Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL1-3.4012.65.2018.1.KM
z 27 marca 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2018 r. (data wpływu 29 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczych faktur korygujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczych faktur korygujących.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, prowadzi działalność w zakresie m.in. sprzedaży hurtowej łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (dalej: Towary). Towary są sprzedawane na rzecz polskich kontrahentów pełniących funkcje dystrybutorów (dalej: Dystrybutorzy), którzy dokonują dalszej sprzedaży Towarów na rzecz odbiorców końcowych.

Sprzedaż przez Wnioskodawcę Towarów na rzecz Dystrybutorów następuje po tzw. cenach standardowych (katalogowych). Jednakże, ze względu na wielkość i wartość niektórych zamówień na pewne Towary, a także możliwość oferowania przez Dystrybutorów Towarów wybranym odbiorcom końcowym na preferencyjnych warunkach, Spółka już po dokonaniu sprzedaży Towarów będzie udzielać Dystrybutorom obniżek cen do poziomu tzw. cen specjalnych.

Obniżka ceny standardowej do ceny specjalnej dotyczyć będzie tylko niektórych rodzajów Towarów, może nie dotyczyć wszystkich Towarów danego rodzaju objętych daną fakturą pierwotną, oraz może się odnosić do Towarów nabytych przez Dystrybutorów w różnych miesiącach. Część asortymentu danego Towaru z danej faktury może bowiem pozostawać w magazynie Dystrybutora i nie będzie objęta rabatem, gdyż rabat jest powiązany ze sprzedażą Towarów przez Dystrybutorów do odbiorców końcowych.

W celu dokonywania rozliczeń z Dystrybutorami w związku z udzielaniem rabatów Spółka planuje wykorzystanie systemu A – (…) (dalej: A) oraz wystawianie zbiorczych faktur korygujących. System A ma służyć raportowaniu przez Dystrybutorów poziomu sprzedaży oraz kalkulacji obniżek cen do poziomu tzw. cen specjalnych, poprzez odniesienie rabatu do konkretnych, sprzedanych przez Dystrybutorów Towarów, w określonych ilościach i konkretnych faktur pierwotnych dokumentujących sprzedaż Towarów objętych rabatem.

Planowany proces rozliczenia sprzedaży z Dystrybutorami zakładający obniżenie ceny standardowej do ceny specjalnej przy użyciu systemu A ma przebiegać następująco:

 1. Wnioskodawca wysyła ofertę Dystrybutorowi na różne Towary dla różnych jego odbiorców końcowych w cenach specjalnych,
 2. Dystrybutor zamawia Towary w różnych okresach w cenach standardowych,
 3. Wnioskodawca wystawia faktury sprzedaży na rzecz Dystrybutora w cenach standardowych,
 4. Dystrybutor, po dokonaniu sprzedaży zakupionych od Spółki Towarów na rzecz swoich odbiorców końcowych, wysyła do Wnioskodawcy okresowy (np. miesięczny) raport o wielkości sprzedaży Towarów w poprzednim okresie (np. miesiącu), który może dotyczyć zarówno Towarów nabytych w poprzednim okresie (np. miesiącu), jak i we wcześniejszych okresach,
 5. dane wynikające z raportu Dystrybutora są wprowadzane i przetwarzane przez system A, który pozwala na ich połączenie z ofertami w cenach specjalnych (pkt 1) oraz poszczególnymi pierwotnymi fakturami sprzedaży wystawionymi przez Wnioskodawcę w okresie ostatnich 23 miesięcy (pkt 3),
 6. w miesiącu otrzymania raportu od Dystrybutora Spółka wystawia zbiorczą fakturę korygującą dokumentującą różnicę między zafakturowaną ceną standardową i oferowaną ceną specjalną, skalkulowaną w programie A, odnoszącą się do wszystkich towarów sprzedanych przez Dystrybutora odbiorcom finalnym, ujętych w wielu fakturach sprzedaży wystawionych przez Wnioskodawcę Dystrybutorowi i zidentyfikowanych przez system A pierwotnych faktur sprzedaży, których dotyczy raport.

System A zawiera m.in. następujące dane dotyczące pierwotnych faktur sprzedażowych:

 • ID Dystrybutora,
 • nazwę Dystrybutora,
 • datę faktury pierwotnej,
 • numer faktury pierwotnej,
 • kwotę faktury (z uwzględnieniem cen jednostkowych Towarów),
 • nazwę i ilość Towarów, których dotyczą ceny specjalne (a tym samym udzielony rabat).

Wnioskodawca planuje wystawiać zbiorcze faktury korygujące, które będą spełniały wszystkie wymogi wskazane w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT. W niektórych przypadkach wszystkie wskazane w tym przepisie elementy będą zawarte w treści faktury korygującej. Niekiedy natomiast część elementów formalnych wymaganych dla faktur korygujących będzie wynikała z treści samego dokumentu faktury korygującej (np. wyrazy „faktura korygująca”, numer oraz data jej wystawienia, przyczyna korekty, dane stron transakcji), a część z nich zostanie zawarta w załączniku (bądź zależnie od objętości treści w załącznikach) do faktury korygującej, stanowiącym integralny element jej treści, zawierającym głównie dane odnoszące się do korygowanych faktur pierwotnych (np. nazwę (rodzaj) i ilość Towarów objętych korektą, kwotę korekty podstawy opodatkowania oraz kwotę korekty podatku należnego, prawidłową treść korygowanych pozycji).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe będą wystawiane przez Spółkę zbiorcze faktury korygujące w celu udokumentowania obniżenia Dystrybutorom ceny standardowej do ceny specjalnej przy użyciu systemu A oraz obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, zawierające w dokumencie faktury oraz załączniku stanowiącym jej integralną treść wszystkie dane wskazane w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe będą wystawiane przez niego zbiorcze faktury korygujące w celu udokumentowania obniżenia Dystrybutorom ceny standardowej do ceny specjalnej przy użyciu systemu A oraz obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, zawierające w dokumencie faktury oraz załączniku stanowiącym jej integralną treść wszystkie dane wskazane w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT. Możliwość obniżenia cen sprzedaży wykazanych w wielu pierwotnych fakturach sprzedaży jedną zbiorczą fakturą korygującą, jak również zawarcie części elementów faktury korygującej w jej treści, a części w załączniku do niej, nie jest bowiem wyłączone przez przepisy ustawy o VAT. Ponadto, na możliwość stosowania przez Spółkę zbiorczych faktur korygujących nie będzie miał wpływu sposób kalkulacji obniżenia ceny i fakt objęcia nim jedynie części Towarów.

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę korygującą w sytuacji, gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Z kolei jak wynika z art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. Oznacza to, że Spółka obniżając Dystrybutorom cenę sprzedaży Towarów z ceny standardowej na cenę specjalną już po dokonaniu ich sprzedaży, powinna to udokumentować poprzez wystawienie faktury korygującej, która będzie wskazywać na kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

Natomiast zakres danych, jakie powinna zawierać faktura korygująca wskazano w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT, przewidującym w tym zakresie następujące elementy formalne:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze pierwotnej, których dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 ustawy o VAT:
   • datę wystawienia,
   • numer faktury pierwotnej,
   • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
   • NIP podatnika (sprzedawcy),
   • NIP nabywcy,
   − daty dokonania lub zakończenia dostaw towarów lub wykonania usług lub daty otrzymania zapłaty (jeżeli daty te zostały wskazane w fakturze pierwotnej),
  2. oraz nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą,
 4. przyczynę korekty,
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
 6. a w innych przypadkach – prawidłową treść korygowanych pozycji.

W ocenie Wnioskodawcy, choć art. 106j ust. 2 ustawy o VAT wprost odwołuje się jedynie do sytuacji wystawienia jednej faktury korygującej do jednej pierwotnej faktury sprzedaży, to jednak nie wyczerpuje on katalogu wszystkich możliwości przysługujących podatnikom w tym zakresie. Za dopuszczalne uznaje się również wystawianie zbiorczych faktur korygujących, dotyczących więcej niż jednej transakcji dokonanej z danym kontrahentem udokumentowanych więcej niż jedną fakturą. Biorąc pod uwagę całokształt regulacji art. 106j ustawy o VAT wyodrębnia się bowiem dwa rodzaje zbiorczych faktur korygujących:

 1. tzw. uproszczone zbiorcze faktury korygujące – wystawiane zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, oraz
 2. „zwykłe” zbiorcze faktury korygujące, które nie zostały specyficznie uregulowane w przepisach, a zatem powinny zawierać wszystkie dane wymagane dla faktury korygującej wskazane w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT.

Pierwszy wskazany powyżej rodzaj zbiorczych faktur korygujących (i), określany mianem uproszczonych zbiorczych faktur korygujących, może być stosowany tylko w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie. Taka faktura korygująca:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka,
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o VAT.

Spółka uważa jednak, że w ramach rozliczeń z Dystrybutorami z tytułu rabatów w oparciu o system A opisany w stanie faktycznym nie będzie mogła wykorzystać zbiorczych faktur korygujących uregulowanych w art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, który ogranicza ich zastosowanie jedynie do przypadku, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie. Takie sformułowanie przepisu oznacza zdaniem Wnioskodawcy, że dla wystawienia uproszczonych zbiorczych faktur korygujących konieczne jest udzielenie opustu lub obniżki ceny do „wszystkich dostaw”. Skoro więc Spółka udzieli Dystrybutorom rabatu (obniżki ceny) w celu zastosowania cen specjalnych jedynie do części dostaw danego asortymentu Towarów, czyli nie do wszystkich dostaw Towarów dokonanych w danym okresie, to wyłączona zostanie możliwość wystawiania przez Wnioskodawcę uproszczonych zbiorczych faktur korygujących.

Brak zastosowania uproszczonych zbiorczych faktur korygujących nie ma jednak wpływu na możliwość posługiwania się przez Spółkę „zwykłymi” zbiorczymi fakturami korygującymi, które będą zawierać wszystkie dane wymagane dla faktury korygującej wymienione w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT. Choć „zwykłe” zbiorcze faktury korygujące nie zostały wprost uregulowane w przepisach ustawy o VAT, jednak przyjmuje się, że skoro ustawa o VAT nie wyłącza możliwości ich stosowania, zatem podatnicy mają możliwość wystawiania faktur korygujących do więcej niż jednej transakcji, bądź też do wszystkich transakcji przeprowadzonych z jednym odbiorcą. Ten tryb jest niezależny od warunków wystawiania faktur korekt uproszczonych na podstawie art. 106j ust. 3 ustawy o VAT. W ocenie Wnioskodawcy, takie „zwykłe” zbiorcze korekty powinny zawierać wszystkie dane wskazane w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT, w tym w szczególności dane dotyczące faktur pierwotnych oraz poszczególne pozycje dotyczące rodzaju towarów objętych korektą. Jak wskazano w stanie faktycznym, dane te będą zawarte w wystawianych przez Spółkę zbiorczych fakturach, korektach oraz załącznikach stanowiących ich integralna treść, generowanych w oparciu o dane z systemu A. Należy je zatem uznać za prawidłowe w świetle przepisów ustawy o VAT.

Stanowisko Spółki w zakresie możliwości zastosowania „zwykłych” zbiorczych faktur korygujących, które nie spełniają wymogów dla uproszczonych korekt, potwierdzają organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 r., sygn. ILPP2/443-95/14-4/Akr, wskazano, że: „przepisy nie ograniczają możliwości wystawiania faktur zbiorczych jedynie do przypadków, kiedy rabat dotyczy wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie. Jednak tylko w takiej sytuacji faktura korygująca nie musi zawierać wszystkich informacji o fakturze pierwotnej. W pozostałych przypadkach również można wystawiać zbiorcze korekty, ale one muszą zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT”. Prowadzi to do przyjęcia, że „w przypadku, w którym faktura zbiorcza spełnia wszystkie określone przepisami prawa wymagania, jej wystawienie jest dopuszczalne, o ile dokumentuje prawnie dopuszczalną zmianę podstawy opodatkowania. Co więcej, nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby w myśl uregulowań Wnioskodawca miał możliwość wystawienia faktury korygującej w stosunku do faktur dokumentujących dostawy w ramach okresu obejmującego np. kilka miesięcy. Jedna zbiorcza faktura korygująca może zatem dotyczyć kilku faktur VAT wystawionych dla danego kontrahenta, jednakże z treści faktury korygującej musi wynikać, jaka faktura jest korygowana i w jakim dokładnie zapisie” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2017 r. sygn. 1462-IPPP1.4512.914.2016.1.KR).

Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka jest zdania, że jeśli faktura korygująca odnosi się do więcej niż jednej faktury pierwotnej, przy czym zawiera co najmniej dane wskazane w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT, to jej wystawienie jest dopuszczalne i prawidłowe.

Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy możliwe jest udokumentowanie fakturą korygującą obniżki ceny (rabatu) udzielonego jedynie w odniesieniu do niektórych dostaw dokonanych na rzecz danego kontrahenta w określonym przedziale czasowym. Stanowisko to potwierdza przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015 r., sygn. ITPP2/4512-954/15/EK, gdzie potwierdzona została możliwość wystawienia zbiorczej faktury korekty „w odniesieniu do tylko tych dostaw towarów lub usług dokonanych lub wyświadczonych na rzecz jednego odbiorcy, w stosunku do których udzielony został dla danego kontrahenta rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty (zakładając, że nie są to wszystkie dostawy towarów lub usług w danym okresie)”.

Dlatego też Spółka uważa, że w związku z wdrożeniem systemu A i stosowaniem cen specjalnych (obniżonych) w odniesieniu do części dostaw Towarów objętych fakturami wystawionymi na rzecz Dystrybutorów (tj. jedynie część Towarów objętych daną fakturą może być objęta rabatem), dopuszczalne będzie wystawienie przez Spółkę „zwykłej” zbiorczej faktury korygującej w odniesieniu do dostaw niektórych Towarów na rzecz danego Dystrybutora. Możliwości tej nie wyłącza po stronie Wnioskodawcy to, że obniżka ceny (rabat) będzie dotyczyć tylko wybranych (nie wszystkich) transakcji sprzedaży Towarów dokonanych w danym przedziale czasowym (tzn. rabat zostanie udzielony w odniesieniu do wybranych Towarów i niektórych faktur wystawionych przez Wnioskodawcę na rzecz Dystrybutora w pewnym okresie – maksymalnie do 23 miesięcy wstecz).

Przy korzystaniu przez Wnioskodawcę z możliwości wystawiania „zwykłych” zbiorczych faktur korygujących, w celu wypełnienia obowiązku podania danych wskazanych w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT, Spółka będzie mogła część z nich umieścić na dokumencie faktury korygującej, a część w załączniku do niej, stanowiącym jej integralną treść. Dane te będą dotyczyły faktur pierwotnych, z uwzględnieniem poszczególnych ich pozycji objętych korektą. Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, np. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 września 2013 r. o sygn. IPPP1/443-815/13-3/MP oraz z dnia 30 lipca 2014 r. o sygn. IPPP1/443-586/14-3/ISZ.

Co więcej, Wnioskodawca uważa, że na możliwość stosowania przez Spółkę „zwykłych” zbiorczych faktur korygujących nie będzie miał wpływu sposób kalkulacji obniżenia cen i fakt objęcia nim jedynie części Towarów sprzedanych Dystrybutorom, których dostawy były udokumentowane różnymi fakturami. Przepisy ustawy o VAT nie regulują bowiem zasad udzielania między stronami transakcji obniżek cen (rabatów), przez co przyjmuje się, że podstawą ich kalkulacji może być wartość wszystkich produktów zakupionych w określonym czasie, bądź tylko wybranych i ustalonych między stronami grup produktów, bądź też części produktów w ramach danego asortymentu (która została sprzedana przez Dystrybutorów odbiorcom końcowym na określonych warunkach). Co więcej, sam rabat może odnosić się do jednego lub kilku rodzajów Towarów. Stanowisko takie potwierdza przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 listopada 2014 r., sygn. IBPP2/443-809/14/IK.

Ponadto, w ocenie Spółki należy przyjąć, że zbiorcze faktury korygujące nie muszą odnosić się wyłącznie do sprecyzowanego okresu rozliczeniowego (np. miesiąc, kwartał, rok), ale mogą dotyczyć dłuższego przedziału czasu, np. kilku miesięcy. Potwierdza to np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2017 r. sygn. 1462-IPPP1.4512.914.2016.1.KR. Dlatego też Wnioskodawca jest zdania, że może on ustalić w umowach z Dystrybutorami dowolne zasady w zakresie okresu, którym będą objęte faktury dokumentujące sprzedaż Towarów, do których ostatecznie udzielono obniżki cen (rabatu) w związku z zastosowaniem cen specjalnych w oparciu o system A.

Końcowo Spółka zwraca również uwagę na to, że skoro wystawiane przez nią zbiorcze faktury korygujące na rzecz Dystrybutorów będą fakturami korygującymi zmniejszającymi kwoty podatku należnego i podstawy opodatkowania, to w celu ich ujęcia w rozliczeniach VAT Wnioskodawcy wymagane będzie posiadanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę (Dystrybutora). Obowiązek ten wynika z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, zgodnie z którym, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Dodatkowo, dla ujęcia zbiorczych faktur korygujących w rozliczeniach Spółki możliwe będzie zastosowanie art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym ujęcie faktury korygującej in minus jest również możliwe, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. W takiej sytuacji, według art. 29a ust. 16 ustawy o VAT, obniżenie podstawy opodatkowania może nastąpić nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w art. 29a ust. 15 pkt 4.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, Spółka wnosi o potwierdzenie, że w celu udokumentowania obniżenia Dystrybutorom ceny standardowej do ceny specjalnej przy użyciu systemu A w sposób przedstawiony w stanie faktycznym oraz obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, prawidłowe będzie wystawienie zbiorczych faktur korygujących, zawierających w dokumencie faktury oraz załączniku stanowiącym jej integralną treść wszystkie dane wskazane w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy zauważyć, że powoływane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne niewątpliwie kształtują sytuację prawną podatników w ich indywidualnych sprawach, lecz dotyczą konkretnego stanu faktycznego i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego. Powyższe oznacza, że interpretacje przepisów prawa podatkowego należy traktować indywidualnie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj