PKD 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Polska Klasyfikacja Działalności | stan prawny 27.05.2020

 

    Reset

45.20.Z
podklasa
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Podklasa ta obejmuje:
- naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), takie jak:
     - naprawy mechaniczne,
     - naprawy elektryczne,
     - naprawy elektronicznych systemów wtryskowych,
     - przeglądy,
     - naprawy nadwozia,
     - naprawy części,
     - mycie, polerowanie itp.,
     - lakierowanie i malowanie,
     - naprawy szyb i okien,
     - naprawy siedzeń samochodowych,
- naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana,
- wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji), z wyłączeniem motocykli.
Podklasa ta nie obejmuje:
- bieżnikowania i regeneracji opon, sklasyfikowanego w 22.11.Z,
- konserwacji i naprawy motocykli, sklasyfikowanych w 45.40.Z,
- wykonywania badań silników, pojazdów samochodowych itp., sklasyfikowanego w 71.20.B.
Precedensy GUS:
- do PKD 45.20.Z (3)
Interpretacje podatkowe:
- do PKD 45.20.Z (157)
klasa
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
grupa
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
dział
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
Dział ten obejmuje wszystkie rodzaje działalności związane ze sprzedażą i naprawą pojazdów samochodowych i motocykli.
Dział ten obejmuje:
- sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, nowych i używanych,
- naprawy i konserwację pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
- sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
- działalność agentów komisowych zaangażowanych w sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych,
- hurtową sprzedaż aukcyjną pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
- hurtową sprzedaż pojazdów samochodowych za pośrednictwem Internetu,
- mycie, polerowanie pojazdów samochodowych włączając motocykle itp.
Dział ten nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej paliwa silnikowego, produktów smarowych i chłodniczych, sklasyfikowanej w 47.30.Z.
G
sekcja
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle
Sekcja ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową i detaliczną (tj. sprzedaż niewymagającą przetwarzania) wszystkich rodzajów towarów,
- świadczenie usług związanych ze sprzedażą towarów
- naprawy pojazdów samochodowych i motocykli.
Sprzedaż hurtowa i detaliczna są końcowymi etapami dystrybucji towarów.
Sprzedaż bez przetwarzania obejmuje czynności podstawowe (lub manipulacyjne) związane z handlem, np. sortowanie, klasyfikowanie, składanie wyrobów, mieszanie (łączenie) wyrobów (np. wina lub piasku), butelkowanie (poprzedzone lub nie myciem butelek), pakowanie, dzielenie na mniejsze partie i przepakowywanie towarów w celu dystrybucji w mniejszych partiach, przechowywanie (nawet mrożonych lub chłodzonych) wyrobów, czyszczenie i suszenie produktów rolnych, przycinanie płyt pilśniowych z włókien drzewnych lub arkuszy metalowych, traktowane jako działalność drugorzędna.
Dodatkowe informacje w wyjaśnieniach
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

PKD - Zasady budowy klasyfikacji
     ∟Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007 (aktualne PKD 2011) zawiera zmiany, które zostały wprowadzone w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności) oraz klasyfikacji Unii Europejskiej - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2 (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006 r., str. 1).

PKD - Podstawowe zasady klasyfikowania
     ∟12. PKD nie wprowadza odrębnych grupowań ze względu na formę własności jednostki, rodzaj organizacji prawnej czy sposobu działania, ponieważ te kryteria nie są związane z charakterystyką samej działalności. Jednostki prowadzące ten sam rodzaj działalności są sklasyfikowane w tym samym grupowaniu PKD, niezależnie od tego, czy są one przedsiębiorstwem posiadającym osobowość prawną, własnością prywatną czy skarbu państwa, czy jednostka zagraniczna jest przedsiębiorstwem macierzystym, czy nie i czy przedsiębiorstwo macierzyste składa się z więcej niż jednego zakładu, czy nie. Zatem, nie istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy PKD i Klasyfikacją Jednostek Instytucjonalnych w Systemie Rachunków Narodowych (SNA) lub Europejskim Systemie Rachunków Narodowych (ESA).

PKD - Szczegółówe zasady klasyfikowania i definicje
     ∟Ta część przedstawia zasady i definicje, które powinny być brane pod uwagę podczas klasyfikowania jednostek do określonych sekcji. Dokładniejsze opisy, definicje i informacje określające zawartość sekcji zostały umieszczone w odpowiadających im wyjaśnieniach.

PKD - PKD 2004 a PKD 2007
     ∟55. Mimo wystąpienia kilku zmian w zakresie zasad stosowania PKD, w kryteriach budowy klasyfikacji, schemacie klasyfikacji i wyjaśnieniach, ogólna charakterystyka PKD pozostała niezmieniona.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj