Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-1.4010.206.2019.1.AR
z 25 czerwca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 kwietnia 2019 r. (data wpływu 8 maja 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem przez Wnioskodawcę zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział „X” do spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2019 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem przez Wnioskodawcę zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział „X” do spółki kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest podatnikiem podatku CIT, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w przeważającej części polegającą na zarządzaniu, obrocie i wynajmie nieruchomości oraz wynajmie urządzeń (dalej: „Działalność Operacyjna”). W ramach tej działalności Spółka wynajmuje nieruchomości własne w S. (lokal mieszkalny) oraz w C. (lokal handlowy), a także wynajmuje urządzenia browarnicze, wyposażenie sklepu i kręgielni. Ponadto Spółka posiada nieruchomości inwestycyjne. Spółka realizuje również działalność w zakresie wynajmu i zarządzaniu nieruchomościami własnymi znajdującymi się na obszarze byłego kompleksu przemysłowego (dalej: „Działalność, „Wynajem – X”). Nieruchomość, która służy do wykonywania tej działalność położona jest w C i jest zabudowana m.in. budynkami przemysłowymi, biurowo-usługowymi, placami składowo-parkingowymi wraz z pełną infrastrukturą techniczną (dalej: „Nieruchomość”). Znajduje się na niej także stacja transformatorowa obciążona służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego. Nieruchomość jest przez Spółkę administrowana i zarządzana – budynki położone na Nieruchomości są wynajmowane przede wszystkim na rzecz podmiotów trzecich, niepowiązanych z Wnioskodawcą w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT, a w niewielkim zakresie – pomieszczeń biurowych – także na rzecz spółek powiązanych.

W celu zapewnienia efektywnego rozwoju Spółki, w szczególności w zakresie Działalności „Wynajem X” wyodrębniono u Wnioskodawcy niezależny dział, tj. Dział „X”.

W celu umożliwienia wykonywania powierzonych zadań Spółka przypisała do wyodrębnionego Działu „X” składniki materialne i niematerialne, m.in. aktywa, zobowiązania, prawa i obowiązki, wykorzystywane w celu prowadzenia Działalności „Wynajem – X” (w tym Nieruchomość, oraz inne prawa i obowiązki m.in. wynikające z umowy najmu budynków położonych na Nieruchomości).

Obecnie wydzielenie Działu „X” ma charakter funkcjonalny i jest odpowiednio odzwierciedlone w strukturze organizacyjnej Spółki (w oparciu o odpowiednie akty korporacyjne) oraz w jej ewidencji rachunkowej. Wskazane wyżej składniki aktywów i pasywów są obecnie wyodrębnione w ramach ewidencji rachunkowej Spółki. Dodatkowo Spółka wyodrębniła w ewidencji księgowej odpowiednie konta wynikowe.

Wyodrębnienie funkcjonalne Działu „X” w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy ustanowione jest poprzez realizację zadań gospodarczych w ramach Działalności „Wynajem – X” związanej z administrowaniem i wynajmowaniem Nieruchomości, które są odrębne od pozostałej Działalności Operacyjnej, związanej z wynajmem innych nieruchomości własnych zlokalizowanych w S. (lokal mieszkalny) oraz w C. (lokal handlowy) oraz wynajmie urządzeń browarniczych i wyposażenia sklepu oraz kręgielni.

Dział „X” posiada wewnętrzną strukturę funkcjonalną wraz z podziałem zadań i obowiązków. Jednocześnie do Działu „X” przypisani zostali pracownicy Spółki odpowiedzialni za realizację zadań tego działu.

Wyodrębnienie ewidencji rachunkowej realizowane jest w systemie finansowo-księgowym poprzez odpowiedni podział kont księgowych w zakresie przychodów i kosztów przyporządkowanych do Działalności „Wynajem– X ”. Prowadzona ewidencja rachunkowa pozwala także na przypisanie poszczególnych aktywów i pasywów do Działu „X”.

Ponadto dla Działu „X” został przypisany odrębny rachunek bankowy, za pośrednictwem którego dokonywane są rozliczenia dotyczące działu.

Aktualnie więc wskazany odrębny Dział „X” podległy bezpośrednio Zarządowi Spółki, posiada przypisane dla realizacji swoich zadań aktywa i zobowiązania.

W celu zapewnienia dalszego efektywnego rozwoju Spółka planuje objęcie udziałów/akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej podatnikiem CIT (dalej: „Spółka Zależna”), w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci zorganizowanej części składników materialnych i niematerialnych służących Wnioskodawcy do wykonywania Działalności „Wynajem – X”, tj. Dział „X”. Wraz z aportem składników majątkowych i niemajątkowych składających się na Dział „X” do Spółki Zależnej przeniesione zostaną prawa i obowiązki, aktywa oraz zobowiązania z nim związane, a to m. in.:

 1. Nieruchomość (wraz ze wszystkim częściami składowymi);
 2. środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym Działalności „Wynajem – X”;
 3. elementy wyposażenia (m.in. urządzenia grzewcze, urządzenia wentylacyjne, urządzenia przeciwpożarowe, urządzenia instalacji wodociągowej);
 4. inne środki trwałe związane z tą działalnością;
 5. umowy związane z przedmiotem działalności wyodrębnionej jednostki, w tym umowa najmu budynków położonych na Nieruchomości, umowy o zarządzanie Nieruchomością, umowa ubezpieczenia Nieruchomości,
 6. zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania, związane z Działalnością „Wynajem – X”;
 7. należności związane z Działalnością „Wynajem – X”;
 8. dokumentacja techniczna dot. Nieruchomości;
 9. prawa autorskie do projektu budynków położonych na Nieruchomości i inne licencje związane z Działalnością „Wynajem – X”.

Spółka Zależna po otrzymaniu przedmiotu aportu, w tym Nieruchomości, wstąpi jako strona (przejmie prawa i obowiązki) do umów zawartych przez Spółkę, a związanych z prowadzoną Działalnością X, w tym do umów najmu budynków położonych na Nieruchomości, umów z pracownikami, umów zawartych z dostawcami mediów do Nieruchomości, jak też umów dotyczących obsługi serwisowej i administracyjnej Nieruchomości oraz ubezpieczenia nieruchomości.

W szczególności należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 678 § 1 Ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.; dalej „Kodeks cywilny”), z mocy samego prawa Spółka Zależna wstąpi w prawa i obowiązki Wnioskodawcy wynikające z zawartych i obowiązujących na dzień zbycia umów najmu i dzierżawy budynków i budowli położonych na Nieruchomości (jest to przepis bezwzględnie obowiązujący – nie podlega on wyłączeniu przez strony umowy będącej podstawą zbycia przedmiotu najmu).

Na Spółkę Zależną przeniesione zostaną również zobowiązania oraz pracownicy Spółki związani z Działem „X”. Tym samym na Spółkę Zależną przeniesione zostaną składniki materialne i niematerialne, które pozwolą w sposób niezakłócony prowadzić działalność przez przeniesiony Dział „Wynajem – X”. W rezultacie, po aporcie Spółka Zależna będzie w dalszym ciągu kontynuować i rozwijać dotychczasową działalność gospodarczą Wnioskodawcy realizowaną przez ten dział.

Natomiast po aporcie Działu „X” pozostała Działalność Operacyjna pozostanie w Spółce, a wraz z nią wszelkie prawa i związane z nimi obowiązki, aktywa oraz zobowiązania dotyczące tej działalności, w tym:

 1. środki pieniężne,
 2. umowy,
 3. zobowiązania,
 4. należności,
 5. środki.

Spółka informuje, że powyżej opisane działania są podejmowane w związku z planowaną modernizacją Nieruchomości lub w przypadku braku porozumienia z obecnym najemcą, w związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości i dalszą rewitalizacją terenu celem nadania mu nowych funkcji gospodarczych oraz konieczności zapewnienia środków na jej przeprowadzenie. W ocenie Spółki i instytucji finansującej (banku) rozwiązaniem najbardziej transparentnym będzie umieszczenie Działu „X” w osobnym podmiocie gospodarczym. Tym samym wydzielenie Działu „X”, a następnie jego aport do Spółki Zależnej jest przeprowadzane w celu modernizacji Nieruchomości oraz zwiększenia przejrzystości struktury na potrzeby pozyskania finansowania zewnętrznego, więc posiada uzasadnienie biznesowe (ekonomiczne), a ich celem nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Podsumowując, Dział „X”, który funkcjonalnie realizuje obecnie zadania związane z administrowaniem i wynajmowaniem Nieruchomości jest w pełni oddzielony od pozostałej działalności Spółki na płaszczyźnie organizacyjnej, funkcjonalnej i finansowej.

Końcowo podkreślić należy, że opisany przez Wnioskodawcę Dział „X” może stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące zadania gospodarcze, które aktualnie wykonywane są w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział „X”, będących przedmiotem aportu do Spółki Zależnej, będzie uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT, a w konsekwencji wniesienie przez Spółkę tytułem aportu do Spółki Zależnej zespołu składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Działu „X” nie będzie rodzić po stronie Spółki przychodu w podatku CIT, o którym mowa w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865, dalej: „Ustawa o CIT”), na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) Ustawy o CIT?

W ocenie Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział „X”, będących przedmiotem aportu do Spółki Zależnej będzie uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT, a w konsekwencji wniesienie przez Spółkę tytułem aportu do Spółki Zależnej zespołu składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Działu „X” nie będzie rodzić po stronie Spółki przychodu w podatku CIT, o którym mowa w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT, na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) Ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wskazany w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych i niematerialnych, składający się na Dział „X”, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu powyższego przepisu, ponieważ obejmuje organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Jest przy tym przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych (tj. w ramach Działalności „Wynajem – X”) oraz mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W celu stwierdzenia spełnienia wymogów uznania Działu „X” za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT, poniżej Wnioskodawca przedstawia argumenty na potwierdzenie wyodrębnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w jego skład pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym.

Wyodrębnienie organizacyjne

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że odrębny pod względem organizacyjnym zespół składników materialnych i niematerialnych powinien mieć swoje miejsce w strukturze organizacyjnej jako dział, oddział, pion, wydział itp. Takie stanowisko było wielokrotnie wyrażane przez organy podatkowe:

 1. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 lutego 2019 r. (Znak: 0114-KDIP2-1.4010.485.2018.3.JC),
 2. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 grudnia 2018 r. (Znak: 0114-KDIP2-1.4010.413.2018.4.JF),
 3. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 czerwca 2017 r. (Znak: 0111-KD1B2-3.4010.16.2017.1. AZE),
 4. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22 lipca 2016 r. (Znak: IPPB5/4510-550/16-3/AK),
 5. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 14 kwietnia 2016 r. (Znak: ITPB3/4510-51/16/MJ).

W perspektywie wyodrębnienia organizacyjnego istotne jest formalne potwierdzenie struktury organizacyjnej, co oznacza że organizacyjne wyodrębnienie zostało dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Mając to na uwadze Wnioskodawca podkreśla, iż Spółka dokonała formalnego wyodrębnienia organizacyjnego Działu „X” w swojej strukturze, na podstawie stosownych aktów korporacyjnych.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, warunek wyodrębnienia organizacyjnego zespołu składników materialnych i niematerialnych, składających się na Dział „X”, w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki został spełniony.

Wyodrębnienie finansowe

Wyodrębnienie finansowe stanowi sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie podzielają organy podatkowe, w wydawanych w imieniu Ministra Finansów indywidualnych interpretacjach podatkowych, m.in.:

 1. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 grudnia 2018 r. (Znak: 0114-KDIP2-1.4010.413.2018.4.JF),
 2. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 25 czerwca 2018 r. (Znak: 0111-KDIB1-1.4010.158.2018.3.MG),
 3. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 grudnia 2017 r. (Znak: 0111-KDIB2-1.4010.267.2017.1 .MJ),
 4. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 28 października 2016 r. (Znak: ITPB3/4510-441/16-1/MJ),
 5. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 maja 2016 r. (Znak: ILPB3/4510-1-42/16-4/EK).

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa odrębnej księgowości, czy też samodzielnego sporządzania bilansu (przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 grudnia 2015 r., Znak: TBPB-1-3/4510-438/15/IZ).

Jak Spółka wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, wyodrębnienie ewidencji rachunkowej realizowane jest w systemie finansowo-księgowym poprzez odpowiedni podział kont księgowych.

Prowadzenie ewidencji rachunkowej w powyższy sposób umożliwia przypisanie przychodów, kosztów (w tym odpisów amortyzacyjnych), jak również należności i zobowiązań, czy aktywów przyporządkowanych funkcjonalnie do Działu „X” w ramach struktury firmy.

Wyodrębniony przez Spółkę Dział „X” posiada również wyodrębniony rachunek bankowy, na które wpływają środki pieniężne generowane przez Działalność X.

W ocenie Wnioskodawcy Dział „X” spełnia więc warunek wyodrębnienia finansowego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Wyodrębnienie funkcjonalne oznacza przeznaczenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna więc stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna posiadać zdolność funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy, a więc umożliwiać podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie wyodrębnienia funkcjonalnego zostało potwierdzone m.in. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

 1. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7 stycznia 2019 r. (Znak: 0111-KDIB2-1.4010.376.2018.4.BKD),
 2. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 maja 2017 r. (Znak: 0114-KDIP2-1.4010.19.2017.1JF),
 3. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 marca 2016 r. (Znak: IPPB5/4510-3/16-3/AK),
 4. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2015 r. (Znak: IBPB-1-3/4510-524/15/SK).

Kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa sprowadza się w zasadzie do ustalenia, czy jako pewna odrębna całość jest ona w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu jej wyodrębnienia (przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 października 2013 r., Znak: IPPB5/423-542/13-2/MK). Powyższe rozumienie potwierdzają również sądy administracyjne m.in.:

 1. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 8 lutego 2017 r., sygn akt I SA/Go 6/17;
 2. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 9 grudnia 2015 r., sygn. akt ISA/G1 603/15;
 3. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2012 r., sygn. akt IIFSK 692/11.

Dział „X” spełnia w przedsiębiorstwie spółki funkcje odrębne od pozostałej Działalności Operacyjnej, bowiem działalność Działu „X” związana jest z administrowaniem i wynajmowaniem Nieruchomości, natomiast w ramach Działalności Operacyjnej realizowane są głównie zadania związane z wynajmem innych nieruchomości własnych zlokalizowanych w S. (lokal mieszkalny) oraz w C. (lokal handlowy) oraz wynajmie urządzeń browarniczych i wyposażenia sklepu oraz kręgielni.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Dział „X” spełnia kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki, gdyż ten dział jest przeznaczony do realizacji odmiennych zadań, niezależnych od pozostałej działalności Spółki.

Jednocześnie, zdaniem Spółki, Dział „X” stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, powiązanych czynnikiem organizacyjnym, który umożliwia bez przeszkód oraz w niezmienionym zakresie kontynuowanie dotychczasowej działalności po jego aporcie do Spółki Zależnej.

W konsekwencji uznać należy, że Dział „X” stanowi wyodrębnioną część przedsiębiorstwa, mającą zdolność do samodzielnego funkcjonowania na rynku jako niezależny podmiot. Dział „X” może bowiem stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące wskazane zadania.

Spółka pragnie również podkreślić, że Dział „X” jest wyposażony w aktywa, które będą potrzebne do niezależnego prowadzenia działalności.

Powyższa okoliczność również wskazuje na spełnienie wymogu samodzielności wyodrębnionej części przedsiębiorstwa Spółki.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego oraz wskazane powyżej uzasadnienie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Dział „X” powinien zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego. Jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. Przepis art. 14 ust. 2 Ustawy o CIT stosuje się odpowiednio.

Źródłem powstania przychodu opisanego w przedmiotowym przepisie, powstającego po stronie udziałowca (podmiotu wnoszącego aport), jest wniesienie wkładu do spółki (kapitałowej).

Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) Ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Tym samym Ustawodawca wyłączył z przychodów w podatku CIT wniesienie wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a ust. 4 Ustawy o CIT.

Wobec powyższego, w przypadku wnoszenia wkładów do spółek kapitałowych niezbędnym dla określenia skutków podatkowych w podatku CIT jest określenie, czy przedmiotem tych wkładów jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Nadto, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 13 Ustawy o CIT, przepisów art. 12 ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b) oraz ust. 4d Ustawy o CIT nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Spółka podkreśla, że wydzielenie Działu „X”, a następnie aport do Spółki Zależnej zorganizowanej części składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Działu „X” ma na celu dążenie do specjalizacji wykonywanych rodzajów działalności, mają uzasadnienie biznesowe (ekonomiczne), a ich celem nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznając zespół składników materialnych i niematerialnych, przypisanych do Działu „X”, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a ust. 4 Ustawy o CIT, należy stwierdzić, iż wniesienie przez Spółkę tytułem aportu do Spółki Zależnej zespołu składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Działu „X” nie będzie rodziło po stronie Spółki przychodu w podatku CIT, o którym mowa w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT, na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) Ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych. Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w … za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj