Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT1-2.4012.546.2018.1.JSZ
z 4 września 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2018 r. (data wpływu 23 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania świadczenia przez Gminę odpłatnej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków za usługę podlegającą opodatkowaniu,
 • stawki podatku VAT dla ww. usług,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących, związanych odpowiednio z budową i eksploatacją POŚ

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania świadczenia przez Gminę odpłatnej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków za usługę podlegającą opodatkowaniu,
 • stawki podatku VAT dla ww. usług,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących, związanych odpowiednio z budową i eksploatacją POŚ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina … (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: podatek lub VAT), zarejestrowanym jako podatnik czynny.

Na terenie Gminy znajdują się obszary nieskanalizowane (tj. nie posiadające dostępu do klasycznej kanalizacji sanitarnej, opartej o system połączonych rurociągów podziemnych), na terenie których funkcjonują lokalne układy kanalizacyjne, tj. przyłącza kanalizacyjne i zbiorniki bezodpływowe ścieków, opróżniane taborem asenizacyjnym i wywożone do zalegalizowanego punktu zlewnego ścieków.

Gmina, dążąc do zapewnienia wszystkim mieszkańcom odpowiednich standardów sanitarnych, podejmuje szereg działań w ww. zakresie, które należą do jej zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994; dalej: ustawa samorządzie gminnym), a mianowicie – art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, zgodnie z którym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w szczególności zadania własne obejmują sprawy odpowiednio: „1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej oraz 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych (...)”.

Jedną z form realizacji zadań Gminy w powyższym zakresie jest budowa i eksploatacja indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków (dalej: POŚ lub Instalacje).

Obecnie, Gmina planuje realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” (dalej: Inwestycja lub Projekt), której celem będzie wybudowanie, na terenach nieskanalizowanych, indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, przy pomocy których Gmina będzie świadczyła na rzecz mieszkańców odpłatne usługi oczyszczania ścieków pochodzących z ich nieruchomości.

POŚ składać się będą zasadniczo z wykonanego z tworzywa sztucznego zbiornika, systemu rur filtrów, zaworów, kominów odpowietrzających, pompy i dodatkowego osprzętu.

Instalacje zostaną wykonane dla 62 budynków, w tym 60 budynków mieszkalnych w zabudowie rozproszonej (znajdującej się poza zakresem aglomeracji …) oraz 2 budynków świetlic wiejskich, będących własnością Gminy. Niemniej niniejszy wniosek dotyczy Inwestycji w zakresie POŚ wykonywanych wyłącznie na nieruchomościach mieszkańców.

POŚ będą każdorazowo montowane (umiejscowione pod ziemią) na działkach mieszkańców, w bezpośredniej bliskości budynku mieszkalnego i podłączone do jego wewnętrznej instalacji sanitarnej.

Na obecnym etapie Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW), przy czym Wnioskodawca będzie miał możliwość ubiegania się również o częściowe umorzenie pożyczki – kwota ewentualnego umorzenia zostałaby wówczas przeznaczona na dofinansowanie innego zadania inwestycyjnego Gminy (stanowiłaby niejako dotację na realizację innego zadania inwestycyjnego).

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w Projekcie zobowiązani są do podpisania stosownej umowy z Gminą w zakresie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych wykonaniem i eksploatacją POŚ (dalej: Umowa).

Zgodnie z treścią Umowy Gmina zobowiązuje się w szczególności do pokrycia kosztów obejmujących zakup i wykonanie POŚ na nieruchomości będącej własnością/współwłasnością mieszkańca.

Ponadto, zadaniem Gminy będzie m.in.:

 • wyłonienie wykonawcy Projektu,
 • ustalenie harmonogramu realizacji prac instalacyjnych,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem prac,
 • przeprowadzenie odbiorów końcowych,
 • rozliczenie finansowe projektu,
 • świadczenie, na rzecz mieszkańców, odpłatnej usługi w związku z funkcjonowaniem POŚ, tj. w szczególności usługi wywozu powstałych w zbiornikach osadów/nalotów oraz wprowadzenia do zbiorników niezbędnych substancji w celu unieszkodliwiania ścieków.

Z kolei do obowiązków mieszkańca należeć będzie w szczególności:

 • dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej i aktualnych badań geologicznych gruntu,
 • pokrycie, we własnym zakresie, kosztów związanych z podłączeniem POŚ do sieci kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym,
 • użyczenie Gminie do nieodpłatnego używania powierzchni niezbędnej do wykonania POŚ,
 • uczestniczenie w odbiorze końcowym POŚ i zapewnienie dostawy ścieków niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania,
 • rozpoczęcie eksploatacji POŚ z dniem dokonania odbioru końcowego,
 • zapewnienie każdorazowo nieodpłatnego dostępu do Instalacji w celach eksploatacyjnych,
 • pokrywanie kosztów eksploatacji POŚ, w tym w szczególności kosztów wywozu osadów/nalotów, wykonywanych przez Gminę w ramach świadczonej na rzecz mieszkańców kompleksowej usługi oczyszczania ścieków przy pomocy POŚ.

Wkładem własnym mieszkańców, na rzecz których Gmina realizuje Inwestycję jest każdorazowo dokumentacja techniczna i aktualne badania geologiczne gruntu. Mieszkańcy zostali bowiem zobowiązani do poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej aktualnych badań geologicznych gruntu (samodzielnie nabędą stosowną dokumentację, którą następnie przekażą Gminie na potrzeby realizacji Inwestycji).

Natomiast, po uruchomieniu nowopowstałych Instalacji na posesjach mieszkańców, będą oni zobowiązani do pokrywania kosztów funkcjonowania POŚ (za wyjątkiem awarii powstałych w okresie gwarancji z winy wykonawcy robót, bądź wad ukrytych zamontowanych urządzeń), w tym w szczególności do dokonywania, na rzecz Gminy, odpłatności z tytułu usług oczyszczania ścieków, jakie będą świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz mieszkańców w związku z funkcjonowaniem POŚ, tj. w szczególności świadczonym przez Gminę wywozie powstałych w zbiornikach osadów/nalotów oraz wprowadzeniu do zbiorników niezbędnych substancji w celu unieszkodliwiania ścieków.

Jednocześnie Instalacje, po ich wybudowaniu i odbiorze końcowym, pozostaną własnością Gminy przez okres 5 lat, po upływie których mieszkańcy staną się właścicielami przedmiotowych Instalacji.

Innymi słowy, Projekt, którego celem będzie zapewnienie mieszkańcom kompleksowej usługi oczyszczania ścieków pochodzących z terenu ich posesji, wykonywanej przez Gminę, składać się będzie zasadniczo z dwóch części, tj.

 1. wstępnej, poprzedzającej wykonywanie świadczenia właściwego – polegającej na budowie uruchomieniu na nieruchomościach mieszkańców POŚ (w zakresie opisanym powyżej) oraz
 2. głównej/podstawowej – związanej z eksploatacją POŚ, po ich wybudowaniu i odbiorze końcowym – polegającej na świadczeniu przez Gminę usługi oczyszczania ścieków pochodzących z terenu posesji mieszkańców przy pomocy POŚ, tj. w szczególności wywozie powstałych w zbiornikach osadów/nalotów oraz wprowadzeniu do zbiorników niezbędnych substancji w celu unieszkodliwiania ścieków.

Z tytułu świadczenia ww. kompleksowej usługi oczyszczania ścieków Gmina będzie pobierać od mieszkańców stosowne wynagrodzenie, wystawiać na rzecz mieszkańców faktury VAT odprowadzać z tego tytułu VAT należny.

W ocenie Gminy, świadczona przez nią kompleksowa usługa oczyszczania ścieków przy pomocy POŚ powinna zostać zaklasyfikowana pod symbolem 37.00.11.0: „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (według PKWiU z 2008 r.). Gmina zamierza potwierdzić prawidłowość takiej klasyfikacji analizowanej usługi w drodze stosownego wniosku do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż nie będzie możliwe, aby usługi oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu POŚ były wykonywane przez inne, poza Gminą, podmioty zewnętrzne. Innymi słowy mieszkańcy, na posesjach których powstaną Instalacje, będą zobowiązani do ich eksploatacji poprzez korzystanie z usług oczyszczania ścieków świadczonych wyłącznie przez Gminę. Nie będzie przy tym także możliwe, aby w ramach Projektu, realizowanego na rzecz danego mieszkańca, powstała wyłącznie POŚ, bez jej dalszej eksploatacji w drodze usługi głównej/podstawowej.

W związku z planowaną realizacją Projektu Wnioskodawca poniesie szereg wydatków na towary i usługi związane z zakupem i instalacją POŚ (dalej, wydatki inwestycyjne). Wydatki te będą każdorazowo dokumentowane fakturami VAT wystawianymi na Gminę, z wykazanymi na nich kwotami podatku VAT. Gmina nie otrzymała dotychczas faktur VAT z tytułu przedmiotowych wydatków (nie dokonywała odliczeń VAT naliczonego). Ponadto Gmina, po wybudowaniu Instalacji, będzie także ponosić koszty związane ze świadczeniem na rzecz mieszkańców usługi oczyszczania ścieków (dalej: wydatki bieżące), tj. w szczególności koszty związane z wywozem powstałych w zbiornikach osadów/nalotów i koszty unieszkodliwiania ścieków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy świadczenie przez Gminę odpłatnej, kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, o której mowa w opisie sprawy – będzie stanowić czynność opodatkowaną VAT?
 2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1, jaką stawkę VAT Gmina powinna zastosować dla opodatkowania kompleksowej usługi oczyszczania ścieków na rzecz mieszkańców?
 3. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu 1) wydatków inwestycyjnych oraz 2) wydatków bieżących, związanych odpowiednio z budową i eksploatacją POŚ?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Świadczenie przez Gminę odpłatnej, kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, o której mowa w opisie sprawy – będzie stanowić czynność opodatkowaną VAT.
 2. Dla opodatkowania kompleksowej usługi oczyszczania ścieków na rzecz mieszkańców Gmina powinna zastosować obniżoną stawkę VAT, w wysokości 8%.
 3. Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu 1) wydatków inwestycyjnych oraz 2) wydatków bieżących, związanych odpowiednio z budową i eksploatacją POŚ.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1 i 2

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT.

Zauważyć również należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Stosownie natomiast do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – jak stanowi art. 15 ust. 2 ustawy o VAT – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei, zgodnie z ust. 6 przedmiotowej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak zostało wskazane w opisie sprawy, w ramach kompleksowej usługi oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu POŚ Gmina, na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej z mieszkańcami, wybuduje i uruchomi POŚ, a następnie będzie obciążała mieszkańców z tytułu oczyszczania ścieków pochodzących z terenów ich posesji.

Z tytułu przedmiotowej usługi Gmina będzie pobierała od mieszkańców stosowne wynagrodzenie.

Zatem, w ocenie Gminy, w przedmiotowym zakresie Gmina będzie działała w charakterze podatnika i tym samym świadczona przez nią, kompleksowa usługa oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu POŚ, będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Odnosząc się natomiast to stawki podatku, jaka powinna mieć w tym przypadku zastosowanie, jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1, przewidujących wyjątki od zastosowania wyżej wymienionej stawki.

W myśl art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie zaś do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

We wspomnianym w cytowanym przepisie załączniku nr 3 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, zawarto m.in. w poz. 142 usługi klasyfikowane w PKWiU ex 37, tj. „Usługi związane z oczyszczaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Jak zostało wskazane w opisie sprawy, w ocenie Gminy, świadczona przez nią usługa oczyszczania ścieków za pomocą POŚ, stanowi dla celów VAT jedno, kompleksowe świadczenie – świadczeniem głównym/podstawowym jest w tym przypadku usługa oczyszczania ścieków pochodzących z nieruchomości mieszkańców przy pomocy POŚ, zaś świadczeniem wstępnym, warunkującym możliwość wykonywania przez Gminę świadczenia głównego/podstawowego, jest budowa i uruchomienie przedmiotowych Instalacji.

Jednocześnie, jak wskazano w opisie sprawy, w ocenie Gminy, analizowana, kompleksowa usługa powinna zostać zaklasyfikowana pod symbolem 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż odpłatne świadczenie usług związanych z oczyszczaniem ścieków przy pomocy POŚ, będzie podlegało opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT, w wysokości 8%.

Stanowisko Gminy w zakresie zasad opodatkowania przedmiotowych czynności zostało wielokrotnie potwierdzone w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2015 r., sygn. ILPP1/443-1057/14-3/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, odnosząc się do świadczonej przez gminę, kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, za którą wynagrodzenie stanowi opłata mieszkańców z tytułu zapewnienia w ramach prac eksploatacyjnych odbioru osadów z POŚ, wskazał, iż: „W ramach projektu Gmina poniosła wydatki inwestycyjne na wybudowanie i montaż na posesjach mieszkańców Gminy naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków (...) Zgodnie z zawartymi umowami, Mieszkańcy zobowiązani zostali również do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Gminy za zapewnienie w ramach prac eksploatacyjnych odbioru osadów z NPOŚ raz na 12 miesięcy („czynności odbioru osadów z NPOŚ”). W konsekwencji, przedmiotowe wynagrodzenie za czynności odbioru osadów z NPOŚ stanowi, zdaniem Gminy, de facto wynagrodzenie za zapewnienie Mieszkańcom dostępu do usług w zakresie oczyszczania ścieków przy pomocy NPOŚ (alternatywnie do usług odprowadzania ścieków przy pomocy klasycznych sieci kanalizacyjnych) (...) Zatem obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy są spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a wydatki ponoszone przez Zainteresowanego na budowę naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków (NPOŚ) mają i będą miały związek wyłącznie z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, bowiem to Gmina świadczy dla Mieszkańców usługę odbioru osadów i w ten sposób – jak twierdzi Wnioskodawca – jest to wynagrodzenie za zapewnienie Mieszkańcom dostępu do usług w zakresie oczyszczania ścieków za pomocą NPOŚ”.

Podobnie w interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2011 r., sygn. IBPP4/443-79/11/AZ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, odnosząc się do świadczonej przez gminę, kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, za którą wynagrodzenie stanowi opłata uiszczana przez mieszkańców z tytułu wywozu osadów z wybudowanych POŚ, stwierdził, iż: „w analizowanej sprawie można mówić o jednej (kompleksowej) usłudze oczyszczania i odprowadzania ścieków, na wartość której składa się m.in. montaż oczyszczalni ścieków na nieruchomościach mieszkańców, udostępnienie ich mieszkańcom do korzystania, naprawa i konserwacja urządzeń wchodzących w skład przydomowych oczyszczalni ścieków, bieżąca obsługa POŚ przez okres 10 lat od dnia jej odbioru technicznego polegająca na świadczeniu okresowego wywozu powstałych w zbiornikach osadów i wprowadzaniu do zbiorników niezbędnych substancji w celu unieszkodliwiania ścieków (...). Należy więc zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż opisany kompleks czynności wykonywanych przez Gminę, dla celów podatku VAT stanowi jedno całościowe świadczenie, do którego należy przyjąć wspólną podstawę opodatkowania i stawkę VAT”.

Także Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS), w interpretacji z dnia 10 kwietnia 2018 r., sygn. 0115-KDIT1-2.4012.110.2018.1.KSZ, odnosząc się do kwestii opodatkowania VAT kompleksowej usługi oczyszczania ścieków przy pomocy wybudowanych POŚ, potwierdził stanowisko gminy, zgodnie z którym: „żaden z elementów składowych usługi złożonej, opisanej powyżej, nie będzie stanowić odrębnego, samoistnego świadczenia. Wynika to z faktu, iż Gmina nie zrealizuje żadnej z tych czynności oddzielnie, w oderwaniu od zasadniczego celu, tj. zapewnienia oczyszczania ścieków przy pomocy wybudowanych POŚ. W konsekwencji należy uznać, że wiązka czynności wykonywanych przez Gminę będzie stanowić świadczenie złożone polegające na świadczeniu jednej, kompleksowej usługi związanej z oczyszczaniem ścieków (...). Mając na uwadze, że przedstawiona kompleksowa usługa będzie stanowić świadczenie złożone, charakter tego świadczenia należy ocenić na podstawie dominującego elementu, który nadaje mu decydujący charakter. W związku z faktem, iż naturą i celem przedmiotowego świadczenia złożonego będzie oczyszczanie ścieków, w opinii Gminy, właśnie w taki sposób należy zaklasyfikować całość usługi. W konsekwencji, usługę taką należy opodatkować stawką 8%”.

Przedstawione przez Gminę podejście do kwestii opodatkowania kompleksowej usługi oczyszczania ścieków znajduje potwierdzenie również w innych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, w tym przykładowo w interpretacji:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 września 2015 r., sygn. IBPP2/4512- 621/15/JJ oraz
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2014 r., sygn. ILPP2/443-1074/14- 2/EN.

Z kolei, właściwość obniżonej stawki podatku dla kompleksowej usługi oczyszczania ścieków została potwierdzona m.in. w interpretacjach:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 września 2015 r., sygn. IBPP2/4512- 621/15/JJ.

Ad. 3

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo to przysługuje podatnikowi pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki negatywne, sprecyzowane w art. 88 ustawy o VAT.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Jednocześnie, w świetle art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Wobec powyższego, w celu dokonania oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego, należy każdorazowo przeanalizować, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT, zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz czy pozostają one w związku z wykonywaniem przez niego czynności opodatkowanych VAT, jak również, czy w przedmiotowej sytuacji nie są spełnione przesłanki negatywne, wskazane w art. 88 ustawy o VAT.

Zatem, należy zauważyć, iż towary i usługi, jakie będą nabywane przez Wnioskodawcę (czynnego podatnika VAT) w ramach Projektu, tj. zarówno wydatki inwestycyjne, jak i wydatki bieżące w tym zakresie (o których mowa w opisie sprawy), będą miały związek wyłącznie z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych VAT, tj. z odpłatnym świadczeniem kompleksowej usługi oczyszczania ścieków na rzecz mieszkańców, przy wykorzystaniu POŚ.

Zdaniem Gminy realizowane przez nią świadczenie na rzecz mieszkańców przy wykorzystaniu wybudowanych POŚ można utożsamiać z typową inwestycją Gminy w zakresie budowy standardowej infrastruktury kanalizacyjnej, przy pomocy której Gmina świadczy następnie na rzecz mieszkańców odpłatne usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. W tym zakresie, podobnie jak w przypadku Inwestycji w POŚ, Gmina również buduje infrastrukturę kanalizacyjną celem świadczenia podlegających opodatkowaniu VAT usług na rzecz mieszkańców. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż w związku ze świadczeniem na rzecz mieszkańców usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, Gminie przysługuje wówczas prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową i bieżącym utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej.

Jednocześnie, w opinii Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 2a ustawy o VAT i tym samym Gmina nie będzie zobowiązana do określenia zakresu wykorzystywania nabywanych w związku z realizacją Projektu towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Nie będzie ona również zobowiązana do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Instalacje nie będą służyć bowiem wykonywaniu czynności zwolnionych z opodatkowania, a do tego typu czynności odnosi się zawarte w art. 90 określenie czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Gminy będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu 1) wydatków inwestycyjnych oraz 2) wydatków bieżących, związanych odpowiednio z budową i eksploatacją POŚ.

Podobne stanowisko, w zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków służących realizacji inwestycji w zakresie POŚ, zostało potwierdzone m.in. w cytowanej powyżej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 lutego 2015 r., sygn. ILPP1/443- 1057/14-3/MK, w której Dyrektor stwierdził: „Podsumowując, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Gmina ma/będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową NPOŚ”.

Ponadto, prawo gmin do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego z tytułu wydatków służących realizacji przez nie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i/lub oczyszczania i odprowadzania ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych zostało wielokrotnie potwierdzone także w innych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, w tym przykładowo w interpretacjach Dyrektora KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj