Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-1.4010.221.2019.1.MF
z 17 lipca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 maja 2019 r. (data wpływu 27 maja 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w przedstawionym stanie faktycznymi i opisie zdarzenia przyszłego, Spółka jest i będzie obowiązana uwzględnić przychód z tytułu Dywidend w kalkulacji proporcji Kosztów pośrednich alokowanych na podstawie art. 15 ust. 2b w zw. z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2019 r. wpłynął do organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w przedstawionym stanie faktycznymi i opisie zdarzenia przyszłego, Spółka jest i będzie obowiązana uwzględnić przychód z tytułu Dywidend w kalkulacji proporcji Kosztów pośrednich alokowanych na podstawie art. 15 ust. 2b w zw. z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny ora zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową (polskim rezydentem podatkowym) należącą do grupy kapitałowej D. (dalej: „Grupa”). Grupa specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz dystrybucji elementów silników samochodów, a także systemów napędowych. Spółka jest bezpośrednim udziałowcem innej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka 2”), należącej do Grupy.

W związku z posiadanymi udziałami Spółka otrzymała w 2018 r. i będzie otrzymywać od Spółki 2 dywidendy (dalej: „Dywidenda”). W związku z tym uzyskuje ona oraz będzie uzyskiwać przychody zarówno z bieżącej działalności gospodarczej (przychody z innych źródeł, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o CIT), jak i przychody z Dywidend otrzymanych od Spółki 2 (przychody z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7b ust. 1 ustawy o CIT).

W ramach swojej działalności Spółka ponosi szereg wydatków stanowiących dla niej koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy o CIT (dalej: „Koszty pośrednie”), które nie są związane z konkretnym źródłem przychodów. Wnioskodawca nie jest w stanie zaklasyfikować ich do żadnego ze źródeł przychodów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o CIT (tj. ani do przychodów z zysków kapitałowych, ani do przychodów z pozostałych źródeł).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznymi i opisie zdarzenia przyszłego, Spółka jest i będzie obowiązana uwzględnić przychód z tytułu Dywidend w kalkulacji proporcji Kosztów pośrednich alokowanych na podstawie art. 15 ust. 2b w zw. z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uzyskania przychodów z tytułu Dywidend, Spółka nie jest i nie będzie obowiązana uwzględniać tych przychodów w kalkulacji proporcji Kosztów pośrednich na podstawie art. 15 ust. 2b w zw. z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”).

Przez nieuwzględnienie przychodów z tytułu Dywidend Spółka rozumie, że przychody te nie będą ujmowane ani wśród „przychodów z zysków kapitałowych” lub „przychodów z innych źródeł przychodów” (w liczniku proporcji), ani też w „ogólnej kwocie przychodów” (w mianowniku proporcji).

Uzasadniając powyższe Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt i lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych (...) w tym dywidendy (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 2b ustawy o CIT, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł przychodów, przepisy ust. 2 i 2a stosuje się także do przypisywania do każdego z tych źródeł kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o CIT, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, oraz koszty związane z przychodami ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są zwolnione z podatku dochodowego, a nie jest możliwe przypisanie danych kosztów do źródła przychodów, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają osiągnięte w roku podatkowym przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o CIT, zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania (...).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód (...). W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochodem ze źródła przychodów (...) jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy uznać, że na gruncie ustawy o CIT przedmiotem opodatkowania może być:

 1. dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów z danego źródła nad kosztami ich uzyskania, albo
 2. przychód, czyli kwota niepomniejszona o koszty uzyskania przychodów oraz podlegająca podatkowi zryczałtowanemu.

Otrzymana Dywidenda stanowi dla Spółki przychód z zysków kapitałowych, zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Ze względu na fakt, że Spółka uzyskuje również przychody z innych źródeł (z działalności operacyjnej), co do zasady zgodnie z art. 15 ust. 2b ustawy o CIT, powinna ona dokonać alokacji Kosztów pośrednich, stosując opisaną w art. 15 ust. 2 ustawy o CIT proporcję. Proporcja ta została ustalona jako stosunek kwoty przychodów z danego źródła przychodów do ogólnej kwoty przychodów.

Wnioskodawca wskazuje jednak, że w odniesieniu do przychodów z tytułu dywidend prezentuje stanowisko odmienne. Wynika to z faktu, iż ustawodawca posłużył się w treści przepisu art. 15 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2a ustawy o CIT, pojęciem dochodu („koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochody podlegają opodatkowaniu”, „koszty związane z przychodami ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu”, „przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu”). To z kolei oznacza, że w oparciu o literalną wykładnię tych przepisów, alokacja Kosztów pośrednich, o której mowa w przepisie art. 15 ust. 2b ustawy o CIT, może odnosić się wyłącznie do przychodów ze źródeł, z których przedmiotem opodatkowania jest dochód. Skoro bowiem przepisy ustawy o CIT wprowadzają dwa odmienne pojęcia „dochodu” i „przychodu”, to ze względu na zakaz wykładni synonimicznej nie mogą one być ze sobą utożsamiane. Tym samym, należy uznać, że przychody opodatkowane ryczałtowo są wyłączone z kalkulacji stosowanej na potrzeby alokacji kosztów, o której mowa w art. 15 ust. 2b ustawy o CIT.

Jak wskazano wcześniej, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT jest dochód, a jedynie w przypadkach, o których mowa m.in. w art. 22 ustawy o CIT - przychód.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku dywidendy uzyskanej od spółki mającej siedzibę lub zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ustawodawca zdecydował się na opodatkowanie przychodu. Oznacza to, że przychody takie nie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, ale są opodatkowane ryczałtowo (a więc bez prawa do pomniejszenia tych przychodów o koszty ich uzyskania). Takie podejście jest również zgodne ze specyfiką dywidend, jako przychodów o charakterze pasywnym, z którymi nie wiążą się żadne koszty uzyskania (przychodom tym nie można przypisać żadnych wydatków).

Jednocześnie Spółka wskazuje, że alokacja Kosztów pośrednich (których nie można przypisać do żadnego źródła przychodów) powinna przebiegać dwuetapowo. W pierwszej kolejności podatnik powinien ustalić, na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT, jakie Koszty pośrednie może rozpoznać jako koszt uzyskania przychodów dla celów podatkowych, a jakie koszty należy wyłączyć z kalkulacji wyniku podatkowego. Następnie kwota podatkowych, pośrednich kosztów uzyskania przychodów (będąca efektem pierwszej alokacji na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT) powinna zostać ponownie alokowana - tym razem na podstawie art. 15 ust. 2b ustawy o CIT - poprzez jej rozdzielenie między źródła: zyski kapitałowe oraz inne niż zyski kapitałowe.

Zdaniem Spółki, alokacja Kosztów pośrednich do tych źródeł dotyczyć może jedynie kwoty Kosztów pośrednich, która została alokowana na pierwszym etapie do kosztów podatkowych. Pozostałe koszty, tj. koszty alokowane do przychodów zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu, nie są uwzględniane w wyniku podatkowym podatnika - nie ma więc potrzeby ich alokacji do przychodów z zysków kapitałowych lub przychodów z innych źródeł.

Ponadto, Spółka podnosi, iż alokując kwotę Kosztów pośrednich do odpowiedniego źródła przychodów (zyski kapitałowe lub przychody z innych źródeł), należy uwzględnić jedynie przychody i alokowane do nich koszty, które na gruncie art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT zostały uznane za podatkowe, tj. uwzględniane są w kalkulacji podatku dochodowego. W efekcie przychodów z tytułu Dywidendy opodatkowanych ryczałtowo (i wyłączonych z kalkulacji alokacji Kosztów pośrednich na pierwszym etapie) nie uwzględnia się w kalkulacji pośrednich kosztów uzyskania przychodów alokowanych do źródła: zyski kapitałowe ( lub innych źródeł przychodów). W kalkulacji tej nie uwzględnia się także innych przychodów ze źródeł, z których dochód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub jest zwolniony z podatku dochodowego.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, przychody z Dywidend - jako przychody opodatkowane ryczałtowo - nie powinny być ujęte ani wśród „przychodów ze źródeł, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym” lub „przychodów ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są zwolnione z podatku dochodowego” (w liczniku proporcji), ani w „ogólnej kwocie przychodów” (w mianowniku proporcji).

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach podatkowych oraz orzeczeniach sądów administracyjnych. Tytułem przykładu Spółka wskazuje na:

 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt I SA/Rz 1198/18,
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2019 r., Znak: 0111-KDIB1-1.4010.69.2019.2.SG,
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 kwietnia 2019 r., Znak: 0111-KDIB2-3.4010.36.2019.l.PB,
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 stycznia 2019 r., Znak: 0114-KDIP2-2.4010.576.2018.1.RK,
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 grudnia 2018 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.505.2018.1.DP,
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 listopada 2018 r., Znak: 0111-KDIB2-3.4010.298.2018.l.LG,
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej z 9 listopada 2018 r., Znak: 0114-KDIP2-1.4010.374.2018.1.AJ,
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej z 29 sierpnia 2018 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.217.2018.2.MM.

Tym samym, zdaniem Spółki w przypadku uzyskania przychodów z tytułu Dywidend, Spółka nie jest i nie będzie obowiązana uwzględniać tych przychodów w kalkulacji proporcji Kosztów pośrednich na podstawie art. 15 ust. 2b w zw. z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT.

Przez nieuwzględnienie przychodów z tytułu Dywidend Spółka rozumie, że przychody te nie będą ujmowane ani wśród „przychodów z zysków kapitałowych” lub „przychodów z innych źródeł przychodów” (w liczniku proporcji), ani też w „ogólnej kwocie przychodów” (w mianowniku proporcji).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie wskazać należy, iż z przedstawionego opisu sprawy wynika m.in., że Wnioskodawca jest spółką kapitałową (polskim rezydentem podatkowym) należącą do grupy kapitałowej D. (dalej: „Grupa”). Spółka jest bezpośrednim udziałowcem innej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka 2”), należącej do Grupy.

W związku z posiadanymi udziałami Wnioskodawca otrzymał w 2018 r. i będzie otrzymywać od Spółki 2 dywidendy. W związku z tym uzyskuje ona oraz będzie uzyskiwać przychody zarówno z bieżącej działalności gospodarczej (przychody z innych źródeł, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.; dalej: „ustawy o CIT”), jak i przychody z Dywidend otrzymanych od Spółki 2 (przychody z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7b ust. 1 ustawy o CIT).

W ramach swojej działalności Spółka ponosi szereg wydatków stanowiących dla niej koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy o CIT (dalej: „Koszty pośrednie”), które nie są związane z konkretnym źródłem przychodów. Wnioskodawca nie jest w stanie zaklasyfikować ich do żadnego ze źródeł przychodów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o CIT (tj. ani do przychodów- z zysków kapitałowych, ani do przychodów z pozostałych źródeł).

Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o CIT, przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. 1, stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się m.in.:

 1. przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku;
 2. przychodów wymienionych w art. 21, art. 22 i art. 24b, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21, jeżeli są związane z działalnością zakładu;
  2a. straty poniesionej ze źródła przychodów;
 3. kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21, jeżeli przychody te zostały uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na zagraniczny zakład.

Z przepisów tych wynika, że od ogólnej zasady opodatkowania dochodów istnieją wyjątki, w których opodatkowaniu podlega przychód. Jednym z takich wyjątków jest przychód z tytułu dywidendy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

Wskazany powyżej art. 7b ustawy o CIT, został wprowadzony na mocy nowelizacji przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175). Jedną ze zmian było wyodrębnienie nowego źródła przychodów - przychodów z zysków kapitałowych. Wydzielając odrębne źródło przychodów, ustawodawca zamieścił w ustawie katalog, w którym określił listę przychodów alokowanych do takiego źródła, wśród których w art. 7b ust. 1 pkt 1 wyodrębnił przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym dywidendy, nadwyżki bilansowe w spółdzielniach oraz otrzymane przez uczestników funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania dochody tego funduszu lub tej instytucji, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Taka konstrukcja oznacza, że pewne kategorie przychodów mają charakter pasywny, a podatnik który je otrzymuje nie ponosi jakichkolwiek kosztów uzyskania tego rodzaju przychodów. Z tego względu przychody z tych źródeł zostały opodatkowane w sposób zryczałtowany, tzn. bez możliwości potrącenia jakichkolwiek kosztów uzyskania przychodów.

Podkreślenia jednak wymaga, że oprócz przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opodatkowanych w sposób szczególny, na zasadach ryczałtowych istnieją również przysporzenia z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w przypadku których podatek nakładany jest po pomniejszeniu przychodu o koszty uzyskania przychodu. W takich sytuacjach mamy do czynienia z dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Z uwagi na możliwość uzyskania przez podatnika zarówno przychodów z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł, ustawodawca wprowadził mechanizm nakazujący alokację kosztów bezpośrednio lub pośrednio związanych z danym źródłem przychodów do tego źródła. Natomiast w odniesieniu do kosztów pośrednich, które nie mogą być przypisane do żadnego ze źródła przychodów, ustawodawca wprowadził zasadę proporcjonalnej alokacji kosztów, zgodnie z art. 15 ust. 2, 2a i 2b ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o CIT, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz koszty związane z przychodami ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są zwolnione z podatku dochodowego, a nie jest możliwe przypisanie danych kosztów do źródła przychodów, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają osiągnięte w roku podatkowym przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

Normą uzupełniającą jest art. 15 ust. 2a ustawy o CIT, zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio. Jak również art. 15 ust. 2b ustawy o CIT zgodnie z którym, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł przychodów, przepisy ust. 2 i 2a stosuje się także do przypisywania do każdego z tych źródeł kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami.

Przepisy dotyczące podziału kosztów pomiędzy różne rodzaje przychodów zostały oparte o jedną zasadę funkcjonalną polegającą na ustaleniu proporcji podziału kosztów za pomocą klucza przychodów. Zgodnie z tą zasadą ustala się stosunek w jakim pozostaje jeden rodzaj przychodów (np. przychody z zysków kapitałowych) w sumie wszystkich przychodów. W efekcie powstaje proporcja w jakiej alokowane powinny zostać koszty, których nie można wprost przypisać do konkretnego źródła przychodów, do danej kategorii przychodów.

Rozpatrując kwestię podziału kosztów pośrednich pomiędzy źródła przychodów należy mieć na uwadze, że z faktem uzyskania przychodów z tytułu dywidendy nie wiąże się ponoszenie wydatków, tj. np. samo otrzymanie przez podatnika dywidendy od spółek nie jest związane z ponoszeniem kosztów przez podatnika. Podkreślenia wymaga, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik nie ponosi wydatków nastawionych bezpośrednio na uzyskanie dywidendy, a jedynie wydatki na nabycie akcji lub udziałów konkretnych spółek.

Wydatków na poczet akcji lub udziałów nie należy utożsamiać lub uznawać za wydatki na poczet osiągnięcia dywidendy.

Jeżeli brak jest podstaw do przypisywania do przychodu z dywidendy jakichkolwiek kosztów bezpośrednich to również nieuzasadnione jest przypisywanie do tych przychodów kosztów pośrednich za pomocą klucza przychodów.

Charakter prawny opodatkowania dywidend, których powstanie nie wiąże się z bezpośrednim poniesieniem kosztów, wyklucza zasadność zaliczenia przychodów z tytułu ich otrzymania do omawianych powyżej proporcji przypisywania pośrednich kosztów uzyskania przychodu.

Zaliczenie bowiem przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany do proporcji podziału kosztów, które to koszty nie pozostają w związku z tymi przychodami, nie znajduje uzasadnienia w konstrukcji podatków dochodowych.

Konsekwencją powyższego jest wyłączenie przychodów opodatkowanych ryczałtowo z kalkulacji dokonywanej na potrzeby proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich. Skoro w pewnych przypadkach wolą ustawodawcy jest opodatkowanie przychodu, bez możliwości pomniejszenia go o jakiekolwiek koszty uzyskania przychodów, to w rezultacie również zasady proporcjonalnej alokacji kosztów określone w art. 15 ust. 2, 2a i 2b ustawy o CIT należy odnosić tylko do tych przychodów, które w świetle ww. ustawy mogą być pomniejszone o koszty ich uzyskania.

W związku z powyższym kwoty otrzymanych przez podatnika dywidend nie powinny być ujęte w sumie przychodów dla celów obliczenia stosunku, w jakim koszty pośrednie będą przypisane do poszczególnego źródła przychodów.

Biorąc powyższe pod uwagę, zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że w przypadku uzyskania przychodów z tytułu Dywidend, Spółka nie jest i nie będzie obowiązana uwzględniać tych przychodów w kalkulacji proporcji Kosztów pośrednich na podstawie art. 15 ust. 2b w zw. z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT. Przez nieuwzględnienie przychodów z tytułu Dywidend Spółka rozumie, że przychody te nie będą ujmowane ani wśród „przychodów z zysków kapitałowych” lub „przychodów z innych źródeł przychodów” (w liczniku proporcji), ani też w „ogólnej kwocie przychodów” (w mianowniku proporcji).

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych oraz orzeczeń sądów administracyjnych należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach podmiotów, które o ich wydanie wystąpiły, zatem nie są one wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj