Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-1.4011.378.2018.4.AP
z 12 września 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 27 czerwca 2018 r. (data wpływu 29 czerwca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2018 r. (data wpływu 20 sierpnia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 27 lipca 2018 r., Nr 0113-KDIPT1-2.4012.501.2018.1.KW, 0113-KDIPT2-1.4011.378.2018.1.AP, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 oraz art. 14r w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Zainteresowaną będącą stroną postępowania do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 27 lipca 2018 r. (data doręczenia 7 sierpnia 2018 r.). Zainteresowana będąca stroną postępowania uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 14 sierpnia 2018 r., które wpłynęło dnia 20 sierpnia 2018 r., nadanym w dniu 14 sierpnia 2018 r.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowaną będącą stroną postępowania: Panią X,
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Pana Y

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowana będąca stroną postępowania prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem podatku VAT (z uwagi na główny przedmiot działalności, którym jest świadczenie usług prawnych), a w zakresie podatku dochodowego opodatkowana jest podatkiem liniowym. Prowadzi też sprzedaż internetową. Zamierza dodatkowo w trakcie roku podatkowego rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Spółki cywilnej wspólnie z drugim Zainteresowanym niebędącym stroną postępowania, który obecnie prowadzi indywidualną działalność gospodarczą (sprzedaż internetowa na platformie ...), jednakże nie podlega podmiotowemu zwolnieniu z VAT, a osiągnięte z tytułu tej działalności dochody opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto, Zainteresowany niebędący stroną postępowania jest zatrudniony na umowę o pracę, a jego dochody z tego tytułu opodatkowane są według skali podatkowej.

W ramach planowanej Spółki cywilnej oboje Zainteresowani zamierzają zajmować się wyłącznie sprzedażą internetową za pośrednictwem platform sprzedażowych.

W piśmie z dnia 14 sierpnia 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że tworzona Spółka cywilna otrzyma nazwę „A” X, Y Spółka cywilna (skrócona „A” X, Y s.c.). Wspólnicy są na etapie negocjacji warunków umowy Spółki. Do czasu złożenia uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ustnie porozumieli się co do brzmienia nazwy Spółki, jej siedziby oraz przedmiotu działalności, natomiast obecnie ustalane są „wkłady” do Spółki, podział zysków i strat, termin rozpoczęcia działalności Spółki oraz pozostałe warunki umowy Spółki cywilnej.

Zainteresowana będąca stroną postępowania oraz Zainteresowany niebędący stroną postępowania posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Symbol klasyfikacji statystycznej prowadzonej przez Zainteresowaną będącą stroną postępowania jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej to: 61.10.Z, 47.19.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 68.20.Z, 70.22.Z. Symbol klasyfikacji statystycznej prowadzonej przez Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej to: 47.91.Z. Symbol klasyfikacji statystycznej działalności gospodarczej w formie Spółki cywilnej, którą Zainteresowani zamierzają utworzyć to: 47.91.Z. Przychody uzyskane z tytułu prowadzenia Spółki cywilnej będą opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zainteresowana będąca stroną postępowania dokonuje sprzedaży ubrań (dziecięcych sukienek, strojów kąpielowych oraz dla dorosłych – strojów kąpielowych, rękawiczek i spodenek na rower, szortów), gadżetów kuchennych (np. obieraczka do ananasa, drylownica do jabłek, itp.), gadżetów do rowerów (np. lampka do rowerów, dzwonek rowerowy, chwyty do kierownicy, nakładka na siodełko), organizery na buty. Skonkretyzowanie poszczególnych przedmiotów jest o tyle niecelowe, że co chwila aukcje się kończą i wprowadzane są produkty, więc w chwili, gdy uzupełnienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zostanie wysłane i dotrze do Organu ta konkretyzacja mogłaby już być nieaktualna, stąd Zainteresowana będącą stroną postępowania wskazuje tylko grupy (rodzaje) przedmiotów, które obejmuje sprzedaż. Zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez Zainteresowaną będącą stroną postępowania obejmuje: świadczenie usług z zakresu pomocy prawnej, wynajem nieruchomości, sprzedaż internetową (...). Zainteresowany niebędący stroną postępowania dokonuje sprzedaży ubrań dziecięcych, sukienek i przebrań, organizerów podróżnych (na buty, bieliznę, itp.), organizerów na pieluszki dla dzieci, plecaków na wózek, haczyków na wózek, ozdób do włosów, ochraniaczy na buty. Skonkretyzowanie poszczególnych przedmiotów jest o tyle niecelowe, że co chwila aukcje się kończą i wprowadzane są produkty, więc w chwili, gdy uzupełnienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zostanie wysłane i dotrze do Organu ta konkretyzacja mogłaby już być nieaktualna, stąd wskazano tylko grupy (rodzaje) przedmiotów, które obejmuje sprzedaż. Zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania obejmuje wyłącznie sprzedaż internetową (...). Wielkość udziałów w zyskach w planowanej Spółce cywilnej jest obecnie przedmiotem negocjacji Zainteresowanych i nie została jeszcze ustalona. Planowany udział wynosić będzie pomiędzy 70% dla Zainteresowanej będącej stroną postępowania, a 30% dla Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania, do 50% - 50% dla obydwojga Zainteresowanych. Obydwoje Zainteresowani złożą Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w ramach Spółki cywilnej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przed rozpoczęciem sprzedaży przez Spółkę cywilną. Planowany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie Spółki cywilnej przez Zainteresowanych to 15 października 2018 r. Gdy powstanie Spółka cywilna obydwoje Zainteresowani zamierzają w dalszym ciągu prowadzić indywidualne działalności gospodarcze. Wyłączenie wskazane w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie będzie miało zastosowania do opodatkowania uzyskanych przychodów z tytułu świadczonych usług w ramach Spółki cywilnej przez Zainteresowaną będącą stroną postępowania oraz Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w formie ryczałtu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w opisanych powyżej okolicznościach Spółka cywilna będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, o ile nie będą miały miejsca okoliczności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług?
 2. Czy w opisanych powyżej okolicznościach wartość sprzedaży z działalności indywidualnej Zainteresowanego zwolnionego dotychczas z VAT oraz wartość sprzedaży ze Spółki cywilnej będą podlegały sumowaniu w zakresie zwolnienia podmiotowego z VAT?
 3. Czy w opisanych powyżej okolicznościach dopuszczalne będą dotychczasowe sposoby opodatkowania dochodów Zainteresowanych z ww. źródeł (tzn. dla Zainteresowanej będącej stroną postępowania - podatkiem liniowym, z kolei dla Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania - ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz skalą podatkową dla dochodów z umowy o pracę), przy jednoczesnym opodatkowaniu obydwu Zainteresowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności prowadzonej w ramach nowo powstałej Spółki cywilnej?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest zagadnienie zawarte w pytaniu oznaczonym Nr 3, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w odniesieniu do pytania Nr 1-2, w zakresie podatku od towarów i usług, wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Zainteresowanych, w okolicznościach dotyczących opisanego zdarzenia przyszłego dopuszczalne będą dotychczasowe sposoby opodatkowania dochodów Zainteresowanych z ww. źródeł (tzn. dla Zainteresowanej będącej stroną postępowania - podatkiem liniowym, z kolei dla Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania - ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz skalą podatkowa dla dochodów z umowy o pracę), przy jednoczesnym opodatkowaniu obydwu Zainteresowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności prowadzonej w ramach nowo powstałej Spółki cywilnej.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na jednoczesne prowadzenie własnej działalności oraz posiadanie udziałów w spółce cywilnej, mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Przychody z jednoosobowej działalności i spółki cywilnej stanowią przychody z jednego źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Suma przychodów wraz z kosztami ich uzyskania stanowi dochód z pozarolniczej działalności, który podlega opodatkowaniu, i od którego w trakcie roku podatnik ma obowiązek uiszczać zaliczki na podatek dochodowy. Każdy ze wspólników spółki cywilnej ma obowiązek obliczenia dochodu proporcjonalnie do posiadanych udziałów oraz zapłaty podatku dochodowego od tej części. Ponadto, przedsiębiorcy osiągający dochody z jednoosobowej działalności i spółki cywilnej mają obowiązek zapłaty jednej zaliczki na podatek dochodowy obliczony z obu form działalności jednocześnie.

Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „ustawy o PIT”), jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29-30c, art. 30c, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów. Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy mogą opodatkować osiągnięte dochody na zasadach ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub według karty podatkowej.

W przypadku, w którym Zainteresowana będąca stroną postępowania wybrała podatek liniowy, jako formę opodatkowania dochodów z jednoosobowej działalności, co do zasady dochody uzyskane ze Spółki cywilnej również powinny zostać opodatkowane podatkiem liniowym. Wynika to z art. 9a ust. 5 ustawy o PIT, zgodnie z którym wybierając opodatkowanie w formie podatku liniowego, podatnik ma obowiązek stosować go do wszystkich form prowadzenia działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT. Co do zasady zatem dochody z jednoosobowej działalności i Spółki cywilnej powinny zostać opodatkowane podatkiem liniowym bez względu na sposób rozliczania pozostałych wspólników, ponieważ Zainteresowana będąca stroną postępowania stosuje ten podatek liniowy do opodatkowania dochodu z jednoosobowej działalności gospodarczej. Ważne jest, aby w ramach zasad ogólnych stosować wybraną formę opodatkowania konsekwentnie dla obu źródeł dochodu.

Jednakże wyjątek od powyższego przewiduje art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stosownie do postanowień którego przedsiębiorca może opodatkować dochody z jednoosobowej działalności na zasadach ogólnych, a dochody ze spółki cywilnej w formie ryczałtu, jeżeli wszyscy wspólnicy zdecydują się na tą formę opodatkowania i złożą w tym zakresie stosowne oświadczenia.

Zgodnie bowiem z ust. 1 ww. przepisu, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647; zwanej dalej: „ustawą o CEIDG”).

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Podsumowując, opodatkowanie dochodów uzyskanych ze Spółki cywilnej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy wszyscy wspólnicy wybiorą tę formę opodatkowania. Wówczas dochody z jednoosobowej działalności Zainteresowana będąca stroną postępowania będzie mogła opodatkować zarówno podatkiem liniowym, jak i w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Analogicznie w takim przypadku Zainteresowany niebędący stroną postępowania, dochody uzyskane z umowy o pracę będzie miał opodatkowane na zasadach ogólnych (skala podatkowa), a dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej będzie miał opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest między innymi pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 9a ust. 1 cytowanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Natomiast stosownie do treści art. 9a ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Przepis art. 9a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Treść art. 9a ust. 5 cytowanej ustawy stanowi, że jeżeli podatnik:

 1. prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,
 2. jest wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej

-wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Z powyższych przepisów wynika, że osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej (bądź przy zastosowaniu 19% stawki) na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w formach zryczałtowanych - ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej na – zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2157, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Stosownie do art. 6 ust. 4 cytowanej ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 (pozarolniczej działalności gospodarczej), jeżeli:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 250 000 euro,
  2. lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro,
 2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo
 2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b).

Z powyższych przepisów wynika, że podatnicy mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych osiąganych zarówno z działalności prowadzonej samodzielnie jak i z działalności prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, pod warunkiem że osiągnięte w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody nie przekroczą 250 000 euro, rozpatrywane oddzielnie w odniesieniu do działalności prowadzonej samodzielnie i oddzielnie w odniesieniu do działalności prowadzonej w spółce cywilnej.

Podkreślić jednakże należy, że możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 wskazanej powyżej ustawy.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewidują zatem, aby z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączeni zostali podatnicy, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym i pod postacią spółki cywilnej)  opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowana będąca stroną postępowania prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem podatku VAT (z uwagi na główny przedmiot działalności, którym jest świadczenie usług prawnych), a w zakresie podatku dochodowego opodatkowana jest podatkiem liniowym. Prowadzi też sprzedaż internetową. Zamierza dodatkowo w trakcie roku podatkowego rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Spółki cywilnej wspólnie z drugim Zainteresowanym niebędącym stroną postępowania, który obecnie prowadzi indywidualną działalność gospodarczą (sprzedaż internetowa na platformie ...), jednakże nie podlega podmiotowemu zwolnieniu z VAT, a osiągnięte z tytułu tej działalności dochody opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto, Zainteresowany niebędący stroną postępowania jest zatrudniony na umowę o pracę, a jego dochody z tego tytułu opodatkowane są według skali podatkowej. W ramach planowanej Spółki cywilnej oboje Zainteresowani zamierzają zajmować się wyłącznie sprzedażą internetową za pośrednictwem platform sprzedażowych. Zainteresowani złożą Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w ramach Spółki cywilnej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przed rozpoczęciem sprzedaży przez Spółkę cywilną.

Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego oraz powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, że dopuszczalne będą dotychczasowe sposoby opodatkowania dochodów Zainteresowanych, tj. dla Zainteresowanej będącej stroną postępowania - podatkiem liniowym dla dochodów uzyskanych z jednoosobowej działalności gospodarczej, z kolei dla Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania - ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów uzyskanych z dotychczasowej jednoosobowej działalności gospodarczej oraz skalą podatkowa dla dochodów uzyskanych z umowy o pracę, przy jednoczesnym opodatkowaniu obydwu Zainteresowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach nowo powstałej Spółki cywilnej.

Zainteresowani będą zatem mogli wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej prowadzonej w formie Spółki cywilnej, przy jednoczesnym prowadzeniu indywidualnych działalności gospodarczych oraz w przypadku Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania z umowy o pracę, jeśli nie zajdą negatywne przesłanki określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Informuje się, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Tak więc, jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie będzie zgodny ze zdarzeniem, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Zainteresowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanej będącej stroną postępowania (art. 14r § 2 ustawy Ordynacja podatkowa) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj