Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-3.4010.360.2019.2.JKT
z 22 października 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 sierpnia 2019 r. (data wpływu 19 sierpnia 2019 r.), uzupełnionym 10 października 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy mając na względzie, że Członkowie zarządu Wnioskodawcy pełnią swoje funkcje nieodpłatnie (będąc jednocześnie członkami zarządu/pracownikami spółki-matki) Wnioskodawca uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2019 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy mając na względzie, że Członkowie zarządu Wnioskodawcy pełnią swoje funkcje nieodpłatnie (będąc jednocześnie członkami zarządu/pracownikami spółki-matki) Wnioskodawca uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego pismem z 7 października 2019 r., Znak: 0111-KDIB1-3.4010.360.2019.1.JKT wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 10 października 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Sp. z o.o. (dalej także: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest głównie sprzedaż i wynajem maszyn budowlanych, serwis i sprzedaż części zamiennych oraz oferta maszyn używanych. Spółka oferuje sprzedaż lub wynajem maszyn budowlanych takich jak: koparki, ładowarki, walce, podnośniki, frezarki do betonu, minikoparki i wiele innych.

Obsługuje następujące branże: budowlane, komunalne, wodno-kanalizacyjne, drzewne oraz przetwórstwa odpadów. W swojej ofercie Spółka posiada sprzęt nowy jak i używany renomowanych firm. Spółka wchodzi w skład niemieckiej grupy (dalej: „Grupa”). Doświadczenie zbudowane przez lata współpracy z renomowanymi producentami sprawiło, że Grupa oraz Spółka stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm na rynku maszyn budowlanych. Sukcesywnie rozwijając sieć oddziałów, swym zasięgiem obejmuje obecnie całą Polskę.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jego jedynym udziałowcem jest spółka GmbH (dalej: „spółka-matka” lub „jedyny udziałowiec”). W skład zarządu Wnioskodawcy wchodzą prezes i vice prezes zarządu pełniący funkcje także w zarządzie GmbH oraz członek zarządu zatrudniony w spółce-matce otrzymujący od niej swoje wynagrodzenie (dalej: „Członkowie zarządu”). Członkowie zarządu Wnioskodawcy pełnią nieodpłatnie swoje funkcje w zarządzie Spółki.

W związku z powyższym po stronie Wnioskodawcy powstała wątpliwość, czy w związku z pełnieniem przez Członków zarządu swoich funkcji nieodpłatnie Wnioskodawca uzyskuje z tego tytułu podlegające opodatkowaniu nieodpłatne świadczenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy mając na względzie, że Członkowie zarządu Wnioskodawcy pełnią swoje funkcje nieodpłatnie (będąc jednocześnie członkami zarządu/pracownikami spółki-matki) Wnioskodawca uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne pełnienie funkcji przez Członków zarządu będących jednocześnie członkami zarządu/pracownikami spółki-matki nie powoduje po stronie Spółki podlegającego opodatkowaniu przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Zgodnie z art. 201 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505, ze zm.: dalej: „ksh”) zarząd prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Wolą spółki powołanie może nie być wyłączną podstawą do wykonywania obowiązków w zarządzie. Co istotne przepisy ksh nie wymagają pełnienia funkcji członka zarządu za wynagrodzeniem. Tym samym należy przyjąć, iż prawnie dopuszczalne jest jej pełnienie nieodpłatnie.

Natomiast, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.; dalej, „ustawa o CIT”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Ustawa o CIT zawiera otwarty katalog zdarzeń podlegających opodatkowaniu. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, przychodem jest w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Przepisy ustaw podatkowych a w szczególności ustawy o CIT nie zawierają ustawowej definicji nieodpłatnego świadczenia. Ustawodawca wskazuje jedynie w art. 12 ust. 6 ustawy o CIT, iż wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 12 ust. 6a ustawy o CIT, wartością świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica między wartością tych świadczeń, ustaloną według powyższych zasad, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Wobec braku ustawowej definicji pojęcia „nieodpłatne świadczenie” należy odnieść się do stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe i sądy administracyjne. W Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że cyt: „pojęcie nieodpłatnego świadczenia użyte w art. 12 ust. 1 pkt 2 omawianej ustawy ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono nie tylko świadczenie w cywilistycznym znaczeniu/działanie lub zaniechanie na rzecz innej strony – por. art. 353 Kc/, ale w jego zakres wchodzą także wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy (uchwała z dnia 18 listopada 2002 r., sygn. akt FPS 9/02) Stanowisko to zostało podtrzymane przez Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w uchwale z 16 października 2006 r. (sygn. akt II FPS 1/06) jak i w innych wyrokach, jak np. z 8 grudnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 3424/14).

Warunkiem powstania nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest więc brak ciążącego na podmiocie uzyskującym świadczenie obowiązku wykonania świadczenia wzajemnego. Z tego powodu świadczenie nieodpłatne nie wystąpi jeżeli wykonujący je podmiot otrzymał lub otrzyma w przyszłości jakiegokolwiek przysporzenie o majątkowym charakterze. Wobec powyższego ustalenie istnienia lub nieistnienia nieodpłatnego świadczenia wymaga każdorazowo szczegółowej analizy stanu faktycznego celem oceny charakteru dokonanej czynności, a w szczególności ustalenia czy w wyniku jej dokonania strona, która dokonuje przysporzenia uzyskuje w zamian korzyść majątkową (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2014 r., sygn. akt II FSK 2640/12).

Odnosząc powyższe rozważania do sytuacji będącej przedmiotem wniosku należy uznać, że Wnioskodawca nie uzyskuje przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z nieodpłatnym pełnieniem funkcji przez Członków zarządu. Są nimi bowiem członkowie zarządu/pracownik jedynego udziałowca Spółki. Spółka-matka jest zainteresowana osiąganiem jak najwyższego zysku przez Wnioskodawcę oraz powiększaniem wartości jego majątku, ponieważ może jej to przynieść zarówno obecnie, jak i w przyszłości wymierne korzyści finansowe, np. w postaci dywidendy. Sposób zarządzania Spółką jest bez wątpienia czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na pozycję rynkową Wnioskodawcy, jego potencjał rozwojowy a zatem i na poziom generowanych zysków. Zasiadanie w zarządzie Spółki członków zarządu/pracowników spółki-matki jest zatem przejawem zainteresowania jedynego wspólnika działaniami Spółki. Ma ono także doprowadzić do wzrostu zysków Spółki a przez to także i spółki-matki. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że w zarządzie Spółki zasiada pracownik spółki-matki. Wspólnik będący osobą prawną nie może przecież sam pełnić tej funkcji, stąd też czyni to poprzez swoich pracowników/współpracowników.

Pracownik jedynego wspólnika jako członek zarządu Spółki realizuje cele gospodarcze spółki-matki.

Powołanie na Członków zarządu Spółki pracowników/członków zarządu spółki-matki umożliwia umocnienie pozycji jedynego wspólnika, zwiększenie nadzoru nad Wnioskodawcą a przede wszystkim na wykorzystanie wiedzy o procesach gospodarczych i doświadczenia w zarządzaniu spółkami z Grupy (Członkowie zarządu pełnią te funkcje także w zarządzie spółki-matki stąd też posiadają rozległą wiedzę na temat Grupy).

W świetle powyższego stanu faktycznego nie sposób uznać, że Wnioskodawca uzyskuje nieodpłatne świadczenie z tytułu pełnienia nieodpłatnie funkcji przez Członków jego zarządu. Spółka-matka uzyskuje bowiem w zamian za czynności podejmowane przez jej pracownika i członków swego zarządu szereg korzyści, przede wszystkim w postaci prawa do dywidendy, do zbycia udziałów Wnioskodawcy, do ich odpłatnego umorzenia czy do majątku Spółki w razie jej likwidacji. Spółka-matka zyskuje bezpośredni wpływ na zyskowność Spółki i wartość jej majątku. Skoro zatem powyższe świadczenie prowadzi do uzyskania korzyści majątkowej po stronie podmiotu go świadczącego nie można mówić o nieodpłatnym świadczeniu.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych - przykładowo w:

 1. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 września 2018 r. 0114-KDIP2-2.4010.350.2018.1.RK;
 2. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2018 r. 0111-KDIB1-2.4010.165.2018.1.MM;
 3. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 maja 2018 r. 0111-KDIB2-1.4010.121.2018.1.AP;
 4. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 stycznia 2019 r. 0111-KDIB2-1.4010.498.2018.1.JK;
 5. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 stycznia 2019 r. 0111-KDIB2-1.4010.499.2018.1.JK;
 6. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 grudnia 2018 r 0114-KDIP2-2.4010.504.2018.2.RK;
 7. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 sierpnia 2015 r. IBPB-1-3/4510-91/15/APO;
 8. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 października 2016 r. 1462-IPPB6.4510.494.2016.1.SO.

Tożsame stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie: „(...) w przypadku pełnienia funkcji członka zarządu przez akcjonariusza - wspólnika, nie mamy do czynienia z nieodpłatnymi świadczeniami, ponieważ wspólnik/akcjonariusz może uzyskać w przyszłości określone świadczenia ze spółki, stanowiące dla niego w rzeczywistości także ekwiwalent podejmowanych przez niego czynności zarządczych. Może to być np. prawie do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, prawo do zbycia udziałów/akcji, prawo do ich umorzenia, czy uzyskania określonej kwoty z tytułu likwidacji podmiotu. W takiej sytuacji, gdy członek zarządu będący akcjonariuszem/wspólnikiem pełni swoje funkcje bez wynagrodzenia, jest on jednak zainteresowany osiąganiem zysku przez spółkę i zwiększaniem wartości jej majątku, a te mogą mu przynieść obecnie i w przyszłości określone korzyści majątkowe. Przyjmuje się wobec tego, że taka sytuacja nie powoduje powstania po stronie spółki kapitałowej przychodu do opodatkowania’’ (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2014 r. sygn. akt II FSK 1094/12).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj