Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-3.4011.222.2019.1.RR
z 5 czerwca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2019 r. (data wpływu 5 kwietnia 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizacją konkursu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizacją konkursu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”, „Organizator”) z siedzibą w (…) jest polskim producentem (…), działającym na rynku od 2010 r., prowadzi sprzedaż na terenie kraju, ale także dostarcza swoje produkty na arenie międzynarodowej. W celu zwiększenia sprzedaży produktów dystrybuowanych na terytorium Polski, Spółka podejmuje różnego rodzaju działania marketingowe. Jednym z podjętych przez Nią działań jest m.in. organizacja konkursu: „(…)” (dalej: „konkurs”). Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i podzielony jest na edycje, z których każda obejmuje jeden pełny miesiąc kalendarzowy obowiązywania konkursu, tj.: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Spółka dokonuje rozliczenia konkursu w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Konkurs skierowany jest do sprzedawców zatrudnionych w salonach (punktach sprzedaży), które nie są prowadzone przez Spółkę, a także do osób prowadzących działalność gospodarczą, będących sprzedawcami m.in. desek kompozytowych, jak również współpracujących z tymi sprzedawcami na jakiejkolwiek podstawie prawnej (dalej: „uczestnicy”). Sam udział w konkursie, jak również podanie związanych z tym danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, zaś wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w regulaminie. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i nieprowadzących działalności gospodarczej, zatrudnionych w punktach sprzedaży, które zaopatrują się w produkty w Spółce, na stanowisku sprzedawcy lub jakimkolwiek innym stanowisku, jeżeli do obowiązków takiej osoby należy sprzedaż i składanie zamówień na produkty, lub prowadzących działalność gospodarczą, będących właścicielami punktów sprzedaży lub z takimi punktami współpracującymi, niezależnie od podstawy prawnej takiej współpracy, które zaopatrują się w produkty w Spółce. W przypadku osób zatrudnionych, wzięcie udziału w konkursie wymaga zgody pracodawcy. Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w konkursie oznacza, że taka zgoda przez pracodawcę została wyrażona. Zgodnie z regulaminem, pracodawca uczestnika konkursu nie może wziąć udziału w konkursie. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w konkursie poprzez przesłanie na adres Spółki pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w konkursie. W konkursie nie zostaną zatem uwzględnione zamówienia na produkty złożone przez byłego uczestnika i zakupy produktów dokonane przez byłego uczestnika. Co do zasady, każdy uczestnik przystępuje do konkursu poprzez wypełnienie zgłoszenia w formie pisemnej, w którym należy podać m.in. następujące dane: imię i nazwisko, NIP lub numer PESEL, adres do korespondencji: ulica, numer domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy, numer kontaktowy e-mail, nazwa i adres sklepu, w którym uczestnik jest zatrudniony, a w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą dodatkowo podanie nazwy i adresu prowadzonej działalności gospodarczej, ewentualnie adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz nazwy i adresu sklepu, którego uczestnik jest właścicielem lub z którym współpracuje. Konkurs obejmuje wszystkie produkty z oferty Spółki oferowane przez hurtownie lub dystrybutorów produktów w czasie trwania konkursu. Wypełnienie zgłoszenia oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem i go akceptuje.

Celem konkursu jest zwiększenie popytu na produkty Spółki i zwiększenie ich sprzedaży, a także wyłonienie uczestników, którzy doprowadzą do sprzedaży produktów Spółki o łącznej wartości równej lub wyższej 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) netto w każdym miesiącu obowiązywania konkursu (w trakcie jednej edycji), przez co okażą się lepsi od innych uczestników.

Konkurs polega na tym, że uczestnik otrzyma od Spółki nagrodę w postaci premii za doprowadzenie do sprzedaży Jej produktów o łącznej wartości równej lub wyższej 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) netto w każdym miesiącu obowiązywania konkursu (w trakcie jednej edycji). W celu rozliczenia nagród każdy zwycięzca (uczestnik) otrzyma kartę premiową (…), na którą będą co miesiąc przelewane nagrody w postaci premii pieniężnej w danym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że co miesiąc Organizator będzie weryfikował dokumentację sprzedaży, przy czym ustali łączną wartość netto sprzedanych przez uczestnika produktów, po czym jeśli wartość ta wyniesie co najmniej 1 500 zł netto, uczestnik otrzyma doładowanie karty premiowej (…) w kwocie odpowiadającej 2% wartości sprzedaży netto. W związku z tym nie wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody, lecz tylko ci, którzy osiągną próg co najmniej 1 500 zł, ustalony przez Organizatora w regulaminie. Rozliczenia Organizator dokona na podstawie dokumentacji sprzedaży sporządzonej przez niego. Po podsumowaniu dokumentacji sprzedaży Organizator ustali łączną wartość zamówień netto, do których doprowadził uczestnik, przy czym ustalając tę wartość pominie on zamówienia na produkty, które zostały zwrócone. Następnie na tej podstawie Organizator ustali uczestników uprawnionych do odebrania nagrody. W celu wydania nagrody Spółka przekaże uczestnikowi kartę premiową w terminie 21 dni od dnia przekazania jej prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zaś nagroda będzie przekazywana, uczestnikom, którzy zgodnie z regulaminem powinni ją otrzymać w terminie do 21 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni. Organizator zastrzegł sobie również prawo do nieprzekazania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdyby nabywcy produktów nieterminowo regulowali należności z tytułu nabycia produktów. Rywalizacja uczestników polegająca na osiągnięciu poziomu sprzedaży w wysokości co najmniej 1 500 zł oznacza jednak, że uczestnik zobowiązuje się do uczciwego działania w celu doprowadzania do sprzedaży produktów, w szczególności poprzez niewprowadzanie w błąd konsumentów co do rzeczywistej ceny, specyfikacji technicznej, a także innych właściwości produktów, jak również rzetelne informowanie o ofercie posiadanej przez uczestnika lub pracodawcę uczestnika.

Organizator zobowiązał się także do rozliczenia we własnym zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm..; dalej: „updof”).

W regulaminie Organizator przewidział także zasady postępowania reklamacyjnego i dołączył do regulaminu klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym (powinno być: zdarzeniu przyszłym) Spółka jako organizator przeprowadza konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z tym zobligowana jest do wyliczenia, pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10%, określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  2. Czy do opisanego powyżej stanu faktycznego (powinno być: zdarzenia przyszłego) stosuje się zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość wygranej w konkursie nie przekracza kwoty 2 000 zł?
  3. W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2, czy do opisanego powyżej stanu faktycznego (powinno być: zdarzenia przyszłego) stosuje się zwolnienie od podatku, o który mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość nieodpłatnego świadczenia nie przekracza kwoty 200 zł?
  4. Czy pojęcie „jednorazowej wartości” wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć jako sumę wypłaconych wygranych/świadczeń w trakcie trwania konkursu, czy należy je interpretować jako jednorazową wartość wygranej/świadczenia wypłaconą w określonym miesiącu (edycji) trwania konkursu?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

W ocenie Spółki, przedmiotowe przedsięwzięcie marketingowe powinno zostać uznane za konkurs w rozumieniu przepisów updof i tym samym nagrody wypłacane na rzecz uczestników (zwycięzców) powinny być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wynoszącym 10% wartości przyznanej nagrody na podstawie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 20 ust. 1 updof. Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym Wnioskodawca będzie zobowiązany natomiast do złożenia w urzędzie skarbowym właściwym dla płatnika (tj. Wnioskodawcy) deklaracji PIT-8AR. W związku z tym Spółka zobligowana jest do wyliczenia, pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego os osób fizycznych.

Uzasadnieniem tej tezy jest fakt, że przepisy updof zawierają słowo „konkurs” m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68, jednak ustawodawca nie zdefiniował tego pojęcia – zarówno w tej ustawie, jak i w innych, co oznacza, że nie istnieje w systemie prawa podatkowego definicja legalna słowa „konkurs”. W związku z tym należy to pojęcie interpretować w sposób zgodny z wykładnią literalną, a następnie funkcjonalną i systemową oraz dokonać właściwej subsumpcji.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN „konkurs” jest to: 1. „impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.”, 2. „postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko”. Z kolei Wielki Słownik Języka Polskiego definiuje to pojęcie jako przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami.

W interpretacjach organów podatkowych wskazywano, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 czerwca 2018 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.240.2018.1.AK).

Z kolei, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12 wskazał, że definicja terminu „konkurs” zawiera kilka elementów, zatem: „w pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji”.

Z powyższych definicji jasno wynika, że dane przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeżeli zawiera w sobie element rywalizacji, którego przejawem jest nagradzanie najlepszych uczestników. Odnosząc powyższe do konkursu organizowanego przez Spółkę, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma wątpliwości, że przedmiotowe zdarzenie należy kwalifikować jako konkurs w rozumieniu prawa podatkowego, a zatem znajdzie zastosowanie norma określona w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof. Przedmiotowe zdarzenie bowiem posiada wszystkie cechy relewantne, by nadać mu miano konkursu, tzn. regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia konkursu, miesięczne okresy rozliczeniowe, sposób wyłonienia zwycięzcy, określenie organizatora i uczestników, sprecyzowanie nagród. Jednakowoż, najistotniejszym elementem jest element rywalizacji uczestników konkursu, który sprowadza się do współzawodnictwa w osiągnięciu jak najwyższej kwoty sprzedaży netto, co najmniej 1 500 zł. Element motywacyjny jest tutaj tylko katalizatorem rywalizacji i współzawodnictwa. Elementy rywalizacyjne będą polegały na tym, że na otrzymanie nagrody będą miały szansę tylko te osoby, które osiągną odpowiedni poziom sprzedaży produktów Organizatora konkursu, co oznacza, że zaangażowanie uczestnika w sprzedaż będzie warunkowało udział w konkursie, ale nie będzie stanowiło gwarancji otrzymania wygranej nagrody w przypadku nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

Należy podkreślić, że jak wynika z uzasadnień do wyroków WSA w Warszawie z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 2536/13, WSA w Warszawie z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 999/13, WSA we Wrocławiu z dnia 7 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 303/15, tego typu przedsięwzięciom nie należy przypisywać charakteru programów motywacyjnych. Nie można też twierdzić, że występowanie elementu motywacyjnego podczas ich realizacji pozbawia je charakteru konkursu lub też, że ich organizowanie stanowi dodatkową gratyfikację (premię) za dobrze wykonaną pracę, a nie wygraną w konkursie. Zgodnie z praktyką sądów administracyjnych co do zasady programy motywacyjne, wprowadzane w celu zintegrowania pracowników, poprawy atmosfery i wydajności pracy są elementem polityki zarządzania kapitałem ludzkim w relacji pracodawca-pracownicy.

W przypadku przedsięwzięcia opisanego we wniosku tego typu relacja nie będzie zachodzić, gdyż uczestników konkursu nie łączy ze Spółką stosunek pracy, ani inny podobny stosunek. Co więcej, wystąpienie czynnika motywacyjnego polegającego na zachęceniu potencjalnych uczestników przedsięwzięcia do spełnienia warunków umożliwiających wygraną w konkursie, nie stanowi przesłanki do odmawiania tym przedsięwzięciom charakteru konkursów w sytuacji, w której spełnione są wszelkie niezbędne warunki formalne dla takiej kwalifikacji.

Wyłonienie zwycięzców nastąpi poprzez weryfikację raportów sprzedaży i na tej podstawie zostaną przyznane nagrody tylko najlepszym uczestnikom. Z uwagi na fakt, że uczestnicy nie są pracownikami Organizatora, przekazane nagrody nie mogą dla nich stanowić przychodu ze stosunku pracy, Organizator nie jest zobowiązany na podstawie art. 31 updof jako płatnik obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Żaden stosunek określony w art. 31 updof nie występuje w przedmiotowym stanie faktycznym (powinno być: zdarzeniu przyszłym). Należy wręcz stwierdzić, że przychód w postaci nagród określonych w regulaminie stanowi przychód z innych źródeł, gdyż jest uzyskiwany przez uczestników konkursu z uwagi na fakt uczestniczenia właśnie w zdarzeniu, które posiada wszystkie cechy relewantne konkursu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

W aspekcie powyższych uwag, zdaniem Wnioskodawcy, wygrane uzyskiwane przez nagrodzonych uczestników w ramach organizowanego przez Niego konkursu w rozumieniu updof, podlegają opodatkowaniu na zasadach wskazanych w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof. Oznacza to, że Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania i rozliczenia podatku w wysokości określonej w art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 updof, czyli w wysokości 10% od wartości przyznanej danemu uczestnikowi nagrody, natomiast, do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym nagroda będzie przekazana, Wnioskodawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 42 ust. 1a updof, do złożenia we właściwym dla Niego (płatnika) urzędzie skarbowym deklaracji PIT-8AR.

Ad. 2

Jeśli chodzi o zakres zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, to zgodnie z tym przepisem, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym zastosowanie mieć winien wskazany powyżej przepis updof.

Należy rozważyć dwa zakresy zwolnienia przewidzianego we wskazanym powyżej przepisie updof, czyli kwestię organizacji i ogłaszania konkursu przez środki masowego przekazu, a także sprzedaż premiową.

Jeśli chodzi o zwolnienie opisane w tym artykule, to ma ono charakter przedmiotowy, co potwierdza Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1667/14, gdzie wskazał, że: „organ błędnie zinterpretował przepis art. 41 ust. 1 i 4 u.p.d.o.f. W związku z przedmiotowym charakterem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. oraz brzmieniem przepisów art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. oraz art. 41 ust. 4 tej ustawy nie sposób przyjąć, że płatnikiem z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego (w razie wartości nagrody wykraczającej poza ramy zwolnienia) będzie sprzedający. Zdaniem Sądu, wniosek taki z przepisów tych nie wynika, a wręcz przeciwnie, jak należy przyjąć, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego ciąży na wypłacającym nagrodę, a nie na sprzedawcy (zob. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt III SA Wa 381/13, CBOSA)”.

Co do sprzedaży premiowej, po pierwsze należy zauważyć, że zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, jak to już wcześniej podkreślono, ma charakter przedmiotowy a nie podmiotowy. Ustawodawca w treści powyższego przepisu, jak i art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, posługuje się pojęciem „nagród związanych ze sprzedażą premiową”, a nie premią z tytułu sprzedaży. Prowadzi to do wniosku, że istotny z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia jest związek pomiędzy przyznaną nagrodą a sprzedażą (w przedmiotowym stanie faktycznym doprowadzeniem do sprzedaży), a nie zaś to jaki podmiot organizuje tę sprzedaż lub też to, kto odbiera nagrodę. W przedmiotowym stanie faktycznym (powinno być: zdarzeniu przyszłym) związek taki istnieje z uwagi na fakt przyznania nagrody uczestnikom konkursu pod warunkiem osiągnięcia określonego poziomu sprzedaży równego co najmniej 1 500 zł netto. Nagroda będzie bowiem przyznawana pod warunkiem osiągnięcia określonego poziomu obrotów bądź zakupu określonych towarów, tj. pod warunkiem wystąpienia sprzedaży. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzedaż wystąpi między Spółką i uczestnikiem konkursu otrzymującym nagrodę za skuteczne zrealizowanie określonych transakcji, czy między Spółką a podmiotem nabywającym towary. Istotne z punktu widzenia zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof jest wystąpienie sprzedaży i związku między sprzedażą i nagrodą. Oba te elementy w przedmiotowym stanie faktycznym (powinno być: zdarzeniu przyszłym) wystąpią.

Przepisy podatkowe nie zawierają legalnej definicji pojęcia „sprzedaż premiowa”. Ustalenia znaczenia tego pojęcia należy dokonywać w oparciu o obowiązujące reguły wykładni, a zatem należy odwołać się przede wszystkim do wykładni językowej (gramatycznej), czyli potocznego rozumienia tego słowa. Według Słownika Języka Polskiego PWN, pojęcie „sprzedaży” jest rozumiane jako „odstąpienie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę”.

Powyższe stanowisko podziela NSA w uchwale z dnia 25 czerwca 2007 r., sygn. akt II FPS 5/06, gdzie stwierdził, że „pojęcie (sprzedaż premiowa – przyp. Wnioskodawcy) składa się z dwóch wyrazów i oznacza sprzedaż, z którą związane jest przyznawanie nagród. „Sprzedaż” jest pojęciem cywilistycznym i oznacza odstąpienie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującego za określoną cenę, natomiast określenie „premia” oznacza nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wynagrodzenie czegoś, często mającą zachęcić do czegoś osobę nagrodzoną. Oznacza to, że NSA interpretuje to pojęcie w znaczeniu potocznym. Nie jest jednak wskazane, że premia należna jest tylko i wyłącznie konsumentowi, za dokonanie zakupu. Przedmiotowy charakter tego zwolnienia objawia się w tym, że wymagane jest zaistnienie takiej sprzedaży, za którą dana osoba otrzyma premię i nie jest wskazane, czy ma to być konsument, czy osoba pośrednicząca w sprzedaży. Poza tym, analizując zakres stosowania zwolnienia z opodatkowania dla nagród związanych ze sprzedażą premiową nie sposób nie odnieść się do celu jaki ma realizować to zwolnienie. Rolą sprzedaży premiowej jest motywowanie kontrahenta do dokonywania zwiększonych zakupów, intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy, wyrobienie określonych, korzystnych z punktu widzenia sprzedawcy przyzwyczajeń klienta, zwiększenie jego lojalności i zainteresowania oferowanymi produktami. Ten cel realizuje konkurs, który zmierza do zachęcania uczestników do promowania towarów spółki, a tym samym do zwiększania przychodów spółki ze sprzedaży. Stanowisko to potwierdza aktualna linia interpretacyjna wyrażona m.in. w interpretacji z dnia 6 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.13.2017.2.GF.

Ad. 3

Jeśli chodzi o zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68a updof to zgodnie z tym przepisem, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2, zwolnienie opisane w cytowanym powyżej przepisie updof znajdzie zastosowanie w przedmiotowym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 updof, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Niezaprzeczalnie, jeżeli nie dojdzie do uznania, że nagroda, którą zamierza wypłacić Wnioskodawca jest nagrodą związaną ze sprzedażą premiową, należałoby uznać, że należy ona do katalogu przychodów z innych źródeł, określonych w art. 20 ust. 1 updof. Zatem, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia decydujące jest spełnienie łącznie następujących warunków, czyli: świadczenie musi mieć charakter nieodpłatny, świadczenie musi pozostawać w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy, jednorazowa wartość tego świadczenia nie może przekraczać 200 zł, świadczenie nie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby związanej z nim stosunkiem cywilnoprawnym.

Przepisy updof nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. W związku z tym, należy dokonać wykładni językowej tego pojęcia i za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenia „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne”, zgodnie z definicją określoną w Nowym Słowniku Języka Polskiego PWN. Należy przyjąć zatem, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego następstwem jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu. Niezaprzeczalnie nagrodę ofiarowaną w konkursie należy uznać za świadczenie nieodpłatne, bowiem związana jest ona z faktem pozostawania zwycięzcą konkursu, a nie konkretnych działań odpłatnych na rzecz organizatora. Należy także podkreślić, że uczestnik konkursu, przystępując do niego nie jest zobligowany do uiszczania jakichkolwiek opłat związanych z przeprowadzeniem konkursu.

Kolejną kwestią jest stwierdzenie, że w prawie podatkowym brak jest także definicji promocji i reklamy. Wskazać jednak należy, że na potrzeby prawa podatkowego pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie. Natomiast reklamę, w oparciu o definicje słownikowe można określić jako rozpowszechnianie informacji o towarach i usługach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, w celu zachęty do nabywania towarów i korzystania z określonych usług. Reklama jest to oddziaływanie na zewnątrz na nieokreślonego kontrahenta i jest skierowana i dostępna potencjalnie dla wszystkich, posiada zatem ogólny, anonimowy, powszechny, nieprywatny charakter. Niezaprzeczalnie udział w konkursie wiąże się z charakterem promocyjno-reklamowym, gdyż po pierwsze celem konkursu jest promowanie produktów Organizatora, zaś działania uczestników konkursu także są związane z reklamowaniem produktów Organizatora, które posiadają określone właściwości. Nie oznacza to, że uczestnicy konkursu zobligowani są do reklamowania produktów Organizatora konkursu. To od ich wyboru strategii działania zależy, jakie osiągną wyniki sprzedaży.

W świetle powyższego uznać należy, że wydanie przez Organizatora nagrody w ramach konkursu, jaką jest doładowanie karty pre-paid o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a updof. Jeżeli kwota ta zostanie przekroczona przedmiotowe zwolnienie nie ma zastosowania. Takie stanowisko potwierdza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15.12.2017 r. o sygnaturze 0114-KDIP3-2.4011.311.2017.1.AK.

Ad. 4

Wątpliwości Wnioskodawcy wzbudza interpretacja słowa „jednorazowo”, występującego w brzmieniu przepisów dotyczących obu zwolnień, określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 i 68a updof.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że przedmiotowe zwolnienia dotyczą kwoty jednorazowej wypłaty nagrody w danym miesiącu (edycji) trwania promocji, nie zaś sumy wypłaconych nagród w czasie trwania całego konkursu. Zdaniem Wnioskodawcy, jednorazowy charakter nagrody oznacza (za Słownikiem Języka Polskiego PWN) „raz jeden dany lub uczyniony” lub „mogący być użyty jeden raz”. W związku z tym należy stwierdzić, że skoro okresami rozliczeniowymi konkursu (edycjami) są poszczególne miesiące, co oznacza, że jednostką rozliczeniową jest jeden miesiąc, a zgodnie z regulaminem konkursu nagroda jest wypłacana tylko jeden raz w trakcie danego okresu rozliczeniowego (edycji), to oznacza to, że Wnioskodawca wypłaca nagrodę jednorazowo w trakcie trwania okresu rozliczeniowego (edycji).W związku z tym, nagroda ta, aby uzyskać zwolnienie z podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 lub 68a updof nie może jednorazowo – w trakcie każdego okresu rozliczeniowego (edycji) przekraczać kwoty 2 000 zł lub 200 zł. Nie ma znaczenia zatem suma nagród przyznanych w trakcie trwania konkursu, szczególnie, że nie jest znana częstotliwość ich wypłat. Przykładowo uczestnik może otrzymać nagrodę w jednym miesiącu (okresie rozliczeniowym – edycji), zaś w następnym jej nie uzyskać.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Z kolei art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Stosownie do art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio, tj. (PIT-8AR).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (dalej: „Spółka”, „Organizator”) w celu zwiększenia sprzedaży produktów dystrybuowanych na terytorium Polski podejmuje różnego rodzaju działania marketingowe. Jednym z podjętych przez Niego działań jest m.in. organizacja konkursu: (…) (dalej: „konkurs”). Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i podzielony jest na edycje, z których każda obejmuje jeden pełny miesiąc kalendarzowy obowiązywania konkursu, tj.: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Spółka dokonuje rozliczenia konkursu w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Konkurs skierowany jest do sprzedawców zatrudnionych w salonach (punktach sprzedaży), które nie są prowadzone przez Spółkę, a także do osób prowadzących działalność gospodarczą, będących sprzedawcami m.in. desek kompozytowych, jak również współpracujących z tymi sprzedawcami na jakiejkolwiek podstawie prawnej (dalej: „uczestnicy”). Sam udział w konkursie, jak również podanie związanych z tym danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, zaś wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w regulaminie. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i nieprowadzących działalności gospodarczej, zatrudnionych w punktach sprzedaży, które zaopatrują się w produkty w Spółce, na stanowisku sprzedawcy lub jakimkolwiek innym stanowisku, jeżeli do obowiązków takiej osoby należy sprzedaż i składanie zamówień na produkty lub prowadzących działalność gospodarczą, będących właścicielami punktów sprzedaży lub z takimi punktami współpracującymi, niezależnie od podstawy prawnej takiej współpracy, które zaopatrują się w produkty w Spółce. Celem konkursu jest zwiększenie popytu na produkty Spółki i zwiększenie ich sprzedaży, a także wyłonienie uczestników, którzy doprowadzą do sprzedaży produktów Spółki o łącznej wartości równej lub wyższej 1 500 zł netto w każdym miesiącu obowiązywania konkursu (w trakcie jednej edycji), przez co okażą się lepsi od innych uczestników. Konkurs polega na tym, że uczestnik otrzyma od Spółki nagrodę w postaci premii za doprowadzenie do sprzedaży Jej produktów o łącznej wartości równej lub wyższej 1 500 zł netto w każdym miesiącu obowiązywania konkursu. W celu rozliczenia nagród każdy zwycięzca (uczestnik) otrzyma kartę premiową (…), na którą będą co miesiąc przelewane nagrody w postaci premii pieniężnej w danym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że co miesiąc Organizator będzie weryfikował dokumentację sprzedaży, przy czym ustali łączną wartość netto sprzedanych przez uczestnika produktów, po czym jeśli wartość ta wyniesie co najmniej 1 500 zł netto, uczestnik otrzyma doładowanie karty premiowej (…) w kwocie odpowiadającej 2% wartości sprzedaży netto. W związku z tym nie wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody, lecz tylko ci, którzy osiągną próg co najmniej 1 500 zł, ustalony przez Organizatora w regulaminie. W celu wydania nagrody Spółka przekaże uczestnikowi kartę premiową w terminie 21 dni od dnia przekazania jej prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zaś nagroda będzie przekazywana, uczestnikom, którzy zgodnie z regulaminem powinni ją otrzymać w terminie do 21 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni. Organizator zobowiązał się także do rozliczenia we własnym zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. updof.

Odnosząc się do przedstawionego zdarzenia przyszłego, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy przedsięwzięcie organizowane przez Wnioskodawcę stanowi konkurs w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wobec braku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych legalnej definicji określenia „konkurs”, dokonując wykładni tego pojęcia, należy posłużyć się potocznym (językowym) znaczeniem tego określenia (np. wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12). Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(…) zasadniczo definicja pojęcia „konkurs” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji”.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, „konkurs” jest to impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp.

Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z treści wniosku wynika, że organizatorem konkursu będzie Wnioskodawca, ponieważ to On planuje zorganizowanie konkursu i to Wnioskodawca będzie przyznawał nagrody w formie pieniężnej. Zatem, organizując ww. przedsięwzięcie i ponosząc ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród Wnioskodawca tym samym będzie pełnił funkcje płatnika.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedsięwzięciu marketingowym, które zorganizuje Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnicy konkursu będą pomiędzy sobą rywalizować o doprowadzenie do sprzedaży produktów Spółki o określonej wartości, a konkurs będzie prowadził do wyłonienia zwycięzców, na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów w regulaminie konkursu.

W konsekwencji powyższego stwierdzenia, po stronie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej uczestniczących w konkursie z tytułu otrzymanych nagród w formie pieniężnej, powstanie przychód z innych źródeł stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowym, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Zatem, Wnioskodawca jako płatnik obowiązany będzie od wartości ww. nagród, stosownie do art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ww. ustawy pobrać i przekazać kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego na konto właściwego urzędu skarbowego oraz przesłać do tego urzędu na podstawie art. 42 ust. 1a ww. ustawy roczną deklarację PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Natomiast dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą uczestniczących w konkursie wartość otrzymanej nagrody w postaci pieniężnej będzie stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do pobrania i odprowadzenia z tytułu przekazanej nagrody zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem ww. osoby będą obowiązane opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej. Tym samym Wnioskodawca wobec tych osób nie będzie pełnił funkcji płatnika.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 należało uznać za nieprawidłowe, gdyż w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika.

Uznanie ww. przedsięwzięcia marketingowego za konkurs skutkuje tym, że zastosowanie do przedstawionego zdarzenia przyszłego zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym należy rozpatrywać w kontekście art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

Stwierdzić należy, że przepis ten przewiduje dwie grupy konkursów do których ma zastosowanie przedmiotowe zwolnienie.

Pierwsza grupa konkursów to konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja). Zatem, aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie trzy warunki:

  • organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu,
  • podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu,
  • jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 2 000 zł.

Druga grupa konkursów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, to konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu.

W przypadku pierwszej grupy konkursów – zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego do wygranych w konkursach mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursu były środki masowego przekazu.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, organizatorem konkursu nie będzie instytucja zaliczana do środków masowego przekazu. Organizatorem konkursu będzie Wnioskodawca, który nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu.

Wobec powyższego, konkurs organizowany przez Wnioskodawcę nie może być zaliczony do konkursów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostanie on zorganizowany przez instytucję zaliczaną do środków masowego przekazu, lecz Wnioskodawcę, który jest producentem (…). Ponadto nie będzie to konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Tym samym, do nagród uzyskanych w konkursie organizowanym przez Wnioskodawcę nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, niezależnie od ich wysokości.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku nr 2 należało uznać za nieprawidłowe, gdyż organizowane przez Wnioskodawcę przedsięwzięcie, nie będzie konkursem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

Odnosząc się natomiast do pytania oznaczonego we wniosku nr 3, należy stwierdzić, że uznanie organizowanego przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia za konkurs, skutkuje tym, że przyznanych nagród dla zwycięzców nie będzie można traktować jako nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy.

Zatem, zwolnienie przedmiotowe przewidziane w tym przepisie również nie będzie miało zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż wartość nagród dla zwycięzców konkursu będzie przychodem z tytułu uczestnictwa w konkursie, a nie przychodem z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku nr 3 należało uznać za nieprawidłowe.

Natomiast w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku nr 4 w części dotyczącej interpretacji pojęcia „jednorazowa wartość”, użytego w treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, należy stwierdzić, że poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w powołanym powyżej przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu miesiąca czy roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem, wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że przedmiotowe zwolnienie dotyczy kwoty jednorazowej wypłaty nagrody w danym miesiącu (edycji) trwania promocji, nie zaś sumy wypłaconych nagród w czasie trwania całego konkursu.

Jednakże z uwagi na fakt, że do przedstawionego zdarzenia przyszłego nie znajdzie zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez znaczenia pozostaje to, czy wartość przekazanej nagrody przekracza kwotę 2 000 zł, czy jej nie przekracza. Z tego względu stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku nr 4 w części dotyczącej interpretacji pojęcia „jednorazowa wartość”, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ w rozpatrywanej sprawie powyższy przepis nie ma zastosowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

W odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników w określonym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Końcowo, odnosząc się do powołanych wyroków sądów administracyjnych, które zdaniem Wnioskodawcy przemawiają za słusznością przedstawionego przez Niego stanowiska, należy stwierdzić, że dotyczą one wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie faktycznym. Orzeczenia te zapadły w indywidualnych sprawach i w świetle art. 87 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900), przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj