Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kompensata

 

kompensata 2106 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.362.2019.2.KK
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w ramach rekompensaty z tytułu utraconych korzyści w uprawach rolnych, wynikającej z umowy dzierżawy

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.347.2019.2.MŁ
     ∟Uznanie rekompensaty, którą zakład otrzymuje od Gminy za świadczenie publicznych usług przewozowych w związku z wykonywaniem zadań własnych Gminy jako obrót w rozumieniu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług i opodatkowanie stawką 8%.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.329.2019.1.AKO
     ∟Prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od towarów i usług od zakupu autobusów, stacji szybkiego ładowania autobusów wraz z przyłączem energetycznym, oraz z faktur wystawionych przez operatora świadczącego usługi publicznego transportu zbiorowego.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.245.2019.1.JK3
     ∟Skutki podatkowe wypłaty odszkodowania za utratę wartości nieruchomości wraz z odsetkami.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.203.2019.2.AP
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT czynności polegającej na obciążeniu Podmiotu Przyłączanego kosztami związanymi z realizacją umowy przyłączeniowej w przypadku jej rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez jedną ze stron.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.367.2019.2.MM
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur RR wystawionych przez Spółdzielnię dla rolników ryczałtowych będących jej członkami, w sytuacji gdy Spółdzielnia realizuje płatności wynikające z tych faktur pomniejszając je o wartość wpłat na fundusz udziałowy.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-499/15/19-S/EK
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty odstępnego, wypłaconej na rzecz dzierżawcy w związku z rozwiązaniem umowy.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-549/16-1/AK
     ∟Czy Rekompensata otrzymana od kontrahenta na podstawie Umowy (w wyniku, której Spółka generuje w całości przychód korzystający ze zwolnienia podatkowego), która płatna jest w przypadku, gdy faktycznie zrealizowany poziom sprzedaży jest niższy, niż zakładany na potrzeby kalkulacji Ceny sprzedaży, również będzie stanowiła przychód korzystający ze zwolnienia podatkowego? (zdarzenie przyszłe)

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-522/16-1/AK
     ∟Czy Rekompensata otrzymana od kontrahenta na podstawie Umowy (w wyniku, której Spółka generuje w całości przychód korzystający ze zwolnienia podatkowego), która płatna jest w przypadku, gdy faktycznie zrealizowany poziom sprzedaży jest niższy, niż zakładany na potrzeby kalkulacji Ceny sprzedaży, również stanowi przychód korzystający ze zwolnienia podatkowego? (stan faktyczny)

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.125.2019.3.AK
     ∟Opodatkowanie uzyskanego świadczenia pieniężnego w zamian za opuszczenie lokalu mieszkalnego.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.278.2019.1.AC
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opłacenie kosztów kształcenia na dwuletnich odpłatnych studiach podyplomowych oraz momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.107.2019.2.IP
     ∟Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.12.2017.10.S.PW
     ∟Skutki podatkowe wniesienia dopłat do spółki kapitałowej.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.203.2019.1.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur zakupu taboru autobusowego, opodatkowania podatkiem VAT rekompensaty, którą będzie otrzymywał MZK od Wnioskodawcy za świadczone usługi przewozu, prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez MZK z tytułu wykonywania usług transportu miejskiego.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.189.2019.2.AK
     ∟Dotyczy skutków podatkowych wypłaty rekompensaty (zwrotu udziałów nadobowiązkowych) - SKOK

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.146.2019.2.RS
     ∟Otrzymana przez Spółkę dopłata w związku z pokryciem straty na działalności operacyjnej związanej z uruchomieniem nowej linii krajowej przewozu osób nie będzie stanowiła wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Opisana we wniosku rekompensata zwiększa podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.133.2019.1.MK
     ∟Braku obowiązku naliczenia podatku VAT od otrzymanej Rekompensaty.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.113.2019.1.SJ
     ∟Uznanie rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – za obrót w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy podlegający opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, uznania rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – za obrót w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy podlegający opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości oraz braku zobowiązania do ustalenia i stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.154.2019.1.IG
     ∟Opisanych płatności nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, otrzymywane przez Nabywcę Świadczenia Gwarancyjne nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.196.2019.1.DM
     ∟Opodatkowanie oraz dokumentowanie rekompensaty otrzymanej w związku ze świadczeniem usług zbiorowego transportu publicznego.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.119.2019.2.AK
     ∟Opodatkowanie dochodu z rekompensaty uzyskanego za utratę uprawnienia do nieodpłatnego nabycia udziałów spółki po śmierci męża.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-1018/15//19-1/MN
     ∟Brak opodatkowania rekompensaty z tytułu świadczenia publicznych usług przewozowych w autobusach komunikacji miejskiej oraz sposobu jej dokumentowania. Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usługi komunikacji miejskiej, w przypadku uzyskiwania przez Spółkę przychodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz w przypadku wprowadzenia przez gminę przejazdów bezpłatnych dla wszystkich pasażerów na terenie miasta.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.81.2019.4.AM
     ∟Skutki podatkowe trójstronnego potrącenia wzajemnych wierzytelności z wykorzystaniem instytucji przekazu.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.103.2019.1.AR
     ∟Opodatkowanie umownego odszkodowania w ustalonej kwocie.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.63.2019.2.RSZ
     ∟w zakresie ustalenia, czy wartość rekompensaty, którą Wnioskodawca otrzymuje od Miasta stanowi zapłatę w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone jako nr 1)

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.65.2019.2.OS
     ∟Opodatkowanie oraz prawo do odliczenia od rekompensaty.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.68.2019.2.OA
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury RR.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.56.2019.1.MK
     ∟czy otrzymywana przez Wnioskodawcę, w trybie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o publicznym transporcie zbiorowym rekompensata, stanowiąca zwrot kosztów realizacji usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, stanowi przychód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz oceny stosowanego przez Wnioskodawcę rozliczenia kosztów bezpośrednio sfinansowanych z otrzymanej rekompensaty oraz kosztów, co do których nie jest możliwe przyporządkowanie do działalności opodatkowanej, czy też działalności niepodlegającej opodatkowaniu lub zwolnionej z opodatkowania.

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.121.2019.2.MM
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia z VAT czynności przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w zamian za odszkodowanie uzależniona jest od zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli decyzja o ustaleniu wysokości odszkodowania nie rozróżnia kwot (odszkodowanie za grunty odszkodowanie za wartość zniszczonych upraw) to przyznane odszkodowanie stanowi w całości odszkodowanie za zbyte grunty i tak należy uwzględnić to w fakturze.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0013-KDIPT2-1.4011.43.2019.3.MD
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umów cywilnoprawnych (dzierżawa nieruchomości – w zamian za przeniesienie nieruchomości – kompensata zobowiązań)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj