Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPB1/415-976/12/MR
z 5 grudnia 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2012 r. (data wpływu 7 września 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konsekwencji podatkowych w związku z obsługą programu lojalnościowego - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 7 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie konsekwencji podatkowych w związku z obsługą programu lojalnościowego.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwany Agencją) prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m. in. zarządzanie i obsługa programów lojalnościowych. W ramach prowadzonej działalności Agencja zamierza zawrzeć z klientem (Bankiem) umowę na obsługę programu lojalnościowego. Bank zleci Agencji kompleksową obsługę programu lojalnościowego, którego będzie organizatorem. Program lojalnościowy prowadzony będzie na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez organizatora (Bank). Uczestnicy programu będą zbierać punkty, które - po spełnieniu warunków określonych w regulaminie - będą upoważniały do odbioru nagród.

W ramach obsługi tego programu Agencja będzie obowiązana m. in. do przyjmowania i obsługi deklaracji przystąpienia do programu lojalnościowego, technicznej obsługi programu (prowadzenie i przetwarzanie bazy danych osobowych Uczestników programu) oraz realizowania zamówień na nagrody, w tym ich zakupu i dostawy do Uczestników programu. Nagrody będą zakupowane przez Agencję na wolnym rynku, a zakupu tego Agencja będzie dokonywała we własnym imieniu i na własne ryzyko. Agencja ma bowiem prawo swobodnie dysponować zakupionymi nagrodami, które nie są przypisane do konkretnego programu lojalnościowego. Agencja będzie dokonywała wydania i dostawy nagrody konkretnemu Uczestnikowi programu, po spełnieniu przez niego wymagań stawianych przez regulamin programu lojalnościowego. Bank jako organizator będzie pokrywał wszelkie koszty związane w wydaniem i dostarczeniem nagród Uczestnikom programu. Program lojalnościowy kierowany jest do podmiotów, które pośredniczą w sprzedaży kredytów bankowych (m. in. przedstawiają ofertę banku, warunki umowy kredytowej) służących sfinansowaniu zakupu samochodu w salonie samochodowym.


Uczestnikami programu lojalnościowego będą cztery kategorie podmiotów, tj.:


 1. Osoby fizyczne, pracownicy dealerów - osoby te nie są powiązane z bankiem żadną umową (ani umowa, zlecenia, ani umową agencyjną czy przedstawicielską) i nie otrzymują od Banku żadnego wynagrodzenia, a czynności zmierzające do podpisania umowy kredytowej podejmują w ramach stosunku pracy wiążącego ich z osobą prowadzącą salon samochodowy, która to osoba ma podpisaną umowę z Bankiem;
 2. Osoby fizyczne, z którymi Bank ma podpisane umowy zlecenia (przychody z działalności wykonywanej osobiście) i Bank pełni w takim wypadku rolę płatnika, tj. nalicza i pobiera zaliczki od dokonywanych wypłat na podstawie rachunków do umów zleceń, a następnie odprowadza tak pobrany podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Podejmowana przez te osoby działalność mieści się w pojęciu czynności wykonywanych osobiście, w związku z którymi przychód powstaje z art. 13 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym umowa zlecenia nie zawiera postanowień dotyczących uczestnictwa w programie lojalnościowym;
 3. Osoby fizyczne prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczą usługi na rzecz dealerów samochodów. Jednocześnie zawierają umowy zlecenia z Bankiem. Przedmiotem umów zlecenia jest oferowanie klientom salonów samochodowych kredytów bankowych służących sfinansowaniu zakupu samochodów. Działalność ta podejmowana jest w ramach tzw. czynności wykonywanych osobiście. W związku z czynnościami wykonywanymi w ramach umowy zlecenia powstaje przychód z art. 13 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że Bank jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego osobom wykonującym czynności na jego rzecz w ramach tego rodzaju umów;
 4. Osoby fizyczne prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, które świadczą usługi na rzecz dealerów i jednocześnie zawierają umowy zlecenia (agencji, pośrednictwa) z Bankiem; osoby te wystawiają na rzecz Banku rachunki lub faktury, wykonując czynności wynikające z umów zawartych z Bankiem jako czynności podejmowane zawodowo, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.


Uczestnicy programu będą otrzymywać punkty za doprowadzenie do podpisania umowy kredytowej z Bankiem, przy czym uzyskanie określonego w regulaminie progu "sprzedaży" będzie skutkowało przyznaniem nagrody. Wartość nagród nie zawsze będzie przekraczała kwotę 200 zł, przy czym Uczestnik programu będzie miał prawo do nagrody wielokrotnie (o uzyskaniu nagrody decyduje liczba zebranych punktów i może być to kilka nagród, a może być to jedna nagroda o większej wartości, uzyskana za zgromadzoną w dłuższym okresie czasu liczbę punktów, niewymienionych na nagrody o mniejszej wartości). Uczestnikiem programu lojalnościowego zostaje osoba, który złoży stosowną deklarację o przystąpieniu. Żadna z umów zlecenia (agencji, pośrednictwa) zawartych z Bankiem nie zawiera postanowień dotyczących programu lojalnościowego. Przystąpienie do programu lojalnościowego nie jest obowiązkowe, lecz jest uzależnione od decyzji poszczególnych osób. Uczestnicy programu nie będą konkurowali pomiędzy sobą, a zatem wydawane nagrody nie będą miały charakteru nagród związanych ze sprzedażą premiową ani konkursem.

Właścicielem nagrody i jednocześnie wydającym nagrodę jest Agencja, której Bank pokrywa związane z tym koszty. Bank chce w ten sposób zintensyfikować sprzedaż kredytów bankowych oferowanych podmiotom zamierzającym kupić samochód od autoryzowanego przedstawiciela określonej marki samochodów.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


 1. Czy wydana przez Agencję nagroda stanowi dla Uczestnika programu lojalnościowego związanego umową o pracę z właścicielem salonu samochodowego (tzw. dealerem) przychód z tzw. innych źródeł?
 2. Czy wydana przez Agencję nagroda dla Uczestnika programu związanego z Bankiem umową zlecenia i podejmującym czynności pośrednictwa w zawarciu umów kredytowych na rzecz Organizatora programu w ramach działalności wykonywanej osobiście, stanowi przychód z tzw. innych źródeł?
 3. Czy wydana przez Agencję nagroda dla Uczestnika programu związanego z Bankiem umową zlecenia, w stosunku do którego Bank pełni rolę płatnika w związku z przychodem z art. 13 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jednocześnie Uczestnik ten podejmuje czynności na rzecz dealera w ramach działalności gospodarczej, stanowi przychód z tzw. innych źródeł?
 4. Czy wydana przez Agencję nagroda dla Uczestnika programu związanego z Bankiem umową zlecenia (agencji, pośrednictwa) i podejmującym czynności na rzecz Organizatora programu w ramach działalności gospodarczej stanowi przychód z samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, czy też przychód z tzw. innych źródeł?
 5. Czy w związku z wydaniem i dostarczeniem nagrody Uczestnikom programu wskazanym Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić informację PIT-8C?


Zdaniem Wnioskodawcy:


Ad. 1


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej jako ustawa, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6,9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy źródłami przychodów są inne źródła. Z kolei art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Sformułowanie „w szczególności" dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, iż nagrody otrzymane przez Uczestników programu niebędących pracownikami ani Banku ani Agencji, stanowią dla tych osób przychód z tzw. innych źródeł jako realne przysporzenie majątkowe, którego nie można zakwalifikować do żadnego innego źródła przychodów. W przypadku osób fizycznych będących pracownikami salonu samochodowego nie dochodzi do zawarcia żadnej umowy z Bankiem (Organizatorem programu lojalnościowego) ani z Agencją. Można powiedzieć, że ze strony Organizatora programu dochodzi do jednostronnego zobowiązania przyrzekającego, iż w określonej sytuacji, dojdzie do otrzymania przez Uczestnika programu lojalnościowego nagrody.


Ad. 2


Zgodnie z cytowanym już art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 11 ust. 1 ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowy. Z kolei art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy podaje, że źródłami przychodów są inne źródła. Z art. 20 ust. 1 ustawy wynika zaś, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności" dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. W związku z powyższym należy przyjąć, iż nagrody otrzymane przez Uczestników programu stanowią dla nich przychód z tzw. innych źródeł. Nagrody te związane są z czynnościami, jakie podejmują te osoby na rzecz Banku, ale nie sposób przypisać otrzymanego w ten sposób przysporzenia majątkowego do przychodów, o jakich mowa w art. 13 ust. 1 pkt 8 ustawy, ponieważ umowa zlecenia nie reguluje w ogóle kwestii związanych z uczestnictwem w programie lojalnościowym. W szczególności nagroda nie stanowi wynagrodzenia za podjęte czynności na podstawie umowy zlecenia. Choć Uczestnikami programu lojalnościowego mogą być osoby związane z Bankiem umową zlecenia, to przystąpienie do zorganizowanego przez Bank programu lojalnościowego nie jest bezwzględnie konieczne, a otrzymana nagroda, choć ostatecznie sfinansowana przez Bank (Organizatora programu), nie jest ani przez ten Bank wydawana, ani też nie jest jego własnością. Bank wyłącznie pokrywa Agencji koszt zakupu i dostarczenia nagród, a Agencja czynności te podejmuje we własnym imieniu i na własne ryzyko.

W świetle powyższego Agencja stoi na stanowisku, że nagrody wydane przez nią Uczestnikom świadczącym na rzecz Banku usługi na podstawie umowy zlecenia (osoby wskazane w pkt 2 stanu faktycznego) stanowią przychód z tzw. innych źródeł.


Ad. 3


W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wykonujących usługi na rzecz dealerów samochodów w ramach tej działalności, które jednocześnie zawierają z Bankiem umowy zlecenia, a tak uzyskany przychód rozliczają jako przychód z działalności wykonywanej osobiście (Bank pełni rolę płatnika w związku z wykonywanymi na jego rzecz czynnościami w ramach umowy zlecenia), aktualne pozostają przytoczone już powyżej przepisy art. 9,10, 11 oraz 20 ustawy.

W ocenie Wnioskodawcy nagrody otrzymane przez tego rodzaju Uczestników programu stanowią dla nich przychód z tzw. innych źródeł. Nagrody te są dla Uczestników programu realnym przysporzeniem majątkowym, którego nie można - według Wnioskodawcy - zakwalifikować do żadnego innego źródła przychodów. Nagrody te nie pozostają w związku z podejmowaną przez nich działalnością gospodarczą (usługami świadczonymi na rzecz dealerów samochodów), lecz związane są z czynnościami, jakie podejmują te osoby na rzecz Banku. Jednocześnie nie sposób przypisać otrzymanego w ten sposób przysporzenia majątkowego do przychodów, o jakich mowa w art. 13 ust. 1 pkt 8 ustawy, ponieważ umowa zlecenia nie reguluje w ogóle kwestii związanych z uczestnictwem w programie lojalnościowym. Choć Uczestnikami programu lojalnościowego mogą być osoby, które są związane z Bankiem umową zlecenia, to przystąpienie do zorganizowanego przez Bank programu lojalnościowego nie jest bezwzględnie konieczne, a otrzymana nagroda, choć ostatecznie sfinansowana przez Bank (organizatora programu), nie jest ani przez ten Bank wydawana, ani też nie jest jego własnością. Bez znaczenia zatem w takim wypadku pozostaje fakt, iż osoby te prowadzą działalność gospodarczą, skoro uzyskane przez nich przychody nie są związane z tą działalnością.

W świetle powyższego Agencja stoi na stanowisku, że wydane przez nią Uczestnikom programu lojalnościowego nagrody stanowią przychód z tzw. innych źródeł.


Ad. 4


W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zawierają z Bankiem umowy zlecenia (agencji, pośrednictwa) i uwzględniają tak uzyskany przychód jako przychód z działalności gospodarczej, także aktualne pozostają przytoczone już powyżej przepisy art. 9,10,11 oraz 20 ustawy. Jednak istotny z punktu widzenia prawidłowej oceny prawnopodatkowej tego zdarzenia jest przede wszystkim art. 14 ust. 1 ustawy, który przewiduje, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Dalej, w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy, sprecyzowano, iż przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Biorąc pod uwagę obowiązujące regulacje prawne, a także uwzględniając fakt, iż Uczestnicy programu wskazani w pkt 3 stanu faktycznego prowadzą działalność gospodarczą i w jej ramach podejmują czynności na rzecz Banku uzasadnione jest stwierdzenie, że uzyskane przez nich nagrody są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Otrzymanych nagród nie można zatem kwalifikować do źródła przychodów, o jakim mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, lecz stanowią one przychód z działalności gospodarczej.


Ad. 5


Stosownie do treści art. 42a ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Zdaniem Agencji jest ona zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C w przypadku następujących Uczestników programu:


 1. Osób fizycznych, pracowników dealerów, którzy nie są powiązani z Bankiem żadną umową (ani umową zlecenia, ani umową agencyjną czy przedstawicielską) i nie otrzymują od Banku żadnego wynagrodzenia;
 2. Osób fizycznych, z którymi Bank ma podpisane umowy zlecenia (przychody z działalności wykonywanej osobiście) i Bank pełni w takim wypadku rolę płatnika, tj. nalicza i pobiera zaliczki od dokonywanych wypłat na podstawie rachunków do umów zleceń, a następnie odprowadza tak pobrany podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego;
 3. Osób fizycznych, z którymi Bank ma podpisane umowy zlecenia (przychody z działalności wykonywanej osobiście) i Bank pełni w takim wypadku rolę płatnika, a jednocześnie osoby te świadczą usługi na rzecz dealerów samochodowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co wynika z literalnego brzmienia art. 42a ustawy.


Nagrody wydawane w ramach Programu lojalnościowego stanowią własność Agencji i to właśnie Agencja ma obowiązek wydać je Uczestnikom programu, którzy nie są pracownikami Agencji, ani też nie pozostają z Agencją w jakimkolwiek innym stosunku prawnym. Skoro zatem Agencja obsługuje program lojalnościowy i w ramach tego obowiązana jest wydać jego Uczestnikom (po spełnieniu przez nich warunków określonych w regulaminie programu lojalnościowego) nagrodę, to mają oni do tej Agencji roszczenie o wydanie należnych im nagród. Nadto dla Uczestników programu lojalnościowego, o których mowa w stanowisku do pytania nr 1,2, 3, otrzymane nagrody stanowią przychody z innych źródeł, o jakich mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, to na podmiot dokonujący wypłaty tego rodzaju świadczenia nałożony został obowiązek sporządzenia i przekazania właściwemu organowi podatkowemu oraz Uczestnikowi programu informacji PIT-8C.

Agencja nie ma natomiast obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą, o których mowa w stanowisku do pytania nr 4. Takie osoby winny rozpoznać przychód związany z uzyskaniem nagrody jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W tej sytuacji nie ciąży ani na Banku ani na Agencji obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Podsumowując stanowisko do pytania nr 5 w ocenie Wnioskodawcy w przypadku osób wskazanych w pkt 1, 2, 3 stanu faktycznego oraz odpowiednio w stanowisku do pytania nr 1, 2 i 3 ciąży na Agencji obowiązek sporządzenia PIT-8C, zaś nie ma takiego obowiązku w przypadku osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, gdyż dla tych podmiotów otrzymane nagrody będę stanowiły przychód z działalności gospodarczej (osoby wskazane w pkt 4 stanu faktycznego oraz w stanowisku do pytania nr 4).

Reasumując, Wnioskodawca uważa, że tylko ci Uczestnicy programu lojalnościowego, którzy prowadzą samodzielną działalność gospodarczą, w ramach której świadczą usługi na rzecz dealerów samochodowych, jak też na rzecz Banku, osiągną w związku z otrzymaną nagrodą przychód z działalności gospodarczej. W pozostałych wypadkach otrzymane nagrody będą stanowiły przychód z tzw. innych źródeł. To z kolei implikuje konieczność wystawienia przez Agencję dla tych osób PIT-8C. Argumentem przemawiającym za taką kwalifikacją jest to, że podmiotem wydającym nagrody i przenoszącym ich własność jest właśnie Agencja (Wnioskodawca). Bank, pomimo, że jest organizatorem programu nie może pełnić w związku z wydanymi nagrodami ani roli płatnika, ani też nie ciąży na nim obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, o której stanowi art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że wyliczenie zawarte w przepisie jest jedynie wyliczeniem przykładowym.

Tym samym przychodami z innych źródeł mogą być inne jeszcze przychody niż wymienione w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.


Aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być warunki:


 • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową,
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.


Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.

Stosując wykładnię językową wyrażenia „sprzedaż premiowa” zauważyć należy, iż składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „sprzedaż” oraz „premiowa”.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i tak treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę. Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

W związku z powyższym, mając na uwadze powyższe ustalenia i powołane przepisy prawa, zdaniem tutejszego organu podatkowego „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca określił wprost, iż uczestnicy programu nie będą konkurowali pomiędzy sobą, a zatem wydawane nagrody nie będą miały charakteru nagród związanych ze sprzedażą premiową ani konkursem.

W konsekwencji ww. nagroda nie jest nagrodą związaną ze sprzedażą premiową, konkursem. Jej wartość (bez względu na wysokość) nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi natomiast - dla osób, o których mowa w pkt 1-3 opisu zdarzenia przyszłego - w myśl art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy przychód z innych źródeł.

Na podmiocie wypłacającym ww. nagrody nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wartości tych nagród. Wnioskodawca będzie natomiast zobowiązany na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. W myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (PIT–8C).

Reasumując, w świetle powołanych powyżej przepisów prawa i przedstawionego zdarzenia przyszłego, nagrody wydane przez Wnioskodawcę nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową ani konkursem. W związku z tym nagrody te nie są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy, a Wnioskodawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C osobom wymienionym w pkt 1-3 opisu zdarzenia przyszłego.

W sytuacji zaś wydawania osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą nagród pozostających w związku z tą działalnością, uznać należy, iż ww. osoby uzyskają przychód ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, a nie z innych źródeł.

Należy przy tym zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli więc przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Podkreślenia wymaga też, że przepisy rozdziału 1a ustawy Ordynacja podatkowa stanowią, że interpretacja indywidualna wydana w tym trybie, może dotyczyć tylko przepisów prawa podatkowego, przy czym wnioskodawca jest zobowiązany wskazać je w złożonym wniosku.


Zakres żądania Wnioskodawcy wyznacza natomiast w szczególności:


 1. stan faktyczny przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
 2. stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz
 3. zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) wnioskodawcy.


Ze względu zatem na zakres żądania Wnioskodawcy ocenie interpretacyjnej organu została poddana więc kwestia wypełniania przez niego obowiązków związanych z obsługą programu lojalnościowego.

Organ nie poddał więc ocenie, tj. nie odniósł się w ogóle do stwierdzeń zawartych w opisie stanowiska Wnioskodawcy odnoszących się do obowiązków innego podmiotu (Banku).

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj