Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB3/4510-1-466/15-6/AO
z 30 grudnia 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 15 września 2015 r. (data wpływu 1 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika (pytanie nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2015 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową (pytanie nr 1),
  • określenia przychodu z tytułu sprzedaży w ramach prowadzonej akcji promocyjnej (pytanie nr 2),
  • powstania przychodu podatkowego u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika (pytanie nr 3).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest producentem i sprzedawcą wyrobów filtracyjnych do motoryzacji, maszyn i urządzeń silnikowych. W warunkach gospodarki rynkowej, którą cechuje stale rosnąca konkurencja Spółka podejmuje ustawiczne działania marketingowe zmierzające do zwiększenia rozpoznawalności Spółki oraz sprzedawanych przez nią wyrobów i towarów, co w efekcie ma prowadzić do zwiększenia obrotów lub przynajmniej podtrzymania popytu na dotychczasowym poziomie. Działania marketingowe (w tym sprzedaż premiowa) dodatkowo wpływają pozytywnie na budowanie relacji z kontrahentami, na ich lojalność a co za tym idzie na wygenerowanie większego zysku.

W celu wsparcia prowadzonej sprzedaży Spółka co roku organizuje akcje promocyjne, w ramach których uczestnicy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie akcji, mogą zakupić przedmioty sprzedaży premiowej za symboliczną cenę 1 PLN brutto za sztukę.

Dla każdej akcji przygotowany jest szczegółowy regulamin określający w szczególności:

  • do kogo jest skierowana akcja promocyjna,
  • czas trwania akcji promocyjnej,
  • zakupy jakich towarów są objęte promocją,
  • pułap zakupu wyrobów i towarów Spółki, po osiągnięciu którego uczestnicy akcji promocyjnej mają możliwość zakupu gwarantowanych nagród w cenie promocyjnej 1 PLN za sztukę (wg katalogu dla danej promocji).

Spółka dokonuje sprzedaży swoich wyrobów i towarów bezpośrednio do hurtowni będących dystrybutorami wyrobów i towarów Spółki, natomiast akcję promocyjną Spółka kieruje do sklepów i warsztatów. Pod pojęciem „sklep” lub „warsztat” Spółka rozumie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług, który nabywa i wykorzystuje w swojej działalności wyroby i towary pochodzące od Spółki.

Uczestnictwo w akcji promocyjnej polega na kupowaniu określonych wyrobów i towarów Spółki, a następnie na rejestracji tegoż zakupu na portalu internetowym stworzonym na potrzeby promocji wg instrukcji zawartej w regulaminie promocji. W trakcie trwania promocji rejestrowane zakupy uczestników promocji podlegają weryfikacji pod względem poprawności i rzetelności wprowadzonych danych. Za osiągnięcie określonego poziomu zakupów wyrobów i towarów Spółki, uczestnicy nabywają prawo do nabycia określonych przedmiotów sprzedaży premiowej, tj.: rzeczowych art. przemysłowych, bonów towarowych, wycieczek (zgodnie z katalogiem nagród sprzedaży premiowej) za symboliczną złotówkę.

Reasumując, możliwość zakupu nagród rzeczowych w cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach sprzedaży premiowej niewątpliwie jest uatrakcyjnieniem oferowanej sprzedaży, umacnia więzi handlowe Spółki z jej klientami a co za tym idzie powoduje wzrost sprzedaży oferowanych przez Spółkę wyrobów i towarów i tym samym wzrost osiąganych przez Spółkę przychodów. Powyższe założenia znajdują potwierdzenie we wcześniej przeprowadzonych akcjach i porównaniach przychodów ze sprzedaży w efekcie podobnych akcji. Działania te podejmowane są tylko i wyłącznie w celu zwiększenia sprzedaży i atrakcyjności produktów Spółki, pozyskania nowych klientów (nabywców wyrobów i towarów Spółki) oraz utrzymania określonej pozycji na rynku. Opisane działania marketingowe pozostają zatem w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością i mają na celu zwiększenie przychodów osiąganych przez Spółkę.

Wnioskodawca zaznaczył, że pomiędzy Spółką a nabywcami nagród nie istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, tj. powiązania rodzinne lub kapitałowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Czy wydatek poniesiony przez Spółkę na nabycie towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, które będą przedmiotem sprzedaży premiowej za cenę 1 PLN brutto za sztukę (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej), Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich sprzedaży, jako koszt własny sprzedaży (koszt bezpośredni), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
  2. Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna od nabywcy pomniejszona o należny podatek VAT?
  3. Czy u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) zakupujących towary lub bony towarowe oraz wycieczki, w cenie 1 PLN brutto za sztukę, w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej, powstanie jakikolwiek przychód podatkowy - np. z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika?

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 3 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 i nr 2 został w dniu 30 grudnia 2015 r. rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi nr ILPB3/4510-1-466/15-4/AO oraz nr ILPB3/4510-1-466/15-5/AO.

Natomiast wniosek Spółki w zakresie pytania nr 3 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych został rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 3.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Analogiczną regulację zawiera art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy wskazać, iż w praktyce nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne świadczenia na gruncie ustaw podatkowych mogą mieć miejsce w szczególności w przypadku transakcji zawieranych na warunkach odbiegających od warunków rynkowych.

W związku z powyższym, w przypadku opisanej w stanie faktycznym niniejszego wniosku sprzedaży premiowej dokonywanej przez Spółkę, w celu określenia czy po stronie nabywców towarów sprzedawanych po symbolicznej cenie 1 PLN brutto za sztukę powstanie przychód z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnych świadczeń, należy ustalić czy cena stosowana w omawianej transakcji (sprzedaży premiowej) odbiega od wartości rynkowej.

Spółka pragnie wskazać, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz analogicznym do niego art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Zdaniem Spółki, pojęcie wartości rynkowej nie jest pojęciem obiektywnym i należy je rozpatrywać każdorazowo w kontekście charakteru danej transakcji i jej uwarunkowań ekonomicznych. Niewątpliwie stosowanie upustów cenowych szczególnie w ramach prowadzonych akcji promocyjnych, należy uznać za w pełni uzasadnione działanie podatnika. W konsekwencji, prowadzona przez Spółkę sprzedaż premiowa, polegająca na umożliwieniu nabycia określonych towarów w cenie 1 PLN brutto za sztukę kontrahentom, którzy osiągnęli określony poziom zakupów produktów Spółki, posiada zdaniem Spółki, uzasadnienie ekonomiczne, które świadczy o zachowaniu rynkowego charakteru transakcji (w tym ceny). W szczególności należy wskazać, iż przedstawiona w opisie stanu faktycznego promocja skierowana jest generalnie do podmiotów niepowiązanych ze Spółką, co wykluczałoby ewentualne zarzuty o nierynkowe kształtowanie transakcji wynikające z powiązań pomiędzy Spółką a uczestnikami promocji.

Dodatkowo, w opinii Spółki, podkreślenia wymaga także art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Analogiczną regulację zawiera art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z faktem, iż zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „bonifikata”, w praktyce przyjmuje się zgodnie z wykładnią językową, że bonifikata to zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi, zniżka od ustalonej ceny towaru, opust, rabat. Zwykle stanowi ona zachętę do dalszych zakupów albo formę rekompensaty z powodu faktycznie poniesionej lub przewidywanej straty klienta. Stanowisko takie przedstawił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 25 marca 2010 r. (sygn. IPPB1/415-86/10-5/ES).

Z powyższego wynika, iż udzielenie przez Spółkę bonifikaty (rabatu) w ramach sprzedaży premiowej towaru za 1 PLN stanowi podstawę do pomniejszenia przychodu z tego tytułu.

Wnioskodawca wskazał, że kontrahent, aby móc w ramach akcji promocyjnej zakupić nagrodę po cenie promocyjnej 1 PLN musi zrealizować określony w regulaminie poziom zakupów towarów Spółki.

Wobec powyższego, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka uważa, iż po stronie kontrahentów nabywających w ramach akcji promocyjnej prawo do zakupu nagród (bonów towarowych, wycieczek itp.) za symboliczną złotówkę nie powstaje przychód z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnych świadczeń, w związku z czym po stronie Spółki nie powstają jakiekolwiek obowiązki płatnika związane z dokonaniem sprzedaży premiowej na rzecz uczestników promocji.

Stanowisko powyższe potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 8 kwietnia 2009 r. (sygn. ILPB3/423-79/09-3/KS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie powstania przychodu podatkowego u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika (pytanie nr 3) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że przychody podatników podatku dochodowego od osób prawnych powstające na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. podmiotem obowiązanym do zapłaty podatku należnego z tego tytułu jest podatnik. W związku z tym, niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla wskazanych we wniosku Spółki nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto należy dodać, że tut. Organ nie może ocenić, czy okoliczności wskazane w treści wniosku uzasadniają konieczność zastosowania art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ewentualnego szacowania przychodów na poziomie wyższym niż cena stosowana w omawianej transakcji (sprzedaży premiowej). Dokonanie takich ustaleń wykracza bowiem poza zakres przedmiotowy interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanej w trybie art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Kompetencje w tym zakresie zostały przyznane odrębnym organom podatkowym upoważnionym do prowadzenia postępowania podatkowego czy kontroli podatkowej.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj