Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-2.4010.164.2019.2.SJ
z 3 lipca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2019 r. (data wpływu 9 kwietnia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu wskutek nieodpłatnego umorzenia udziałów własnych przejętych w wyniku połączenia – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 9 kwietnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu wskutek nieodpłatnego umorzenia udziałów własnych przejętych w wyniku połączenia.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


(…) sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu („Spółka przejmująca” lub „Wnioskodawca”).


Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu („Spółka przejmowana”),
 • oraz dwie osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi.

Wspólnikami Spółki przejmowanej są te same dwie ww. osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi.


Obecnie planowane jest połączenie Spółki przejmującej oraz Spółki przejmowanej. W procesie połączenia Wnioskodawca wystąpi w roli Spółki przejmującej, a udziałowiec Spółki przejmującej w roli Spółki przejmowanej. Zamierzone połączenie będzie tzw. połączeniem odwrotnym przez przejęcie, co oznacza, że spółka córka (Wnioskodawca) przejmie swoją spółkę matkę (Spółkę przejmowaną).


Dokonanie połączenia w formie połączenia odwrotnego wynika z faktu, że spółką o ugruntowanej i długoletniej pozycji na rynku jest Wnioskodawca, a nie Spółka przejmowana. Spółka przejmowana jest spółką holdingową, która zasadniczo nie prowadzi działalności operacyjnej – obecnie działalność gospodarcza Spółki przejmowanej jest zawieszona. Spółka przejmująca jest spółką operacyjną, która prowadzi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji produktów wyposażenia sklepów, akcesoriów meblowych, garderobianych i kuchennych. To Spółka przejmująca jest stroną umów handlowych zawartych z kontrahentami, posiada liczną grupę wyspecjalizowanych pracowników. W konsekwencji, zastosowanie połączenia odwrotnego m.in.:

 • umożliwi kontynuowanie działalności operacyjnej Wnioskodawcy bez zmian i zakłóceń wywołanych planowanym połączeniem,
 • pozwoli uniknąć ryzyka w obszarze pracowniczym, tj. ryzyka związanego z faktem, że w przypadku połączenia zwykłego pracownicy przejmowanej spółki zależnej mogą w terminie 2 miesięcy od rejestracji połączenia, bez wypowiedzenia a jedynie za siedmiodniowym uprzedzeniem rozwiązać stosunek pracy,
 • będzie się wiązać z mniejszymi obowiązkami organizacyjnymi.


Powodem przeprowadzenia połączenia jest uproszczenie struktury i zredukowanie kosztów funkcjonowania dwóch podmiotów. Połączenie doprowadzi do uproszczenia przepływów pieniężnych pomiędzy Spółką przejmującą a udziałowcami oraz uproszczenia sposobu funkcjonowania spółek. W konsekwencji, połączenie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie będzie uniknięcie, ani uchylenie się od opodatkowania. Wnioskodawca zamierza dokonać połączenia ze Spółką przejmowaną w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2017 r„ poz. 1577 ze zm., dalej: „KSH”) poprzez przejęcie przez Wnioskodawcę (Spółkę przejmującą) Spółki przejmowanej – „przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie)”.

W wyniku planowanego połączenia, Spółka przejmująca przejmie cały majątek Spółki przejmowanej i w zamian za przejęty majątek przyzna udziały we własnym kapitale dla obecnych udziałowców Spółki przejmowanej. W skład majątku Spółki przejmowanej wchodzą przede wszystkim udziały w Spółce przejmującej. Spółka przejmowana na dzień połączenia będzie posiadać 89,98 % udziałów w spółce Wnioskodawcy. Łączenie się przez przejęcie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Wnioskodawcę. Planowane jest, że połączenie nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej w związku z umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów własnych przejętych w ramach połączenia i jednoczesne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej i wydanie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym udziałowcom Spółki przejmowanej.


W wyniku połączenia:

 • dojdzie do ustania bytu prawnego Spółki przejmowanej, której majątek zostanie przeniesiony na Spółkę przejmującą,
 • wspólnicy Spółki przejmowanej obejmą udziały w kapitale zakładowym Spółki przejmującej.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy wskazane w opisie zdarzenia przyszłego nieodpłatne umorzenie udziałów własnych, które Wnioskodawca przejmie w wyniku połączenia ze Spółką przejmowaną nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu polegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?


Stanowisko Wnioskodawcy.


Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane w opisie zdarzenia przyszłego nieodpłatne umorzenie udziałów własnych, które Wnioskodawca przejmie w wyniku połączenia ze Spółką przejmowaną nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu polegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.


Uzasadnienie Stanowiska Wnioskodawcy


Opisane zdarzenie przyszłe obejmuje połączenie Wnioskodawcy ze Spółką przejmowaną, będącą udziałowcem Wnioskodawcy. W wyniku połączenia przez przejęcie całość majątku Spółki przejmowanej zostanie przeniesiona na Spółkę przejmującą, tj. Wnioskodawcę, w zamian za co wspólnikom Spółki przejmowanej zostaną wydane udziały w kapitale zakładowym Wnioskodawcy. Majątek Spółki przejmowanej będzie obejmował m.in. posiadane przez Spółkę przejmowaną udziały Wnioskodawcy. W konsekwencji, przejściowo dojdzie do sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie w posiadaniu własnych udziałów (posiadanych obecnie przez Spółkę przejmowaną w Spółce przejmującej). Planowane jest, że Wnioskodawca umorzy nabyte w ramach połączenia udziały własne. Umorzenie to będzie nieodpłatne i może wiązać się z obniżeniem kapitału zakładowego.


Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane w opisie zdarzenia przyszłego umorzenie bez wynagrodzenia udziałów własnych nabytych przez Wnioskodawcę nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.


[brak przysporzenia]


W ocenie Wnioskodawcy nie ma podstawy prawnej, która umożliwiałaby powstanie obowiązku podatkowego po stronie Spółki przejmującej w przypadku umorzenia udziałów własnych nabytych w drodze połączenia odwrotnego.


Na mocy art. 7 ust. 1 Ustawy o CIT przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.


Natomiast zgodnie z brzmieniem przepisu art. 7 ust. 2 Ustawy o CIT, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Ustawodawca nie wprowadził ustawowej definicji pojęcia przychodu. Niemniej jednak w art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT, został przewidziany przykładowy katalog zdarzeń uznawanych za przychody podatkowe. Umorzenie udziałów nie zostało wymienione w art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT jako zdarzenie, z którym wiąże się powstanie przychodu po stronie spółki umarzającej udziały.

Wprawdzie wyliczenie z art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT stanowi katalog otwarty, to jednak za przychód podatkowy można uznać wyłącznie wartość wchodzącą do majątku podatnika, powiększającą jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą podatnik może rozporządzać jak własną. Przychodem jest zatem jedynie ta wartość, która prowadzi do przysporzenia na korzyść podatnika, tj. może powiększyć jego aktywa w sposób trwały. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.


Umorzenie udziałów własnych nie powoduje powstania definitywnego przysporzenia po stronie Spółki przejmującej. Nabycie własnych udziałów w celu ich umorzenia, nawet jeżeli następuje bez wynagrodzenia nie prowadzi do uzyskania realnego przysporzenia, w wyniku którego następowałoby powiększenie majątku spółki, której udziały są umarzane.


Umorzenie udziałów własnych będzie operacją na kapitałach własnych Wnioskodawcy polegającą na zmniejszeniu kwoty kapitału zakładowego wraz z jednoczesnym zmniejszeniem pozycji udziałów własnych. W efekcie planowanej transakcji nie dojdzie zatem, ani do zwiększenia aktywów, ani do zmniejszenia pasywów Wnioskodawcy.


W czynności umorzenia udziałów własnych uczestniczy tylko jeden podmiot (Wnioskodawca), dla którego umorzenie jego własnych udziałów nie może być źródłem dochodu. W takim przypadku nie może wystąpić umorzenie za wynagrodzeniem, ponieważ prowadziłoby to do niedopuszczalnej prawnie sytuacji, w której Wnioskodawca wypłacałby wynagrodzenie samemu sobie. Dodatkowo, umorzenie udziałów własnych Wnioskodawcy nie będzie wiązało się z jakimikolwiek świadczeniami na rzecz innych podmiotów (w tym obecnych wspólników Spółki przejmowanej czy też Wnioskodawcy).


W wyniku umorzenia udziałów własnych Wnioskodawca nie otrzyma żadnego świadczenia wzajemnego – nie wystąpi po jego stronie jakiekolwiek przysporzenie majątkowe.


[brak przychodu z nieodpłatnych świadczeń]


Z tych samych względów, umorzenie udziałów własnych Wnioskodawcy nie będzie skutkować powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT. Umorzenie udziałów własnych bez wynagrodzenia nie jest świadczeniem nieodpłatnym.


„Nieodpłatne świadczenie” w rozumieniu przepisów prawa podatkowego obejmuje zdarzenia prawne i gospodarcze, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub też wszystkie zdarzenia gospodarcze i prawne w działalności, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.


Za świadczenia nieodpłatne w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT należy zatem uznać te świadczenia, które przynoszą wymierną korzyść finansową dla podatnika (korzyść ta nie powinna być dostępna w sposób powszechny dla innych podmiotów) i jednocześnie nie wiążą się z koniecznością poniesienia świadczenia wzajemnego, bądź innego wydatku.

W czynności umorzenia udziałów własnych uczestniczy tylko jeden podmiot, tj. Wnioskodawca, dla którego umorzenie jego własnych udziałów nie może być źródłem przychodu. Wnioskodawca w sensie ekonomicznym nic nie uzyskuje w wyniku umorzenia udziałów własnych – brak przysporzenia majątkowego po stronie Wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę fakt, że w sytuacji umorzenia udziałów bez wynagrodzenia po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi jakiekolwiek przysporzenie, majątek Wnioskodawcy nie wzrośnie, stąd też brak jest podstaw prawnych do uznania, że po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT.


[brak przychodu z umorzenia zobowiązań]


Do opisanego zdarzenia przyszłego nie znajdzie również zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy o CIT, zgodnie z którym, przychodem jest m.in. wartość umorzonych zobowiązań. W świetle tego przepisu umorzenie traktowane jest jako rezygnacja wierzyciela z przysługujących mu od podatnika świadczeń, czyli zwolnienie podatnika z długu.


Nabycie przez Wnioskodawcę udziałów własnych w wyniku połączenia nie jest związane z powstaniem po stronie Wnioskodawcy zobowiązań Wnioskodawcy, które mogłyby zostać umorzone. Z tego względu umorzenie udziałów własnych przez Wnioskodawcę nie doprowadzi do umorzenia żadnego zobowiązania Wnioskodawcy, gdyż w tym zakresie dotychczasowym i przyszłym wspólnikom Wnioskodawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskodawcy.


W konsekwencji, umorzenie nabytych w wyniku połączenia udziałów własnych bez wynagrodzenia nie będzie skutkować osiągnięciem przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu umorzenia zobowiązań, uregulowanego w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.


[brak przychodu z udziału w zyskach osób prawnych]


Umorzenie udziałów własnych Wnioskodawcy nie będzie również stanowić przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, z uwagi na fakt, że przedmiotem umorzenia będą udziały własne Wnioskodawcy, a umorzenie nastąpi bez wynagrodzenia.


Zgodnie z ww. przepisem za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym także (lit. b) przychody z umorzenia udziału lub ze zmniejszenia ich wartości.


Wskazać należy, że art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. b) Ustawy o CIT odnosi się do przychodów faktycznie uzyskiwanych - a zatem do przypadków umorzenia udziałów za wynagrodzeniem. W przypadku umorzenia udziałów własnych nie może wystąpić umorzenie za wynagrodzeniem – w takim przypadku doszłoby do niedopuszczalnej prawnie sytuacji, w której Wnioskodawca wypłacałby wynagrodzenie samemu sobie. W momencie umorzenia udziałów własnych bez wynagrodzenia Wnioskodawca, ani jego udziałowcy nie uzyskują faktycznego dochodu. Umorzenie udziałów własnych Wnioskodawcy nie będzie wiązało się z jakimikolwiek świadczeniami na rzecz innych podmiotów (w tym udziałowców Wnioskodawcy). Co więcej ww. przepis odnosi się do przychodów uzyskanych z umorzenia udziałów innych spółek osiąganych przez podmioty będące wspólnikami, a nie z umorzenia udziałów własnych.


Z powyższych względów umorzenie udziałów, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. b) Ustawy o CIT nie odnosi się do zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku. Umorzenie nabytych w wyniku połączenia udziałów własnych bez wynagrodzenia nie spowoduje dla Wnioskodawcy powstania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. b) Ustawy o CIT. Reasumując umorzenie bez wynagrodzenia udziałów własnych nabytych przez Wnioskodawcę w ramach połączenia odwrotnego, nie jest ani wymienione w katalogu przysporzeń wskazanych w art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT, powodujących powstanie przychodu, w tym w art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy o CIT, nie stanowi przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. b, ani nie ma charakteru definitywnego, trwałego przysporzenia prowadzącego do zwiększenia aktywów Wnioskodawcy. Innymi słowy umorzenie nie będzie rodziło żadnych realnych korzyści majątkowych dla Wnioskodawcy.


Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie również w wydawanych interpretacjach indywidualnych.


Przykładowo:


 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 września 2016 r. sygn. IPPB3/4510-688/16-3/KK, gdzie organ podatkowy odstępując od uzasadnienia prawnego, uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „wśród przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie można wskazać podstawy prawnej, która mogłaby wskazywać na powstanie po stronie Spółki obowiązku podatkowego w związku z umorzeniem jej udziałów własnych nabytych w drodze połączenia odwrotnego, a zatem operacja taka nie będzie źródłem żadnych obowiązków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2016 r. sygn. IPPB3/4510-852/16-2/AG, gdzie organ podatkowy odstępując od uzasadnienia prawnego, uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „umorzenie udziałów własnych nabytych przez spółkę przejmującą w związku z planowanym przejęciem w ramach połączenia majątku spółki przejmowanej nie będzie zdarzeniem powodującym powstanie po stronie tej spółki przejmującej przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 lipca 2015 r., nr IPPB3/4510-450/15-3/AG, organ podatkowy odstępując od uzasadnienia prawnego, uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „umorzenie udziałów własnych P, nabytych wskutek przeprowadzenia połączenia odwrotnego z Udziałowcem 1, dokonane bez wynagrodzenia, a przy obniżeniu kapitału zakładowego, nie spowoduje powstania dla P obowiązku podatkowego w zakresie CIT. Umorzenie udziałów własnych uzyskanych przez P (spółkę przejmującą) będzie stanowiło naturalną konsekwencję procesu połączenia odwrotnego, gdyż posiadanie udziałów własnych ze względu na przepisy KSH stanowi wyjątkową i niepożądaną przez KSH sytuację. Samo umorzenie powinno nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego bez wynagrodzenia, a więc dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz innych podmiotów”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 października 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-252/15/IZ, organ podatkowy odstępując od uzasadnienia prawnego, uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „umorzenie akcji własnych nie spowoduje powstania przychodu u Wnioskodawcy, gdyż w jego wyniku Wnioskodawca nie otrzyma świadczenia wzajemnego, dlatego też nie wystąpi po jego stronie jakiegokolwiek przysporzenie majątkowe. (...) Reasumując, umorzenie własnych udziałów (...) nabytych przez Wnioskodawcę (spółkę przejmującą, spółkę zależną) w drodze połączenia przez przejęcie odwrotne nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego po Jego stronie”.


Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, wskazane w opisie zdarzenia przyszłego nieodpłatne umorzenie udziałów własnych, które Wnioskodawca przejmie w wyniku połączenia ze Spółką przejmowaną nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj