Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-2.4011.55.2018.2.MG
z 11 kwietnia 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2018 r. (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 6 marca 2018 r. (data wpływu 13 marca 2018 r.) na wezwanie znak 0114-KDIP3-2.4011.55.2018.1.MG z dnia 22 lutego 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją Akcji Promocyjnych – jest:

 • prawidłowe - w części dotyczącej braku obowiązków płatnika, związanych z organizacją loterii promocyjnych,
 • nieprawidłowe - w pozostałym zakresie.


UZASADNIENIE


W dniu 26 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją Akcji Promocyjnych.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.


Spółka prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie dystrybucji produktów spożywczych. Spółka jest też odpowiedzialna za promocję tych produktów oraz marki na lokalnym rynku. W ramach działań promocyjnych, organizowane są różnego rodzaju akcje promocyjne (dalej: „Akcje Promocyjne”) skierowane do konsumentów będących docelową grupą odbiorców tych produktów. Wśród Akcji Promocyjnych znajdują się akcje, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, w tym konkursy, sprzedaż premiowa, loterie promocyjne, a także inne akcje promocyjne z nagrodami, które kwalifikowane są jako przychód z innych źródeł u otrzymujących je podatników.


Organizacja Akcji Promocyjnych odbywa się często przy udziale podmiotów trzecich (dalej: „Podmioty Trzecie”) - głównie agencji reklamowych, a czasem kontrahentów Spółki będących sprzedawcami detalicznymi, w następujących stanach faktycznych:

 1. Podmiot Trzeci występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody, zaś Spółka jest jedynie fundatorem nagród i zlecającym zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji Promocyjnej. Podmiot Trzeci jest odpowiedzialny za prawne i techniczne aspekty Akcji Promocyjnej, w tym nabywa i wydaje nagrody we własnym imieniu.
 2. Podmiot Trzeci występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody, zaś Spółka jest fundatorem nagród i zlecającym zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji Promocyjnej. Podmiot Trzeci jest odpowiedzialny za prawne i techniczne aspekty Akcji Promocyjnej, w tym wydaje nagrody. Podmiot Trzeci nie kupuje nagród, lecz otrzymuje je od Spółki bez wynagrodzenia w celu wydania ich uczestnikom Akcji Promocyjnych (prawo własności przechodzi bezpośrednio ze Spółki na uczestnika Akcji Promocyjnej, a Podmiot Trzeci dokonuje ich faktycznego wydania). Podmiot Trzeci przekazuje więc nagrody w imieniu Spółki. Niemniej jednak, z punktu widzenia uczestnika Akcji Promocyjnej, to właśnie Podmiot Trzeci jest podmiotem, z którym uczestnik się kontaktuje, od którego otrzymuje nagrody oraz do którego zgłasza ewentualne zastrzeżenia i reklamacje. Uczestnik Akcji Promocyjnej (podatnik) wszelkie sprawy związane z Akcją Promocyjną będzie rozwiązywał z Podmiotem Trzecim.
 3. Spółka występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz fundatora nagród, zaś Podmiot Trzeci na zlecenie Spółki zajmuje się aspektami technicznymi akcji, w tym faktycznym wydaniem nagród. Podmiot Trzeci nie kupuje nagród, lecz otrzymuje je od Spółki bez wynagrodzenia w celu wydania ich uczestnikom Akcji Promocyjnych (prawo własności przechodzi bezpośrednio ze Spółki na uczestnika Akcji Promocyjnej, a Podmiot Trzeci dokonuje ich faktycznego wydania). Podmiot Trzeci przekazuje nagrody w imieniu Spółki.

Akcje Promocyjne na zasadach przedstawionych powyższej będą organizowane również w przyszłości.


Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 22 lutego 2018 r. Nr znak: 0114-KDIP3-2.4011.55.2018.1.MG wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie:

 • Kto pokrywa koszty organizacji akcji promocyjnych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym A, B i C?
 • Wskazanie kto ponosi faktyczne koszty nagród w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym „A”, tj. czy finalnie Spółka zwraca Podmiotowi Trzeciemu koszt nagród z uwagi na to, że Podmiot Trzeci jest odpowiedzialny za prawne i techniczne aspekty Akcji Promocyjnej, w tym nabywa i wydaje nagrody we własnym imieniu.
 • Na który z podmiotów (Wnioskodawcę czy Podmiot Trzeci) został/zostanie wydane zezwolenie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego na urządzenie i przeprowadzenie loterii promocyjnej w stanie faktycznym A, B oraz C i w konsekwencji podmiot ten wystąpi w roli organizatora Loterii.
 • Który z podmiotów (Wnioskodawca czy Podmiot Trzeci) został/zostanie zobowiązany do zapewnienia gwarancji bankowej wydania nagród zwycięzcom, rozpatrywania reklamacji związanych z organizowaniem i prowadzeniem loterii promocyjnych w stanie faktycznym A, B i C.

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie pismem z dnia 6 marca 2018 r. (data nadania 7 marca 2018 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:


W każdym ze stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych oznaczonych we wniosku literą A, B i C, wszelkie niezbędne wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem Akcji promocyjnych ponoszone są najpierw przez Podmioty Trzecie (jako oficjalnych organizatorów Akcji bądź podwykonawców Wnioskodawcy, którym Wnioskodawca zlecił organizację/przeprowadzenie tych Akcji), a następnie „przenoszone” są na Spółkę; stanowią one bowiem element składowy wynagrodzenia należnego Podmiotom Trzecim z tytułu świadczenia kompleksowej usługi, jaką na rzecz i na zlecenie Spółki wykonują one w zakresie organizacji, przeprowadzenia i obsługi technicznej Akcji promocyjnych. W konsekwencji, koszty organizacji Akcji promocyjnych przedstawionych we wniosku pokrywa - w ostatecznym rozrachunku - w całości Wnioskodawca.

W stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym oznaczonym literą A faktyczny/ekonomiczny koszt nagród obciąża w końcowym rezultacie Spółkę - na analogicznych zasadach jak wszelkie inne wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem Akcji promocyjnych, o których mowa w akapicie powyżej. W pierwszej kolejności Podmioty Trzecie nabywają nagrody na potrzeby organizowanych przez nie (na zlecenie Wnioskodawcy) Akcji promocyjnych, po czym wartość nabytych nagród jest następnie uwzględniania w wynagrodzeniu uiszczanym przez Spółkę na rzecz tych podmiotów z tytułu wykonywanej przez nie kompleksowej usługi, polegającej na organizacji, przeprowadzeniu i obsłudze technicznej Akcji. Wnioskodawca „zwraca” Podmiotom Trzecim koszt nagród nie z uwagi na to, że podmioty te są odpowiedzialne za prawne i techniczne aspekty Akcji promocyjnych, lecz dlatego, że organizacja i przeprowadzenie tych Akcji na zlecenie Spółki jest - z woli stron - przedmiotem dwustronnej umowy pomiędzy Spółką i Podmiotem Trzecim, obejmującej odpłatne świadczenie kompleksowej usługi w ww. zakresie.

W przypadku, gdy Akcje promocyjne opisane we Wniosku przybierają postać loterii promocyjnej, podmiotem każdorazowo występującym o uzyskanie zezwolenia na urządzenie i przeprowadzenie tej loterii jest Podmiot Trzeci. Tym samym, Podmiot Trzeci jest również adresatem uzyskanego zezwolenia oraz występuje w roli organizatora loterii promocyjnej. Loterie promocyjne organizowane są wyłącznie wedle wariantu oznaczonego we wniosku literą A i B, nigdy zaś C, tj. organizatorem akcji organizowanej w formie loterii promocyjnej może być wyłącznie Podmiot Trzeci. Konsekwentnie - również podmiotem zobowiązanym do zapewnienia gwarancji bankowej wydania nagród zwycięzcom jest wyłącznie Podmiot Trzeci (jako organizator loterii oraz podmiot składający wniosek o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie). Podmioty Trzecie są także zobowiązane do obsługi procesu reklamacyjnego związanego z prowadzeniem loterii.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy w stanach faktycznych przedstawionych w pkt A, B i C podmiotem zobowiązanym do poboru podatku dochodowego od wydawanych nagród zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o pdof lub złożenia informacji, o których mowa w art. 42a ustawy o pdof jest Podmiot Trzeci, a na Spółce nie ciążą żadne obowiązki w tym zakresie?


Zdaniem Wnioskodawcy, w stanach faktycznych przedstawionych w pkt A, B i C podmiotem zobowiązanym do poboru podatku dochodowego od wydawanych nagród zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o pdof lub złożenia informacji, o których mowa w art. 42a ustawy o pdof jest Podmiot Trzeci, a na Spółce nie ciążą żadne obowiązki w tym zakresie.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o pdof, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2. Ten ostatni przepis dotyczy wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ust. 1 art. 41 ustawy o pdof wymienione zostały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń osobom określonym w art. 3 ust. 1, tj. osobom fizycznym, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają tam obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Z kolei art. 42a ustawy o pdof stanowi, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Art. 20 ust. 1 ustawy o pdof dotyczy przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, za, które uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. W art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c wymienione są przypadki, w których przychody (dochody) podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z powyższych unormowań wynika, że podmioty gospodarcze dokonujące świadczeń na rzecz polskich rezydentów występujących w charakterze konsumentów są obowiązani, jako płatnicy, do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od dokonywanych wypłat i świadczeń bądź do sporządzenia i przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji o dokonanych wypłatach należności i świadczeniach.

W przytoczonych przepisach ustawodawca posłużył się następującymi wyrażeniami: podmioty, „które dokonują świadczeń” (art. 41 ust. 1), „od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych” (art. 41 ust. 4) oraz podmioty, „które dokonują wypłaty należności lub świadczeń” (art. 42a). W ocenie Spółki oznacza to, że obowiązki płatnika i obowiązki informacyjne, o których mowa powyżej ciążą na podmiocie faktycznie dokonującym świadczeń. W przypadkach, o których mowa w pkt A, B i C w opisie stanu faktycznego jest to Podmiot Trzeci. Podmiot ten faktycznie dokonując świadczeń, posiada pełną wiedzę co do ilości, wartości, momentu przekazania świadczeń oraz otrzymujących świadczenia, dzięki czemu jest w stanie prawidłowo wypełnić obowiązki płatnika i obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ustawy o pdof. Konsekwentnie, skoro to Podmioty Trzecie zobowiązane są do wypełnienia ww. obowiązków, na Spółce nie ciążą żadne obowiązki w tym zakresie.


Stanowisko to potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 grudnia 2012 r. (ITPB1/415-976/12/MR),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lipca 2012 r. (ITPB2/415-409/12/IB),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2011 r. (ILPB1/415-1250/10-2/AMN),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2013 r. (IPPB1/415-1328/12-2/ES),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 28 stycznia 2014 r. (ILPB2/415-1016/13-5/TR),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 czerwca 2014 r. (IPPB2/415-357/14-4/MG).


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 maja 2012 r. (IPPB2/415-210/12-2/AS) stwierdził, że „(...) na podmiocie przekazującym świadczenie w postaci nagrody w konkursie ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. (...) podmiot wydający nagrodę powinien pobrać i odprowadzić należny od tej nagrody zryczałtowany podatek. W sytuacji, kiedy Agencja zobowiązała się, jako podwykonawca innej spółki z tej branży do przeprowadzenia konkursu i dokonała wypłaty uzyskanej w nim nagrody, miała obowiązek w ramach wykonywania obowiązków płatnika pobrać należny podatek.”

Podobnie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 listopada 2012 r. (IPPB2/415-761/12-2/AS) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, że na spółce, w związku z wydaniem nagrody w akcji promocyjnej organizowanej przez kontrahenta, premiującej zakup produktów z oferty kontrahenta, jako podmiocie odpowiedzialnym za wydanie i wydającym nagrody laureatom ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C, a więc obowiązku płatnika, o którym mowa w art. 42a ustawy o pdof.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 sierpnia 2012 r. (IBPBII/1/415-442/12/MK) czytamy „(...) Wnioskodawca posiada środki pieniężne na nagrodę (nagroda jest wkalkulowana w wartość usługi) i to Wnioskodawca a nie podmiot, na rzecz którego zorganizowany jest konkurs, przekazuje zwycięzcy konkursu wygraną pieniężną. Zatem płatnikiem obowiązanym do poboru zaliczki na podatek jest Wnioskodawca.”

W tym duchu orzekł również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 grudnia 2010 r. (III SA/Wa 730/2010). Zdaniem Sądu „dokonywanie wypłat”, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć dosłownie, a mianowicie jako właśnie faktyczną realizację wypłaty („faktyczne wypłacenie”). Uprawniony jest przy tym pogląd, że analogicznie jak podmiot, który faktycznie dokonuje wypłat (świadczeń) należy rozumieć podmiot, który stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne. Przez „faktyczne wypłacenie” Sąd rozumie wypłatę środków finansowych rzeczywiście dokonaną przez określony podmiot, niezależnie od źródła pochodzenia tych środków. Innymi słowy, podmiotem faktycznie wypłacającym jest podmiot przekazujący środki pieniężne osobie uprawnionej do ich otrzymania, czyniąc to czy to w gotówce, czy też na np. rachunek bankowy.

Prawidłowość prezentowanego przez Wnioskodawców stanowiska potwierdzają sądy administracyjne również w innych wyrokach. W prawomocnym wyroku z dnia 4 grudnia 2014 r.
(sygn. III SA/Wa 1668/14) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że „(...) zarówno w art. 41 ust. 1 i 4 u.p.d.o.f. mowa jest o podmiocie, który dokonuje danego świadczenia, a więc przenosi prawo własności danej rzeczy, a przepisy te nie wskazują podmiotu, który ponosi ciężar ekonomiczny danych świadczeń.”

Podobnie, w prawomocnym wyroku z dnia 12 lutego 2015 r. (sygn. III SA/Wa 1667/14) Sąd ten stwierdził: „Sąd podziela także stanowisko Skarżącej co do tego, że organ błędnie zinterpretował przepis art. 41 ust. 1 i 4 u.p.d.o.f. W związku z przedmiotowym charakterem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. oraz brzmieniem przepisów art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. oraz art. 41 ust. 4 tej ustawy nie sposób przyjąć, że płatnikiem z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego (w razie wartości nagrody wykraczającej poza ramy zwolnienia) będzie sprzedający. Zdaniem Sądu, wniosek taki z przepisów tych nie wynika, a wręcz przeciwnie, jak należy przyjąć, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego ciąży na wypłacającym nagrodę (Skarżącej), a nie na sprzedawcy (zob. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 lipca 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 381/13, CBOSA).”

Analogiczne stanowisko zostało przedstawione przez ten Sąd w odniesieniu do nagród pieniężnych w prawomocnym wyroku z dnia 12 marca 2015 r. (sygn. III SA/Wa 2798/14): „Sąd rozpoznający niniejszą sprawę podziela również pogląd wyrażony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 6 grudnia 2010r., III SA/Wa 730/10, że „dokonywanie wypłat”, przewidziane w art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. należy rozumieć dosłownie, a mianowicie jako właśnie faktyczną realizację wypłaty („faktyczne wypłacenie”). Uprawniony jest przy tym pogląd, że analogicznie jak podmiot, który faktycznie dokonuje wypłat (świadczeń) należy rozumieć podmiot, który stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne. Przez „faktyczne wypłacenie” Sąd rozumie wypłatę środków finansowych rzeczywiście dokonaną przez określony podmiot, niezależnie od źródła pochodzenia tych środków. Innymi słowy, podmiotem faktycznie wypłacającym jest podmiot przekazujący środki pieniężne osobie uprawnionej do ich otrzymania, czyniąc to w gotówce, bądź na rachunek bankowy. Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 grudnia 2015 r., sygn. III SA/Wa 1982/14, w wyroku z dnia 19 lutego 2015 r., sygn. III SA/Wa 1889/14 czy w wyroku z dnia 27 stycznia 2016 r., sygn. III SA/Wa 523/15.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w części dotyczącej braku obowiązków płatnika, związanych z organizacją loterii promocyjnych, natomiast nieprawidłowe w pozostałym zakresie.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.


W treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał inne źródła.


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Na podstawie art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W pierwszej kolejności organ podatkowy odnosi się do ciążących na Spółce obowiązków płatnika związanych z organizowanymi przez Spółkę Akcjami Promocyjnymi, które przybierają postać konkursów i sprzedaży premiowej, w stanach faktycznych oznaczonych we wniosku literą A, B i C.

W stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym oznaczonym literą A, Podmiot Trzeci (agencja reklamowa lub kontrahent Spółki będący sprzedawcą detalicznym) występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody, natomiast Spółka jest fundatorem nagród i zlecającym zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji Promocyjnej. Podmiot Trzeci jest odpowiedzialny za prawne i techniczne aspekty Akcji Promocyjnej, w tym nabywa i wydaje nagrody we własnym imieniu. Wszelkie niezbędne wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem Akcji promocyjnych ponoszone są najpierw przez Podmioty Trzecie, a następnie przenoszone są na Spółkę, jako element składowy wynagrodzenia należnego Podmiotowi Trzeciemu z tytułu świadczenia kompleksowej usługi. W konsekwencji, koszty organizacji Akcji promocyjnych, w stanie faktycznym oznaczonym literą A pokrywa w całości Spółka. Koszt nagród obciąża w końcowym rezultacie Spółkę - na analogicznych zasadach jak wszelkie inne wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem Akcji promocyjnych. W pierwszej kolejności Podmiot Trzeci nabywa nagrody na potrzeby organizowanych Akcji promocyjnych, a następnie wartość nabytych nagród jest uwzględniania w wynagrodzeniu uiszczanym przez Spółkę na rzecz danego podmiotu z tytułu wykonywanej usługi. Wnioskodawca zwraca Podmiotowi Trzeciemu koszt nagród za organizację i przeprowadzenie Akcji Promocyjnych na zlecenie Spółki na podstawie zawartej dwustronnej umowy pomiędzy Spółką i Podmiotem Trzecim.

Natomiast w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym oznaczonym literą B, Podmiot Trzeci (agencja reklamowa lub kontrahent Spółki będący sprzedawcą detalicznym) występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody, natomiast Spółka jest fundatorem nagród i zlecającym zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji Promocyjnej. Podmiot Trzeci jest odpowiedzialny za prawne i techniczne aspekty Akcji Promocyjnej, w tym wydaje nagrody. Podmiot Trzeci nie kupuje nagród, lecz otrzymuje je od Spółki bez wynagrodzenia w celu wydania ich uczestnikom (prawo własności przechodzi bezpośrednio ze Spółki na uczestnika Akcji Promocyjnej, a Podmiot Trzeci dokonuje ich faktycznego wydania). Podmiot Trzeci przekazuje więc nagrody w imieniu Spółki. Podmiot Trzeci jest podmiotem, z którym uczestnik się kontaktuje, od którego otrzymuje nagrody oraz do którego zgłasza ewentualne zastrzeżenia i reklamacje. Wszelkie niezbędne wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem Akcji promocyjnych ponoszone są najpierw przez Podmioty Trzecie, a następnie przenoszone są na Spółkę, jako element składowy wynagrodzenia należnego Podmiotowi Trzeciemu z tytułu świadczenia kompleksowej usługi. W konsekwencji, koszty organizacji Akcji promocyjnych, w stanie faktycznym oznaczonym literą B pokrywa, w ostatecznym rozrachunku, w całości Spółka.

Jak wynika natomiast ze stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oznaczonego we wniosku literą C, Spółka występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz fundatora nagród, zaś Podmiot Trzeci na zlecenie Spółki zajmuje się aspektami technicznymi akcji, w tym faktycznym wydaniem nagród. Podmiot Trzeci nie kupuje nagród, lecz otrzymuje je od Spółki bez wynagrodzenia w celu wydania ich uczestnikom Akcji Promocyjnych (prawo własności przechodzi bezpośrednio ze Spółki na uczestnika Akcji Promocyjnej, a Podmiot Trzeci dokonuje ich faktycznego wydania). Podmiot Trzeci przekazuje nagrody w imieniu Spółki. Wszelkie niezbędne wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem Akcji promocyjnych ponoszone są najpierw przez Podmioty Trzecie, a następnie przenoszone są na Spółkę, jako element składowy wynagrodzenia należnego Podmiotowi Trzeciemu z tytułu świadczenia kompleksowej usługi. W konsekwencji, koszty organizacji Akcji promocyjnych, w stanie faktycznym oznaczonym literą C pokrywa, w ostatecznym rozrachunku, w całości Spółka.

Należy zauważyć, że żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi, że dokonanie świadczenia, postawienie pieniędzy lub wartości pieniężnych do dyspozycji określonej osobie powinno nastąpić bezpośrednio przez podmiot, który jest płatnikiem. Płatnikiem jest podmiot, który zleca kompleksową obsługę danego przedsięwzięcia i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród.

Wobec tego nie można uznać, że na podmiocie trzecim ciążą obowiązki płatnika wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem w efekcie nie ponosi on ekonomicznego ciężaru zakupu nagród oraz działa na zlecenie organizatora. To w interesie organizatora akcji promocyjnej odbywają się akcje marketingowe, mające na celu zwiększenie sprzedaży.

Zatem biorąc pod uwagę stan faktyczny/zdarzenie przyszłe w kwestii ciążących na Spółce obowiązków płatnika związanych z organizowanymi przez Podmiot Trzeci na zlecenie Spółki Akcjami Promocyjnymi, które przybierają postać konkursów i sprzedaży premiowej, w stanach faktycznych oznaczonych we wniosku literą A, B i C, należy stwierdzić, że podmiotem dokonującym wypłat (świadczeń) uczestnikom Akcji Promocyjnych jest Spółka. Z uzupełnienia stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oznaczonego literą A, B, C wynika, że koszty organizacji Akcji Promocyjnych obciążają w całości Spółkę. Koszty nagród również ponosi Spółka, bowiem jak wynika z wniosku i jego uzupełnienia w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym A, pomimo, że Podmiot Trzeci nabywa i wydaje nagrody we własnym imieniu, to jednak ekonomiczny koszt nagród w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym A obciąża finalnie organizatora, tj. Spółkę. Natomiast w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym B i C Podmiot Trzeci nie kupuje nagród, lecz otrzymuje je od Spółki, zatem przekazuje je tylko w imieniu Spółki.

Tym samym na Spółce ciąży obowiązek płatnika określony w powyższej regulacji, a nie na Podmiocie Trzecim (któremu Spółka zleca przeprowadzenie Akcji Promocyjnej). Podmiotem, który ponosi ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji Akcji Promocyjnych w tym nagród jest Spółka. Podmiot Trzeci zajmuje się jedynie organizacją Akcji Promocyjnych na zlecenie Spółki i wydawaniem nagród. Podmiotem finansującym całe przedsięwzięcie łącznie z nagrodami jest podmiot zlecający (Spółka). Podmiot Trzeci, który na zlecenie Spółki organizuje Akcje Promocyjne, poprzez zawarcie umowy nie wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu zlecającego. Podkreślenia wymaga, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika związane z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działał jako podmiot zlecający, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji Akcji Promocyjnych oraz wypłaty nagród.

W sytuacji, gdy organizowane przez Spółkę Akcje Promocyjne nie wypełniają dyspozycji zawartej w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka zobowiązana jest do sporządzenia Uczestnikom Akcji informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a cytowanej ustawy.


Tym samym stanowisko Spółki w części dotyczącej Akcji Promocyjnych, które przybierają postać konkursów i sprzedaży premiowej uznać należy za nieprawidłowe.


Natomiast odnosząc się do ciążących na Spółce obowiązków płatnika związanych z organizowanymi przez Spółkę Akcjami Promocyjnymi, które przybierają postać loterii promocyjnej, w stanach faktycznych oznaczonych we wniosku literą A i B, organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Jak wskazano w odpowiedzi na wezwanie organu, w przypadku loterii promocyjnych organizowanych według wariantu oznaczonego we wniosku literą A i B, podmiotem każdorazowo występującym o uzyskanie zezwolenia na urządzenie i przeprowadzenie tej loterii jest Podmiot Trzeci. Podmiot Trzeci jest również adresatem uzyskanego zezwolenia oraz występuje w roli organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem akcji organizowanej w formie loterii promocyjnej może być wyłącznie Podmiot Trzeci. Podmiotem zobowiązanym do zapewnienia gwarancji bankowej wydania zagród zwycięzcom jest wyłącznie Podmiot Trzeci (jako organizator loterii oraz podmiot składający wniosek o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie). Podmioty Trzecie są także zobowiązane do obsługi procesu reklamacyjnego związanego z prowadzeniem loterii.

Zatem zgodzić się należy ze stanowiskiem Spółki, że w omawianych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych oznaczonych literą A i B, to Podmiot Trzeci jest organizatorem loterii promocyjnych, jest on bowiem adresatem uzyskanego zezwolenia na urządzenie i przeprowadzenie loterii promocyjnej, odpowiada za ich prawidłową organizację, spełnienie obowiązków związanych obsługą procesu reklamacyjnego oraz podmiotem zobowiązanym do zapewnienia gwarancji bankowej wydania nagród zwycięzcom.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego jest Podmiot Trzeci, na którym ciąży obowiązek obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, a tym samym na Spółce nie ciążą żadne obowiązki w tym zakresie.

W konsekwencji w tej części stanowisko Spółki jest prawidłowe.


Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz przywołanych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach – (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z poźn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj