Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-1.4011.311.2018.2.RK
z 27 lipca 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2018 r. (data wpływu 22 maja 2018 r., identyfikator poświadczenia przedłożenia ePUAP – …), uzupełnionym pismem z dnia 10 lipca 2018 r. (data wpływu 10 lipca 2018 r., identyfikator poświadczenia ePUAP – …), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 3 lipca 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.311.2018.1.RK, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 3 lipca 2018 r. (data doręczenia 3 lipca 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 10 lipca 2018 r. (data wpływu 10 lipca 2018 r., identyfikator poświadczenia ePUAP – ….).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – jest Spółką akcyjną prawa polskiego i instytucją otoczenia biznesu, z większościowym udziałem (ok. 99%) Gminy Miasta .… Wnioskodawca realizuje działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w obszarze miasta i …., dedykowane firmom funkcjonującym na rynku od lat, jak i firmom dopiero startującym. W dniu 15 lipca 2016 r. Wnioskodawca w ramach swojej działalności zawarł z Fundacją ... oraz Gminą …. umowę partnerstwa, której celem była realizacja projektu „…..” (Nr ….) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III - Przedsiębiorcza …., Działania 3.3 - Umiędzynarodowienie …. gospodarki, Poddziałania 3.3.1 - Promocja gospodarcza …. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa …. na lata 2014-2020, objętego wnioskiem o dofinansowanie Nr …. (powoływany dalej jako „Projekt”).

W ramach Projektu i zadań wyznaczonych umową partnerstwa Wnioskodawca zobowiązany był m.in. do przeprowadzenia kampanii promocyjno-wizerunkowej potencjału gospodarczego …. w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w tym poprzez:

 1. artykuły sponsorowane w wybranych magazynach branżowych (…., …, ….., itp.),
 2. organizację wizyty przyjazdowej dziennikarzy zagranicznych.

Celem wizyty zagranicznych dziennikarzy miała być promocja i prezentacja potencjału gospodarczego ….…, umożliwiające publikację ze strony tych dziennikarzy, które spowodują zainteresowanie …. i …. odbiorców za granicą. W trakcie wizyty goście otrzymali podstawowe informacje o …. oraz działających w nim przedsiębiorstwach, ponadto odwiedzili firmy i zakłady produkcyjne, obejrzeli tereny inwestycyjne, a także poznawali kulturę ..... Zapisy do udziału w wizycie odbywały się w drodze wypełnienia i przesłania formularza dostępnego na stronie internetowej związanej z Projektem. Jak wyżej wskazano, w związku z wizytą zagranicznych dziennikarzy Wnioskodawca (co było jednym z założeń Projektu) liczył, że udział w wizycie zaowocuje przygotowaniem przez poszczególnych dziennikarzy stosownej publikacji do pisma branżowego wydawanego w kraju pochodzenia danego dziennikarza, która przyczyni się do dalszej promocji ..… i ….. Wskazać należy jednak, że samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego, jak również samo uczestnictwo dziennikarza w wizycie nie wiązało się z jakimkolwiek zobowiązaniem, czy to naturalnym, czy tym bardziej prawnie wiążącym, do przygotowania przez uczestnika takiej publikacji Z tytułu przygotowania zaś takiej publikacji - co było w pełni dobrowolne - uczestnik nie otrzymał i nie otrzyma jakiegokolwiek wynagrodzenia. W związku z powyższym, uczestników biorących udział w wizycie nie łączyły z Wnioskodawcą jakiekolwiek stosunki cywilnoprawne. Jednocześnie udział w wizycie nie wiązał się z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek kosztów uczestnictwa, koszty te pokrywane były natomiast przez Wnioskodawcę - bez czego uczestnictwo zagranicznych dziennikarzy w zorganizowanej wizycie nie byłoby możliwe.

W związku z realizacją zadania ad. 2 powyżej (przyjazd dziennikarzy zagranicznych), Wnioskodawca zawarł umowę z firmą wyłonioną w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi kompleksowej – organizacji wizyty przyjazdowej dziennikarzy zagranicznych w .… i …. ramach Projektu.

Zgodnie z umową wykonawca, w ramach umówionego wynagrodzenia finansowanego przez Wnioskodawcę (częściowo z dofinansowania w ramach Projektu), wykonał na rzecz Wnioskodawcy m.in następujące usługi:

 1. opracowanie szczegółowego programu wizyty dziennikarzy, w tym organizacja zwiedzania,
 2. organizację przelotu dla dziennikarzy oraz transferu do i z hotelu (tam i z powrotem),
 3. organizację transportu osób w miejscu wizyty - przejazdy lokale (… i …),
 4. organizację zakwaterowania dla uczestników wizyty,
 5. zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników podczas wizyty na terytorium RP (KL + NNW + OC),
 6. zapewnienie opiekuna grupy,
 7. zapewnienie tłumacza konsekutywnego, który będzie towarzyszył uczestnikom wizyty w trakcie całego pobytu,
 8. zapewnienie wyżywienia w miejscu zakwaterowania jak i poza nim.

W związku z zakończeniem realizacji zadania związanego z wizytą zagranicznych dziennikarzy Wnioskodawca chce ustalić zakres własnych obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wizycie wzięli udział dziennikarze z różnych krajów europejskich, w tym: Austrii, Francji, Rumunii, Ukrainy, Hiszpanii i Niemiec.

W piśmie z dnia 10 lipca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny wskazując, że Projekt „…..” (Nr ….) współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa …. na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza …, Działanie 3 3. Umiędzynarodowienie …. gospodarki Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza …..

Wniosek o dofinansowanie projektu złożył Lider projektu - Fundacja …z siedzibą w …W dniu 7 października 2016 r. została podpisana umowa Nr …. o dofinansowanie Projektu w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza …. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa …. na lata 2014-2020 pomiędzy …. Centrum Przedsiębiorczości (…CP) oraz Fundacją … Izba Samorządowa. …CP przyznało Beneficjentowi dofinansowanie na realizacje Projektu.

Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta pomiędzy … Centrum Przedsiębiorczości a Fundacją …. Natomiast umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „….” została zawarta pomiędzy Fundacją ….(Wnioskodawcą) oraz Gminą ….

Środki wypłacane są w formie zwrotu kosztów przez Instytucję Zarządzającą – … Centrum Przedsiębiorczości za poniesione wydatki przez Beneficjenta i Partnerów Projektu (w tym Wnioskodawcę). Wnioskodawca nie otrzymał zwrotu kosztów poniesionych na realizację Projektu do dnia złożenia wniosku oraz niniejszego pisma uzupełniającego.

Należy wskazać, że formalnym Beneficjentem projektu jest Fundacja ….. i to ona jako Beneficjent, otrzyma w całości zwrot kosztów projektu objętych dofinansowaniem, natomiast Wnioskodawca otrzyma zwrot kosztów przypadających na realizowaną przez siebie część Projektu (w tym przyjazd zagranicznych dziennikarzy) w formie przelewu od Beneficjenta, nie zaś bezpośrednio od Instytucji Zarządzającej. Należy nadto wskazać, że Projekt objęty był dofinansowaniem w zakresie 85%, przy 15% wkładzie własnym Wnioskodawcy do realizowanej części Projektu.

Wizyta dziennikarzy miała miejsce w dniach 15-17 marca 2018 r. Wnioskodawca nie podpisywał na tę okoliczność z dziennikarzami jakichkolwiek umów. Jak wskazał w opisie stanu faktycznego we wniosku, zapisy do udziału w wizycie odbywały się w drodze wypełnienia i przesłania formularza dostępnego na stronie internetowej związanej z Projektem.

Dziennikarze zagraniczni nie otrzymali wynagrodzenia za udział w wizycie i nie świadczyli na rzecz Wnioskodawcy jakiekolwiek usługi. Celem wizyty była promocja i prezentacja potencjału .… umożliwiająca przygotowanie dobrowolnej publikacji, które spowodują zainteresowanie .… i … odbiorców za granicą.

Wnioskodawca co do zasady występuje w roli płatnika w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako osoba prawna dokonująca świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1 ustawy. Natomiast Wnioskodawca nie jest w stanie przesądzić w ramach opisu stanu faktycznego, że występuje w roli płatnika w przedmiotowej sprawie - jako podmiot zobowiązany do obliczenia, pobrania podatku od zagranicznych dziennikarzy i wpłacenia go we właściwym terminie do organu podatkowego. Zgodnie zaś z przedstawionym we wniosku stanowiskiem, Wnioskodawca uważa, że w przedmiotowej sprawie nie jest płatnikiem zobowiązanym do obliczenia, pobrania podatku i wpłacenia go we właściwym terminie do organu podatkowego. Ewentualnie, z ostrożności, Wnioskodawca może wskazać, w ramach opisu stanu faktycznego, że jest w przedmiotowej sprawie płatnikiem, natomiast wyłącznie w ramach prezentacji własnego stanowiska wskazuje, że nie będzie jako płatnik zobowiązany do obliczenia, pobrania podatku od zagranicznych dziennikarzy i wpłacenia go we właściwym terminie do organu podatkowego.

Umowa na świadczenie usługi kompleksowej organizacji wizyty przyjazdowej dziennikarzy zagranicznych w .… i .… w ramach Projektu „…” Nr … została zawarta w dniu 1 marca 2018 r. pomiędzy .…. S.A. z siedzibą w … a firmą … Sp. z o.o. z siedzibą w ... Przedmiotem zamówienia była kompleksowa organizacja przez Wykonawcę …sp. z o.o. wizyty przyjazdowej dziennikarzy zagranicznych w … i … w ramach Projektu.

Zakres zamówienia zgodnie z umową obejmował:

 • opracowanie szczegółowego programu wyjazdu pod względem organizacyjnym i logistycznym, w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 • organizację przelotu dla dziennikarzy oraz transferu do i z hotelu (tam i z powrotem),
 • organizację transportu osób w miejscu wizyty (… i …),
 • organizację zakwaterowania dla uczestników,
 • ubezpieczenie dla uczestników podczas wizyty na terytorium RP,
 • zapewnienie opiekuna grupy (pierwszy tłumacz), który będzie towarzyszył uczestnikom wizyty w trakcie całego pobytu,
 • zapewnienie tłumacza konsekutywnego, który będzie towarzyszył uczestnikom wizyty w trakcie całego pobytu,
 • zapewnienie wyżywienia,
 • współpracę z Zamawiającym (Wnioskodawcą) i innymi podmiotami oraz dopełnienie wszelkich niezbędnych czynności i formalności związanych z organizacją wizyty (m.in. prowadzenie listy obecności, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem programu wizyty itp.).

Umowa była skonstruowana na takiej zasadzie, że wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. organizacji wizyty przyjazdowej dziennikarzy zagranicznych w zakresie ww. elementów, było wkalkulowane w wysokość wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie, innymi słowy - koszty te ponosił bezpośrednio Wykonawca usługi (np. zakupując bilety lotnicze, czy opłacając noclegi i wyżywienie), natomiast Wnioskodawca jako zamawiający zobowiązany był do zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej tą umową, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

Dziennikarzom zapewniono pokrycie kosztów opisanych wyżej, tj. bilety lotnicze, transport do/z lotniska oraz transport lokalny, zakwaterowanie, ubezpieczenie KL + NNW + OC, wyżywienie, zapewnienie opiekuna grupy oraz tłumacza konsekutywnego, usługi dodatkowe: m.in.: opracowanie programu wizyty, zapewnienie przewodników, prowadzenie listy obecności, itp. Koszty powyższe pokrył na rzecz zagranicznych dziennikarzy Wnioskodawca - który zaprosił dziennikarzy na wizytę i był odpowiedzialny za organizację tej wizyty. Koszty zostały przez Wnioskodawcę pokryte w ten sposób, że zapłacił On na rzecz wykonawcy - firmy zewnętrznej, której powierzono wykonanie usługi organizacji wizyty dziennikarzy - wynagrodzenie obejmujące wszelkie poniesione przez wykonawcę koszty organizacji wizyty, powiększone o ustaloną marżę (wynagrodzenie określone ryczałtowo). To zatem Wnioskodawca był podmiotem ostatecznie i ekonomicznie obciążonym kosztami wizyty dziennikarzy, z uwagi zaś na fakt, że to Wnioskodawca zapraszał dziennikarzy i był formalnym organizatorem, a także gospodarzem wizyty, należy przyjąć, że to Wnioskodawca był podmiotem, który pokrył wydatki dziennikarzom zagranicznym w związku z ich udziałem w wizycie w Polsce. Do udziału w wydarzeniu zaproszono 10 dziennikarzy. W trakcie organizacji wizyty 3 osoby zrezygnowały z udziału i ostatecznie w wizycie wzięło udział 7 dziennikarzy. Koszt całkowity organizacji wizyty 7 osób wyniósł 28 780 zł i taką też kwotę (netto) Wnioskodawca zapłacił na rzecz Wykonawcy.

Wraz z fakturą Wnioskodawca otrzymał zestawienie kosztów (w formie załącznika do faktury), zgodnie z którym poszczególne koszty organizacji wizyty 7 dziennikarzy wyniosły:

 1. bilety lotnicze da uczestników wizyty - 11 820 zł,
 2. transport do/z lotniska oraz transport lokalny - 2 045 zł,
 3. zakwaterowanie dla uczestników - 3 675 zł,
 4. ubezpieczenie KL + NNW + OC - 227 zł,
 5. wyżywienie - 6 947 zł,
 6. zapewnienie opiekuna grupy (pierwszy tłumacz) oraz drugiego tłumacza - 3 090 zł,
 7. usługi dodatkowe: zapewnienie przewodników, opracowanie programu i raportu - 976 zł,

suma - 28 780 zł.

Należy przy tym wziąć pod uwagę, że w podanej wyżej kwocie 28 780 zł zawierają się wszystkie koszty organizacji wizyty dziennikarzy, w tym także koszty związane z uczestnictwem w wizycie przedstawicieli Lidera i Partnerów Projektu, organizację spotkania biznesowego w formie bankietu dla dziennikarzy, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów …, organizację zwiedzania miasta … oraz malowanej wsi … z przewodnikiem - w którym również brali udział przedstawiciele Lidera i Partnerów Projektu (w tym Wnioskodawcy). Z tego też względu Wnioskodawca nie jest w stanie w sposób precyzyjny i dokładny wskazać wartości świadczenia przypadającego na jednego dziennikarza. Wnioskodawca zauważa natomiast, że przy założeniu - przyjętym we wniosku o interpretację (patrz: uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy) - że w odniesieniu do kosztów obejmujących koszt podróży (w tym przejazdów lokalnych, w trakcie wizyty), wyżywienia i noclegów ewentualny przychód dziennikarzy będzie objęty zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednorazowa wartość pozostałych świadczeń finansowanych przez Wnioskodawcę dziennikarzom na powyższych zasadach, a obejmujących: opracowanie szczegółowego programu wizyty dziennikarzy, w tym: organizację zwiedzania, zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników podczas wizyty na terytorium RP, zapewnienie opiekuna grupy, zapewnienie tłumacza konsekutywnego, który będzie towarzyszył uczestnikom wizyty w trakcie całego pobytu - która mogłaby ewentualnie podlegać zwolnieniu, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekroczy w przeliczeniu na jednego dziennikarza zagranicznego wartość 200 zł .

Z kolei, przy założeniu, że jedynie w przypadku poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów ubezpieczenia można mówić o sytuacji, obligującej Wnioskodawcę do sporządzenia informacji PIT-8C o przychodach osiągniętych przez zagranicznych dziennikarzy (bo tylko w tym zakresie można, w ocenie Wnioskodawcy, w ogóle mówić o osiągnięciu przez nich przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń - por. uzasadnienie własnego stanowiska Wnioskodawcy), należy wskazać, zgodnie z powyższym, że koszty ubezpieczenia (KL + NNW + OC) wyniosły w tej sprawie w sumie 227 zł co w przeliczeniu na jednego dziennikarza daje kwotę mniejszą od limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak zostało wskazane powyżej, Wnioskodawca otrzymał zgodnie z umową od Wykonawcy, firmy … sp. z o.o., fakturę VAT za wykonaną usługę świadczenia kompleksowej organizacji wizyty dziennikarzy wraz z zestawieniem kosztów w formie załącznika do faktury, obejmujących:

 1. bilety lotnicze da uczestników wizyty 11 820 zł,
 2. transport do/z lotniska oraz transport lokalny 2 045 zł,
 3. zakwaterowanie dla uczestników 3 675 zł,
 4. ubezpieczenie KL + NNW + OC 227 zł,
 5. wyżywienie 6 947 zł,
 6. zapewnienie opiekuna grupy (pierwszy tłumacz) oraz drugiego tłumacza 3 090 zł,
 7. usługi dodatkowe: zapewnienie przewodników, opracowanie programu i raportu 976 zł,

suma - 28 780 zł.

Ponadto, zgodnie z umową na wykonanie tej usługi, Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania wszystkich dokumentów potwierdzających dokonane płatności, tj. rachunków za restauracje, noclegi, ubezpieczenie, opłaty parkingowe, itd., a w razie kontroli Projektu zobowiązany jest do udostępnienia tych dokumentów na żądanie Zamawiającego. Należy wskazać, że faktura otrzymana od Wykonawcy w związku z wykonaniem usługi została w całości zaliczona przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca nie wypłacił dziennikarzom diet, ani też wynagrodzenia w jakiejkolwiek innej postaci, czy formie.

Środki przeznaczone na finansowanie wizyty dziennikarzy tj. na pokrycie kosztów noclegów, przejazdów i innych wydatków określonych przez Wnioskodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb przeznaczone na finansowanie wizyty dziennikarzy spełniają warunki określone w art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ:

 1. otrzymane przez dziennikarzy świadczenia nie będą w żadnym przypadku zaliczane przez nich do kosztów uzyskania przychodów, jedynie Wnioskodawca - zgodnie z tym co wskazano powyżej – zaliczy do kosztów uzyskania przez siebie przychodów wynagrodzenie uiszczone na rzecz Wykonawcy organizującego wizytę zagranicznych dziennikarzy,
 2. omawiane koszty będą każdorazowe ponoszone przez Wnioskodawcę w celu osiągnięcia przychodów przez Wnioskodawcę, jak bowiem wskazano w opisie stanu faktycznego we wniosku, Wnioskodawca w ramach swojej działalności realizuje działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w obszarze miasta i …, zaś realizacja Projektu (a w jego ramach - także wizyty zagranicznych dziennikarzy) niewątpliwie mieści się w tych celach (z tego samego zresztą powodu, w ocenie Wnioskodawcy, spełniony jest w przedstawionym stanie faktycznym także warunek określony w art. 21 ust. 13 pkt 2 lub 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Tym samym, w odniesieniu do stanu faktycznego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, warunki zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wskazane w analizowanym przepisie art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą spełnione.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy w związku z organizacją i pokryciem kosztów wizyty zagranicznych dziennikarzy w ten sposób, że Wnioskodawca zlecił zewnętrznej firmie wykonanie usługi w zakresie:

 1. opracowania szczegółowego programu wizyty dziennikarzy w tym organizacji zwiedzania,
 2. organizacji przelotu dla dziennikarzy oraz transferu do i z hotelu (tam i z powrotem),
 3. organizacji transportu osób w miejscu wizyty - przejazdy lokalne,
 4. organizacji zakwaterowania dla uczestników wizyty,
 5. zapewnienia ubezpieczenia dla uczestników podczas wizyty na terytorium RP (KL + NNW + OC),
 6. zapewnienia opiekuna grupy,
 7. zapewnienia tłumacza konsekutywnego, który będzie towarzyszył uczestnikom wizyty w trakcie całego pobytu,
 8. zapewnienia wyżywienia w miejscu zakwaterowania jak i poza nim,

-a następnie zapłacił na rzecz Wykonawcy, w oparciu o wystawioną fakturę, wynagrodzenie obejmujące wszelkie poniesione przez Wykonawcę w zakresie pkt a) do h) koszty organizacji wizyty, Wnioskodawca ma w przedstawionym stanie faktycznym obowiązek, na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), poboru i odprowadzenia, w charakterze płatnika, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ewentualnych przychodów uzyskiwanych przez zagranicznych dziennikarzy z tytułu pokrycia przez Wnioskodawcę na powyższych zasadach kosztów związanych z organizacją i wizytą zagranicznych dziennikarzy (w zakresie pkt a)-h), względnie, czy w związku z pokryciem na powyższych zasadach kosztów związanych z organizacją i wizytą zagranicznych dziennikarzy, Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia na podstawie art. 42a ust. 1 ww. ustawy informacji o wysokości przychodów (PIT 8C) uzyskanych z tego tytułu przez zagranicznych dziennikarzy?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z organizacją i pokryciem kosztów wizyty zagranicznych dziennikarzy w ten sposób, że Wnioskodawca zlecił zewnętrznej firmie wykonanie usługi w zakresie:

 1. opracowania szczegółowego programu wizyty dziennikarzy, w tym organizacji zwiedzania,
 2. organizacji przelotu dla dziennikarzy oraz transferu do i z hotelu (tam i z powrotem),
 3. organizacji transportu osób w miejscu wizyty - przejazdy lokalne,
 4. organizacji zakwaterowania dla uczestników wizyty,
 5. zapewnienia ubezpieczenia dla uczestników podczas wizyty na terytorium RP (KL + NNW + OC),
 6. zapewnienia opiekuna grupy,
 7. zapewnienia tłumacza konsekutywnego, który będzie towarzyszył uczestnikom wizyty w trakcie całego pobytu,
 8. zapewnienia wyżywienia w miejscu zakwaterowania jak i poza nim, a następnie zapłacił na rzecz Wykonawcy, w oparciu o wystawioną fakturę, wynagrodzenie obejmujące wszelkie poniesione przez Wykonawcę w zakresie pkt a) do h) koszty organizacji wizyty.

Wnioskodawca w żadnym wypadku nie będzie miał obowiązku poboru i odprowadzania, w charakterze płatnika, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ewentualnych przychodów uzyskiwanych przez zagranicznych dziennikarzy z tytułu pokrycia przez Wnioskodawcę, na powyższych zasadach, kosztów związanych z organizacją i wizytą zagranicznych dziennikarzy, bowiem z uwagi na treść relacji zachodzących między Wnioskodawcą oraz dziennikarzami nie można uznać, aby Wnioskodawca występował w stosunku do dziennikarzy zagranicznych w charakterze płatnika w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przedstawionym stanie faktycznym, w związku z organizacją i pokryciem kosztów wizyty zagranicznych dziennikarzy w ten sposób, że Wnioskodawca zlecił zewnętrznej firmie wykonanie usługi w zakresie:

 1. opracowania szczegółowego programu wizyty dziennikarzy, w tym organizacji zwiedzania,
 2. organizacji przelotu dla dziennikarzy oraz transferu do i z hotelu (tam i z powrotem),
 3. organizacji transportu osób w miejscu wizyty - przejazdy lokalne,
 4. organizacji zakwaterowania dla uczestników wizyty,
 5. zapewnienia ubezpieczenia dla uczestników podczas wizyty na terytorium RP (KL + NNW + OC),
 6. zapewnienia opiekuna grupy,
 7. zapewnienia tłumacza konsekutywnego, który będzie towarzyszył uczestnikom wizyty w trakcie całego pobytu,
 8. zapewnienia wyżywienia w miejscu zakwaterowania jak i poza nim, a następnie zapłacił na rzecz Wykonawcy, w oparciu o wystawioną fakturę, wynagrodzenie obejmujące wszelkie poniesione przez Wykonawcę w zakresie pkt a) do h) koszty organizacji wizyty

Wnioskodawca:

 • nie będzie miał obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w odniesieniu do poniesionych na powyższych zasadach kosztów wskazanych w pkt a), dotyczących opracowania szczegółowego programu wizyty dziennikarzy, w tym organizacji zwiedzania,
 • nie będzie miał obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w odniesieniu do poniesionych na powyższych zasadach kosztów wskazanych w pkt b), dotyczących organizacji przelotu dla dziennikarzy oraz transferu do i z hotelu (tam i z powrotem) - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • nie będzie miał obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w odniesieniu do poniesionych na powyższych zasadach kosztów wskazanych w pkt c), dotyczących organizacji transportu osób w miejscu wizyty (przejazdy lokalne) - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • nie będzie miał obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w odniesieniu do poniesionych na powyższych zasadach kosztów wskazanych w pkt d), dotyczących organizacji zakwaterowania dla uczestników wizyt - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • nie będzie miał obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w odniesieniu do poniesionych na powyższych zasadach kosztów wskazanych w pkt e), dotyczących zapewnienia ubezpieczenia dla uczestników podczas wizyty na terytorium RP (KL + NNW + OC), nie będzie miał obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w odniesieniu do poniesionych na powyższych zasadach kosztów wskazanych w pkt f), dotyczących zapewnienia opiekuna grupy,
 • nie będzie miał obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w odniesieniu do poniesionych na powyższych zasadach kosztów wskazanych w pkt g), dotyczących zapewnienia tłumacza konsekutywnego, który będzie towarzyszył uczestnikom wizyty w trakcie całego pobytu,
 • nie będzie miał obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w odniesieniu do poniesionych na powyższych zasadach kosztów wskazanych w pkt h), dotyczących zapewnienia wyżywienia w miejscu zakwaterowania jak i poza nim - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Powyższe stwierdzenia wyczerpują stanowisko własne Wnioskodawcy w kwestiach objętych zadanym pytaniem.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52. 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiera katalog źródeł przychodów, wśród których znajdują się również, tak zwane inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy).

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, uważa się. m.in. nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższy przepis powinien być rozumiany w ten sposób, że do przychodów z innych źródeł, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy, co do zasady, zaliczyć każdy przychód, który nie mieści się w pozostałych źródłach przychodów, o których mowa w art. 12-14 i 17 ww. ustawy.

Jednocześnie fakt użycia w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sformułowania „w szczególności” dowodzi, że zawarta w tym przepisie definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i może obejmować również inne rodzaje przychodów niż wyraźnie tam wymienione.

W ocenie Wnioskodawcy, poniesienie przez Niego określonych kosztów związanych z uczestnictwem zaproszonych dziennikarzy może powodować, co do zasady, powstanie po stronie osób uczestniczących w wizycie przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pokrycie kosztów oznacza bowiem wymierne i konkretne przysporzenie majątkowe po stronie osób uczestniczących, polegające na tym, że osoba zaproszona w związku ze swoim uczestnictwem w wizycie nie musi ponosić kosztów we własnym zakresie i tym samym nie uszczupla swojego majątku (co miałoby miejsce w sytuacji, gdyby osoba zgłaszająca się chciała uczestniczyć w wizycie bez wsparcia Wnioskodawcy, przez co musiałaby ponieść powyższe koszty we własnym zakresie).

Przychód uzyskiwany przez zagranicznego dziennikarza w związku z pokryciem przez Wnioskodawcę kosztów podróży, noclegów, czy wyżywienia powinien być przy tym traktowany jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe w odniesieniu do analogicznych zdarzeń, np. w interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2008 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Nr IPPB2/415-1326/08 3/MK, w której stwierdzono że - w przypadku formy współpracy nieprzewidującej jakiegokolwiek świadczenia zwrotnego w zamian za uzyskane finansowanie - „zwrot kosztów podróży uczestnikom międzynarodowej konferencji będzie stanowił przychód z innych źródeł”.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie podlegają, m.in dochody wymienione w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy, w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie zaś z art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powyższe zwolnienie stosuje się m.in., jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Z powyższego wynika, że w sytuacji, w której a) występuje z jednej strony podmiot niebędący pracodawcą osoby fizycznej oraz - z drugiej strony - osoba fizyczna (podatnik) niebędąca pracownikiem tego podmiotu, b) osoba fizyczna niebędąca pracownikiem odbywa podróż, c) osoba fizyczna otrzymuje (uzyskuje) od podmiotu niebędącego pracodawcą diety i inne należności za czas podróży, spełnione są warunki określone w art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wartość otrzymanych diet i innych należności za czas podróży podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, do limitów wynikających z odpowiednich, odrębnych przepisów.

Co do rozumienia pojęcia „podróży” dla celów zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy wskazać na utrwalony, jednolity pogląd przedstawiany w interpretacjach indywidualnych, wydawanych przez organy podatkowe, zgodnie z którym zakres zastosowania tego przepisu jest szeroki i obejmuje efektywnie wszelkie podróże osób niebędących pracownikami, niezależnie od tego, czy pomiędzy taką osobą a podmiotem niebędącym pracodawcą istnieje jakikolwiek stosunek prawny, czy też nie. Potwierdzeniem takiego utrwalonego podejścia - w odniesieniu do sytuacji analogicznych do stanu faktycznego, będącego przedmiotem wniosku - jest np: interpretacja indywidualna z dnia 12 września 2012 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Nr IPPB2/415-582/12-4/MS1, w której Organ podatkowy stwierdził m.in. „(...) Należy zauważyć, że w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca posłużył się terminem „podróż” bez określenia „służbowa” dlatego też zakres tego zwolnienia jest szerszy, ponieważ nie ogranicza się ono jedynie do podróży służbowych, ale do wszelkich podróży osób niebędących pracownikami” - w odniesieniu do podróży osób wykonujących czynności w związku z zawartymi umowami zlecenia. Również interpretacja indywidualna z dnia 22 grudnia 2008 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Nr PPB1/415-1012/08-9/AŻ, w której Organ zgodził się z Wnioskodawcą, co do zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji w której osobie fizycznej uczestniczącej w zagranicznej konferencji są zwracane (lub pokrywane z góry) koszty uczestnictwa w konferencji, takie jak koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Także interpretacja indywidualna z dnia 31 października 2008 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Nr IPPB2/415-1326/08-3/MK, gdzie Organ podatkowy potwierdził możliwość zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wyjazdów zaproszonych gości na organizowaną konferencję międzynarodową.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku, Wnioskodawca twierdzi, że w przypadku finansowania przez Niego udziału zagranicznych dziennikarzy w organizowanym wydarzeniu, ma miejsce „podróż osoby niebędącej pracownikiem” w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wynika jednoznacznie, w jaki sposób powinno nastąpić otrzymanie (uzyskanie) diet i innych należności za czas podróży przez osobę niebędącą pracownikiem. Niemniej, z ugruntowanej wykładni przepisów w tej kwestii wynika, że dla celów zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sposób w jaki następuje otrzymanie (uzyskanie) przez osobę niebędącą pracownikiem diet i innych należności za czas podróży, nie ma zasadniczego znaczenia.

W szczególności, zgodnie z tym podejściem, art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie zarówno w sytuacji:

 1. w której należności za czas podróży są otrzymywane przez osobę niebędącą pracownikiem na zasadzie zwrotu kosztów (tzn., w pierwszej kolejności wydatki związane z podróżą są pokrywane przez tę osobę, a dopiero później otrzymuje ona zwrot poniesionych wydatków od innego podmiotu), jak i;
 2. w której należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem są pokrywane przez inny podmiot „z góry”, bezpośrednio na rzecz dostawców odpowiednich towarów i usług (np. linii lotniczych i kolejowych, hoteli, itp.), bez angażowania środków osoby odbywającej podróż oraz bez konieczności zwrotu wydatków tej osobie.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 18 października 2010 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Nr IPPB4/415-554/10-6/SP, stwierdza się wprost że: „(...) dla kwalifikacji wydatków poniesionych w związku z podróżą osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce, forma płatności, tzn. bezpośrednio przez Spółkę, czy na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów nie ma żadnego znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego.

Analogicznie, w szeregu innych interpretacji podatkowych organy podatkowe potwierdziły możliwość zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji w której koszty podróży osoby niebędącej pracownikiem były pokrywane bezpośrednio „z góry” przez inny podmiot, np: interpretacja indywidualna z dnia 30 października 2012 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Nr IPPB2/415-721 /12-2/MK, czy też interpretacja indywidualna z dnia 19 października 2012 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Nr IPPB2/415-692/12-2/MK.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku, należy stwierdzić, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może mieć (przy spełnieniu pozostałych warunków w nim określonych) zastosowanie do sytuacji, w której Wnioskodawca finansuje w ramach wynagrodzenia płaconego firmie zewnętrznej koszty związane z uczestnictwem dziennikarzy zagranicznych w Polsce. Warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest spełnienie wymogów określonych w art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym ostatnim przepisem, omawiane zwolnienie stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia:

 1. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 2. zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Zgodnie z dominującym stanowiskiem (podzielanym przez organy podatkowe w wydawanych przez nie interpretacjach indywidualnych), przepis art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć w ten sposób, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jest, aby koszty podróży:

 1. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów osoby fizycznej otrzymującej diety i inne należności za czas podroży (analogicznie - również osoby, której koszty podróży są pokrywane), oraz
 2. zostały poniesione w celu uzyskania przychodu przez podmiot finansujący podróż.

Przykładowo, taki podgląd został wprost przedstawiony w interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2013 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Nr IPPB2/415-167/13-3/MK, czy też w interpretacji indywidualnej z dnia 12 września 2012 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Nr IPPB2/415-582/12-4/MS1, w której Organ podatkowy stwierdził m.in: „Należy zauważyć, że (...) stosuje się ono (...) pod warunkiem, że wypłacone diety i inne należności nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów świadczeniobiorców”; bądź też interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2012 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Nr IBPBII/I/415-924/11/BJ, w której Organ podatkowy stwierdził, m.in. „(…) sfinansowanie lub zwrot poniesionych wydatków kandydatom na pracowników przejazdu do miejsca sprawdzania ich kwalifikacji stanowi dla nich nieodpłatne świadczenie, skutkujące powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. przychodu z innych źródeł. Jednakże w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy, przychód ten jest wolny od podatku dochodowego, tzn., jeżeli koszty podróży nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podatnika oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu przez Wnioskodawcę”. Również w interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2011 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Nr IBPBII/1/415-747/11/BD, Organ podatkowy potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym: „Według opinii Wnioskodawcy prawidłowym sposobem interpretacji ww. przepisu jest, że koszty zwróconych wydatków związanych z podrożą nie zostały zaliczone przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów i jednocześnie świadczenia te miały na celu osiągnięcie przez Spółkę (podmiot dokonujący zwrotu kosztów) przychodu”.

Organ podatkowy, w ostatniej z wymienionych interpretacji, stwierdził m.in., że „(…) w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ten będzie wolny od podatku dochodowego, tzn. jeżeli jak słusznie stwierdza Wnioskodawca - koszty podróży nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podatnika (kandydata) oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu przez Wnioskodawcę. Rację ma Wnioskodawca twierdząc, że warunki do zastosowana zwolnienia określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostaną spełnione, jeśli koszty podróży osób rekrutowanych będą ponoszone przez Wnioskodawcę w celu uzyskania przez Niego przychodu i osoba rekrutowana otrzymanych świadczeń nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów”. Dodatkowo, w szeregu interpretacji indywidualnych organy podatkowe potwierdzały możliwość zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadkach, w których - ze stanowiska przedstawionego przez podatnika lub z okoliczności stanu faktycznego przedstawionego we wniosku - jednoznacznie wynikało, że należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem są ponoszone w celu uzyskania przychodu przez podmiot finansujący podróż, np.: w interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2012 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Nr IPPB2/415-721/12-2/MK, czy też w interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2010 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Nr ILPB1/415-1396/09-5/AMN.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku, Wnioskodawca zauważa, że tak rozumiane warunki określone w art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą spełnione, gdy Wnioskodawca będzie pokrywać koszty, w szczególności:

 1. koszty nie będą w żadnym przypadku zaliczane do kosztów uzyskania przychodów przez zagranicznego dziennikarza, osoba taka w ogóle nie będzie bowiem ponosić jakichkolwiek kosztów, zostaną one natomiast w pełni pokryte przez Wnioskodawcę w ramach wynagrodzenia uiszczonego na rzecz firmy organizującej wydarzenie,
 2. koszty będą każdorazowe ponoszone w celu osiągnięcia przychodów przez Wnioskodawcę, jak bowiem wskazano na wstępie, Wnioskodawca w ramach swojej działalności realizuje działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w obszarze miasta i …, zaś realizacja Projektu (a w jego ramach - także wizyty zagranicznych dziennikarzy) niewątpliwie mieści się w tych celach (z tego samego zresztą powodu w ocenie Wnioskodawcy, spełniony jest w przedstawionym stanie faktycznym także warunek określony w art. 21 ust. 13 pkt 2 lub 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, w odniesieniu do stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku, warunki zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wskazane w analizowanym przepisie będą spełnione. W związku z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że uzyskany przez dziennikarzy przychód w związku z pokryciem przez Wnioskodawcę kosztów związanych z uczestnictwem danej osoby w wizycie - w zakresie, w jakim dotyczy kosztów przejazdu (w tym przejazdów lokalnych) i przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia - będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z uwagi na spełnienie warunków z art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) do wysokości limitu zwolnienia wynikającego z odpowiednich przepisów odrębnych, określonego (rozumianego jak wskazano powyżej) dla każdej kategorii i rodzaju kosztów. Wobec faktu, że wyżej wskazane należności do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Wnioskodawca tym bardziej, niezależnie od wcześniejszych argumentów, nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek) od ww. świadczeń, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany również do uwzględnienia w sporządzonej informacji PIT-8C ww. kosztów związanych z uczestnictwem dziennikarza zagranicznego w wizycie – w zakresie, w jakim podlegają one zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz mieszczą się w granicach limitu zwolnienia.

W konsekwencji, w przypadku zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od całej kwoty osiąganego przychodu z tytułu finansowanych kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania, Wnioskodawca nie jest zobligowany do sporządzenia informacji PIT-8C. Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w tym zakresie potwierdza dodatkowo interpretacja indywidualna z dnia 10 lipca 2015 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Nr IPTPB1/4511-201/15-4/SJ.

W ocenie Wnioskodawcy nie będzie On zobligowany do sporządzania informacji PIT-8C także w odniesieniu do pozostałych kosztów poniesionych w związku z organizacją wizyty zagranicznych dziennikarzy, obejmujących opracowanie szczegółowego programu wizyty dziennikarzy, w tym: organizację zwiedzania, zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników podczas wizyty na terytorium RP, zapewnienie opiekuna grupy, zapewnienie tłumacza konsekutywnego, który będzie towarzyszył uczestnikom wizyty w trakcie całego pobytu. Mając na względzie wypracowaną w orzecznictwie sądów administracyjnych definicję przychodu z nieodpłatnych świadczeń, obejmującą tę kategorię zdarzeń prawnych i gospodarczych, których skutkiem jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku podatnika, mające konkretny wymiar finansowy (por. w szczególności uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 listopada 2002 r., FPS 9/02; uchwała NSA z 16 października 2006 r., II FPS 1/06) można, w ocenie Wnioskodawcy zauważyć, że opisane wyżej kategorie kosztów, zwłaszcza koszty obejmujące opracowanie szczegółowego programu wizyty dziennikarzy, w tym organizację zwiedzania zapewnienie opiekuna grupy lub zapewnienie tłumacza konsekutywnego, nie miały z punktu widzenia dziennikarzy żadnego konkretnego wymiaru finansowego, a przez to nie spowodowały osiągnięcia przez dziennikarzy jakiegokolwiek przychodu, w tym przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Niezależnie od powyższego należy wskazać, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł, zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższe zwolnienie znajdzie zastosowanie do ponoszonych przez Niego kosztów organizacji przyjazdu dziennikarzy, w takim zakresie, w jakim koszty te nie będą zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika bowiem z opisanego stanu faktycznego, świadczenia nie będą dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Jego pracownika lub osoby pozostającej z Wnioskodawcą w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym. Niezależnie od powyższego, świadczenia te będą niewątpliwie związane z promocją działalności Wnioskodawcy - realizowaną w ramach Projektu. W związku z powyższym oraz pod warunkiem, że pozostałe koszty ponoszone przez Wnioskodawcę - które zgodnie z powyższym, będą mogły zostać uznane w ogóle za przysporzenie po stronie dziennikarza, mające konkretny wymiar finansowy – nie będą jednorazowo (a więc razem, łącznie) przekraczać kwoty 200 zł – ewentualny przychód dziennikarza z tego tytułu będzie podlegał zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, także jeśli będzie to wyłącznie przychód z tytułu zapewnienia uczestnikom ubezpieczenia na czas wizyty w RP. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzania informacji PIT-8C dla takich kosztów.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że:

 1. z uwagi na przedstawione okoliczności stanu faktycznego, w szczególności zaś fakt, że samo uczestnictwo zagranicznego dziennikarza w organizowanej przez Wnioskodawcę wizycie nie wiązało się z jakimkolwiek zobowiązaniem, czy to naturalnym, czy tym bardziej prawnie wiążącym, do przygotowania przez uczestnika wizyty jakiejkolwiek publikacji, czy wykonania jakiegokolwiek zobowiązania, z tytułu zaś przygotowania takiej publikacji uczestnik nie otrzymał i nie otrzyma jakiegokolwiek wynagrodzenia, co więcej, z uwagi na fakt, że uczestników biorących udział w wizycie nie łączyły z Wnioskodawcą jakiekolwiek stosunki cywilnoprawne, w ocenie Wnioskodawcy nie można przyjąć, aby w stosunku do uczestniczących w wizycie dziennikarzy Wnioskodawca występował w charakterze płatnika z jakiegokolwiek tytułu - tym bardziej, że ewentualne świadczenia Wnioskodawcy nie były w przedstawionym stanie faktycznym wykonywane na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP, a przez to objętym nieograniczonym obowiązkiem podatkowym - jedynie zaś na rzecz dziennikarzy z innych krajów UE, jak i spoza UE;
 2. z uwagi na fakt, że do przychodów zagranicznych dziennikarzy z tytułu nieodpłatnych świadczeń polegających na pokryciu przez Wnioskodawcę, na zasadach przedstawionych w opisie stanu faktycznego, kosztów organizacji i wizyty dziennikarzy zagranicznych, obejmujących: organizację przelotu dla dziennikarzy oraz transferu do i z hotelu (tam i z powrotem), organizację transportu osób w miejscu wizyty (przejazdy lokalne), organizację zakwaterowania dla uczestników wizyty oraz zapewnienie wyżywienia w miejscu zakwaterowania jak i poza nim, znajdzie zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (również z uwagi na spełnienie w przedstawionym stanie faktycznym warunków określonych w art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) - Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w odniesieniu do poniesionych na powyższych zasadach kosztów dotyczących: organizacji przelotu dla dziennikarzy oraz transferu do i z hotelu (tam i z powrotem), organizacji transportu osób w miejscu wizyty (przejazdy lokalne), organizacji zakwaterowania dla uczestników wizyty oraz zapewnienia wyżywienia w miejscu zakwaterowania jak i poza nim - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 3. z uwagi na fakt, że w związku z pokryciem przez Wnioskodawcę, na zasadach przedstawionych w opisie stanu faktycznego, kosztów organizacji i wizyty dziennikarzy zagranicznych, obejmujących: opracowanie szczegółowego programu wizyty dziennikarzy, w tym organizację zwiedzania, zapewnienie opiekuna grupy oraz zapewnienie tłumacza konsekutywnego, który będzie towarzyszył uczestnikom wizyty w trakcie całego pobytu koszt podróży, w ogóle nie może być mowy o powstaniu po stronie dziennikarzy zagranicznych jakiegokolwiek przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń (w szczególności z uwagi na brak przysporzenia podatnika, mającego konkretny wymiar finansowy) - Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w odniesieniu do poniesionych na powyższych zasadach kosztów dotyczących: opracowania szczegółowego programu wizyty dziennikarzy, w tym organizacji zwiedzania, zapewnienia opiekuna grupy oraz zapewnienia tłumacza konsekutywnego. który będzie towarzyszył uczestnikom wizyty w trakcie całego pobytu koszt podróży,
 4. z uwagi na fakt, że do przychodów zagranicznych dziennikarzy z tytułu nieodpłatnych świadczeń polegających na pokryciu przez Wnioskodawcę, na zasadach przedstawionych w opisie stanu faktycznego, kosztów organizacji i wizyty dziennikarzy zagranicznych, obejmujących zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników podczas wizyty na terytorium RP (KL + NNW + OC), znajdzie zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w związku z tym, że jednorazowa wartość takich świadczeń w odniesieniu do każdego dziennikarza nie przekroczy kwoty 200 zł - Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w odniesieniu do poniesionych na powyższych zasadach kosztów dotyczących zapewnienia ubezpieczenia dla uczestników podczas wizyty na terytorium RP. Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jawi się jako prawidłowe w pełnym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.),

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego, kontroli celno-skarbowej. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku/płatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k - 14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ….. w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj