Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-3.4010.404.2019.1.PC
z 5 listopada 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 września 2019 r. (data wpływu 11 września 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Spółkę działalność, obejmująca fazy 1-3, przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, stanowi działalność B+R w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co uprawnia Spółkę do skorzystania z ulgi B+R – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2019 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Spółkę działalność, obejmująca fazy 1-3, przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, stanowi działalność B+R w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co uprawnia Spółkę do skorzystania z ulgi B+R.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Sp. z o. o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest podmiotem prowadzącym działalność w zakresie importu i dystrybucji samochodowych części zamiennych i akcesoriów. Struktura dystrybucji Spółki oparta jest na wysoce efektywnym i niezawodnym systemie logistycznym wspartym najnowocześniejszymi technologiami informatycznymi, wytworzonymi oraz systematycznie rozwijanymi w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności badawczo - rozwojowej (dalej: „B+R”).

Wnioskodawca, jako jeden z liderów krajowego rynku, stawiając na ciągły rozwój oparty na innowacjach, buduje tym samym rozpoznawalność marki. Jednocześnie, z uwagi na postęp technologiczny i wzrastające wymagania klientów, prowadzenie działalności B+R jest nieodzownym elementem prowadzonego biznesu. Zatem, niezwykle istotnym jest dla Wnioskodawcy, aby inwestować w nowe pomysły oraz wprowadzać innowacyjne rozwiązania w zakresie rozwiązań informatycznych, mających zastosowanie w logistyce i sprzedaży. W rezultacie, Spółka stale wprowadza nowe, zmienione lub ulepszone rozwiązania w tym zakresie.

Działalność B+R prowadzona przez Spółkę, dotycząca tworzenia rozwiązań w dziedzinie IT, ma charakter systematyczny, twórczy i projektowy. Jest realizowana zgodnie z wewnętrznymi procedurami zarządzania Wnioskodawcy, które określają podstawowe zasady przebiegu, planowania i monitorowania każdego projektu. Działalność B+R jest realizowana jest przez Wnioskodawcę poprzez kadrę Spółki, którą tworzą przede wszystkim Dyrektor i Zastępca Dyrektora IT, Kierownicy poszczególnych pionów działu IT, Analitycy, Programiści, Testerzy, a także Specjaliści ds. danych katalogowych.

Prowadzone przez Spółkę prace B+R polegają w szczególności na zdobywaniu nowych zasobów wiedzy oraz tworzeniu innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań, celem przede wszystkim zwiększeniu efektywności i niezawodności wykorzystywanych przez Spółkę programów komputerowych.

Wnioskodawca samodzielnie opracowuje i rozwija wysoce innowacyjne i kompleksowe rozwiązania w dziedzinie IT, mające zastosowanie w systemie logistyczno-sprzedażowym Spółki. W efekcie otrzymywane są nowe, ulepszone lub zmienione kompleksowe i zaawansowane rozwiązania informatyczne, składające się w szczególności z algorytmów, skryptów i kodów informatycznych.

W myśl zasady cyklicznej realizacji ciągłego ulepszania procesów Spółka realizuje autorskie rozwojowe projekty, które są pochodną obserwacji wewnętrznych procesów, analizy kluczowych wskaźników efektywności, pracy z mapami procesów, analizy pozyskiwanych danych, wiedzy technicznej, a także wniosków z przeprowadzanej analizy rynku oraz sygnałów od klientów.

Dla zobrazowania rozwojowego i innowacyjnego charakteru prac w zakresie działalności B+R, Wnioskodawca przedstawia opisy niektórych realizowanych przez niego projektów, w ramach których wykonywane są prace o charakterze B+R. Projekty, co do zasady realizowane są w ramach standardowego cyklu projektowego.

Standardowy cykl projektowy składa się zasadniczo z następujących faz:

Faza 1: Tworzenie koncepcji, harmonogramu i budżetu projektu.

Faza 1 polega na przeprowadzeniu wstępnych prac koncepcyjnych dotyczących opracowania projektu B+R polegającego w głównej mierze na rozwoju istniejącego oprogramowania lub tworzeniu nowego oprogramowania o sprecyzowanych parametrach niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług.

Powyższe działania są oparte na doświadczeniu, wiedzy technicznej, wnioskach z przeprowadzanej analizy rynku oraz sygnałach od klientów, które stanowią podstawę do działań podejmowanych w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

Zakres i kształt tych działań uzależniony jest przede wszystkich od wyników prac koncepcyjno- analitycznych, obejmujących przeprowadzenie badań rynku oraz towarzyszących im konsultacji biznesowych, których celem jest zidentyfikowanie zapotrzebowania kontrahentów i partnerów Spółki na nowe funkcjonalności/rozwinięcie istniejących funkcjonalności.

W następnym kroku, biorąc pod uwagę wyniki powyżej wskazanych prac, opracowywane są wstępne założenia i hipotezy projektu, w tym określenie wymagań co do zasobów oraz stopnia ich zaangażowania, jak również przewidywanego czasu realizacji prac (kadra pracownicza, narzędzia programistyczne, infrastruktura techniczna, harmonogram projektu, budżet). Jest to etap o charakterze twórczym, koncepcyjnym, który w zależności od stopnia skomplikowania problemu może trwać nawet kilkadziesiąt dni roboczych. Do czynności podejmowanych w ramach tego etapu należy zaliczyć:

 • Zdefiniowanie problemu będącego punktem wyjściowym dla podejmowanego projektu.
 • Definiowanie zakresu czynności projektowych, kamieni milowych projektu badawczego, niezbędnych do stworzenia nowego bądź znacząco ulepszonego produktu, usługi bądź procesu odpowiadającego specyfice rynku.
 • Określenie sposobu realizacji i opracowanie wstępnej koncepcji projektu (potencjalne kierunki rozwiązania problemu, metody realizacji badań, w tym elementy dostępnych technologii możliwych do wykorzystania i luki techniczne konieczne do zagospodarowania, stosowane narzędzia informatyczne i technologie).
 • Analiza i zidentyfikowanie wpływu nowych rozwiązań na dotychczas funkcjonujący system z perspektywy przede wszystkim potencjalnych zysków/strat.
 • Planowanie realizowanych prac i angażowanych zasobów, wycena projektu zgodnie z przyjętymi, wstępnymi założeniami technicznymi i metodologicznymi.

Efektem prac koncepcyjnych jest powstanie planu, który zostaje zapisany w systemie obsługi zgłoszeń a przekazywany jest do Pionu Programistycznego.

Faza 2: Zasadnicze prace programistyczne.

Etap obejmuje prace programistyczne prowadzące do opracowania poszczególnych elementów prototypu systemu, a następnie systemu docelowego. Implementacje poszczególnych funkcjonalności, realizowane są na podstawie np.: metodyki agile i/lub scrum, w ramach krótkich cykli, odbywających się iteracyjnie.

Do czynności podejmowanych w ramach tego etapu należy zaliczyć:

 • Planowanie przebiegu prac w ramach sprintu w celu przeniesienia koncepcji funkcjonalnej danego elementu prototypu systemu od deweloperskiego po testowe do docelowego – produkcyjnego;
 • Projektowanie i modelowanie elementów rozwiązania IT na podstawie opracowanej koncepcji;
 • Pozostałe prace projektowe prowadzące do opracowywania nowych lub udoskonalenia aktualnych algorytmów;
 • Czynności programistów związane z tworzeniem oprogramowania oraz nowych rozwiązań IT;
 • Czynności służące weryfikacji działania tworzonych elementów systemu (testy wewnętrzne);
 • Prace związane z dostosowaniem technologii po jej wstępnej weryfikacji przez klienta.

Faza 3: Weryfikacja systemu w środowisku zbliżonym do naturalnego.

Etap ten obejmuje czynności testowe (od użytkowych, wydajnościowych po systemowe), wykorzystując również tzw.: user experience jak i usability, zwiększając jakość wydawanego systemu przy realizacji user acceptacnce task. Ma to na celu weryfikację zaimplementowanych rozwiązań/funkcjonalności systemu lub jego elementów w środowisku zbliżonym do produkcyjnego. Rodzaj testów wybierany jest w zależności od wykorzystanej technologii, ilości zaimplementowanego kodu, algorytmu - warunków spełniających pojedynczą funkcjonalność.

Faza 4: Wdrożenie rozwiązań w środowisku naturalnym oraz nadzór techniczny po jego wdrożeniu.

Wyniki prac zrealizowanych w ramach faz 1-3 wdrażane są w środowisku naturalnym.

Po wdrożeniu w środowisku docelowym czynności realizowane w ramach tego etapu obejmują w szczególności: naprawę błędów, bieżące wsparcie dla użytkowników systemu, drobne korekty lub poprawę pewnych funkcjonalności, dobudowanie do istniejącego systemu prostych funkcjonalności/usprawnień.

Spółka, działalność B+R realizowana jest w fazach 1-3 standardowego cyklu projektowego.

Niemniej, Spółka do działalności B+R nie zalicza prac rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, także tych, które mają charakter ulepszeń.

Działalność B+R Spółki ma charakter twórczy i prowadzi do tworzenia nowej wiedzy lub wykorzystywania elementów wiedzy istniejącej do tworzenia nowych zastosowań. Działalność ta jest podejmowana w sposób usystematyzowany (zgodnie z opracowanym harmonogramem, w oparciu o zaplanowane zasoby osobowe, techniczne i finansowe) i regularny - projekty, w ramach których identyfikowana jest działalność B+R, stanową podstawę działalności Spółki, odpowiadając za przeważającą część jej przychodów.

W odniesieniu do prowadzonej działalności B+R Spółka będzie korzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm; dalej: „ustawa o CIT”, dalej: „ulga B+R”). W celu skorzystania z ulgi B+R Spółka wyodrębniła i będzie wyodrębniać w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT koszty działalności B+R.

Spółka w szczególności zaznacza, że:

 • prowadzona działalność B+R nie stanowi i nie będzie stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a ustawy o CIT,
 • w ewidencji rachunkowej Spółka wyodrębniła koszty kwalifikowane związane z realizacją działalności B+R i zostaną one wykazane w zeznaniach podatkowych za lata podatkowe, w których działalność B+R była realizowana,
 • jeśli w 2019 r. i w latach następnych Spółka będzie uzyskiwać przychody z zysków kapitałowych, to odliczeń z tytułu ulgi B+R Spółka zamierza dokonywać tak, iż kwota odliczenia w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty dochodu uzyskanego przez Spółkę z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych,
 • Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • Spółka zamierza odliczyć w ramach ulgi B+R koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 5 i 5a ustawy o CIT,
 • Spółka zamierza dokonać odliczenia z tytułu ulgi B+R zgodnie z limitami wskazanymi w art. 18d ust. 7 ustawy o CIT,
 • Spółka nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Wniosek dotyczy działalności B+R prowadzonej w 2016 r. oraz w latach późniejszych

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Spółkę działalność, obejmująca fazy 1-3, przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, stanowi działalność B+R w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT (dalej: „działalność B+R”), co uprawnia Spółkę do skorzystania z ulgi B+R?

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Spółkę działalność, obejmująca fazy 1-3 przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, stanowi działalność B+R, co uprawnia Spółkę do skorzystania z ulgi B+R.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 4a pkt 26 (winno być: „pkt 27”) ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2018 r., badania naukowe oznaczały:

 1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

W tym okresie w myśl art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, prace rozwojowe oznaczały nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Natomiast, zgodnie z nowelizacją art. 4a pkt 27 oraz 28 ustawy o CIT, która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669), badania naukowe zdefiniowane w art. 4a pkt 27 ustawy o CIT jako badania podstawowe i badania aplikacyjne należy rozumieć odpowiednio zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668, dalej: „Prawo o SWiN”). W konsekwencji, na gruncie znowelizowanego art. 4a pkt 27 ustawy o CIT, badania naukowe to:

 1. badania podstawowe - rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania aplikacyjne - rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzenie do nich znaczących ulepszeń.

Zgodnie z kolei z art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, znowelizowanego razem z art. 4a pkt 27 ustawy o CIT, prace rozwojowe mają oznaczać prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 Prawa o SWiN. Tym samym, prace rozwojowe na gruncie ustawy o CIT, oznaczają działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W brzmieniu przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową.

W brzmieniu przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez ustawodawcę, nowelizacja art. 4a pkt 27 oraz 28 ustawy o CIT, miała na celu zapewnienie spójności definicji badań naukowych i prac rozwojowych z tymi obowiązującymi w Prawie o SWiN. Z kolei, zgodnie z uzasadnieniem, wprowadzenie nowych definicji związane było z koniecznością rozgraniczenia działalności artystycznej od naukowej i prac rozwojowych: „Jednocześnie projekt przesądza, że badania naukowe i prace rozwojowe prowadzi się w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych, a twórczość artystyczną - w dziedzinie sztuki i dyscyplinach artystycznych” (str. 11 Uzasadnienia). Jednocześnie ustawodawca wskazał, że dokonując tego rozgraniczenia odwołał się do: „systematyki dziedzin i dyscyplin przyjętej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), co przesądza o merytorycznym powiązaniu dziedzin i dyscyplin z tym międzynarodowym wzorcem, a także do bezpieczeństwa państwa, konieczności dochowania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz celów, których realizacji służy klasyfikacja” (str. 11 Uzasadnienia).

Mając na względzie powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, dokonana zmiana treści art. 4a pkt 27 oraz 28 ustawy o CIT, miała charakter wyłącznie doprecyzowujący i ujednolicający obowiązujące w polskim prawie definicje, nie zmieniając jednocześnie ich zakresu. Nadrzędnym celem wprowadzenia nowych definicji miało być bowiem jasne rozróżnienie działalności naukowej i prac rozwojowych od działalności artystycznej.

Przykładowo, w znowelizowanej definicji prac rozwojowych wskazane jest, że dla celów Ulgi B+R odliczane są m.in. koszty prac rozwojowych również w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania. Przy czym koszty takie odliczane dla celów Ulgi B+R były również na gruncie poprzednich definicji, co została wielokrotnie potwierdzone przez organy podatkowe (por. np. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 września 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.285.2018.2.JS, czy interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 września 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.282.2018.2.JF).

Inna zmiana wynikająca z nowelizacji dotyczy skrócenia definicji prac rozwojowych wskazanej w art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, o przykłady prac rozwojowych w zakresie prototypów. O tym, że zmiana ta miała na celu uproszczenie definicji świadczy to, że prace rozwojowe w zakresie prototypów są działalnością badawczo-rozwojową w klasyfikacji OECD, na którą powołuje się w nowelizacji ustawodawca, a w poprzedniej definicji występowały jedynie w ramach przykładów (co wynika z wymienienia ich po zwrocie: „w szczególności”).

O doprecyzowującym i ujednolicającym charakterze nowelizacji świadczy również fakt, że zmiana definicji miała miejsce 1 października 2018 r. W konsekwencji, również zdaniem ustawodawcy, nie wpłynęła ona zakres obowiązku podatkowego - tu Ulgi B+R. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, również na gruncie znowelizowanych przepisów pomocne w zakresie klasyfikacji badań naukowych i prac rozwojowych będą dokumenty opracowane przez OECD.

Należy również zauważyć, że konieczność rozróżnienia działalności naukowej i prac rozwojowych od działalności artystycznej nie odnosi się do Działalności B+R Spółki, która polega na opracowywaniu nowych rozwiązań informatycznych/systemów IT.

W krajach OECD do celów statystycznych w zakresie prac badawczo-rozwojowych stosowany jest Podręcznik Frascati Manual 2015 („The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities; Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”, dalej: „Podręcznik Frascati”). Zawiera on proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, w tym także w obszarze IT, który jest domeną działalności Spółki. Zgodnie z treścią Podręcznika Frascati do działalności badawczo-rozwojowej w obszarze IT należy zaliczać:

 • rozwój nowych systemów operacyjnych lub języków,
 • rozwój technologii związanych z internetem - projektowanie i wdrożenie nowych wyszukiwarek w oparciu o oryginalne technologie,
 • rozwiązywanie konfliktów występujących pomiędzy hardwarem i softwarem wynikające z procesu,
 • re-engineering systemu lub sieci,
 • tworzenie nowych lub bardziej efektywnych algorytmów bazujących na nowych technikach,
 • tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub bezpieczeństwa,
 • prace rozwojowe ukierunkowane na wypełnienie luk w wiedzy technicznej będące niezbędnym krokiem w procesie tworzenia programu lub systemu.

Jak wynika z pkt 5.38, 5.43 i 5.44 Podręcznika czynności realizowane przez personel inny niż badawczy wyłącznie lub przede wszystkim na cele projektu B+R należy traktować jako czynności wspomagające B+R (pomocnicze), kwalifikując je do działalności o tym charakterze. Wśród takich prac można wymienić, np. planowanie prac projektowych/zarządzanie projektem B+R, czynności prawne, kontrolne czy administracyjne ściśle związane z prowadzonym projektem B+R.

Sytuacja Wnioskodawcy.

W myśl art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Z kolei w myśl art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r., od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”.

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, Spółka realizuje w okresie od 2016 r. i będzie realizować w przyszłości w sposób systematyczny działalność B+R. W związku z tym, Spółka zamierza skorzystać z ulgi B+R.

Zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego Spółka spełnia warunki wskazane w art. 18d oraz 18e ustawy o CIT. W tym kontekście warunkiem odliczenia w ramach ulgi B+R jest by realizowana przez Spółkę działalność B+R spełniała definicję zawartą w przepisach ustawy o CIT.

W pierwszej kolejności, należy wskazać, że działalność B+R realizowana przez Spółkę charakteryzuje się wysokim poziomem skomplikowania, występowaniem wyzwań technologicznych oraz niepewnością, co do tego czy przyjęte wstępnie metody rozwiązania danego problemu dadzą efekt w postaci systemu informatycznego funkcjonującego w oczekiwany przez klienta sposób. Działalność identyfikowana przez Spółkę jako B+R związana jest z projektami, przedmiotem których są systemy wymagające nowatorskiego podejścia i niestandardowych rozwiązań informatycznych.

Działalność B+R Spółki ma charakter twórczy (wymaga m.in. opracowania koncepcji systemu; analizy możliwości wykorzystania dostępnych obecnie technologii; weryfikacji wstępnej koncepcji, poszukiwania nowych rozwiązań i metod realizacji różnego rodzaju procesów obliczeniowych oraz przetwarzania i prezentacji danych, tworzenia nowych algorytmów lub rozwoju już istniejących, tworzenia unikalnych kodów programistycznych) i jest prowadzona w sposób systematyczny według określonego planu oraz przez intencjonalnie wybrane osoby, posiadające właściwe kompetencje i wykształcenie. Działalność ta ma na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia oprogramowania.

W rezultacie prowadzonej działalności B+R, wytwarzane są, ulepszane lub znacząco zmieniane systemy/programy, wyposażone w nowatorskie rozwiązania technologiczne, nowe funkcjonalności i/lub nowe moduły do istniejących systemów.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego działalność B+R Spółki obejmuje: pozyskiwanie nowej wiedzy poprzez prowadzenie eksperymentów w środowisku laboratoryjnym oraz analizy technologiczne, tworzenie nowych lub bardziej efektywnych algorytmów oraz czynności eksperymentalne ukierunkowane na wypełnienie luk w wiedzy technicznej jako niezbędny krok w procesie tworzenia nowego bądź znacząco ulepszonego oprogramowania.

Należy podkreślić, że jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, przedmiotem identyfikowanej przez Wnioskodawcę działalności B+R nie jest prowadzenie działań, które Podręcznik Frascati Manual 2015 wyklucza z katalogu działalności badawczo-rozwojowej w IT, np. czynności rutynowych związanych z oprogramowaniem, niepociągających ze sobą postępu technicznego oraz rutynowego usuwania błędów (debugging).

Spółka jako działalność B+R traktuje również czynności związane z planowaniem i zarządzaniem projektami w aspekcie naukowo-technicznym. Działania te są realizowane wyłącznie na cele projektów, w ramach których działalność B+R jest identyfikowana i prowadzona wyłącznie w celu prawidłowej realizacji tych projektów. Działania te są niezbędne dla osiągnięcia ich celów w postaci nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Zgodnie z pkt 5.38, 5.43 i 5.44 Podręcznika Frascati (wytyczne w sprawie gromadzenia i raportowania danych na temat badań i rozwoju opracowane przez OECD - uznany na arenie międzynarodowej standard prowadzenia analiz B+R i gromadzenia danych na temat B+R), kierowanie projektami o charakterze B+R oraz ich obsługa administracyjna (w tym zarządzanie personelem, obsługa finansowa) jest kwalifikowane jako bezpośrednia działalność badawczo-rozwojowa.

Analogiczne traktowanie czynności realizowanych przez Spółkę w ramach działalności B+R jako rzeczywistej działalności B+R przewidują również polskie przepisy o statystyce publicznej. Zgodnie z objaśnieniami Głównego Urzędu Statystycznego do formularza PNT-01 za działalność badawczo-rozwojową w zakresie oprogramowania komputerowego uznaje się przykładowo:

 • badanie właściwości ogólnych algorytmów do obsługi dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym; poszukiwanie alternatywnych metod obliczeniowych,
 • badania ukierunkowane na znalezienie sposobu na zmniejszenie ilości spamu,
 • badania nad stosowaniem przetwarzania informacji w nowych dziedzinach lub w nowy sposób (np. opracowanie nowego języka programowania, nowych systemów operacyjnych, generatorów programu itp.),
 • opracowanie nowego oprogramowania aplikacji i znacznych ulepszeń systemów operacyjnych i programów użytkowych.

Mając na względzie powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, charakter realizowanych przez Spółkę prac przedstawionych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (w szczególności w ramach faz 1-3) wyczerpuje opisane w ustawie o CIT (zarówno w dotychczasowym, jak i obecnym brzmieniu), Podręczniku Frascati i objaśnieniach Głównego Urzędu Statystycznego do formularza PNT-01 kryteria kwalifikacji działalności do obszaru B+R.

W tym kontekście, zdaniem Wnioskodawcy, czynności realizowane w ramach prac przedstawionych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w fazach 1-3 mieszczą się w zakresie pojęcia działalności B+R, w szczególności mając na względzie brzmienie art. 4a pkt 28 ustawy o CIT obowiązujące od 1 października 2018 r. Zgodnie z tym przepisem przedstawione czynności mieszczą się wprost w definicji praw rozwojowych w kategorii działań zdefiniowanych jako „łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do (...) oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, (...), z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wyprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń”.

Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy, czynności wykonywane w ramach fazy 1-3, wskazane w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy CIT obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2018 r., ponieważ jak zostało to wcześniej wykazane, nowelizacja przepisu nie miała na celu rozszerzenia definicji działalności badawczo-rozwojowej w ustawę o CIT, a jej ujednolicenie z innymi ustawami. Potwierdzają to również przywołane wcześniej interpretacje podatkowe, ponieważ zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem organów podatkowych czynności tego rodzaju stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2018 r.

Końcowo Wnioskodawca wskazuje, że uznanie prac w zakresie tworzenia i rozwijania oprogramowania, w tym związanych z nimi prac zarządczych i administracyjnych, za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT zostało potwierdzone przez organy podatkowe, przykładowo:

W szczególności, Spółka wskazuje na interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 czerwca 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.152.2019.2.JC), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, iż prowadzi on działalność B+R, polegającą na samodzielnym opracowywaniu i rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie IT oraz Logistyki. Jak zostało wskazane w treści interpretacji indywidualnej: Przenosząc powyższe rozważania na grunt działalności Spółki, zdaniem Wnioskodawcy, prowadzona przez niego działalność stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CTT tj. działalność twórczą obejmującą, w przypadku Wnioskodawcy, w szczególności prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Ciągłe (systematyczne) podejmowanie działalności twórczej przez Wnioskodawcę jest podyktowane specyfiką działalności Wnioskodawcy oraz potrzebami rynku. Wnioskodawca jest zobowiązany do poszerzania i zdobywania nowych zasobów wiedzy w zakresie szeroko rozumianego sektora informatycznego oraz logistycznego. Wiedza ta wykorzystywana jest do tworzenia rozwiązań niewynikających w sposób oczywisty z dotychczasowego stanu wiedzy. Wnioskodawca tworzy nowe funkcjonalności w postaci nowoczesnego oprogramowania, projektuje nowatorskie rozwiązania dotyczące systemów sprzedaży oraz realizuje pionierskie prace nad nowymi standardami dla sprzedaży detalicznej.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że realizowana przez Spółkę działalność B+R spełnia definicje wskazane w art. 4a pkt 27 oraz pkt 28, a tym samym spełnia definicję działalności B+R.

W tym kontekście, w ocenie Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym prowadzona przez Spółkę działalność, w szczególności realizowana w ramach faz 1-3 wraz z działalnością wspierającą, stanowi działalność B+R, co uprawnia Spółkę do skorzystania z ulgi B+R.

Podsumowanie.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Spółkę działalność, obejmująca fazy 1-3 przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, stanowi działalność B+R, co uprawnia Spółkę do skorzystania z ulgi B+R.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj