Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT3.4011.251.2019.1
z 26 lipca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2019 r. (data wpływu 3 czerwca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu kontraktu menedżerskiego – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 3 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu kontraktu menedżerskiego.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Od dnia 2 września 2015 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie rozlicza swoją działalność na zasadach ogólnych według podatku liniowego. Przedmiotowo w ramach działalności gospodarczej wnioskodawca zajmuje się prowadzeniem samoobsługowej myjni samochodowej dla której PKD to 45.20.Z podklasa ta obejmuje także mycie i polerowanie samochodów.

W dniu 8 marca 2019 r. Wnioskodawca zawarł umowę menedżerską pomiędzy firmą S. sp. z o.o. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą (załącznik nr 1).


Do obowiązków Wnioskodawcy, które wykonuje w ramach kontraktu menadżerskiego należą w szczególności:


 1. przygotowywanie kosztorysów ofertowych, wykonawczych i podwykonawczych,
 2. pozyskiwanie kontraktów budowlanych w branży drogowej i kolejowej,
 3. uczestniczenie w prowadzeniu rozmów i negocjacji ofert handlowych z klientami Spółki,
 4. nadzór nad przygotowywaniem i realizacją umów zawieranych przez Spółkę w związku z projektami oraz inwestycjami przez nią wykonywanymi,
 5. zarządzanie projektami oraz inwestycjami wykonywanymi przez Spółkę,
 6. koordynowanie i nadzór nad prawidłową realizacją projektów oraz inwestycji wykonywanych przez Spółkę,
 7. kierowanie, organizowanie oraz kontrola pracy osób zatrudnianych w Spółce,
 8. dbanie o prawidłowe relacje między pracownikami i współpracownikami Spółki,
 9. dbanie o wzrost obrotów i utrzymywanie dodatnich wyników finansowych Spółki,
 10. wytyczanie strategii działania Spółki oraz opracowywanie i realizowanie zasadniczych kierunków jej rozwoju, a także dbanie o kształtowanie poziomu wydatków w Spółce,
 11. dbanie o wizerunek Spółki oraz jej dobre imię,
 12. przekazywanie Spółce oraz osobom działającym w jej imieniu wszelkich dokumentów oraz informacji związanych z wykonaniem niniejszej umowy,
 13. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Spółki w zakresie objętym niniejszą umową (§ 1 pkt 2 umowy menadżerskiej).


Za wykonaną pracę Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie miesięczne, na podstawie wystawionej faktury VAT (§ 3 umowy menadżerskiej). Spółka, na rzecz której Wnioskodawca świadczy usługi wykonywane w ramach kontraktu menadżerskiego zobowiązuje się do zwrotu kosztów i wydatków, które Wnioskodawca ponosi w ramach wykonywania obowiązków wynikających z umowy menadżerskiej (§ 4 umowy menadżerskiej). Za wykonane usługi, jako czynny podatnik VAT, Wnioskodawca wystawia fakturę VAT i opodatkowuje uzyskane dochody według podatku liniowego 19%. Od marca 2019 r. Wnioskodawca został powołany do zarządu spółki S. sp. z o.o.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy świadczone usługi w ramach kontraktu menedżerskiego mogą być opodatkowane podatkiem liniowym 19%, który Wnioskodawca obecnie opłaca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?


Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za działalność gospodarczą uznaje się "działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, (...) prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9". Usługi wykonywane w ramach kontraktu menedżerskiego Wnioskodawca wykonuje samodzielnie. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług czynności, które Wnioskodawca wykonuje w ramach kontraktu menedżerskiego są traktowane jako działalność gospodarcza, od której Wnioskodawca płaci podatek należny od towarów i usług.

Zgodnie z umową menedżerską z dnia 8 marca 2019 r. w zakresie wykonywania obowiązków w ramach kontraktu menadżerskiego Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do osób trzecich we własnym zakresie. Usługi w ramach kontraktu menadżerskiego nie są wykonywane pod kierownictwem zlecającego czynności. Spółka nie narzuca menedżerowi czasu i miejsca wykonania usług.

Wnioskodawca nie świadczy usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które wykonywał w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Wobec powyższego Wnioskodawca uważa, że ma prawo opodatkować usługi świadczone w ramach kontraktu menedżerskiego według podatku liniowego 19%, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:


 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.


Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:


 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.


Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:


 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.


Stosownie do treści przepisu art. 9a ust. 1 wyżej powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

W myśl art. 30c ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30 wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.


Natomiast w myśl art. 13 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi przychody:


 • otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ustawy PIT),
 • uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy PIT (art. 13 pkt 9 ustawy PIT).


Mając powyższe na uwadze, przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze (w tym również umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej na czas pełnienia funkcji członka zarządu), stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy PIT (stanowi o tym „wyłączenie” określone w art. 13 pkt 9 ustawy PIT).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że – jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 czerwca 2015 r., sygn. akt III UZP 2/15 – „w spółkach kapitałowych zawarcie kontraktu menedżerskiego z członkiem zarządu kreuje wtórną podstawę powiązania menedżera ze spółką, bowiem podstawowe znaczenie ma powołanie go na członka zarządu tworzące stosunek członkostwa w zarządzie spółki regulowany przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi przepisami wewnętrznymi spółki”.

Także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt I FSK 83/15, podzielił pogląd wyrażany w piśmiennictwie, że „pozycja członka zarządu, z którym spółka zawarła kontrakt menedżerski (umowę o zarządzanie) jako przedsiębiorcą, jest szczególna. W następstwie kontraktu menedżerskiego (umowy o zarządzanie) członek zarządu nie przejmuje zarządzania spółką we własnym imieniu i na własny rachunek. Zarządzanie spółką nadal jest realizowane przez członka zarządu w ramach członkostwa w zarządzie. Rola kontraktu menedżerskiego (umowy o zarządzanie) ograniczona jest do ustalenia wynagrodzenia za wykonywanie funkcji w zarządzie (czy jeszcze innych czynności określonych w umowie), szczególnych (kwalifikowanych i dodatkowych – w porównaniu z regulacją Kodeksu spółek handlowych i wewnętrznego prawa spółki) obowiązków dotyczących zarządzania spółką, zakazów w zakresie konkurencji oraz podejmowania dodatkowej działalności (Z. Kubot, Kwalifikacje prawne kontraktów menedżerskich członków zarządu spółek kapitałowych, PiZS 2002, nr 2, s. 2 i n).”

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym, przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednocześnie należy podkreślić, że pełniąc funkcję członka zarządu nie działa on we własnym imieniu, lecz w imieniu spółki, zatem prowadzona przez niego działalność w tym zakresie nie spełnia warunku określonego w art. 5a pkt 6 omawianej ustawy.

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od dnia 2 września prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której prowadzi samoobsługową myjnie samochodową. Obecnie Wnioskodawca rozlicza działalność na zasadach ogólnych według podatku liniowego. Od marca 2019 r. Wnioskodawca został powołany w skład zarządu Spółki. Firma S. sp. z o.o. oraz Wnioskodawca zawarli umowę menedżerską w dniu 8 marca 2019 r. (dalej: Umowa). Na podstawie Umowy, Wnioskodawca zobowiązał się do osobistego świadczenia usług zaś Spółka w zamian za to, zobowiązała się do wypłaty miesięcznego wynagrodzenia na podstawie wystawionej faktury VAT, a także do zwrotu kosztów i wydatków, które Wnioskodawca ponosi w ramach wykonywania obowiązków wynikających z umowy menedżerskiej.

Odnosząc przedstawione uregulowania prawne do rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że świadczone usługi w ramach kontraktu menedżerskiego nie mogą być opodatkowane podatkiem liniowym 19%, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jednoznacznie wynika, że Wnioskodawca oprócz działalności gospodarczej, którą opodatkowuje podatkiem liniowym, uzyskuje przychody z tytułu umowy menedżerskiej.

Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego, przy jednoczesnym pełnieniu funkcji członka Zarządu Spółki, należy zaliczyć do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 ww. ustawy, czyli jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, a dochód z tego źródła powinien być opodatkowany według zasad przewidzianych dla tego źródła przychodu, tj. na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.


Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 71-899 Szczecin za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).


Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj