Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
3063-ILPB2.4510.226.2016.3.AO
z 21 marca 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2016 r. (data wpływu 23 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia, czy prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie rozwoju produktów, procesów i technologii spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi wskazanej w art. 18d ust. 1 ustawy i dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych opisanego w art. 18d ust. 7 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe,
 • ustalenia, czy w przypadku sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych na zasadzie koszt plus marża, udzielenia licencji lub innej Spółka będzie nadal uprawniona do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek - uzupełnionym pismem z 16 lutego 2017 r. (data wpływu 20 lutego 2017 r.) oraz pismem z 24 lutego 2017 r. (data wpływu 28 lutego 2017 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia, czy prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie rozwoju produktów, procesów i technologii spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi wskazanej w art. 18d ust. 1 ustawy i dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych opisanego w art. 18d ust. 7 ustawy (pytanie nr 1),
 • ustalenia, czy w przypadku sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych na zasadzie koszt plus marża, udzielenia licencji lub innej Spółka będzie nadal uprawniona do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy (pytanie nr 2).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. jest jednym z największych polskich developerów (producentów) gier komputerowych, a także jednym z czołowych dystrybutorów gier oraz programów multimedialnych w Polsce. Wnioskodawca specjalizuje się w trzech głównych rodzajach działalności:

 1. Produkcji wysoko budżetowych gier komputerowych na główne platformy: (…), przeznaczonych do sprzedaży na rynki całego świata.
 2. Wydawaniu na terytorium Polski licencjonowanych tytułów innych developerów (producentów gier) oraz dystrybucji gier własnych na terenie kraju. W tym zakresie zajmuje się zakupem licencji, dostarczeniem produktu na rynek do największych odbiorców hurtowych oraz sieci marketów i hipermarketów.
 3. Reklamie i promocji gier produktów własnych oraz dystrybuowanych.

Celem ciągłego ulepszania swoich produktów, Spółka prowadzi wewnętrzny dział badawczo- rozwojowy (B+R) utworzony zarządzeniem zarządu Spółki z dnia 1 stycznia 2011 r. Dział B+R koncentruje się w swoich pracach na działaniach związanych z rozwojem produktów, procesów i technologii w dziedzinie gier komputerowych (oprogramowania). Prace działu dotyczą pojedynczych gier (np. rozwój świata wirtualnego w danej grze) lub bardziej ogólnych obszarów (np. rozwój mechanizmów generujących wirtualny świat). Prace działu B+R mogą dotyczyć tworzenia nowych produktów lub wprowadzania ulepszeń w już istniejących. Dodatkowo prace działu B+R mogą dotyczyć całych produktów jak i ich elementów (np. tylko postaci z gier). Do działu B+R jest przyporządkowany zespół pracowników. Są to pracownicy o bogatym doświadczeniu w obszarze rozwoju gier (oprogramowania), posiadający wieloletnie doświadczenie i często mogący pochwalić się tytułami naukowymi oraz szeregiem publikacji naukowych i artykułów w prasie branżowej.

Tak jak wspomniano, realizacja prac dotyczących rozwoju produktów, procesów i technologii możliwa jest głównie dzięki pracownikom, zatrudnionym przez Spółkę w ramach działu B+R, których zaangażowanie w prace działu B+R stanowi 100% ich czasu pracy, ale także dzięki pracownikom alokowanym z innych działów Spółki do prac wspierających pracę działu B+R, których zaangażowanie w pracę działu B+R mierzone czasem pracy jest różne w zależności od realizowanych w danym okresie projektów, czy od etapów i procesów prowadzonych równolegle z produkcją gier. Wspomniani pracownicy tworzą dedykowane zespoły pracowników, w których większość stanowią osoby z wyższym wykształceniem, systematycznie podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich, szkoleniach oraz udział w projektach przy współpracy z uczelniami wyższymi.

Dodatkowo dział B+R wspierany jest przez alokację prac do spółek zależnych i współzależnych, (…). Wdrożone wyniki prac bezpośrednio stymulują konkurencyjność w branży, tj.: dzięki wynikom prac Spółka oferuje coraz lepsze i innowacyjne produkty.

Większość osób zatrudnionych w Spółce w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę. Częściowo jednak Spółka współpracuje z osobami uczestniczącymi w prowadzeniu prac na podstawie umów cywilnoprawnych (tj. umów o dzieło). Wybór takiej formy współpracy pomiędzy stronami może być podyktowany różnymi okolicznościami. Sposób wynagradzania pracowników regulowany jest przede wszystkim Regulaminem Pracy oraz Regulaminem Wynagradzania Spółki.

Myślą przewodnią prac działu B+R jest wykorzystanie efektu synergii pomiędzy nauką i techniką w celu zwiększenia efektywności, produktywności oraz innowacyjności produkowanych gier komputerowych (VIDEO). Przykładowe prace działu B+R zrealizowane w przeszłości to:

 • opracowanie skalowalnych „selekcji” − czyli hierarchicznie (od skali makro do mikro) zdefiniowanych komponentów świata pozwalających na „ręczne” tworzenie środowiska tylko na wysokim poziomie a skalę „mikro” pozostawiających procesom pseudolosowej generacji (lecz wciąż w sposób deterministyczny i pozwalający na kontrolę przez twórcę środowiska);
 • opracowanie odpowiednich struktur danych oraz algorytmów pozwalających na przechowywanie, edycję oraz przetwarzanie opisu środowiska;
 • opracowanie dodatkowych proceduralnie generowanych i symulowanych elementów świata z uwzględnieniem ich skalowalności;
 • opracowanie narzędzi do zarządzania zasobami na potrzeby sieciowej edycji świata wirtualnego przez wielu użytkowników.

Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu i podobnych prac, które realizowane są równolegle z czasie trwania produkcji, tj.: nawet na krótko przed wydaniem gry możliwa jest interakcja i implementacja wyników badań. Spółka ma przyjęty określony schemat postępowania, według którego planuje, buduje i kontroluje procesy zmian i rozwoju produkowanych gier (oprogramowania). Spółka najczęściej realizuje prace badawczo-rozwojowe oraz produkcję (development) w ramach projektów w oparciu o metodykę A. oraz metodykę S., zaliczane do zwinnych metod tworzenia oprogramowania.

W ramach prowadzonych prac dział B+R nabywa usługi doradcze i eksperckie oraz materiały i surowce, w tym od podmiotów powiązanych (w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), które następnie wykorzystuje przy tworzeniu nowych lub rozwijaniu istniejących produktów, procesów i technologii. W niektórych przypadkach do prac działu B+R wykorzystywana jest wynajmowana aparatura badawcza. Dodatkowo dział B+R prowadzi prace w wynajmowanych pomieszczeniach, w których poniesiono nakłady na ich dostosowanie (inwestycja w obcym środku trwałym). Wspomniane nakłady poniesiono na infrastrukturę, która wspiera prowadzenie działalności B+R.

W związku z opisaną powyżej działalnością, Spółka ponosi koszty, które w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów. Podsumowując, Spółka przewiduje, że do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych w związku z opisaną powyżej działalnością będą zaliczały się w szczególności:

 • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji wyżej opisanych prac działu B+R, stanowiące należności z tytułów o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 963 ze zm.),
 • koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z wyżej opisanymi pracami działu B+R,
 • koszty nabycia ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, a także nabycia wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 ) na potrzeby wyżej opisanych prac działu B+R,
 • koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w wyżej opisanych pracach działu B+R, przy czym korzystanie to nie zawsze wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pracach działu B+R, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

W praktyce mogą się zdarzyć sytuacje, w których część ponoszonych przez Spółkę kosztów dotyczących wyżej opisanych prac zostanie Spółce zwrócona w formie dotacji lub w innych formach bezzwrotnej pomocy (np. poprzez uzyskanie dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej).

Spółka zakłada, że może występować w roli sprzedającego część, wybrane lub w całości projekty (wyniki) prac badawczo-rozwojowych (w tym do podmiotów powiązanych), także te które zamierza rozliczyć u siebie w uldze podatkowej na działalność badawczo-rozwojową. Sprzedaż może odbyć się na zasadzie koszt plus marża, udzielenie licencji lub innej.

Spółka zaznacza, że:

 • nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka będzie wyodrębniać koszty działalności badawczo-rozwojowej.

W związku wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. na mocy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, nowej ulgi w podatku dochodowym - na działalność badawczo-rozwojową, zastępującej wcześniejszą ulgę „na nabycie nowych technologii”, po stronie Wnioskodawcy pojawiły się wątpliwości dotyczące jej stosowania.

Spółka będzie prowadzić prace w zakresie opisanym powyżej również w przyszłości i w związku z tym zamierza korzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania na zasadach określonych art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W piśmie z 16 lutego 2017 r. (data wpływu 20 lutego 2017 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku w części dotyczącej zagadnienia wynikającego z pytania oznaczonego we wniosku nr 1 Wnioskodawca wyjaśnił co następuje.

Intencją wystąpienia Spółki z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej było prawidłowe zastosowanie przepisów podatkowych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy działalność prowadzona przez Spółkę w zakresie prac badawczo-rozwojowych nad produktami, procesami i technologiami Spółki spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zgodnie z nowymi przepisami o tzw. uldze na działalność badawczo-rozwojową, wskazaną w art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na fakt, że przepis jest nowy i nie wykształciła się jednolita linia interpretacyjna oraz zdaniem Spółki, kwestia interpretacyjna jest indywidualna, Spółka zdecydowała się na przedstawienie swojej sytuacji i poddania jej pod ocenę organu w postępowaniu interpretacyjnym.

Spółka stoi na stanowisku, że prowadzona przez nią działalność w zakresie rozwoju produktów, procesów i technologii spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku potwierdzenia przez organ powyższego stanowiska, Spółka planuje skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (zgodnie z art. 18d w szczególności art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) co oznacza dla Spółki możliwość przedstawienia w rozliczeniu rocznym dodatkowych kosztów kwalifikowanych zgodnie z art. 18d ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli:

 1. 30% kosztów opisanych w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 2. 20% kosztów opisanych w art. 18d ust. 2 pkt 2-4 oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe stawki obowiązują w rozliczeniu za rok 2016. W kolejnych latach stawki mogę ulec zmianie (np. w rozliczeniu za rok 2017 będą wyższe lub odpowiednie do aktualnego statusu Spółki w zakresie MŚP lub firm innych niż MŚP). Zastosowanie przez Spółkę ulgi na działalność badawczo-rozwojową może umożliwić Spółce w przyszłości zwiększenie nakładów na tą działalność.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że artykułem w kontekście którego Spółka chciałaby uzyskać odpowiedź jest art. 18d ust. 1 w związku z art. 4a ust. 26-28 oraz w związku z art. 18d ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie Spółka doprecyzowała, że w ramach całej swojej działalności gospodarczej prowadzi działalność badawczo-rozwojową jako część większej całości, którą jest zgodnie ze wskazaniem w stanie faktycznym produkcja gier komputerowych. Działalność ta została opisana w ramach kodu PKD 62.01.Z. Zgodnie z wyjaśnieniem na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:

Podklasa ta obejmuje pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

Podklasa ta obejmuje analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:

 • rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,
 • pisanie programów na zlecenie użytkownika,
 • projektowanie stron internetowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • publikowania pakietów oprogramowania, sklasyfikowanego w 58.29.Z,
 • tłumaczenia i przystosowania programów na potrzeby rynku, wykonywane na własny rachunek, sklasyfikowanych w 58.29.Z,
 • planowania i projektowania systemów komputerowych, które integrują sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, nawet wtedy, gdy dostarczane oprogramowanie może być ich integralną częścią, sklasyfikowanego w 62.02.Z.

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym Spółka jest wielokrotnym beneficjentem dofinansowań publicznych na projekty badawczo-rozwojowe i tak jak zostało wskazane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, definicje działalności badawczo-rozwojowej zawarte w ustawie o podatku dochodowym w art. 4a pkt 26-28, zostały zaczerpnięte z przepisów z których korzystają instytucje przydzielające dofinansowanie publiczne.

Spółka stoi na stanowisku, że wskazany kod działalności (PKD) jest wystarczający do zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową określoną w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy podkreślić, że art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera definicję działalności badawczo-rozwojowej, którą to definicję należy weryfikować z faktycznie wykonywaną działalnością Spółki przedstawioną w stanie faktycznym.

Ponadto, Spółka wskazała, że ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz innych ustawach podatkowych) w przypadku chęci odniesienia się do konkretnej klasyfikacji zewnętrznej (nie zawartej w przepisach podatkowych) robi to wprost. Jako przykład Wnioskodawca podał art. 16a ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie ustawodawca wprost odnosi się do klasyfikacji zewnętrznej jaką jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Skoro w przypadku ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie zostało takie odniesienie wprost wskazane, zdaniem Spółki, wystarczające jest spełnienie definicji ustawowej zawartej w art. 4a ust. 26-28.

Spółka wyjaśniła, że od wielu lat sporządza i przekazuje do Głównego Urzędu Statystycznego raz w roku sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) według określonego wzoru PNT-01 i tak samo postąpi za rok 2016. Wnioskodawca wskazał, że data składania sprawozdania PNT-01 jest ruchoma. Sprawozdanie za rok 2016 należy faktycznie złożyć do 20 lutego 2017 r., jednakże dla przykładu sprawozdanie za rok 2015 należało złożyć do 18 lutego 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy określona przez Spółkę w stanie faktycznym działalność w zakresie rozwoju produktów, procesów i technologii spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a ust. 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową wskazaną w art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i dokonać odliczenia kosztów kwalifikowanych opisanego w art. 18d ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
  Treść ww. pytania została ostatecznie sformułowana w piśmie stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku.
 2. Czy w przypadku sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych na zasadzie koszt plus marża, udzielenia licencji lub innej (dla podmiotów powiązanych zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niepowiązanych), Spółka będzie nadal uprawniona do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 przedstawione w piśmie stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność prowadzona w wewnętrznym dziale B+R Spółki, skoncentrowanym na pracach związanych z rozwojem produktów, procesów i technologii w dziedzinie produkcji gier komputerowych wypełnia przesłanki do uznania tej działalności za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wdrożone wyniki prac bezpośrednio stymulują konkurencyjność w branży, tj. dzięki wynikom prac Spółka oferuje coraz lepsze produkty.

Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisów art. 18d dotyczących tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową, wprowadzało do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również definicję pojęcia działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26-28.

I tak, zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, działalność badawczo-rozwojowa oznacza: „działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”.

Badania naukowe zostały zdefiniowane bardziej szczegółowo w art. 4a pkt 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie zostały podzielone na trzy rodzaje:

 1. „badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych”.

Natomiast prace rozwojowe zdefiniowane zostały szczegółowo w art. 4a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym oznaczają: „nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna”.

Tak jak wspomniano w stanie faktycznym, Spółka posiada wyodrębniony dział, w ramach którego prowadzone są prace nad rozwojem produktów, procesów i technologii dotyczących gier (oprogramowania). Zdaniem Spółki, powyższe wpisuje się zarówno w prowadzenie badań naukowych (zdefiniowanych w art. 4a pkt 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), ponieważ Spółka dąży do zdobycia nowej wiedzy w celu tworzenia nowych lub znaczącego ulepszania istniejących produktów lub ich części, jak i w prowadzenie prac rozwojowych (zdefiniowanych w art. 4a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), ponieważ Spółka wykorzystuje dostępną na rynku wiedzę do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów.

Potwierdzeniem faktu prowadzenia przez Spółkę działalności badawczo-rozwojowej są otrzymane dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe z NCBiR oraz Ministerstwa Rozwoju. Należy dodać, że definicje działalności badawczo-rozwojowej wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są zbieżne z definicjami działalności badawczo-rozwojowej, które wykorzystywane są w procesie weryfikacji projektu do dofinansowania.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, Spółka stoi na stanowisku, że prowadzone przez nią prace opisane w stanie faktycznym, spełniają przesłanki do uznania tej działalności za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, w ocenie Spółki, będzie ona uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową wskazaną w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w szczególności zgodnie z art. 18d ust. 1 ww. ustawy) w wysokości wskazanej w art. 18d ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wyników prac B+R na zasadzie koszt plus marża, udzielenie licencji lub innej (dla podmiotów powiązanych zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niepowiązanych), uprawnia Wnioskodawcę do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 18d ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty kwalifikowane (w stosunku do których można zastosować ulgę na działalność badawczo-rozwojową) podlegają odliczeniu jeżeli nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jednocześnie Wnioskodawca kalkuluje swoje wynagrodzenie uwzględniając swoje koszty (np. prowadzone prace w podstawowym zakresie oraz koszty ogólnego zarządu i administracyjne) oraz marżę (np. za zasadzie koszt plus marża, udzielenie licencji i inne). Zdaniem Wnioskodawcy, kalkulowanie wynagrodzenia w oparciu o swoje koszty nie spełnia definicji zwartej w przytoczonym przepisie.

Kalkulacja stosowana przez Wnioskodawcę jest jedną z metod obliczania wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze. Celem działalności podmiotów gospodarczych jest generowanie dochodu, rozumianego jako różnica miedzy przychodem a kosztami jego uzyskania. W modelu stosowanym przez Wnioskodawcę nie dochodzi de facto do zwrotu kosztów a jedynie do zapłaty wynagrodzenia, które jest skalkulowane przez uwzględnienie kosztów jako składowej ceny. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że nie dochodzi do refakturowania ponoszonych kosztów na odbiorców.

Zdaniem Wnioskodawcy, w takim przypadku nie dochodzi do „zwrotu w jakiejkolwiek formie”. Przyjęcie innej interpretacji prowadziłoby do absurdalnej interpretacji, że w przypadku każdych zakończonych sukcesem prac badawczo-rozwojowych nie ma możliwości skorzystania z ulgi wskazanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dotyczyłoby to bowiem podmiotów sprzedających wyniki prac badawczo-rozwojowych jak i podmiotów takich dla których koszty prac badawczo-rozwojowych są często uwzględniane w kalkulacji ceny np. nowego wyrobu.

Zdaniem Wnioskodawcy, interpretacja inna niż przedstawiona powyżej prowadzi do sytuacji, że ulga opisana art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych promowałaby projekty zakończone niepowodzeniem i takie, które nigdy nie mogą być skomercjalizowane.

Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy, nie jest istotne do jakich podmiotów dokonywana jest sprzedaż (czy dla podmiotów powiązanych zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy niepowiązanych). Przepisy dotyczące ulgi nie określają włączeń w tym zakresie. Należy jednocześnie podkreślić, że zgodnie z ugruntowaną praktyką w przypadku przepisów dotyczących ulg i zwolnień, przepisy podatkowe należy interpretować ściśle i nie można do nich stosować interpretacji rozszerzającej. Skoro więc nie ma wyraźnego przepisu dotyczącego wyłączenia z obszaru ulgi działalności badawczo-rozwojowej, której wyniki są sprzedawane, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wspomniana sprzedaż pozostanie neutralna w tym zakresie oraz będzie niezależna od podmiotu do którego jest dokonywana (czyli sprzedaż do podmiotów powiązanych zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niepowiązanych).

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie ustalenia, czy prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie rozwoju produktów, procesów i technologii spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi wskazanej w art. 18d ust. 1 ustawy i dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych opisanego w art. 18d ust. 7 ustawy jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie ustalenia, czy w przypadku sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych na zasadzie koszt plus marża, udzielenia licencji lub innej Spółka będzie nadal uprawniona do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj