Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-3.4010.355.2019.2.JKT
z 25 października 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2019 r. (data wpływu 14 sierpnia 2019 r.), uzupełnionym 27 września 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzone przez niego prace w ramach Obszarów B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 4a pkt 26 i pkt 28 Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy CIT:

 • w zakresie obszaru Przemysł 4.0 - jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie - jest prawidłowe.

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2019 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzone przez niego prace w ramach Obszarów B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 4a pkt 26 i pkt 28 Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy CIT. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego pismem z 16 września 2019 r., Znak: 0111-KDIB1-3.4010.355.2019.1.JKT wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 27 września 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 865 z późn. zm., dalej: „Ustawa CIT”). Spółka nie osiąga przychodów z zysków kapitałowych.

Jednym z głównych przedmiotów działalności Spółki jest projektowanie oraz produkcja form wtryskowych (dalej: „Narzędzia”, „Formy”) do tworzenia elementów (dalej: „Elementy”, „Detale”, „Wypraski”) z tworzywa sztucznego. Głównymi odbiorcami Form wykonywanych przez Wnioskodawcę jest przemysł motoryzacyjny, elektroniczny (dalej: „Klient” lub zbiorczo: „Klienci”). Wnioskodawca współpracuje z Klientami zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Wnioskodawca zatrudnia w ramach umowy o pracę, umowy o dzieło oraz umowy-zlecenia osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne do wykonywania swoich obowiązków (dalej zbiorczo: „Pracownicy”). Wnioskodawca stworzył do wykonywania ww. czynności dedykowane zespoły odpowiedzialne za poszczególne etapy projektowania oraz budowy Form, Narzędzi, automatów montażowych, a także projektowania procesów produkcyjnych.

Poza produkcją Form, Wnioskodawca podejmuje również działania mające na celu opracowanie i wyprodukowanie prototypu nowego produktu, bądź zmodernizowanie już istniejących produktów oferowanych w portfolio Spółki. Ponadto, Wnioskodawca dąży do ulepszania obowiązujących w Spółce procesów, celem m.in. przyspieszenia produkcji, optymalizacji prac. Przykładami innowacyjnych działań (dalej: „Projekty”) podejmowanych przez Spółkę są m.in. działania związane ze stosowaniem nano-powłok oraz wdrażanie innowacyjnych na skalę zarówno całego przedsiębiorstwa jak i również kraju procesów do produkcji form wtryskowych.

Mając powyższe na uwadze, działalność Wnioskodawcy związaną z realizacją Projektów można podzielić na cztery główne obszary:

 • projektowanie oraz produkcja Form wraz z optymalizacją procesów z nimi związanych (dalej: „Produkcja Form”);
 • przygotowanie procesów pod nakładanie nano-powłok (dalej: „Nano-powłoki”);
 • testowanie drukarek 3D drukujących ze stali (dalej: „Drukarki 3D”);
 • dostosowanie nowych maszyn do narzędzi wykorzystywanych przez Spółkę (dalej: „Przemysł 4.0”)

-dalej zbiorczo: Obszary B+R.

Projekty z Obszaru B+R Produkcja Form są przeprowadzane według następującej metodologii:

 • opracowanie koncepcji (prototypu produktu, konstrukcji formy) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania symulującego różne warianty procesu wtrysku, a także wiedzy Pracowników dedykowanego zespołu (dalej: „Zespół Produkcji Form”) celem udoskonalenia technicznego i/lub obniżenia kosztów wytworzenia detali w warunkach produkcji seryjnej,
 • projektowanie obejmujące proces tworzenia elektronicznego zapisu konstrukcji formy, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu IT oraz oprogramowania CAD, jak i doświadczenia konstruktora (dalej: „Konstruktor”) oraz osoby odpowiedzialnej za technologię wtrysku (dalej: „Technolog Wtrysku”, na bazie wniosków wypływjących z opracowania koncepcji,
 • konstruowanie/wykonanie formy w metalu przez Dział Narzędziowni pod ścisłym nadzorem Zespołu Produkcji Form (osoby odpowiedzialnej za danych projekt) na podstawie opracowanej konstrukcji z wykorzystaniem wysoko zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń. Etap ten zawiera przygotowanie technologii z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania typu CAM oraz wiedzy i doświadczenia Technologa Narzędziowego,
 • próby/testy/korekty celem osiągnięcia zgodności prototypu produktu ze wstępnymi założeniami. Etap ten ma charakter pętli zamkniętej co oznacza, że prowadzony jest tak długo aż osiągnięty zostanie założony cel. Często na tym etapie zgłaszane są wnioski o dodatkowe korekty i zmiany,

zakończenie powyższego etapu następuje po zatwierdzeniu prototypu Formy przez końcowego Klienta i/lub Zespół Produkcji Form, co oznacza możliwość jego skomercjalizowania (sprzedaży) i przekazania do produkcji seryjnej.

Mając na uwadze proces tworzenia prototypu Formy, należy zauważyć, że proces wytworzenia każdego prototypu Formy jest unikatowy. Wiąże się on bowiem każdorazowo z przygotowaniem odrębnego, zindywidualizowanego projektu, przeprowadzeniem procesu tworzenia oraz wykonaniem stosownych testów i prób, aż do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Spółka dokonuje również istotnych ulepszeń procesów projektowania oraz wytwarzania prototypów Form, szczególnie poprzez:

 • zmianę organizacji pracy mającą na celu obniżenie energochłonności i innych kosztów operacyjnych (np. istotne skrócenie cyklu technologicznego wytworzenia produktu finalnego poprzez przebudowę ciągu technologicznego, likwidację magazynu pośredniego, zmniejszenie ilości operatorów i poprawę stabilności procesu),
 • zmianę organizacji procesów mającą na celu poprawę ergonomii pracy oraz poprawy BHP,
 • zmianę konstrukcji Detali i w konsekwencji konstrukcji Form celem obniżenia jednostkowego kosztu wytworzenia (takich jak skrócenie jednostkowego cyklu wtrysku),
 • konstrukcję we własnym zakresie dodatkowych maszyn pomocniczych do produkcji seryjnej celem optymalizacji procesów (m.in. czasochłonność, zużycie materiałów).

Projekty z Obszaru Nano-powłoki:

Wnioskodawca podejmuje również aktywne działania przy korzystaniu z innowacyjnego rozwiązania jakim jest nakładanie nano-powłok. Jest to innowacyjny na skalę przedsiębiorstwa jak i na skalę branży, w której operuje Wnioskodawca proces impregnacji. Spółka otrzyma w przyszłości dotację w celu ulepszania tej technologii. Natomiast, Wnioskodawca zaznacza, że nie będzie korzystał z ulgi badawczo-rozwojowej na badania związane z nano-powłokami w tym zakresie, w jakim koszty na ich przeprowadzenie zostały/zostaną Wnioskodawcy zwrócone.

„Nano” to przedrostek jednostki miary o symbolu „n” oznaczający mnożnik 0,000 000 001=10-9 (jedna miliardowa) Nano powłoki stosowane są do ochrony danej powierzchni/materiału przed czynnikami zewnętrznymi. Ze względu na specyfikę nano powłok, a zwłaszcza warunków oraz parametrów związanych z ich nanoszeniem na produkt, wymagane jest przeprowadzanie stosownych działań innowacyjnych, które przyczyniają się do ulepszenia procesów ich nakładania.

Aktualnie nano-powłoki są wykorzystywane do celów działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Tworzenie nano-powłok jest bardzo skomplikowanym i złożonym procesem, który wymaga wielu badań oraz testów przed nałożeniem powłoki w prawidłowy sposób.

Wykorzystanie technologii nano-powłok, ze względu na ich bardzo mały rozmiar, pozwala na docieranie do trudno dostępnych miejsc. Na ten moment Wnioskodawca dysponuje maszynami (linie lakiernicze) do nakładania nano-powłok poprzez proces tzw. z ang. „evaporingu” oraz „sputteringu”.

Nano-powłoki charakteryzują się tym, że powierzchnia wypraski z tworzywa sztucznego jest pokryta bardzo cienką warstwą metalu, z tego też względu, w przypadku tak cienkich powłok występuje wyższe ryzyko ścierania ich warstw. Mając powyższe na uwadze, Pracownicy muszą dostosować proces nakładania powłoki w taki sposób, aby była ona trwała oraz spełniała wizualne wymagania postawione przez Klienta.

Po dostosowaniu całego procesu nakładania powłoki, często wykorzystuje się przed procesem metalizacji lakierowania a następnie po nałożeniu nano powłoki nakłada się warstwę lakieru zwykle powiększającego połysk jak i chroniącego przed ścieraniem, co w rezultacie kończy etap związany z innowacyjną działalnością Wnioskodawcy w tym zakresie.

Projekty z Obszaru Drukarki 3D:

W celu zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku, Wnioskodawca podjął również działania polegające na wdrożeniu do swojego przedsiębiorstwa drukarek 3D. Drukarki 3D wykorzystują nową technologię drukowania ze stali, jest to zupełnie nowa technologia nie tylko w Polsce, ale również i za granicą. Tym samym, Wnioskodawca nie posiada żadnych instrukcji bądź wytycznych jak prawidłowo korzystać z takich drukarek. Pracownicy składający się na dedykowany do tych czynności zespół (w pełni poświęcający swój czas na badania nad procesem drukowania 3D) badają więc możliwości takich drukarek oraz podejmują próby prawidłowego wydrukowania danego elementu. Zespół zajmuje się przeprowadzaniem prób (tj. próba wytworzenia elementu), a następnie jego weryfikacją związaną m.in. z kształtem, wytrzymałością i innymi czynnikami, które były założone na początku prowadzonej próby.

W celu przeprowadzenia próby Pracownicy muszą więc przygotować projekt danego elementu, który jest następnie przesyłany do drukarki. Istotne w tym zakresie jest, że również tworzenie projektu w takiej technologii jest czymś nowym, polega ono bowiem na dostosowaniu długości fal lasera (taka jest bowiem wykorzystywana technologia do druku ze stali).

Wnioskodawca po opracowaniu prawidłowej technologii oraz procesów tworzenia elementów w drukarkach 3D planuje ich wykorzystanie w swojej działalności gospodarczej.

Wykorzystywanie drukarek 3D pozwoli Wnioskodawcy m.in. na: ulepszenie procesu wtryskiwania wyprasek z tworzyw sztucznych poprzez skrócenie czasu cyklu wtrysku, uzyskanie detali z mniejszymi wypaczeniami – zwichrowaniem.

Projekty z Obszaru Przemysł 4.0:

Wnioskodawca planuje zakup wtryskarek nowej generacji (dalej: „Wtryskarki”). Proces wtryskiwania w Wtryskarkach funkcjonuje zupełnie inaczej od tego procesu, który jest stosowany w dotychczas użytkowanych wtryskarkach przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca więc zauważa, że wdrożenie Wtryskarek będzie wiązało się z dużym nakładem prac wyspecjalizowanych Pracowników oraz przeprowadzania prób i testów, bowiem przed wykorzystaniem Wtryskarek przy seryjnej produkcji Elementów, Wnioskodawca musi upewnić się, że wtryskiwane przez Wtryskarki tworzywo sztuczne formuje się sposób prawidłowy (wg założeń Klienta).

Zakup Wtryskarek ma swoje uzasadnienie w tym, że proces wtryskiwania na nowych maszynach jest szybszy i tańszy (nowa technologia pozwala na mniejsze zużycie tworzywa), a więc przyczynia się do ulepszenia funkcjonującego u Wnioskodawcy procesu. Tym samym Spółka może zwiększyć swoją konkurencyjność i zoptymalizować swoje koszty operacyjne.

Podsumowując, Wtryskarki będą zakupione i wykorzystywane do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, nie są one natomiast wynikiem prac Wnioskodawcy i Spółka nie ma zamiaru uznać zakupu Wtryskarek za koszt kwalifikowany. Wnioskodawca natomiast podkreśla, że wprowadzenie Wtryskarek wiąże się z dużym nakładem prac w celu ich dostosowania oraz nauki ich obsługiwania. Do dostosowania Wtryskarek powołany zostanie nowy dedykowany zespół, który będzie badał sposób funkcjonowania Wtryskarek. Następnie odpowiednie osoby dostosują parametry Wtryskarek dopasowując je do formowanych Elementów. Po pomyślnym dostosowaniu parametrów następuje seryjna produkcja Elementów, co kończy prace badawczo-rozwojowe.

Reasumując, Wnioskodawca zauważa, że realizowane Projekty w Obszarach B+R:

 1. są prowadzone w sposób systematyczny, według metodologii i harmonogramów określanych przez dedykowanych Pracowników posiadających wiedzę, niezbędne doświadczenie oraz specjalistyczne wykształcenie zawodowe;
 2. są dokumentowane w ewidencji Wnioskodawcy, również w przypadku gdy projekt nie zostanie zakończony sukcesem;
 3. dotyczą opracowywania i wytworzenia nowych produktów lub zmian w istniejących produktach;
 4. dotyczą wdrażania innowacyjnych rozwiązań na skalę przedsiębiorstwa oraz kraju.

Dodatkowo Wnioskodawca:

 1. będzie prowadzić działalność w zakresie opisanym powyżej (tj. Obszary B+R) również w przyszłości;
 2. nie prowadzi/nie będzie prowadził działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia;
 3. odliczy koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania na zasadach określonych w art. 18d Ustawy CIT;
 4. prowadzi i będzie prowadzić ewidencję zgodnie z art. 9 ust. 1b Ustawy CIT, pozwalającą wyodrębnić koszty działalności w zakresie opisanym powyżej;
 5. nie posiada/nie posiadał statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 6. nie otrzymał/nie otrzyma zwrotu w jakiejkolwiek formie kosztów wynagrodzeń Pracowników, materiałów, surowców i narzędzi oraz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji projektów z Obszarów B+R;
 7. nie korzysta/nie będzie korzystał ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a Ustawy CIT;
 8. uzyska zwrot wydatków na zakup niektórych maszyn związanych z realizacją Projektów z Obszarów B+R, natomiast w zakresie w jakim Wnioskodawcy zostaną zwrócone koszty, nie zostaną one uwzględnione przy liczeniu kosztów kwalifikowanych do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej;
 9. nie uwzględnia do kosztów kwalifikowanych odpisów amortyzacyjnych od maszyn wykorzystywanych do projektów z Obszarów B+R w tej części, w której koszty poniesione na zakup maszyn zostały Wnioskodawcy zwrócone poprzez dotację;
 10. wykaże koszty kwalifikowane w zeznaniach podatkowych składanych za poszczególne lata podatkowe. Koszty kwalifikowane, wykazane w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowym, będą jednocześnie stanowiły koszt uzyskania przychodu w tym roku podatkowym.

W odniesieniu do opisanych powyżej prac Wnioskodawca wskazuje, że do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, związanych z realizowanymi projektami z Obszarów B+R są alokowane:

1. Wynagrodzenia przeznaczone dla Pracowników biorących udział w realizacji działań z Obszarów B+R posiadających specjalistyczną wiedzę, kompetencje oraz doświadczenie. Poprzez Pracowników biorących udział w ramach realizacji działań z Obszarów B+R należy rozumieć:

 • W przypadku Obszaru B+R Produkcja Form zarówno pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie niezbędnej dokumentacji, wytycznych, projektów, konstrukcji etc. danej Formy, jak i również pracowników odpowiedzialnych za fizyczne zbudowanie prototypu Formy, a także pracowników Laboratorium, którzy przeprowadzają testy pomiarowe Elementów.
 • W przypadku Obszaru B+R Nano-powłoki wynagrodzenia osób przystosowujących proces nakładania nano-powłok.
 • W przypadku Obszaru B+R Drukarki 3D całość wynagrodzeń wszystkich pracowników zaangażowanych w badaniach nad nową technologią, są to bowiem pracownicy wyłącznie zajmujący się pracami badawczo-rozwojowymi.
 • W przypadku Obszaru B+R Przemysł 4.0 całość wynagrodzeń Pracowników zaangażowanych we wdrożenie procesów pozwalających na prawidłowe wykorzystywanie Wtryskarek oraz czas poświęcany na szkolenia pracowników produkcyjnych.

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że jest możliwe określenie:

 • którzy Pracownicy brali udział w realizacji danego Projektu z Obszaru B+R;
 • określić całkowitą liczbę godzin zaangażowania Pracowników biorących udział w danym projekcie;
 • określić wartość zaangażowania wszystkich Pracowników biorących udział w danym projekcie.

Projekty są realizowane przez Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dzieło bądź umowę zlecenie.

W ramach Obszarów B+R Pracownicy są w szczególności odpowiedzialni za:

 1. Ewaluację oraz analizę zlecenia otrzymanego od Klienta pod kątem możliwości jego realizacji;
 2. Czynności projektowe prototypu Form;
 3. Stworzenie oprogramowania do wykonania prototypu Formy;
 4. Przystosowanie parametrów technologicznych pozwalających na seryjną produkcję Detalu;
 5. Zlecanie i koordynowanie prac w ramach Obszarów B+R;
 6. Zaprojektowanie oraz stworzenie maszyn pomocniczych;
 7. Prowadzenie badań nad nowymi technologiami (drukarki 3D, nano-powłoki)
 8. Dostosowywanie Wtryskarek;
 9. Szkolenie pracowników produkcyjnych do korzystania z Wtryskarek.

Powyższe obowiązki znajdują się bezpośrednio w treści umów o pracę zawartych między Wnioskodawcą a Pracownikami bądź w wewnętrznej dokumentacji Wnioskodawcy. Ponadto, Wnioskodawca dysponuje ewidencją czasu pracy, która w jasny, bezsprzeczny sposób wskazuje, ile godzin poświęcił dany pracownik na działalność przy Obszarach B+R, jeżeli pracownik zajmuje się również innymi zadaniami, które nie są związane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową.

 1. Koszty materiałów wykorzystywanych przy pracy nad realizacją danego projektu z Obszarów.
 2. Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności związanej z realizacją danego projektu (Obszary B+R) - z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.
 3. Koszty opinii oraz ekspertyz zakupywanych od podmiotów zewnętrznych

-Dalej zbiorczo jako: „Koszty Projektów”.

Koszty Projektów są ewidencjonowane w specjalnie przeznaczonej do tego celu odrębnej ewidencji w stosunku do każdego projektu, co pozwala na szczegółową analizę kosztów przypisanych danym Obszarom B+R. Dodatkowa ewidencja Kosztów Projektów pozwala na wyodrębnienie kosztów według ich wysokości i rodzajów, wraz z przypisaniem ich do indywidualnego numeru projektu (więcej pkt 1 Obszar B+R Zlecenia), co pozwala na śledzenie przebiegu projektu pod kątem jego rentowności, zapewnia przejrzystą ewidencję kosztów oraz usprawnia prace Pracowników Wnioskodawcy zajmujących się realizacją danego projektu.

W uzupełnieniu wniosku z 23 września 2019 r. (data wpływu 27 września 2019 r.), Wnioskodawca wskazał m.in., że:

W ramach prowadzonej działalności w Obszarach B+R, Wnioskodawca ponosi następujące koszty wynagrodzenia:

 1. wynagrodzenia podstawowe;
 2. wynagrodzenia za nadgodziny;
 3. wynagrodzenia za czas przebywania pracowników na płatnych urlopach wypoczynkowych, o którym mowa w art. 152 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm., dalej: „Kodeks pracy”);
 4. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, przyznawany na podstawie art. 171 § 1 Kodeksu pracy w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;
 5. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego;
 6. wynagrodzenia za dni wolne na opiekę nad dzieckiem - zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy;
 7. wynagrodzenia za inne zwolnienia od pracy przysługujące w związku ze szczególną sytuacją dotyczącą konkretnego pracownika, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, przepisami wykonawczymi do tego kodeksu albo z innych przepisów prawa, w tym wynagrodzenie za urlop okolicznościowy;
 8. premie przyznawane na podstawie wewnętrznych regulaminów Spółki;

-dalej zbiorczo: „Koszty Pracownicze”.

Wszystkie wyżej wymienione składniki Kosztów Pracowniczych stanowią należności pracowników z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 13 pkt 8 lit. a Ustawy PIT Koszty Pracownicze stanowią składnik wynagrodzeń, który jest zawarty w Kosztach Projektów.

Wnioskodawca wskazał, że do prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (realizacji Projektów z Obszarów B+R) wykorzystuje wiele specjalistycznych maszyn i narzędzi. Do prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej, Spółka wykorzystuje m.in.:

 1. drukarki 3D,
 2. maszyny pomiarowe CMM,
 3. wyważarki,
 4. siłomierz,
 5. połyskomierz,
 6. mikroskopy i mikroskop CNC,
 7. wysokościomierz,
 8. twardościomierz,
 9. urządzenie do wykonywania nano-powłok Kolzer,
 10. centrum obróbcze FIDIA GFT 3514,
 11. komórka obróbcza obrabiarka, magazyn elektrod z 6-osiowym robotem drążarka GANTRY EAGLE 1400 OPS Ingersoll,
 12. wtryskarki Engel serii VC i DUO.

Do obowiązków pracowników zaangażowanych w Projekty z Obszarów B+R należy m.in.:

 1. Przygotowywanie projektu elementu;
 2. Ulepszanie procesu wtryskiwania wyprasek z tworzyw sztucznych;
 3. Opracowywanie koncepcji (prototypu produktu, konstrukcji formy) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania symulującego różne warianty procesu wtrysku;
 4. Projektowanie obejmujące proces tworzenia elektronicznego zapisu konstrukcji formy, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu IT oraz oprogramowania CAD;
 5. Konstruowanie/wykonanie formy w metalu;
 6. Przeprowadzanie prób, testów i korekt celem osiągnięcia zgodności prototypu produktu ze wstępnymi założeniami;
 7. Dostosowywanie procesu nakładania nano-powłoki;
 8. Przeprowadzania prób i testów na drukarkach 3D;
 9. Dostosowywanie nowych urządzeń (wtryskarek) do procesów produkcyjnych;
 10. Nadzorowanie prawidłowości zapisów w arkuszu kontroli wewnętrznej;
 11. Archiwizacja dokumentów zgodnie z wewnętrzną procedurą Spółki;
 12. Przygotowywanie dokumentacji technicznej;
 13. Nadzorowanie procesów produkcji w zakresie zgodności z przyjętą technologią oraz wewnętrznymi procedurami Spółki;
 14. Kontrola zgodności specyfikacji z prototypami form;
 15. Koordynacja/Organizacja prac w poszczególnych działach;
 16. Nadzór i kontrola produkcji;
 17. Ewaluacja oraz analiza zlecenia otrzymanego od Klienta pod kątem możliwości jego realizacji;
 18. Czynności projektowe prototypu Form;
 19. Tworzenie oprogramowania do wykonania prototypu Formy;
 20. Przystosowywanie parametrów technologicznych pozwalających na seryjną produkcję Detalu;
 21. Zlecanie i koordynowanie prac w ramach Obszarów B+R;
 22. Projektowanie oraz tworzenie maszyn pomocniczych;
 23. Prowadzenie badań nad nowymi technologiami (drukarki 3D, nano-powłoki);
 24. Dostosowywanie Wtryskarek;
 25. Szkolenie pracowników produkcyjnych do korzystania z Wtryskarek.

Do kosztów kwalifikowanych Wnioskodawca zamierza zaliczyć wynagrodzenie Pracowników, którzy realizują prace w poszczególnych Obszarach B+R.

Wnioskodawca wskazał, że nie wszystkie opinie, ekspertyzy i badania wykorzystywane przy Obszarach B+R nabywa od podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.). Jednocześnie, Spółka zaznacza, że do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm., dalej: „Ustawa CIT”), zamierza zaliczyć wyłącznie wydatki poniesione na opinie, ekspertyzy i badania nabyte od Jednostek, które spełniają definicję podmiotów o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzone przez niego prace w ramach Obszarów B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 4a pkt 26 i pkt 28 Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, prace realizowane w ramach projektów z Obszarów B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 oraz 28 Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r. oraz w rozumieniu art. 4a pkt 26 a-c oraz art. 4a pkt 28 a-b w brzmieniu obowiązującym do końca września 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d tej ustawy.

Uzasadnienie stanowiska.

Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Definicję działalności „badawczo rozwojowej” zawarto w art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, z którego wynika, że termin „działalność badawczo-rozwojowa” oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Prace rozwojowe w rozumieniu art. 4a pkt 28 Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r. to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Natomiast, od 1 października 2018 r. w art. 4a pkt 28 wskazano, że „prace rozwojowe” są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnej wiedzy i umiejętności, w tym zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń (na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce).

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (www.sjp.pl) słowo „twórczy” oznacza „mający na celu tworzenie, odkrywczy, kreatywny”. Jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego, prace realizowane przez Spółkę mają charakter twórczy ze względu na cel ich przeprowadzenia, obejmujący wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie prowadzonej działalności, uwzględniając zmienne czynniki takie jak choćby odmienne wymagania stawiane przez Klientów przy każdorazowej realizacji Projektów z Obszaru B+R jak i również innowacyjny charakter prowadzonych prac w ramach działalności gospodarczej m.in. poprzez wprowadzanie na rynek nowych, wcześniej nieznanych rozwiązań.

Prace realizowane przez Pracowników również mają charakter twórczy, oryginalny i indywidualny i są ukierunkowane na opracowywanie nowych rozwiązań oraz koncepcji w zakresie form wtryskowych jak zostało to przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Tym samym zdaniem Wnioskodawcy zostanie spełniona przesłanka odnosząca się do „twórczości” Projektów z Obszarów B+R.

Dodatkowo jak zostało wskazane w Objaśnieniach z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP Box we fragmencie odnoszącym się do wykładni słowa „twórczy” wskazano:

„w doktrynie prawa autorskiego cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia”.

Powyższe tym bardziej podkreśla spełnienie definicji przez Wnioskodawcę, bowiem jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego Projekty z Obszaru B+R:

 • Produkcja Form - polegają głównie na zaprojektowaniu prototypu nowych form pod indywidualny element;
 • Nano-powłoki - są innowacyjną technologią, która wymaga specjalistycznej wiedzy;
 • Drukarki 3D - polegają na wprowadzeniu na rynek zupełnie wcześniej niespotykanego procesu,
 • Przemysł 4,0 - polegają na wdrażaniu nowych maszyn.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 Ustawy CIT).

Stosownie do art. 18d ust. 7 Ustawy CIT, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 • w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców -150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 • w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 • w przypadku pozostałych podatników -100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

W myśl art. 18d ust. 8 Ustawy CIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Odnosząc powyższe do Projektów realizowanych przez Spółkę w ramach Obszarów B+R należy zauważyć, że wszystkie projekty:

 • dotyczą opracowywania, zaprojektowania oraz zbudowania zindywidualizowanych Form oraz Maszyn bądź wprowadzania zmian polegających na modernizacji już istniejących procesów produkcyjnych. Celem powyższych czynności podejmowanych przez Wnioskodawcę jest stworzenie nowego Narzędzia bądź Maszyny, aby osiągnąć wyższą wydajność w już opracowanych procesach produkcyjnych. Tym samym nie można uznać tych prac za mające na celu wprowadzenia rutynowych bądź okresowych zmian (co wykluczyłoby możliwość skorzystania z ulgi B+R);
 • otrzymuje od Klienta jedynie wstępną specyfikację (tj. modele 2D oraz 3D) odnoszącą się do samego Elementu, a nie Formy, która jest finalnym produktem;
 • musi uzyskać odpowiednią wiedzę technologiczną przed przystąpieniem do realizacji projektów z Obszarów B+R (tj. przeprowadzenie wstępnej analizy oraz symulacji przez wyspecjalizowanych Pracowników Wnioskodawcy);
 • są prowadzone w sposób systematyczny, według określonego harmonogramu oraz planu nakreślonego przez Pracowników oraz osoby nadzorujące dany projekt;
 • mają charakter twórczy, co zostało szerzej uargumentowane we wcześniejszej części wniosku;
 • są realizowane przez Pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę, niezbędną do realizacji projektów z Obszarów B+R;
 • dotyczą wdrażania nowych rozwiązań optymalizacyjnych przyspieszających procesy produkcji Wnioskodawcy;
 • mają na celu wdrożenie innowacyjnej technologii (Drukarki 3D);
 • mają innowacyjny charakter ponieważ są ukierunkowane na zdobycie nowej wiedzy w zakresie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej;
 • musi uzyskać odpowiednią wiedzę technologiczną przed przystąpieniem do realizacji projektów z Obszarów B+R (tj. przeprowadzenie wstępnej analizy oraz symulacji przez wyspecjalizowanych Pracowników Wnioskodawcy).

W związku z powyższym, w ocenie Spółki podejmowane przez nią projekty z Obszarów B+R spełniają definicję „prac rozwojowych” w rozumieniu art. 4a pkt 26 i pkt 28, w brzmieniu obowiązującym zarówno do 30 września jak i od 1 października 2018 roku.

Spółka opracowuje - w przypadku Form wtryskowych od samego początku - samodzielnie, bez pomocy ze strony Klienta całość związaną z zaprojektowaniem oraz fizycznym stworzeniem Formy. Tym samym, nie jest to „odtwórcze” zajęcie, które nie kwalifikowałoby się do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej na podstawie art. 4a pkt 26 Ustawy CIT. Za „odtwórcze” nie można również uznać proaktywnej postawy Wnioskodawcy w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii, bowiem jak zostało wskazane we wniosku Spółka jest jednym z pierwszych podmiotów, które wdrażają m.in. technologię drukowania 3D jak przedstawione w opisie stanu faktycznego, nie istnieją tym samym żadne instrukcje bądź wytyczne, jak korzystać z takiej technologii.

Spółka jest więc właścicielem procesu przy realizacji prac rozwojowych, ponieważ odpowiada za jego opracowanie począwszy od idei, aż po fizyczne zbudowanie bądź implementację nowej technologu.

Jak już zostało zaznaczone wcześniej, Wnioskodawca nie uznaje za działalność badawczo-rozwojową tych prac, które mają na celu wprowadzenie jedynie rutynowych czy okresowych zmian do swoich produktów. W szczególności, do prac z Obszarów B+R Spółka nie zalicza tych działań, których wynikiem są przykładowo Formy, które różnią się od poprzednich wyłącznie w stopniu bardzo nieznacznym, tym samym nie wymagały prac projektowych oraz symulacji.

Należy również wspomnieć, że wymienione zmiany funkcjonalne wprowadzane były w nieregularnych odstępach czasu i miały różny zakres. Wypełnione zostają tym samym znamiona prac rozwojowych zawarte w art. 4a pkt 28 Ustawy CIT (odwołującej się do art. 4 ust. 3 Ustawy o szkolnictwie wyższym). Przepis ten odmawia uznania prac rozwojowych działalności wykonywanej w sposób rutynowy i okresowy. Ustawa CIT nie definiuje jednak pojęcia „rutynowy”, dlatego organy podatkowe często odwołują się do pojęć ze słownika języka polskiego. Takie podejście odnajdujemy m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 listopada 2017 r., o sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.352.2017.2.MST, który w swoim piśmie przywołuje znaczenie ze „Słownika języka polskiego PWN pod red W. Doroszewskiego” (http://sjp.pwn.pl) stanowiąc, że poprzez słowo „rutynowy” należy rozumieć: „wykonywany często i niemal automatycznie” i „wykonywany według utartych schematów”.

W przypadku Spółki nie mamy do czynienia zatem z działaniami wykonywanymi automatycznie i „według utartych schematów”. Istotą natomiast, jest wysiłek intelektualny i technologiczny oraz twórczy wkład Spółki w tworzenie nowych Form oraz wdrażaniu nowych technologii. Następujące zmiany mają niewątpliwie charakter twórczy, a ich wprowadzenie wymaga od Wnioskodawcy innowacji i wdrożenia nowych koncepcji, co jest przeciwnością działań wykonywanych w sposób rutynowy.

W przepisach nie znajdziemy również definicji słowa „okresowy”. Podobnie jak powyżej należy odnieść się do wykładni językowej tego określenia. Słownik Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl) wskazuje na następujące znaczenia słowa „okresowy”: „powtarzający się, występujący co pewien czas” oraz „dotyczący danego okresu”. Na podstawie przedstawionej definicji, znaczenie słowa „okresowy” sugeruje, że chodzi o podejmowanie czynności podobnych do siebie i w jakiś sposób się powtarzających. Z tego wynika zatem, że przedstawiona działalność Spółki nie wypełnia znamion okresowości. Niezależnie od faktu, że w prowadzonych przez Spółkę projektach w ramach Obszarów B+R nie sposób znaleźć spełnienia powyżej przywołanych przesłanek, należy zaznaczyć również, że wyłączeniu podlegać będzie działalność spełniająca obie przesłanki jednocześnie, dlatego wystąpienie tylko jednej z nich, nie powinna skutkować brakiem możliwości skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Projekty z Obszarów B+R są prowadzone przez Spółkę w sposób systematyczny. Świadczy o tym jasny i etapowy przebieg prac, taki jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Spółka posiada wiele wewnętrznych procedur, które regulują cały przebieg prac związanych z realizacją Projektów z Obszarów B+R.

Należy więc zauważyć, że cały cykl związany ze wszystkimi Projektami z Obszarów B+R stanowi nierozerwalny ciąg prac, bowiem między poszczególnymi fazami działań Spółki istnieje wyraźny związek; tworzą one spójny, systematyczny proces pozwalający na realizację Projektów z Obszarów B+R co wskazuje na spełnienie warunku „systematyczności” z definicji zawartej w art. 4a pkt 26 Ustawy CIT.

Reasumując, realizowane przez Spółkę projekty z Obszarów B+R wpisują się w definicje prac badawczo-rozwojowych zawartą w Ustawie CIT, ponieważ mają charakter twórczy, są prowadzone w sposób systematyczny według określonych harmonogramów, przez Pracowników posiadających odpowiednie kompetencje i wykształcenie. Realizowane przez Spółkę projekty z Obszarów B+R dążą do stworzenia indywidualnych Form bądź wdrożenia innowacyjnego technologii oraz nie są prowadzone w sposób rutynowy oraz okresowy. Zostały więc spełnione wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 4a pkt 26 i pkt 28 Ustawy CIT, co w rezultacie uprawnia Spółkę do skorzystania z preferencji podatkowych zawartych w art. 18d Ustawy CIT.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacjach organów podatkowych odnoszących się do branży w której operuje Wnioskodawca. Dla potwierdzenia, Spółka pragnie przywołać fragmenty następujących interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

 • Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lipca 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.232.2019.1.WM w której za prawidłowe zostało uznane stanowisko Wnioskodawcy, że tworzenie Form spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.
 • Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 listopada 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.346.2018.2.JS, w której organ w zbliżonym stanie faktycznym (spółka zajmuje się projektowaniem i produkcją maszyn w pełni zindywidualizowanych oraz dostosowanych do urządzeń oraz potrzeb klienta za prawidłowe uznał stanowisko wnioskodawcy odnośnie prac związanych z maszynami: „W konsekwencji należy wskazać, że omawiany proces technologiczny charakteryzuje się wszelkimi cechami, jakie spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w Podręczniku Frascati 2015 (OECD (2015), Frascati Manuał 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en). Posiada on bowiem przymiot nowości (innowacyjności), kreatywności, niepewności co do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, systematyczności (planowania budżetu) a także jego rezultaty mogą być przeniesione na inne podmioty (np. w formie dokumentacji sporządzonej podczas prowadzonych analiz), bądź nadają się one do wykorzystania w procesie produkcji.”
 • Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 grudnia 2018 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.501.2018.2.RR, gdzie wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na przeprowadzaniu badań, wprowadzaniu modyfikacji oraz realizacji zleceń Klientów, stanowisko wnioskodawcy odnoszące się do możliwości zakwalifikowania poniesionych kosztów jako koszty kwalifikowane zostało uznane za prawidłowe: „Wnioskodawca podkreśla, że prace, które mają miejsce w realizowanych przez Spółkę projektach badawczo-rozwojowych nie stanowią prac rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów są to innowacyjne rozwiązania, których powstanie proponują, tworzą oraz testują pracownicy Działu Rozwoju Produktów oraz innych jednostek organizacyjnych Spółki na podstawie przeglądu otoczenia rynkowego i zidentyfikowanych potrzeb konsumentów oraz przedstawionych wymagań Klientów co do poszczególnych projektów”.
 • Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lipca 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.185.2019.2.BM w której wnioskodawca pytał o możliwość ujęcia do kosztów kwalifikowanych wydatków poniesionych na opracowywanie nowej technologii: „W ocenie tut. Organu, realizowane przez Spółkę Prace B+R w ramach LBR, są działaniami podejmowanymi w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. Zatem, realizowane przez Spółkę działania spełniają przesłanki do uznania ich za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 26-28 uCIT.”

W związku z powyższym, podejmowane przez Spółkę działania do realizacji projektów z Obszarów B+R spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a pkt 26 Ustawy CIT gdyż:

 • podejmowane przez Wnioskodawcę działania w celu realizacji Projektów z Obszarów B+R stanowią prace rozwojowe;
 • prace podejmowane w ramach Obszarów B+R mają charakter twórczy - celem podejmowanych przez Spółkę działań jest tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, które nie mają odtwórczego charakteru;
 • prace realizowane w ramach Obszarów B+R prowadzone są w systematyczny sposób - działalność Wnioskodawcy w tym zakresie prowadzona jest w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. Ponadto Spółka podejmuje działania w ramach Obszarów B+R w sposób ciągły, stały i nieokazjonalny, czego dowodem jest planowana realizacja poszczególnych zamierzeń;
 • działania podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R nie stanowią prac rutynowych i okresowych;
 • czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach Obszarów B+R stanowią działalność twórczą obejmującą prace rozwojowe (co zostało wskazane powyżej) podejmowaną w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosować - realizując Projekty z Obszarów B+R Spółka rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać zarówno w ramach bieżących Projektów z Obszarów B+R, jak również w ramach przyszłych projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest w części nieprawidłowe a w części prawidłowe.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm., dalej: „uCIT”), działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 4a pkt 27 uCIT, w brzmieniu obowiązującym do 31 września 2018 r., ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

 1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 uCIT, w brzmieniu obowiązującym do 31 września 2018 r., ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669, dalej: „Ustawa wprowadzająca”), znowelizowała definicję badań naukowych oraz prac rozwojowych zawartą w ustawie o CIT. Zgodnie z treścią Ustawy wprowadzającej, nowelizacja powyższych pojęć weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.

W myśl art. 4a pkt 27 uCIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

 1. badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, badania naukowe są działalnością obejmującą:

 1. badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
 2. badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 uCIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r. ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 uCIT, w brzmieniu obowiązującym do 29 kwietnia 2018 r., kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Natomiast, jak stanowi art. 18d ust. 7 uCIT, w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r., który został zmieniony na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. 2018, poz. 650), kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Odnosząc się do kwestii będącej przedmiotem pytania wskazać należy, że w celu skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicje wskazane w art. 4a pkt 26-28 uCIT).

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 uCIT, zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano) przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 4a pkt 26 uCIT wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

W tym miejscu wskazać należy, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematyczne prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług. Podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową realizują ją obok swojej działalności podstawowej (np. przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym, laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju technik, biura studiów i projektów itp.). Prace rozwojowe mogą obejmować nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że Projekty z obszaru Przemysł 4.0, polegające na dostosowaniu nowych maszyn do narzędzi wykorzystywanych przez Spółkę nie mogą być uznane za prace badawczo-rozwojowe. Sam proces wprowadzenia wtryskarek, polegający na badaniu sposobu ich funkcjonowania i dostosowania odpowiednich parametrów oraz nauka ich obsługiwania nie stanowi działalności badawczo-rozwojowej.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie ustalenia, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzone przez niego prace w ramach Obszarów B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 4a pkt 26 i pkt 28 Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy CIT:

 • w zakresie obszaru Przemysł 4.0 - jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie - jest prawidłowe.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj