Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
1462-IPPP1.4512.708.2016.2.RK
z 7 listopada 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2016 r. (data wpływu 5 września 2016 r.), uzupełnionym pismem nadanym w dniu 27 października 2016 r. (data wpływu 31 października 2016 r.) na wezwanie tutejszego Organu podatkowego z dnia 21 października 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów w cenach promocyjnych –jest prawidłowe

UZASADNIENIE


W dniu 5 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów w cenach promocyjnych.


Ww. wniosek został uzupełniony pismem nadanym w dniu 27 października 2016 r. (data wpływu 31 października 2016 r.) na wezwanie tutejszego Organu podatkowego z dnia 21 października 2016 r.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe :

Przedmiotem działalności S. Sp. z o.o (dalej w tekście Spółka) jest sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych z zakresu środków ochrony roślin, sprzedaż nasion zbóż, warzyw, rzepaku, kukurydzy, buraka cukrowego oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna nasion i sadzonek roślin rolniczych, warzyw i roślin ozdobnych.


W celu zwiększenia obrotów, jak również zwiększenia satysfakcji oraz lojalności dotychczasowych klientów, Spółka w okresie od 1 września do 30 listopada / 31 grudnia 2016 prowadzić będzie dwie akcje promocyjne:

E... - oferta specjalna skierowana do producentów pomidorów szklarniowych

Y...- oferta specjalna skierowana do wybranej grupy sklepów.


Zasady określające daną akcję, czyli m.in. do kogo akcja jest skierowana, w jakim okresie czasu, jaki produkt podlega promocji, itp. zawarte są w regulaminach promocji:

 1. Akcja promocyjna E... - jeżeli klient w okresie promocji utrzyma poziom zakupów z okresu 01 wrzesień - 31 grudzień 2015 r. uprawniony będzie do nabycia dodatkowo 5% nasion E... po promocyjnej cenie 1 zł za opakowanie; jeżeli klient w okresie promocji przekroczy poziom zakupów z okresu 01 wrzesień - 31 grudzień 2015, uprawniony będzie do nabycia dodatkowych 10% nasion E... po promocyjnej cenie za opakowanie w wysokości 1 zł.
 2. Akcja promocyjna Y... - jeżeli klient w okresie promocji utrzyma lub przekroczy poziom zakupów z okresu 01 wrzesień 2015 - 31 marzec 2016, uprawniony będzie do nabycia dodatkowych, pełnowartościowych opakowań Y... (5%) po promocyjnej cenie za opakowanie w wysokości 1 zł.


Po upływie okresu promocji i ustaleniu poziomu zakupów dokonanych przez klientów biorących udział w akcjach opakowania promocyjne (nazywane w regulaminach nagrodami) sprzedawane będą klientom po promocyjnych cenach (1 zł za opakowanie) przez współpracujących ze Spółką Dystrybutorów nasion.


Między Spółką a klientami nie występują powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy określając podstawę opodatkowania, Spółka powinna jako obrót przyjąć rzeczywistą kwotę należną z tytułu sprzedaży, tj. cenę promocyjną opakowania ustaloną na 1 zł ?


Zdaniem Wnioskodawcy,


Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy - podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.


W myśl art. 29a ust. 7 ustawy podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży.


Zdaniem Spółki sprzedaż opakowań Y... i E... po promocyjnych cenach (1 zł za opakowanie) na rzecz klientów biorących udział w promocji, którzy spełnili warunki określone w regulaminach akcji promocyjnej, należy traktować jako dostawę z rabatem uwzględnianym w momencie sprzedaży. Oznacza to, że przy określaniu podstawy opodatkowania należy uwzględnić cenę faktyczną tj, 1 zł, zgodnie z ww. przepisami.


Dodatkowo wskazać należy, że art. 29a ustawy jest zgodny z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.


Artykuł 73


W odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.


Artykuł 79


Podstawa opodatkowania nie obejmuje następujących elementów:

 1. obniżek cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. opustów i obniżek cen udzielonych nabywcy lub usługobiorcy i uwzględnionych w momencie transakcji;


TSUE, odnosząc się do podstawy opodatkowania, wielokrotnie wskazywał (np.: w wyrokach: C-288/94, C-398/99, C-126/88, C-34/99), że podstawą opodatkowania jest kwota faktycznie otrzymana (należna) przez podatnika przy czym podstawa ta powinna być wyliczona w oparciu o kwotę, jaką jest zobowiązany zapłacić klient.


Stanowisko Spółki potwierdzają również wydawane indywidualne interpretacje podatkowe, publikowane na stronie Ministerstwa Finansów, przykładowo:

 • interpretacja indywidualna z 25 lutego 2015 r., sygn. IPPP2/443-1235/14-2/BH - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
 • interpretacja indywidualna z dnia 2 lipca 2014 r., sygn. IPPP1/443-372/14-4/AP - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.


Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).


W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.


Przez świadczenie usług stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).


Z treści art. 29a ust. 1 ustawy wynika, że podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.


Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.


Stosownie do art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.


Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady podstawa opodatkowania obejmuje wszystko co stanowi wartość otrzymanego świadczenia, które dostawca lub świadczący usługę otrzymuje lub powinien otrzymać od kupującego. Przepis art. 29a ust. 6 i ust. 7 wymienia elementy, które powinny być wliczane bądź nie powinny być wliczane do podstawy opodatkowania.


Przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość tych towarów i usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem. Podstawą opodatkowania jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży i nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar bądź usługę za cenę znacznie niższą.


Wyjątek od powyższych zasad ogólnych zachodzi w sytuacjach wskazanych w art. 32 ustawy.


Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

 1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,
 3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

- organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.


Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.


Przepis art. 32 ust. 3 ustawy stanowi, że przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.


Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem (art. 32 ust. 4 ww. ustawy).


Natomiast z art. 32 ust. 5 ustawy wynika, że przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.


Z powołanych przepisów wynika, że udzielenie rabatu, o ile nie sprzeciwiają się temu inne niż podatkowe przepisy prawa, a ponadto jest ściśle skorelowane z konkretną transakcją, w związku z którą zostało zastosowane i powoduje obniżenie ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.


Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych z zakresu środków ochrony roślin, sprzedaż nasion zbóż, warzyw, rzepaku, kukurydzy, buraka cukrowego oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna nasion i sadzonek roślin rolniczych, warzyw i roślin ozdobnych.


W celu zwiększenia obrotów, jak również zwiększenia satysfakcji oraz lojalności dotychczasowych klientów, Spółka w okresie od 1 września do 30 listopada / 31 grudnia 2016 prowadzić będzie dwie akcje promocyjne:

E... - oferta specjalna skierowana do producentów pomidorów szklarniowych

Y... - oferta specjalna skierowana do wybranej grupy sklepów.


Zasady określające daną akcję, czyli m.in. do kogo akcja jest skierowana, w jakim okresie czasu, jaki produkt podlega promocji, itp. zawarte są w regulaminach promocji:

 1. Akcja promocyjna E... - jeżeli klient w okresie promocji utrzyma poziom zakupów z okresu 01 wrzesień - 31 grudzień 2015 r. uprawniony będzie do nabycia dodatkowo 5% nasion E... po promocyjnej cenie 1 zł za opakowanie; jeżeli klient w okresie promocji przekroczy poziom zakupów z okresu 01 wrzesień - 31 grudzień 2015, uprawniony będzie do nabycia dodatkowych 10% nasion E... po promocyjnej cenie za opakowanie w wysokości 1 zł.
 2. Akcja promocyjna Y... - jeżeli klient w okresie promocji utrzyma lub przekroczy poziom zakupów z okresu 01 wrzesień 2015-31 marzec 2016, uprawniony będzie do nabycia dodatkowych, pełnowartościowych opakowań Y... (5%) po promocyjnej cenie za opakowanie w wysokości 1 zł.


Po upływie okresu promocji i ustaleniu poziomu zakupów dokonanych przez klientów biorących udział w akcjach opakowania promocyjne (nazywane w regulaminach nagrodami) sprzedawane będą klientom po promocyjnych cenach (1 zł za opakowanie) przez współpracujących ze Spółką Dystrybutorów nasion.


Między Spółką a klientami nie występują powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy.


Należy zauważyć, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, by działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Jednakże stosując upusty cenowe należy mieć na uwadze obowiązek dokumentowania zdarzeń gospodarczych, podatnik powinien ten fakt udokumentować odpowiednimi dowodami, z których jednoznacznie wynikać będzie jakim odbiorcom towarów i w jakich okolicznościach oraz w jakim zakresie upust przysługuje. Jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy, o których mowa w art. 32 ustawy, organ podatkowy może określić wysokość podstawy opodatkowania na podstawie wartości rynkowej tych towarów lub usług, ale tylko w sytuacji, gdyby związki te miały wpływ na ustalenie ceny.


Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie, jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania tej czynności. Tak więc każdy zastosowany upust powinien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej tj. zarobku.


W przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania art. 32 ustawy, gdyż jak wskazał Wnioskodawca pomiędzy Spółką a klientami, nie istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Spółka prowadzi dwie akcje promocyjne skierowane do określonej grupy podmiotów, zasady akcji promocyjnej zawarte zostały w regulaminach promocji. Rabaty przyznawane przez Spółkę w ramach akcji promocyjnych mają na celu zwiększenie przychodów Wnioskodawcy, poprzez zwiększenie obrotów oraz zwiększenie satysfakcji i lojalność dotychczasowych klientów. Zatem podstawę opodatkowania dla towaru sprzedawanego po cenie promocyjnej – 1 zł będzie -zgodnie z art. 29a ust. 1 w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 oraz art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT - wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od nabywcy z tytułu sprzedaży towaru, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Tym samym podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych klientom opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży. Zatem w momencie sprzedaży towaru po promocyjnej cenie 1 zł, między którymi a Wnioskodawcą nie występują związki wymienione w art. 32 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie kwota rzeczywiście otrzymana z tytułu sprzedaży czyli uwzględniająca przydzielony rabat.


Analiza przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów pozwala stwierdzić, że podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów realizowanych w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę akcji promocyjnych będzie kwota faktycznie płacona/należna Spółce za te towary od klientów czyli cena uwzględniająca przyznane im rabaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku także w sytuacji gdy po uwzględnieniu rabatu cena ta będzie znacznie odbiegać od ceny rynkowej tych towarów, w tym wynosić 1 zł.


Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj