, w ramach możliwości budżetu Organizatora środków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona w każdym roku obowiązywania umowy.
 2. Środki, o których mowa w ust. 2 zostaną zapewnione i przekazane w formie dotacji:
  1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remont obiektu,
  2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  3. celowej na realizację określonych zadań i programów.
  4. Tryb i terminy przekazywania dotacji określą odrębne umowy.
 3. Podstawą do określenia wysokości dotacji, o których mowa w ust. 2 jest plan finansowy Instytucji, stanowiący podstawę jej gospodarki finansowej, sporządzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,z późn. zm.).
 1. Ostateczna wysokość dotacji na dany rok ustalana będzie w uchwale budżetowej Organizatora.
 2. W przypadku realizacji przez Instytucję projektów z udziałem pomocowych środków europejskich bądź innych, w ramach których wymagany jest wkład własny, Organizator zobowiązuje się do wsparcia starań Instytucji o pozyskanie niezbędnych na ten cel środków, pod warunkiem ujęcia realizacji tych projektów w Rocznym Planie Działania Instytucji.

§ 13.

 1. Organizator dokona oceny miesięcznych sprawozdań, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz corocznej oceny działalności Zarządcy, a także oceny efektywności zarządzania i wypełniania postanowień niniejszej Umowy, Statutu Instytucji oraz obowiązujących przepisów przez Zarządcę, z którymi zapozna Zarządcę i umożliwi mu wniesienie uwag.

§ 14.

 1. Zgody Organizatora wymagają sprawy oraz czynności przekraczające zwykły zarząd. Stosowną zgodę Zarządca powinien otrzymać na piśmie przed dokonaniem czynności lub prowadzeniem sprawy, i w tym celu zobowiązany jest powiadomić Organizatora o zamiarze dokonania czynności lub prowadzenia sprawy z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Pisemnej zgody Organizatora wymaga zaciągnięcie zobowiązania mającego skutki finansowe w okresie wykraczającym poza ramy czasowe Umowy.

Zarządca uzyska zgodę, zasięgnie opinii lub zawiadomi Organizatora lub inny właściwy organ albo osobę, o ile w odniesieniu do określonych spraw lub czynności wymagają tego przepisy prawa.

 1. Jeżeli przepisy prawa uzależniają skuteczność określonych czynności od braku sprzeciwu właściwego organu, Zarządca nie dokona tych czynności w razie zgłoszenia takiego sprzeciwu.

§ 16.

 1. Całkowite wynagrodzenie Zarządcy za realizację w całość przedmiotu niniejszej Umowy wynosi łącznie kwotę 303 000 zł netto.
 2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty Zarządcy związane z realizacją w całości przedmiotu niniejszej Umowy, w tym należne podatki, składki na ubezpieczenia i inne niewymienione koszty, wyjazdów związanych z realizacją przedmiotu umowy, udziału w szkoleniach i warsztatach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zarządczych. ewentualnym wykorzystaniem prywatnego telefonu komórkowego i samochodu do celów służbowych.
 3. Z wynagrodzenia należnego Zarządcy zostaną potrącone składki na obowiązkowe ubezpieczenia, jak również zaliczka na podatek dochodowy, jeżeli odrębne przepisy tego wymagają.
 4. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 odbywać się będzie częściami w formie zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego w kwocie 8 416,67 netto PLN, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Zarządcę na Instytucję do 7 (siódmego) dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za jaki wynagrodzenie jest należne. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 w sytuacji, gdyby Zarządca nie świadczył swych usług objętych niniejszą Umową, wówczas jego miesięczne wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie obniżone proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług w miesiącu, za jaki przysługuje.
 5. W okresie trwania niniejszej Umowy wynagrodzenie należne Zarządcy jest niezmienne, z tym zastrzeżeniem, że:
  1. w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, właściwej dla usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia brutto w ramach zawartej umowy. Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.
  2. zamawiający dopuszcza odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach zawartej umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2017 r., poz. 847) oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 będą mogły nastąpić z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego przepisy stanowiące podstawę do ich zastosowania, pod warunkiem uprzedniego przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów dotyczących wynagrodzenia pracowników skierowanych przez Wykonawcę do realizacji czynności w ramach przedmiotu umowy, zawierających elementy składowe wynagrodzenia oraz potrącenia w postaci podatków i składek, w celu potwierdzenia możliwości ubiegania się Wykonawcy o zastosowanie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
 6. Niezależnie od wynagrodzenia określonego ust. 1 Zarządca uprawniony jest do otrzymywania premii za pozyskiwanie środków zewnętrznych z innych źródeł niż Gmina Miasta … oraz instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasta … na realizację przedsięwzięć stanowiących działalność statutową instytucji. Wysokość premii uzależniona będzie każdorazowo od wysokości środków pozyskanych i wypłaconych Instytucji środków finansowych i może wynosić do 3% wysokości pozyskanych środków, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 w każdym roku trwania umowy. Uprawnienie do wypłaty premii Zarządca uzyskuje po zaksięgowaniu środków na koncie instytucji w trakcie trwania niniejszej umowy.
 7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania przez Organizatora rachunku lub prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora.

§ 17.

 1. W trakcie trwania niniejszej Umowy, a także po jej rozwiązaniu przez okres 2 lat Zarządca zobowiązuje się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Organizatora informacji programowych, organizacyjnych, księgowych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych, dotyczących Instytucji lub Organizatora, lub podmiotów z nimi współpracujących, w tym powierzonych Instytucji lub Organizatorowi przez klientów, które Zarządca uzyska przy wykonywaniu niniejszej Umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie, jednakże tylko w niezbędnym zakresie.
 2. Zarządca odpowiada również za zachowanie powyższych informacji w tajemnicy przez osoby, którym wykonanie swoich obowiązków powierzył.
 3. Zarządca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji mających wpływ na stan bezpieczeństwa Organizatora lub Instytucji.
 4. Zarządca, wykonując czynności wynikające z niniejszej Umowy, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz procedur określonych w tym zakresie przez administratora danych osobowych u Organizatora lub w Instytucji i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami.
 5. Zarządca zobowiązuje się do wykorzystywania przetwarzanych przez niego w ramach realizacji niniejszej Umowy danych osobowych wyłącznie w celach określonych w Umowie i w tym zakresie umożliwi Organizatorowi w każdym czasie i bez ograniczenia kontrolę procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia nie dochowania przez Zarządcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

§ 18.

 1. Zakaz konkurencji zobowiązuje Zarządcę i osoby go reprezentujące lub zastępujące w czasie trwania niniejszej Umowy i bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem, o którym mowa w § 16, do powstrzymywania się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami Instytucji lub Organizatora w kraju i za granicą, a w szczególności do:
  1. nieprowadzenia na własny lub cudzy rachunek, w tym jako wspólnik lub udziałowiec, jakiejkolwiek konkurencyjnej działalności, w tym działalności gospodarczej;
  2. niepodejmowania zatrudnienia zarówno na podstawie umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub niesamodzielnie, odpłatnie lub pod tytułem darmym u innych podmiotów lub osób, których zakres działalności nawet w sposób pośredni pokrywa się z zakresem działalności prowadzonej przez Instytucję lub Organizatora;
  3. nieobejmowania jakichkolwiek funkcji, w tym doradcy, pośrednika, pełnomocnika, powiernika, członka rady nadzorczej, członka zarządu, członka innych organów, wspólnika uprawnionego do reprezentacji, u innych podmiotów lub osób, o których mowa w pkt 2;
  4. nieprowadzenia w jakiejkolwiek formie doradztwa na rzecz podmiotów lub osób, o których mowa w pkt 2;
  5. niewchodzenia w konkurencyjne relacje z klientami, kontrahentami, pracownikami lub innymi osobami zatrudnionymi w Instytucji lub u Organizatora na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego lub pełniącymi jakiekolwiek funkcje w Instytucji lub u Organizatora, w tym doradcy, pośrednika, agenta, pełnomocnika, powiernik, bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub niesamodzielnie, odpłatnie lub pod tytułem darmym.
 1. Zakaz konkurencji unormowany postanowieniami niniejszego paragrafu nie dotyczy działalności naukowej, dydaktycznej, szkoleniowej, sportowej, charytatywnej, społecznej, publicystycznej, politycznej, wydawniczej, jeżeli ich charakter lub rozmiary nie utrudniają należytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
 2. Zarządca ma obowiązek niezwłocznego pisemnego informowania, bez uprzedniego wezwania, w czasie trwania zakazu konkurencji o wszelkich okolicznościach podanych wyżej niezbędnych do ustalenia, czy prowadzi działalność konkurencyjną.
 3. Strony zgodnie ustalają, iż celem powyższego zapisu jest sformułowanie nakazu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w możliwie najszerszym zakresie, a Zarządca, przyjmując tak sformułowany obowiązek, jest świadomy konsekwencji prawnych, przede wszystkim odszkodowawczych, w przypadku jego naruszenia.

W uzasadnionych wypadkach na podstawie pisemnego wniosku Zarządcy Organizator może wyrazić zgodę na działanie Zarządcy wskazane w § 18 ust. 1 pkt 1 – 5 o ile nie godzą one w interesy Instytucji lub Organizatora.

§ 19.

 1. Organizator ma prawo natychmiastowego zawieszenia Zarządcy w wykonywaniu przez niego niniejszej Umowy w przypadku zaistnienia po jego stronie okoliczności upoważniających Organizatora do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia do momentu ich wyjaśnienia, jednak nie dłużej niż na okres 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających zawieszenie. Za okres, w którym prawa Zarządcy były zawieszone, wynagrodzenie mu nie przysługuje, chyba że zawieszenie to było oczywiście bezzasadne.

§ 20.

 1. Niniejsza Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy zgodnego porozumienia Stron zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 21.

 1. Organizator może rozwiązać niniejszą Umowę bez względu na przyczynę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie w tym zakresie powinno być złożone Zarządcy na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Organizator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Zarządca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, tj. wykonania Umowy do dnia złożenia przez Organizatora oświadczenia o rozwiązaniu. Ponadto Zarządcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze od Organizatora.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 2, Organizator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z n.w. okoliczności:
  1. Zarządca nie wykonuje postanowień niniejszej Umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia lub wezwania Organizatora w tym względzie;
  2. zaistnieją przesłanki szczególne określone niniejszą Umową, ze szczególnym uwzględnieniem § 15 ust. 6;
  3. Zarządca bez względu na przyczynę nie może wykonywać obowiązków określonych niniejszą Umową;
  4. nieprzejęcia zarządu Instytucją zgodnie z postanowieniami § 6 lub niepodpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1;
  5. Zarządca powierzył wykonywanie zarządu wbrew postanowieniom niniejszej Umowy osobie trzeciej bez zgody Organizatora;
  6. Zarządca przekazał, ujawnił lub wykorzystał tajemnicę Instytucji lub Organizatora bez zgody Organizatora;
  7. Zarządca naruszył zakaz konkurencji unormowany w niniejszej Umowie;
  8. Zarządca w sposób rażący naruszył przy wykonywaniu niniejszej Umowy prawa osób trzecich w ten sposób, że za naruszenie to odpowiada Instytucja lub Organizator;
  9. Zarządca w inny rażący sposób naruszył interes Organizatora lub Instytucji;
  10. Zarządca dopuścił się innego rażącego naruszenia prawa w związku z zarządzaniem Instytucją;
  11. dokonana przez Organizatora roczna ocena wykonywania umowy przez Zarządcę jest negatywna.
 4. Zarządca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  1. Zarządca przez 2 kolejne miesiące nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia miesięcznego, chyba że sam ponosi za to odpowiedzialność;
  2. Organizator nie przekaże mu zarządu Instytucją zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 w dodatkowym terminie nie krótszym niż 14 dni wyznaczonym przez Zarządcę.
 5. Zarządca może rozwiązać niniejszą Umowę ze względu na nienależyte wykonywanie umowy przez Organizatora z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie w tym zakresie powinno być złożone Organizatorowi na piśmie pod rygorem nieważności.
 6. W razie rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie ust. 3 i 4, Strona winna naruszenia stanowiącego podstawę tego rozwiązania, zobowiązana jest do zapłaty drugiej Stronie dokonującej rozwiązania kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1. Zapłata kary umownej powinna nastąpić w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania odpowiedniej noty obciążeniowej. Jeżeli poniesiona przez nią szkoda byłaby wyższa od zastrzeżonej kary, może dochodzić pozostałej części.

§ 29.

 1. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zarządcę lub odstąpienia od umowy przez Organizatora z przyczyn leżących po stronie Zarządcy, Zarządca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy określonej w § 16 ust. 1 umowy.
 2. W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Organizatora lub przez Zarządcę z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Organizator zapłaci Zarządcy karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy określonej § 16 ust. 1 umowy.
 3. W przypadku niewywiązania się Zarządcy z obowiązków wynikających z zapisów umowy, a w szczególności § 2 ust. 4 pkt 4, 5, 6, 7, 8 i 9 oraz § 9 umowy Organizator może naliczyć Zarządcy karę umowną w wysokości 0,3% całkowitej wartości umowy określonej w § 16 ust. 1 umowy, za każdy miesiąc nie realizowania lub nienależytego realizowania powyższych zobowiązań.
 4. W razie naruszenia przez Zarządcę zobowiązań, o których mowa w § 10 ust. 2 umowy Organizator może naliczyć Zarządcy karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej wartości umowy określonej w § 16 ust. 1 umowy za każdy rok kalendarzowy, w którym zobowiązanie nie zostało zrealizowane.
 5. W razie naruszenia zobowiązań, o których mowa w § 17 ust. 1, 3 i 7, Zarządca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości do 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1.
 6. W razie naruszenia obowiązków określonych w § 18 ust. 1 i 3 Zarządca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości od 3 do 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1.
 7. W przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości wskazujących na nienależyte wykonanie umowy, Zarządca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 0,3% całkowitej wartości umowy określonej w § 16 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, który nie został wskazany w § 29 ust. 3.
 8. W razie rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 21 ust. 3 umowy Organizator może naliczyć Zarządcy karę umowną w wysokości do 5% całkowitej wartości umowy określonej w § 16 ust. 1 umowy.

Strony zapłacą kary umowne wynikające z treści umowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej, wystawionej przez drugą Stronę umowy. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego. Strony zobowiązanej do zapłaty kary kwotą wynikającą z noty obciążeniowej. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia przysługującego Zarządcy.

 1. Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

§ 32.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.

W sprawach nieunormowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów normujących umowę zlecenia, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Wzór umowy, stanowiący załącznik do zamówienia nr … w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych pod nazwą Przetarg nieograniczony na wyłonienie zarządcy miejskiej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury „…” w … został opublikowany w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta … w dniu ….

Do zawartej umowy o zarządzaniu instytucją kultury nie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190). … jako samorządowa instytucja kultury nie podlega przepisom ww. ustawy.

Z zawartej umowa nie wynika kto ponosi odpowiedzialność za ryzyko gospodarcze, za czynności wykonywane przez Zarządcę. Z umowy o zarządzaniu instytucją kultury nie wynika jednoznacznie, aby Zarządca ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonywane czynności. Jednak Zarządca samodzielnie angażuje zasoby materialne do wykonywania czynności w ramach zawartej umowy, tym samym ponosi koszty związane z angażowaniem zasobów materialnych niezbędnych do pracy. Zgodnie z § 16 ust. 2 zawartej umowy Zarządca przy wykonywaniu czynności związanych z wypełnianiem nałożonych obowiązków wykorzystuje osobiste dobra materialne (samochód, laptop, telefon) oraz nakłady pieniężne (finansowanie podróży służbowych, szkoleń). Ponoszone koszty związane z pracą Zarządcy są przesłanką dotyczącą występowania ryzyka ekonomicznego oraz odpowiedzialności wobec osób trzecich. Ryzyko to ponosi Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

 1. Do jakiego źródła przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć uzyskiwany przychód z tytułu kontraktu menedżerskiego?
 2. Czy usługi zarządzania instytucją kultury świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w oparciu o ustawę od towarów i usług?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych oznaczone we wniosku nr 1, natomiast w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 dotyczącego podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w treści powołanego art. 15a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wskazówką odnośnie charakteru prawnego umowy, na podstawie której ma być sprawowany zarząd nad instytucją kultury, jest wskazanie, że ma to być umowa o zarządzaniu. Należy zwrócić uwagę, że umowa o zarządzaniu nie została unormowana w Kodeksie cywilnym. Ponadto wyłanianie zarządcy w trybie przetargu publicznego organizowanego na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych daje podstawę do przyjęcia, że umowa o zarządzaniu instytucją kultury jest umową należącą do kategorii umów cywilnoprawnych, niemających charakteru umowy o pracę. Umowa o pracę, choć nosi znamiona stosunku cywilnoprawnego, nie jest zobowiązaniem cywilnoprawnym sensu stricte, ponieważ jej immanentnymi cechami są stosunek podporządkowania i zobowiązanie się pracownika do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy za wynagrodzeniem.

W ocenie Wnioskodawcy, o cechach tych nie można absolutnie mówić w przypadku umowy o zarządzaniu instytucją kultury. Decyduje o tym także jednoznacznie treść art. 4 pkt 4 Prawa zamówień publicznych, który stanowi, że ustawy tej nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest określona w art. 10 ust. 1 pkt 2 – działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 9 ww. ustawy, przychody uzyskane na podstawie kontraktów menedżerskich w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się za przychody z działalności wykonywanej osobiście. Przychody uzyskane na podstawie kontraktu menedżerskiego powinny być zaliczone do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, nawet wówczas, gdy tego rodzaju kontrakt został zawarty w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez menedżera.

Taki pogląd prezentują w swych wyjaśnieniach organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 17 grudnia 2012 r., nr ILPB1/415-909/12-4/AA, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 24 sierpnia 2012 r., nr ITPB1/415-624/12/PSZ, a wcześniej Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 31 maja 2010 r., nr DD2/033/95/KBF/10/403. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie sądów administracyjnych, m.in. w podjętej przez NSA uchwale z dnia 26 kwietnia 2010 r., sygn. akt II FPS 10/09, a także w wyrokach NSA z dnia 3 lutego 2011 r., sygn. akt II FSK 1730/09 oraz z dnia 14 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 2137/09.

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolniczą działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym, przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Należy zaznaczyć, że … jako samorządowa instytucja kultury nie podlega przepisom ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) i nie ma obowiązku do określenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnych z uregulowaniami ww. ustawy, oraz zatrudniania członków organu zarządzającego na podstawie umów o świadczenie usług zarządzania. Od wynagrodzenia menedżerskiego płatnicy pobierają zaliczkę na podatek dochodowy. Płatnik jest obowiązany pobierać 18% zaliczkę na podatek dochodowy, obliczoną zgodnie z art. 41 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na wniosek podatnika, płatnik może przyjąć przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy stawkę 32%, zamiast stawki 18%. Tak wynika z art. 41a ww. ustawy.

Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli przychód z działalności wykonywanej osobiście pomniejszony o miesięczne, kwotowe, zryczałtowane koszty jego uzyskania, które są identyczne jak koszty z tytułu umowy o pracę (art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określający koszty takiej działalności, odwołuje się bowiem wprost do art. 22 ust. 2 pkt 1 i 2, dotyczącego kosztów stosowanych przy umowach o pracę). Koszty w identycznej wysokości stosuje się także, gdy mamy do czynienia z powołaniem w skład zarządu bez zawierania umowy cywilnoprawnej. Zatem, bez względu na sposób zatrudnienia: na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną czy jako przedsiębiorca („samozatrudniony”) bądź na podstawie samego powołania – menedżer jest co do zasady opodatkowany PIT na identycznych warunkach. Obliczoną zaliczkę na podatek zmniejsza się o pobraną przez płatnika składkę na ubezpieczenie zdrowotne (odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest określona w art. 10 ust. 1 pkt 2 – działalność wykonywana osobiście.

Stosownie do art. 13 pkt 7 i pkt 9 tej ustawy: za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • pkt 7 – przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • pkt 9 – przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Dodatkowo należy zauważyć, że w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnym źródłem przychodów jest określona w art. 10 ust. 1 pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 5a pkt 6 tej ustawy: ilekroć w ustawie mowa jest o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Tym samym, przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką, czy instytucją. Natomiast wyjątek, o którym mowa w powołanym przepisie dotyczy sytuacji, gdy podatnik powołany został, np. do składu zarządu, rady nadzorczej, komisji lub innych organów stanowiących osoby prawnej, w takiej sytuacji uzyskane przez niego przychody będą przychodami w rozumieniu art. 13 pkt 7, a nie art. 13 pkt 9 ww. ustawy. Powołanie bowiem podatnika, np. do składu zarządu, bez względu na sposób jego powołania, stanowi okoliczność, która powoduje tylko zmianę kwalifikacji przychodu, jednakże w ramach działalności wykonywanej osobiście.

W świetle powyższego, z uwagi na bezspornie osobisty charakter usług zarządzania lub umów o podobnym charakterze, ustawodawca zawarł w treści art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulację szczególną, stanowiącą, że przychody z tego tytułu są przychodami z osobiście wykonywanej działalności, nawet gdy umowy te zawierane są przez autonomiczne podmioty gospodarcze, tj. osobę fizyczną prowadzącą działalność, spółkę cywilną, czy spółkę komandytową.

Z tych powodów usługi i działalność dotycząca zarządzania, czy kontraktów menedżerskich – nawet wówczas, kiedy umowy zawierane są z osobami fizycznymi występującymi jako autonomiczne podmioty gospodarcze, czyli przedsiębiorcami prowadzącymi zarejestrowaną działalność gospodarczą na własny rachunek w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie tracą osobistego charakteru.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w trybie postępowania przetargu nieograniczonego został wyłoniony zarządca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (Wnioskodawca).

Wnioskodawca w dniu 26 kwietnia 2018 r. zawarł z Gminą Miasta …, jako organizatorem instytucji kultury działającej pod nazwą Centrum Kultury „…” w … kontrakt menedżerski, którego przedmiotem jest zarządzanie instytucją kultury. Wnioskodawca obecnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiot i zakres prowadzonej działalności gospodarczej jest tożsamy z zakresem świadczeń i obowiązków wynikających z zawartej umowy dotyczącej zarządzania instytucją kultury.

Powierzenie zarządzania nastąpi na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury zawartej między organizatorem a zarządcą, zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862, z późn. zm.).

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy, jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym (art. 9 ust. 2 ww. ustawy). Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 9 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z przepisem art. 10. ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9, zwane są dalej organizatorami.

Stosownie do art. 12 ww. ustawy, organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora (art. 13 ust. 1 ww. ustawy). Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora (art. 14 ust. 1 ww. ustawy).

W myśl art. 15a ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator może powierzyć zarządzanie instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.). Powierzenie zarządzania następuje na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury zawartej między organizatorem a zarządcą na czas określony, nie krótszy niż trzy lata (art. 15a ust. 2 ww. ustawy). Zgodnie z przepisem art. 15a ust. 3 ww. ustawy, umowa o zarządzaniu instytucją kultury określa:

 1. warunki wynagradzania zarządcy, uwzględniające zasadę równowagi świadczeń,
 2. sposób podziału zysku,
 3. kryteria oceny pracy zarządcy,
 4. tryb przeprowadzania kontroli,
 5. kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 6. przesłanki i tryb rozwiązywania umowy przed upływem terminu, na który została zawarta.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych wyżej przepisów prawa należy stwierdzić, że przychód uzyskany z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług zarządzania wynikających z zawartej umowy o zarządzaniu instytucją kultury (kontraktu menedżerskiego), będzie dla Niego przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Tutejszy Organ zaznacza, że w niniejszej interpretacji indywidualnej nie dokonano oceny stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego w zakresie sposobu określenia podstawy opodatkowania i obowiązków podatkowych innych podmiotów związanych z zawartą umową o zarządzaniu instytucją kultury, gdyż zagadnienia te nie były przedmiotem pytania sformułowanego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Końcowo Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w … w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj