Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP2/443-1235/14-2/BH
z 25 lutego 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu obliczania podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów w cenie promocyjnej wynoszącej 10 groszy netto – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 19 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu obliczania podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów w cenie promocyjnej wynoszącej 10 groszy netto.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:


Spółka S.A. (dalej: Wnioskodawca) jest jednym z wiodących podmiotów na rynku, prowadzących działalność w segmencie sprzedaży hurtowej towarów. Głównymi klientami Wnioskodawcy są mikro-1 mali przedsiębiorcy (dalej zwani „Klienci”). Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności prowadzi szereg działań o charakterze promocyjnym. W ramach tych działań zdarza się, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży towarów ze znacznym rabatem po uwzględnieniu którego promocyjna cena sprzedaży danego towaru może wynieść niekiedy 10 groszy netto. Prawo do nabycia określonego towaru za cenę promocyjną wynoszącą 10 groszy netto Klient uzyskuje pod warunkiem spełnienia określonego warunku, np. dokonania zakupu określonego wolumenu towarów objętych promocją. Zasady promocyjnej sprzedaży towarów są każdorazowo zawarte w odpowiednim regulaminie. Akcje promocyjne obejmujące sprzedaż towarów za 10 groszy netto prowadzone są w celu zwiększenia obrotów stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem VAT Wnioskodawcy, pozyskania nowych klientów, jak również zwiększenia satysfakcji oraz lojalności dotychczasowych klientów Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy w przypadku przeprowadzenia opisanych przez Wnioskodawcę działań promocyjnych, podstawą opodatkowania podatkiem VAT sprzedawanych przez Wnioskodawcę towarów na zasadach promocyjnych stanowić będzie kwota wynosząca 10 groszy netto?


Zdaniem Wnioskodawcy:


Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest - co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.


Stosownie do art. 29a ust. 7 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy iub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Zdaniem Spółki, w przedmiotowym stanie faktycznym brak jest jakichkolwiek ograniczeń odnośnie wielkości udzielanego rabatu, co wskazuje na pełną dowolność jego ustalania przez strony.


W konsekwencji zatem, w ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż artykułów w promocyjnej cenie wynoszącej 10 groszy netto, nie narusza zasad wynikających z Ustawy.


W opinii Wnioskodawcy przedmiotowe działania marketingowe, mają uzasadnienie ekonomiczne i przynoszą dla Wnioskodawcy wymierne korzyści polegające przede wszystkim na zwiększeniu przychodów i obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania dla celów podatku VAT.


W konsekwencji zatem zdaniem Wnioskodawcy podstawą opodatkowania w podatku VAT dla sprzedawanego na warunkach promocyjnych towaru będzie kwota wynosząca 10 groszy netto.


Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają interpretacja podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 2 lipca 2014 roku o sygn. IPPP1/443-372/14-4/AP stwierdził:


„W okolicznościach niniejszej sprawy, fakt udzielenia rabatu w formie promocyjnej ceny sprzedawanych towarów znany jest nabywcom wcześniej - informacje o rabatach uwidocznione są na opakowaniach towarów objętych promocją, ogłoszone w placówce handlowej, zamieszczone są na stronie internetowej Spółki lub placówek handlowych.


Wnioskodawca dokonuje sprzedaży towarów po cenie promocyjnej w ramach organizowanej akcji promocyjnej co oznacza, ze powyższa sprzedaż następuje po cenie uwzględniającej określony rabat na dany towar. Są to więc rabaty uwzględnione w momencie sprzedaży - tym samym me obejmuje ich podstawa opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. ponieważ podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę z tytułu sprzedaży, a więc w takim przypadku kwota uwzględniająca już przyznany rabat. Określając podstawę opodatkowania Spółka powinna zatem przyjąć kwotę stanowiącą zapłatę należną z tytułu sprzedaży. Tym samym, w opisanej sytuacji, podstawą opodatkowania dla Spółki – zgodnie z art. 29a ust. 1 i uwzględnieniem ust. 7 ustawy o VAT - jest kwota faktycznie należna od nabywcy – tj. cena promocyjna - pomniejszona o należny podatek”.


Spółka chciałaby zaznaczyć, iż w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. zaprezentowane stanowisko znajdowało pełne oparcie w praktyce interpretacyjnej organów podatkowych. Zdaniem Wnioskodawcy praktyka ta zachowuje swoją aktualność również w zmienionym stanie prawnym, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. Wnioskodawca chciałby wskazać, iż jest w posiadaniu wydanej na rzecz Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej w powyżej wskazanym stanie faktycznym w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 roku, w której to interpretacji (z dnia 20 września 2011 r. o sygn. IPPP3/443-941/11-2/MK) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, że podstawą opodatkowania w podatku VAT dla sprzedawanego na warunkach promocyjnych towaru będzie kwota wynosząca 10 groszy netto.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.


Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).


W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.


Z treści art. 29a ust. 1 ustawy wynika, że podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.


Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Stosownie do art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady podstawa opodatkowania obejmuje wszystko co stanowi wartość otrzymanego świadczenia, które dostawca lub świadczący usługę otrzymuje lub powinien otrzymać od kupującego. Przepis art. 29a ust. 6 i ust. 7 wymienia elementy, które powinny być wliczane bądź nie powinny być wliczane do podstawy opodatkowania.

Przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość tych towarów i usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem. Podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży i nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar bądź usługę za cenę znacznie niższą.


Wyjątek od powyższych zasad ogólnych zachodzi w sytuacjach wskazanych w art. 32 ustawy.


Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

 1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,
 3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

- organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy związek, związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.


Przepis art. 32 ust. 3 ustawy stanowi, że przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.


Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem (art. 32 ust. 4 ww. ustawy).


Natomiast z art. 32 ust. 5 ustawy wynika, że przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.


Z powołanych przepisów wynika, że udzielenie rabatu, o ile nie sprzeciwiają się temu inne niż podatkowe przepisy prawa, a ponadto jest ściśle skorelowane z konkretną transakcją, w związku z którą zostało zastosowane i powoduje obniżenie ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie, należy zauważyć, że sprzedaż towaru po tzw. cenie promocyjnej następuje po spełnieniu przez kontrahenta określonych warunków promocji a zatem nie jest wynikiem przypadku lecz wynika z relacji istniejących pomiędzy kontrahentami.


Rabaty funkcjonujące w obrocie gospodarczym można podzielić na dwa rodzaje – te przyznane przed ustaleniem ceny i te, które zostały przyznane po ustaleniu ceny, a wynikające zarówno z działania (zachowania) sprzedawcy, jak i zachowań nabywcy.


Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego wynika, że prawo do nabycia określonego towaru za cenę promocyjną wynoszącą 10 groszy netto Klient uzyska pod warunkiem spełnienia określonego warunku, np. dokonania zakupu określonego wolumenu towarów objętych promocją. Zasady promocyjnej sprzedaży towarów będą każdorazowo zawarte w odpowiednim regulaminie.


Są to więc rabaty udzielone przed ustaleniem ceny – a zatem nie mają one wpływu na podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, ponieważ kwotą należną z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy, a więc w takim przypadku kwota uwzględniająca już przyznany rabat.


Ponadto należy zauważyć, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, by działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Jednakże stosując upusty cenowe należy mieć na uwadze obowiązek dokumentowania zdarzeń gospodarczych, podatnik powinien ten fakt udokumentować odpowiednimi dowodami, z których jednoznacznie wynikać będzie jakim odbiorcom towarów i w jakich okolicznościach oraz w jakim zakresie upust przysługuje.


Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania tej czynności. Tak więc każdy zastosowany upust powinien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej tj. zarobku.


Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka jest jednym z wiodących podmiotów na rynku, prowadzących działalność w segmencie sprzedaży hurtowej towarów. Głównymi klientami Wnioskodawcy są mikro- i mali przedsiębiorcy. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności prowadzi szereg działań o charakterze promocyjnym. W ramach tych działań Wnioskodawca ma zamiar dokonywać sprzedaży towarów ze znacznym rabatem, po uwzględnieniu którego promocyjna cena sprzedaży danego towaru może wynieść niekiedy 10 groszy netto. Prawo do nabycia określonego towaru za cenę promocyjną wynoszącą 10 groszy netto Klient uzyska pod warunkiem spełnienia określonego warunku, np. dokonania zakupu określonego wolumenu towarów objętych promocją. Zasady promocyjnej sprzedaży towarów będą każdorazowo zawarte w odpowiednim regulaminie. Akcje promocyjne obejmujące sprzedaż towarów za 10 groszy netto prowadzone będą w celu zwiększenia obrotów stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem VAT Wnioskodawcy, pozyskania nowych klientów, jak również zwiększenia satysfakcji oraz lojalności dotychczasowych klientów Wnioskodawcy.


Analiza przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie pozwala stwierdzić, że za podstawę opodatkowania produktu sprzedawanego w „cenie promocyjnej” uznać należy rzeczywistą kwotę żądaną od nabywcy, a więc w tym przypadku „cenę promocyjną”.


A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj