Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB3/4510-1-466/15-4/AO
z 30 grudnia 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 15 września 2015 r. (data wpływu 1 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową (pytanie nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2015 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową (pytanie nr 1),
 • określenia przychodu z tytułu sprzedaży w ramach prowadzonej akcji promocyjnej (pytanie nr 2),
 • powstania przychodu podatkowego u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika (pytanie nr 3).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest producentem i sprzedawcą wyrobów (…). W warunkach gospodarki rynkowej, którą cechuje stale rosnąca konkurencja Spółka podejmuje ustawiczne działania marketingowe zmierzające do zwiększenia rozpoznawalności Spółki oraz sprzedawanych przez nią wyrobów i towarów, co w efekcie ma prowadzić do zwiększenia obrotów lub przynajmniej podtrzymania popytu na dotychczasowym poziomie. Działania marketingowe (w tym sprzedaż premiowa) dodatkowo wpływają pozytywnie na budowanie relacji z kontrahentami, na ich lojalność a co za tym idzie na wygenerowanie większego zysku.

W celu wsparcia prowadzonej sprzedaży Spółka co roku organizuje akcje promocyjne, w ramach których uczestnicy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie akcji, mogą zakupić przedmioty sprzedaży premiowej za symboliczną cenę 1 PLN brutto za sztukę.

Dla każdej akcji przygotowany jest szczegółowy regulamin określający w szczególności:

 • do kogo jest skierowana akcja promocyjna,
 • czas trwania akcji promocyjnej,
 • zakupy jakich towarów są objęte promocją,
 • pułap zakupu wyrobów i towarów Spółki, po osiągnięciu którego uczestnicy akcji promocyjnej mają możliwość zakupu gwarantowanych nagród w cenie promocyjnej 1 PLN za sztukę (wg katalogu dla danej promocji).

Spółka dokonuje sprzedaży swoich wyrobów i towarów bezpośrednio do hurtowni będących dystrybutorami wyrobów i towarów Spółki, natomiast akcję promocyjną Spółka kieruje do sklepów i warsztatów. Pod pojęciem „sklep” lub „warsztat” Spółka rozumie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług, który nabywa i wykorzystuje w swojej działalności wyroby i towary pochodzące od Spółki.

Uczestnictwo w akcji promocyjnej polega na kupowaniu określonych wyrobów i towarów Spółki, a następnie na rejestracji tegoż zakupu na portalu internetowym stworzonym na potrzeby promocji wg instrukcji zawartej w regulaminie promocji. W trakcie trwania promocji rejestrowane zakupy uczestników promocji podlegają weryfikacji pod względem poprawności i rzetelności wprowadzonych danych. Za osiągnięcie określonego poziomu zakupów wyrobów i towarów Spółki, uczestnicy nabywają prawo do nabycia określonych przedmiotów sprzedaży premiowej, tj.: rzeczowych art. przemysłowych, bonów towarowych, wycieczek (zgodnie z katalogiem nagród sprzedaży premiowej) za symboliczną złotówkę.

Reasumując, możliwość zakupu nagród rzeczowych w cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach sprzedaży premiowej niewątpliwie jest uatrakcyjnieniem oferowanej sprzedaży, umacnia więzi handlowe Spółki z jej klientami a co za tym idzie powoduje wzrost sprzedaży oferowanych przez Spółkę wyrobów i towarów i tym samym wzrost osiąganych przez Spółkę przychodów. Powyższe założenia znajdują potwierdzenie we wcześniej przeprowadzonych akcjach i porównaniach przychodów ze sprzedaży w efekcie podobnych akcji. Działania te podejmowane są tylko i wyłącznie w celu zwiększenia sprzedaży i atrakcyjności produktów Spółki, pozyskania nowych klientów (nabywców wyrobów i towarów Spółki) oraz utrzymania określonej pozycji na rynku. Opisane działania marketingowe pozostają zatem w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością i mają na celu zwiększenie przychodów osiąganych przez Spółkę.

Wnioskodawca zaznaczył, że pomiędzy Spółką a nabywcami nagród nie istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, tj. powiązania rodzinne lub kapitałowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy wydatek poniesiony przez Spółkę na nabycie towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, które będą przedmiotem sprzedaży premiowej za cenę 1 PLN brutto za sztukę (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej), Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich sprzedaży, jako koszt własny sprzedaży (koszt bezpośredni), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 2. Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna od nabywcy pomniejszona o należny podatek VAT?
 3. Czy u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) zakupujących towary lub bony towarowe oraz wycieczki, w cenie 1 PLN brutto za sztukę, w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej, powstanie jakikolwiek przychód podatkowy - np. z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika?

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1.

Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 i nr 3 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych został w dniu 30 grudnia 2015 r. rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi nr ILPB3/4510-1-466/15-5/AO oraz nr ILPB3/4510-1-466/15-6/AO.

Natomiast wniosek Spółki w zakresie pytania nr 3 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych został rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Dodatkowo, jak wskazuje art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami, aby wydatek mógł być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione następujące warunki pozytywne: wydatek musi zostać poniesiony, celem jego poniesienia powinno być osiągnięcie przychodów lub zachowanie źródła przychodów albo zabezpieczenie źródła przychodów, oraz warunek negatywny: wydatek nie może znajdować się w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. W opinii Spółki, ww. akcje promocyjne bez wątpienia służą zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodu, a także uzyskiwaniu przychodu. Działania promocyjne prowadzone przez Spółkę w hurtowniach, wspierające sprzedaż towarów pochodzących od Spółki wpływają na wzrost popytu na towary oferowane przez Spółkę, a tym samym prowadzą do zwiększenia przychodów Spółki. W praktyce dzięki odpowiedniemu wolumenowi zakupów odpowiednich towarów objętych promocją kontrahent nabywa prawo do nabycia nagrody w cenie 1 PLN brutto za sztukę. W ten sposób ostatnie instytucjonalne ogniwo w sieci sprzedaży zostanie zmotywowane do dokonywania zakupu towarów, na których szczególnie zależy Spółce. Technika ta jest znana i powszechnie stosowana w celu intensyfikowania sprzedaży danego asortymentu towarów. Sklepy uczestnicząc w akcjach promocyjnych kupują więcej towaru w hurtowni, a w tej sytuacji Spółka sprzedaje więcej towarów hurtownikowi. W ten sposób, działania stymulujące prowadzone przez Spółkę wobec sklepów i warsztatów pozostają w związku z jej przychodami, mimo tego, że nie realizuje bezpośrednio na ich rzecz sprzedaży towarów.

Wobec powyższego, opisane wydatki na zakup nagród w ramach promocji, jako że nie znajdują się w katalogu negatywnym (art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), jednocześnie spełniając obie przesłanki pozytywne z art. 15 ust. 1 ww. ustawy stanowić będą dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów.

Taki sposób traktowania kosztów w przypadku sprzedaży premiowej wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, uznając za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, iż: „Spółce przysługuje prawo do traktowania wydatków związanych ze sprzedażą promocyjną, jako koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych” (interpretacja indywidualna z 29 kwietnia 2009 r. nr ILPB3/423-132/09-4/EK).

Pismem uzupełniającym z dnia 21 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, co następuje.

Zdaniem Spółki, koszt uzyskania przychodu jest w miesiącu ich sprzedaży, jako koszt własny sprzedaży (koszt bezpośredni), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 15 ust. 1 pkt 4c: „Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącane w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie”.

Wnioskodawca wskazał, że pogląd, iż między wydatkiem a przychodem musi zaistnieć związek o charakterze bezpośrednim wyraził NSA w wyroku z 6 kwietnia 2000 r. sygn. I SA/Wr 1903/97 stwierdzając, iż: „Pojęcie „w celu osiągnięcia przychodów” oznacza bezpośredni związek pomiędzy kosztem a przychodem (bez danego kosztu nie byłoby przychodu) (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową (pytanie nr 1) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Dodatkowo należy nadmienić, że Wnioskodawca w przedstawionym własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego powołał art. 15 ust. 1 pkt 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podczas gdy powinno być art. 15 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Organ uznał powołaną przez Wnioskodawcę podstawę prawną za omyłkę pisarską, pozostającą bez wpływu na ocenę istoty jego stanowiska.

Jednocześnie należy wskazać, że w przepisie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określono, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

W myśl art. 15 ust. 4b ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

 1. sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo
 2. złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

– są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Należy też zauważyć, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie (art. 15 ust. 4c ww. ustawy).

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, tut. Organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie należy wskazać, że powołane przez Wnioskodawcę orzeczenie sądu administracyjnego jest rozstrzygnięciem wydanym w konkretnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się odnoszącym, w związku z tym nie ma waloru wykładni powszechnie obowiązującej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj