Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-1.4010.319.2019.2.NL
z 8 października 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 lipca 2019 r. (data wpływu 29 lipca 2019 r.), uzupełnionym 26 września 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy przychody Wnioskodawcy z tytułu udostępnienia za wynagrodzeniem licencji lub sublicencji do korzystania z utworów muzycznych stanowią dla Spółki przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2019 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy przychody Wnioskodawcy z tytułu udostępnienia za wynagrodzeniem licencji lub sublicencji do korzystania z utworów muzycznych stanowią dla Spółki przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 13 września 2019 r., Znak: 0111-KDIB1-1.4010.319.2019.1.NL, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 26 września 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest Spółką z ograniczona odpowiedzialnością, jest polskim rezydentem podatkowym. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność publishingowa w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) polegająca na reprezentowaniu artystów m.in. poprzez dystrybucję i rozliczanie praw autorskich do utworów muzycznych na całym świecie.

Wnioskodawca zajmuje się obrotem prawami autorskimi do utworów słowno-muzycznych, muzycznych i słownych na terytorium Polski, udzielając licencji na korzystanie z praw autorskich bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (…), oraz pobierając wynagrodzenia za te wykorzystania, a także udzielając odpłatnej zgody w zakresie praw zależnych.

Wnioskodawca należy do międzynarodowej grupy kapitałowej S. (dalej: „Grupa”). Grupa jest międzynarodowym wydawcą muzycznym, posiadającym kontrolę nad światowym katalogiem utworów muzycznych. Poprzez funkcjonujące wewnątrz niej podmioty (spółki zależne) Grupa zajmuje się głównie administrowaniem oraz nabywaniem autorskich praw majątkowych do tekstów, kompozycji i nagrań muzycznych. Poszczególne spółki z Grupy sprzedają licencje na używanie utworów muzycznych dla celów komercyjnych oraz pobierają należności z tego tytułu dla współpracujących z nimi twórców.

Spółka zajmuje się zarówno dystrybucją tzw. katalogu własnego, czyli utworów do których prawa zostały przez Spółkę zakontraktowane bezpośrednio od autorów (zawierana jest umowa z artystą lub jego przedstawicielem, na podstawie której Spółka uzyskuje/nabywa prawo do rozporządzania prawami autorskimi do utworów) oraz tzw. katalogu zagranicznego, czyli utworów do których prawa należą do innych spółek zależnych z Grupy (zawierana jest umowa licencji, na podstawie której Spółka nabywa prawo/licencję do komercyjnego wykorzystania utworu od innej spółki z grupy). Wynagrodzenie płacone przez Spółkę za udzielane jej prawa/licencje jest określane jako procent przyszłych wpływów z komercyjnego wykorzystania utworów przez Spółkę.

Na podstawie tak uzyskanych uprawnień do wykorzystywania utworów, Spółka uzyskuje przychody z działalności polegającej na udzielaniu swym klientom prawa do wykorzystania tych utworów muzycznych (słowno-muzycznych), czyli udziela licencji lub sublicencji na ich wykorzystanie.

Spółka nie wytwarza utworów ani praw do utworów muzycznych i muzyczno-słownych we własnym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym przychody Wnioskodawcy z tytułu udostępnienia za wynagrodzeniem licencji lub sublicencji do korzystania z utworów muzycznych stanowią dla Spółki przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z udostępnienia za wynagrodzeniem licencji lub sublicencji do korzystania z utworów muzycznych stanowią dla Spółki przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Począwszy od 2018 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przychody podatników zostały rozdzielone na dwa źródła:

 • z zysków kapitałowych oraz
 • z innych źródeł.

Istotą wprowadzonych zmian jest wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych i oddzielenie dochodów uzyskiwanych z tego tytułu od pozostałych dochodów uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Wydzielając odrębne źródło przychodów - z zysków kapitałowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawodawca zamieścił w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych katalog, w którym określił listę przychodów zaliczanych do tego źródła. Katalog ten został zawarty w art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych oraz praw wytworzonych przez podatnika.

W myśl art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 • licencje,
 • prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,
 • wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Należy zauważyć, że przepis art. 7b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zamknięty katalog przychodów, które należy zakwalifikować do przychodów z zysków kapitałowych. Wskazane zostały w nim konkretne transakcje gospodarcze kreujące przychód podatkowy z zysków kapitałowych, co oznacza, że wszelkie inne przychody niewymienione w tym przepisie nie będą zaliczane do tej kategorii przychodów.

Wskazany powyżej przepis art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprost odnosi się do art. 16b tej samej ustawy, tj. do kategorii praw stanowiących dla podatnika „wartości niematerialne i prawne”, które to wartości są kreowane u podatnika wyłącznie poprzez nabycie danego prawa.

W związku z powyższym, do zakwalifikowania przychodu z praw wymienionych w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychód z zysków kapitałowych warunkiem koniecznym jest by prawo to stanowiło wartość niematerialną i prawną w rozumieniu treści powyższego przepisu. Jak zauważył bowiem Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 9 listopada 2018 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.450.2018.1.PH „tym samym przychody uzyskane z odsprzedaży licencji, udzielenia sublicencji oprogramowania komputerowego niestanowiącego u Wnioskodawcy wartości niematerialnych i prawnych, należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł. Natomiast w sytuacji, gdy udzielenie sublicencji dotyczy licencji stanowiących wartości niematerialne i prawne, przychody z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z zysków kapitałowych”.

W myśl art. 16b ust. 1 pkt 1-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarcza albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Spółka w ramach działalności publishingowej nabywa od innego podmiotu (tzn. od artysty w ramach tzw. katalogu własnego lub od innej spółki zależnej z Grupy w ramach tzw. katalogu zagranicznego) licencje, które nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania i z takim przeznaczeniem są te licencje przez Spółkę nabywane (celem udzielania dalszych licencji klientom). Okres wykorzystania takich licencji przez Spółkę wynika z długoterminowych umów o charakterze licencyjnym, zatem przewidywany okres używania licencji jest dłuższy niż rok. Należy zatem uznać, że uzyskiwane przez Spółkę licencje spełniają wszystkie przesłanki zawarte w treści przepisu art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do zakwalifikowania ich do wartości niematerialnych i prawnych.

Jak podkreśla się w orzecznictwie, dla uznania praw wymienionych w art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wartości niematerialne i prawne decydujące znaczenie ma fakt nabycia tych praw od innego podmiotu „cytowany wyżej art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się do art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawierającego katalog praw stanowiących dla podatnika wartości niematerialne i prawne. Co natomiast istotne, w znowelizowanym ustawą zmieniającą art. 16b ust. 1 podkreślono, że dla uznania danego prawa za wartość niematerialną i prawną konieczne jest jego nabycie od innego podmiotu” (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 czerwca 2018 r., Znak: 0111-KDIB2-1.4010. 137.2018.1.MJ).

Powyższe stanowisko znajduje również wyraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 listopada 2018 r., Znak: 0114-KDIP2-2.4010.468.2018.1.AM, w której wskazano, że „Znak towarowy został samodzielnie stworzony przez Spółkę w związku z czym nie stanowi dla niej wartości niematerialnej i prawnej dla celów podatkowych i nie podlega podatkowej amortyzacji. Identycznie jest z Know-how, który został w całości wypracowany samodzielnie przez Spółkę. Zatem wskazane we wniosku prawo do używania Znaku towarowego oraz udostępniania Know-how, z uwagi na fakt ich wytworzenia przez Wnioskodawcę, nie mieszczą się w katalogu art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym przychody z tytułu opłat za Znak towarowy oraz opłat za Know-how nie stanowią przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Należy podkreślić, że Spółka nie dokonuje „wytworzenia licencji we własnym zakresie”.

Na zakwalifikowanie uzyskiwanych przez Spółkę licencji do wartości niematerialnych i prawnych nie wpływa również brak wartości początkowej nabywanych przez Spółkę licencji wynikający z niemożliwości ustalenia wartości początkowej w momencie zawarcia umowy licencji. Zdaniem Spółki, skoro treść przepisu art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiąca definicję pojęcia „wartości niematerialnych i prawnych” nie uzależnia uznania licencji do korzystania z utworów muzycznych nabytych od innego podmiotu za wartość niematerialną i prawną od jakiejkolwiek minimalnej wartości początkowej tej licencji, nie ulega wątpliwości, że w stanie faktycznym stanowiącym przedmiot niniejszego wniosku licencje nabywane przez Spółkę od podmiotów powiązanych stanowią wartości niematerialne i prawne.

Biorąc pod uwagę wszystkie ww. okoliczności, zdaniem Spółki, licencje nabywane przez Spółkę stanowią wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę treść przywoływanych przepisów o zakwalifikowaniu przychodów Spółki z tytułu udzielenia licencji do przychodów z zysków kapitałowych przesądza wprost ujęcie przez ustawodawcę przychodów z licencji w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz okoliczność, że Spółka nie wytworzyła licencji we własnym zakresie, a nabyła je od innego podmiotu, w związku z czym licencje Spółki stanowią dla niej wartości niematerialne i prawne.

Na marginesie, zdaniem Spółki wskazać należy, że nawet w razie przyjęcia, że licencje do utworów muzycznych nie stanowią dla Spółki wartości niematerialnych i prawnych, w dalszym ciągu przychody z tytułu udostępnienia licencji za wynagrodzeniem stanowią przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższe stanowisko znajduje również wyraz w orzecznictwie. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 czerwca 2018 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.150.2018.1.MM Organ podatkowy stwierdził, że „Konstrukcja powyższych przepisów wskazuje, że art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odnosi się jedynie do praw majątkowych wymienionych w punktach od 4 do 7 w art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wskazując przy tym, że mają to być jedynie prawa majątkowe, które zostały nabyte od innego podmiotu i nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, czyli stanowiące wartości niematerialne i prawne (w myśl art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Gdyby taka była intencja ustawodawcy, to przepisy wskazywałby wyraźnie, że chodzi o wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie ma wobec tego znaczenia sposób ich „pozyskania” przez podatnika (nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie) czy ewentualne prawo do amortyzacji”. Tożsame stanowisko wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w przywoływanej już interpretacji indywidualnej z 18 lipca 2018 r., Znak: 0111-KDIB2-3.4010.88.2018.1.LG, w której stwierdzono, że „Powyżej wskazany przepis art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy wskazuje jedynie na prawa majątkowe wymienione w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy, nie wskazując przy tym, że mają to być prawa majątkowe, które zostały nabyte od innego podmiotu i nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, czyli wartości niematerialne i prawne”.

Jak wskazuje utrwalony w orzecznictwie pogląd, zakwalifikowanie przychodów z licencji do przychodów z innych źródeł byłoby możliwe wyłącznie w przypadku wytworzenia ich przez podatnika we własnym zakresie co jednak nie ma miejsca w przypadku Spółki.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z:

Skoro więc Spółka nabywa licencje od innego podmiotu, a następnie udostępnia je (tzn. udziela sublicencji) za wynagrodzeniem innym podmiotom, spełnia wszelkie przesłanki określone w art. 7b ust. 1 pkt 6 i art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koniecznie do zakwalifikowania tychże przychodów do przychodów z zysków kapitałowych.

O słuszności stanowiska Spółki przesądza również znowelizowane brzmienie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od 1 stycznia 2019 r. art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy wyłącza bowiem z przychodów z zysków kapitałowych przychody z praw wytworzonych przez podatnika. Jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 25 września 2018 r. „zmiana ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z kwalifikowaniem do określonego źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych przychodów uzyskiwanych z praw wytworzonych przez podatników we własnym zakresie (z tytułu korzystania z tych praw lub ich zbycia). Po wprowadzeniu zmiany jednoznacznie przychody te nie będą klasyfikowane do przychodów z zysków kapitałowych”.

W opinii Wnioskodawcy, stosownie do innego wyłączenia zawartego w przywoływanym już art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie są przychodami z zysków kapitałowych przychody z licencji bezpośrednio związane z przychodami niezaliczane do zysków kapitałowych.

Zdaniem Spółki, w stanie faktycznym stanowiącym przedmiot niniejszego wniosku zastosowanie wyjątku z ww. przepisu nie jest jednak możliwe. Przychody Spółki z tytułu udzielenia nabywanych licencji nie są bowiem w jakikolwiek sposób związane z przychodami niezaliczanymi do zysków kapitałowych. Spółka nie prowadzi tego typu rodzaju transakcji; przychód, jaki uzyskuje z tytułu udzielania licencji do utworów muzycznych, nie jest związany ze sprzedażą jakiegokolwiek towaru lub świadczeniem jakiejkolwiek usługi. W tym miejscu należy zauważyć, że jak zaznaczył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt I Sa/Ol 464/18 „Opłaty licencyjne, jakie uzyskuje podmiot, który licencji udzielił, nie mają bezpośredniego związku z innymi przychodami niż ta licencja, są więc przychodami z zysków kapitałowych”.

Skoro więc przychody z licencji nie mają bezpośredniego związku z innymi przychodami niż ta licencja, to przychody z licencji stanowią dla Spółki przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że stosownie do zadanego pytania wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wyłącznie kwestia ustalenia, czy przychody Wnioskodawcy z tytułu udostępnienia za wynagrodzeniem licencji lub sublicencji do korzystania z utworów muzycznych stanowią dla Spółki przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Należy w tym miejscu zauważyć, że od 2018 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przychody podatników zostały rozdzielone na dwa źródła:

 • z zysków kapitałowych oraz
 • z innych źródeł.

Istotą wprowadzonych zmian jest wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych i oddzielenie dochodów uzyskiwanych z tego tytułu od pozostałych dochodów uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Wydzielając odrębne źródło przychodów – z zysków kapitałowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawodawca zamieścił w ustawie katalog, w którym określił listę przychodów zaliczanych do tego źródła. Katalog ten został zawarty w art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody:

 1. z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych oraz praw wytworzonych przez podatnika,
 2. z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu przychodów albo kosztów, niezaliczanych do zysków kapitałowych,
 3. z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach wspólnego inwestowania,
 4. z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnych charakterze dotyczącej praw, o których mowa w lit. a-c,
 5. ze zbycia praw, o których mowa w lit. a-c,
 6. z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań waluta wirtualną.

Przepis art. 7b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zamknięty katalog przychodów, które należy zakwalifikować do przychodów z zysków kapitałowych. Wskazane zostały w nim konkretne transakcje gospodarcze kreujące przychód podatkowy z zysków kapitałowych, co oznacza, że wszelkie inne przychody niewymienione w tym przepisie nie będą zaliczane do tej kategorii przychodów.

Należy zauważyć, że powołany powyżej art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprost odnosi się do art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ww. ustawy.

Stosownie do treści art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 • licencje,
 • prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,
 • wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z powołanym powyżej art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody z zysków kapitałowych uważa się m.in. przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ww. ustawy, z wyłączeniem m.in. przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych. Celem zawarcia tego zastrzeżenia jest wyłączenie z przychodów z zysków kapitałowych takich przychodów z opłat za korzystanie z licencji, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które są bezpośrednio, to jest w sposób integralny, związane z uzyskiwaniem przez podatnika, uzyskującego takie przychody, również innych przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii ustalenia, czy w opisanym stanie faktycznym przychody Wnioskodawcy z tytułu udostępnienia za wynagrodzeniem licencji lub sublicencji do korzystania z utworów muzycznych stanowią dla Spółki przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bezpośrednio odnosi się do konkretnych kategorii praw wymienionych w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy, które zostały nabyte od innego podmiotu.

W opisanej sprawie prawa autorskie i licencje do korzystania z utworów muzycznych stanowią prawa wskazane w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zostały przez Wnioskodawcę nabyte.

Stwierdzić zatem należy, że przychody Wnioskodawcy z tytułu udostępnienia za wynagrodzeniem licencji lub sublicencji do korzystania z utworów muzycznych stanowią dla Spółki przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach podmiotów, które o ich wydanie wystąpiły, zatem nie są one wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj