Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-1.4010.64.2019.1.JS
z 10 kwietnia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2019 r. (data wpływu 11 lutego 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • Spółka Holdingowa jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d updop Kosztów B+R ponoszonych przez Grupę S. B+R, Spółki Operacyjne B+R oraz Spółki Strefowe B+R na Działalność B+R prowadzoną przez tę spółki z własnej inicjatywy – w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę Holdingową prawu do udziału w zyskach tej spółki oraz (łącznie z innymi Kosztami B+R podlegającym odliczeniu w ramach Ulgi B+R) do wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (pytanie Nr 1 i Nr 2 i Nr 4) – jest prawidłowe,
 • Spółka Holdingowa jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d updop Kosztów B+R ponoszonych przez Spółki Operacyjne B+R oraz przez Spółki Strefowe B+R na Działalności B+R prowadzone przez te spółki na zlecenie - w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę Holdingową prawu do udziału w zyskach tych spółek oraz (łącznie z innymi Kosztami B+R podlegającym odliczeniu w ramach Ulgi B+R) do wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (pytanie Nr 3 i Nr 5) – jest prawidłowe,
 • prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym odliczenia w ramach Ulgi B+R dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, tj. w roku, w którym wskazane koszty zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (potrącone jako koszty uzyskania przychodów (pytanie nr 6) – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 11 lutego 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.


We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne oraz zdarzenia przyszłe.


Spółka S.A. (dalej: „Spółka Holdingowa”, „Wnioskodawca”) jest podmiotem posiadającym osobowość prawną, podlegającym w Polsce obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „podatek CIT”) od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce ich osiągania (Spółka Holdingowa podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).


Wnioskodawca pełni funkcję spółki holdingowej w ramach grupy podmiotów powiązanych kapitałowo (grupy kapitałowej) prowadzącej działalność w segmencie produktów spożywczych (dalej: „Grupa Kapitałowa”). Spółka Holdingowa jest wspólnikiem w innych (polskich i zagranicznych) spółkach - „spółka matka”. Przy czym, spółki te mogą być również wspólnikami w kolejnych spółkach (które mogą być również wspólnikami w kolejnych spółkach itd.) - w takich przypadkach Spółka Holdingowa jest „wspólnikiem pośrednim” w tych kolejnych spółkach.


W skład Grupy Kapitałowej wchodzą:

 • spółki w rozumieniu art. 4a pkt 21 ustawy o CIT (dalej: „Spółki Kapitałowe”) - np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki niebędące osobami prawnymi w rozumieniu art. 4a pkt 14 ustawy o CIT (dalej: „Spółki Osobowe”) - a więc np. spółki osobowe inne niż spółki komandytowo-akcyjne, zwłaszcza spółki komandytowe.


Opodatkowanie przychodów Spółek Osobowych - Wnioskodawca jako podatnik CIT


Przychody Spółek Osobowych podlegają opodatkowaniu (ewentualnie zwolnieniu z opodatkowania) podatkiem dochodowym na poziomie ich wspólników, w tym Spółki Holdingowej (w części odpowiadającej posiadanym przez wspólników prawom do udziału w zyskach tych spółek).


Przychody osiągane przez daną Spółkę Osobową mogą podlegać opodatkowaniu (ewentualnie zwolnieniu z opodatkowania) podatkiem CIT na poziomie Spółki Holdingowej (w części odpowiadającej posiadanemu przez nią prawu do udziału w zyskach tej spółki) także w sytuacji, gdy jest ona w stosunku do tej spółki „wspólnikiem pośrednim” - jeżeli kolejni wspólnicy tej Spółki Osobowej (ich wspólnicy itd.) są też Spółkami Osobowymi (podmiotami transparentnymi podatkowo), w rezultacie czego odpowiednia część przychodów Spółek Osobowych zostaje uwzględniona w wyniku podatkowym Spółki Holdingowej.


Z powyższych względów przedmiotowy wniosek składa Spółka Holdingowa, jako podatnik CIT podlegający opodatkowaniu z tytułu przychodów osiąganych przez Spółki Osobowe (w części odpowiadającej posiadanemu przez nią prawu do udziału w zyskach tych spółek).


Rokiem podatkowym Spółki Holdingowej jest rok kalendarzowy. Rokiem obrotowym Spółek Osobowych jest również rok kalendarzowy.


Działalności B+R w Grupie Kapitałowej


Spółki należące do Grupy Kapitałowej prowadzą działalności badawczo-rozwojowe w rozumieniu art. 4a pkt 26- 28 ustawy o CIT (dalej: „Działalności B+R”), w szczególności w zakresie produktów spożywczych oraz procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.


Działalności B+R są prowadzone w szczególności przez:

 • Grupę sp. z o.o. sp.k., będącą, jako spółka komandytowa, Spółką Osobową (dalej: „Grupa S.”),
 • niektóre z polskich Spółek Osobowych prowadzących działalność operacyjną (produkcyjną lub handlową; dalej: „Spółki Operacyjne B+R”),
 • niektóre z polskich Spółek Osobowych prowadzących działalność produkcyjną na terenach specjalnych stref ekonomicznych (SSE) lub na podstawie decyzji o wsparciu (DOW), o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (dalej: „Spółki Strefowe B+R”).


W ramach Grupy Kapitałowej Działalności B+R mogą prowadzić także Spółki Kapitałowe. Niemniej, ponieważ są one samodzielnymi podatnikami podatku CIT, przedstawione poniżej pytania nie dotyczą tych spółek - a jedynie Grupy S., Spółek Operacyjnych B+R i Spółek Strefowych B+R, jako Spółek Osobowych, których przychody (w odpowiedniej części) podlegają opodatkowaniu (ewentualnie zwolnieniu z opodatkowania) podatkiem CIT na poziomie Spółki Holdingowej.


Zasady prowadzenia Działalności B+R


Grupa S., Spółki Operacyjne B+R i Spółki Strefowe B+R prowadzą Działalność B+R z własnej inicjatywy.


Ponadto, każda ze Spółek Operacyjnych B+R i każda ze Spółek Strefowych B+R może również prowadzić, w określonych obszarach lub w zakresie określonych zadań, Działalność B+R na zlecenie Grupy S. (świadczyć usługę prowadzenia Działalności B+R na zlecenie Grupy S.). Z tytułu prowadzonych prac, poszczególne spółki uzyskują wynagrodzenie. Przy czym wysokość wynagrodzenia za prowadzenie Działalności B+R na zlecenie nie jest określana wyłącznie w wysokości wydatków poniesionych przez Spółkę Operacyjną B+R lub Spółkę Strefową B+R w związku z prowadzoną Działalnością B+R na zlecenie - w zamierzeniu stron wynagrodzenie nie ma stanowić zwrotu poniesionych kosztów na tę działalność. Wysokość poniesionych kosztów może jednak stanowić podstawę kalkulacji wynagrodzenia np. w sytuacji, gdy zostaje ono ustalone na zasadzie „koszt plus marża” (narzut w określonej wysokości).


Wnioskodawca podkreśla przy tym, że Grupa S., jako spółka zlecająca prowadzenie Działalności B+R którejś ze Spółek Operacyjnych B+R lub którejś ze Spółek Strefowych B+R, nie traktuje takiego zlecenia ani wykonywanej w jego ramach działalności jako własnej Działalności B+R.


Działalność B+R w ramach Spółek Strefowych B+R


Jak wskazano powyżej, Spółki Strefowe B+R prowadzą działalności produkcyjne na podstawie zezwoleń na terenach SSE lub na podstawie DOW. Z tego względu dochody uzyskiwane z tych działalności podlegają, co do zasady, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT (do wysokości określonej w zezwoleniach i decyzjach).

W sytuacji, gdy Spółka Strefowa B+R prowadzi Działalność B+R z własnej inicjatywy, związaną z działalnością objętą zwolnieniem z opodatkowania, koszty tej Działalności B+R są przyporządkowywane do przychodów osiągniętych z działalności zwolnionej.


Jednocześnie, w sytuacji, gdy Spółka Strefowa B+R prowadzi Działalność B+R na zlecenie, dochody uzyskiwane z tego tytułu nie są traktowane jako dochody podlegające zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT. W związku z tym koszty tej Działalności B+R prowadzonej na zlecenie są przyporządkowywane do przychodów osiągniętych z działalności opodatkowanej. Wnioskodawca zaznacza, że przedmiotowy wniosek dotyczy Spółek Strefowych B+R, których zezwolenia i decyzje nie obejmują swoimi zakresami prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej - świadczenia usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych czy też zbywania praw majątkowych (własności intelektualnej) wytworzonych w ramach takiej działalności.


Koszty B+R


Grupa S., Spółki Operacyjne B+R oraz Spółki Strefowe B+R ponoszą na prowadzone Działalności B+R (z własnej inicjatywy i na zlecenie) koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (wskazane koszty nie są przy tym ponoszone w ramach badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a ustawy o CIT).


Zarówno Grupa S., Spółki Operacyjne B+R jak i Spółki Strefowe B+R mogą otrzymywać dotacje na sfinansowanie (części) powyższych kosztów (np. na sfinansowanie infrastruktury wykorzystywanej w Działalnościach B+R).


Niemniej, przedstawione poniżej przez Wnioskodawcę zapytania dotyczą tylko takich kosztów, które:

 • są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT,
 • są ponoszone na Działalności B+R przez Grupę M lub którąś ze Spółek Operacyjnych B+R lub Spółek Strefowych B+R,
 • mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych określonym w art. 18d ust. 2-3 ustawy o CIT,
 • są kosztami, które nie zostały (nie zostaną) sfinansowane z dotacji lub są kosztami w części, w jakiej nie zostały (nie zostaną) sfinansowane z dotacji (np. otrzymanej przez Grupę S. lub którąś ze Spółek Operacyjnych B+R lub Spółek Strefowych B+R) (dalej jako: „Koszty B+R”).


 1. Pozostałe uwagi

Spółka Holdingowa, jako podmiot, na poziomie którego opodatkowaniu podlegają przychody osiągane przez Spółki Osobowe (w części odpowiadającej posiadanemu przez nią prawu do udziału w zyskach tych spółek), zamierza odliczyć na podstawie art. 18d ustawy o CIT (dalej także jako: „Ulga B+R”) Koszty B+R ponoszone przez Grupę S., Spółki Operacyjne B+R i Spółki Strefowe B+R (w części odpowiadającej posiadanemu przez nią prawu do udziału w zyskach tych spółek).


W związku z powyższym Wnioskodawca pragnie potwierdzić swoje rozumienie przepisów w zakresie Ulgi B+R oraz to, które Koszty B+R - ponoszone przez które spółki (Grupę S., Spółki Operacyjne B+R, Spółki Strefowe B+R) i w ramach których Działalności B+R (prowadzonych z własnej inicjatywy, prowadzonych na zlecenie) - podlegają odliczeniu na podstawie art. 18d ustawy o CIT.

Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że Grupa S., Spółki Operacyjne B+R oraz Spółki Strefowe B+R w prowadzonych przez siebie ewidencjach rachunkowych (ewidencjach, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT) wyodrębniają koszty prowadzonych Działalności B+R. W przypadku decyzji Wnioskodawcy o dokonaniu powyższego odliczenia w ramach Ulgi B+R, Koszty B+R, jako koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, zostaną wykazane w zeznaniu zgodnie z art. 18e ustawy o CIT.


Przedmiotowy wniosek dotyczy przepisów art. 5 i 18d ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


W zakresie Grupy S.:

 1. Czy Spółka Holdingowa jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez Grupę S. na Działalność B+R prowadzoną przez tę spółkę z własnej inicjatywy - w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę Holdingową prawu do udziału w zyskach tej spółki oraz (łącznie z innymi Kosztami B+R podlegającym odliczeniu w ramach Ulgi B+R) do wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych?

W zakresie Spółek Operacyjnych B+R:

 1. Czy Spółka Holdingowa jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez Spółki Operacyjne B+R na Działalności B+R prowadzone przez te spółki z własnej inicjatywy - w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę Holdingową prawu do udziału w zyskach tych spółek oraz (łącznie z innymi Kosztami B+R podlegającym odliczeniu w ramach Ulgi B+R) do wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych?
 2. Czy Spółka Holdingowa jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez Spółki Operacyjne B+R na Działalności B+R prowadzone przez te spółki na zlecenie - w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę Holdingową prawu do udziału w zyskach tych spółek oraz (łącznie z innymi Kosztami B+R podlegającym odliczeniu w ramach Ulgi B+R) do wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych?

W zakresie Spółek Strefowych B+R:

 1. Czy Spółka Holdingowa jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez Spółki Strefowe B+R na Działalności B+R prowadzone przez te spółki z własnej inicjatywy - w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę Holdingową prawu do udziału w zyskach tych spółek oraz (łącznie z innymi Kosztami B+R podlegającym odliczeniu w ramach Ulgi B+R) do wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych?
 2. Czy Spółka Holdingowa jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez Spółki Strefowe B+R na Działalności B+R prowadzone przez te spółki na zlecenie - w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę Holdingową prawu do udziału w zyskach tych spółek oraz (łącznie z innymi Kosztami B+R podlegającym odliczeniu w ramach Ulgi B+R) do wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych?

W zakresie ogólnym:

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym odliczenia w ramach Ulgi B+R dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, tj. w roku, w którym wskazane koszty zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (potrącone jako koszty uzyskania przychodów)?

Zdaniem Wnioskodawcy:


W zakresie Grupy S.:


Ad. 1


Spółka Holdingowa jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez Grupę S. na Działalność B+R prowadzoną przez tę spółkę z własnej inicjatywy - w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę Holdingową prawu do udziału w zyskach tej spółki oraz (łącznie z innymi Kosztami B+R podlegającym odliczeniu w ramach Ulgi B+R) do wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

W zakresie Spółek Operacyjnych B+R:


Ad. 2


Spółka Holdingowa jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez Spółki Operacyjne B+R na Działalności B+R prowadzone przez te spółki z własnej inicjatywy - w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę Holdingową prawu do udziału w zyskach tych spółek oraz (łącznie z innymi Kosztami B+R podlegającym odliczeniu w ramach Ulgi B+R) do wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.


Ad. 3


Spółka Holdingowa jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez Grupę S. i Spółki Operacyjne B+R na Działalności B+R prowadzone przez te spółki na zlecenie - w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę Holdingową prawu do udziału w zyskach tych spółek oraz (łącznie z innymi Kosztami B+R podlegającym odliczeniu w ramach Ulgi B+R) do wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.


W zakresie Spółek Strefowych B+R:


Ad.4


Spółka Holdingowa nie jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez Spółki Strefowe B+R na Działalności B+R prowadzone przez te spółki z własnej inicjatywy.


Ad.5


Spółka Holdingowa jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez Spółki Strefowe B+R na Działalności B+R prowadzone przez te spółki na zlecenie - w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę Holdingową prawu do udziału w zyskach tych spółek oraz (łącznie z innymi Kosztami B+R podlegającym odliczeniu w ramach Ulgi B+R) do wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.


W zakresie ogólnym:


Ad.6


Zdaniem Wnioskodawcy odliczenia w ramach Ulgi B+R dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, tj. w roku, w którym wskazane koszty zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (potrącone jako koszty uzyskania przychodów).


Uwagi ogólne:


Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT „przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe”. Natomiast „przychody z zysków kapitałowych, przypisane wspólnikowi na podstawie ust. 1, zwiększają przychody wspólnika uzyskane z tego źródła” (ust. la).


Z kolei ust. 2 wskazanego artykułu stanowi, że powyższe zasady „stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku”.


Na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o CIT „podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej (kosztami kwalifikowanymi). Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych”.


W art. 18d ust. 2-3 ustawy o CIT określono katalog kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu w ramach Ulgi B+R. Natomiast w art. 18d ust. 3a-3k ustawy o CIT wskazane dodatkowe kategorie kosztów i warunki, na jakich mogą te kategorie wydatków zostać odliczone w ramach Ulgi B+R przez podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (wraz z zasadami ich odliczania).


Zgodnie z art. 18d ust. 4 ustawy o CIT „koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.


Artykuł 18d ust. 5 ustawy o CIT wskazuje z kolei, że „koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym”. Zasady korygowania dokonanego odliczenia w sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, określa ust. 5a.

W myśl art. 18d ust. 6 ustawy o CIT „podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów”.

W art. 18d ust. 7 ustawy o CIT określono kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu w ramach Ulgi B+R. Zgodnie z pkt 3 tego ustępu w przypadku podatników, którzy nie posiadają statusu centrum badawczo-rozwojowego (według wskazanych wcześniej regulacji), jest to 100% kosztów, o których mowa w art. 18d ust. 2- 3 ustawy o CIT.


Na podstawie art. 18d ust. 8 zd. 1 ustawy o CIT „odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane”. Zdanie 2 wskazanego ustępu, art. 18d ust. 9 oraz art. 18da ustawy o CIT określają możliwości skorzystania z Ulgi B+R w sytuacji, gdy podatnik ponosi we wskazanym roku stratę lub wielkość osiągniętego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.


W zakresie Grupy S.:


Ad. 1


Działalność B+R z własnej inicjatywy


Z art. 5 ust. 2 ustawy o CIT wynika, że nie tylko przychody spółki niebędącej osobą prawną powinny być przypisywane jej wspólnikom (podatnikom CIT) proporcjonalnie do posiadanych przez nich praw do udziału w zysku, ale również „zwolnienia i ulgi podatkowe oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku”. Jednocześnie art. 18d (ani żaden inny artykuł) ustawy o CIT nie wskazuje, ażeby stosowanie powyższej zasady zostało wyłączone w przypadku Ulgi B+R.


Zdaniem Wnioskodawcy należy zatem uznać, że podatnik CIT będący wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną jest co do zasady uprawniony do dokonania odliczenia w ramach Ulgi B+R kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT poniesionych przez tę spółkę niebędącą osobą prawną pod warunkiem spełnienia wymagań i na zasadach określonych w przedmiotowym artykule - w części odpowiadającej posiadanemu przez podatnika prawu do udziału w zyskach tej spółki.


Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS), przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej DKIS z 11 maja 2018 r., sygn. 0111-KD1B1-3.4010.89.2018.2.IZ,
 • w interpretacji indywidualnej DKIS z 22 stycznia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.14.2018.l.APO,

Przy czym, powyższa zasada powinna znaleźć zastosowanie także w sytuacji, gdy podatnik CIT jest „wspólnikiem pośrednim” spółki niebędącej osobą prawną - wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, która jest wspólnikiem w kolejnej spółce niebędącej osobą prawną (itd.) ponoszącej koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT - w części odpowiadającej posiadanemu przez podatnika prawu do udziału w zyskach tej ostatniej spółki, tj. w części, w jakiej uwzględnia przychody tej ostatniej spółki w swoim wyniku podatkowym.


Jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Grupa S. jest Spółką Osobową, tj. spółką niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 ustawy o CIT. Przychody osiągane przez Grupę S. podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT na poziomie Spółki Holdingowej (w części odpowiadającej posiadanemu przez nią prawu do udziału w zyskach tej spółki).


Z art. 18d ust. l-3k ustawy o CIT wynika, że odliczeniu w ramach Ulgi B+R podlegają koszty:

 • będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT,
 • poniesionymi na działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT,
 • mieszczącymi się w katalogu określonym w art. 18d ust. 2-3 ustawy o CIT (a także ust. 3a i nast. w przypadku centrów badawczo-rozwojowych).


Jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Koszty B+R są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, są ponoszone przez Grupę S. na Działalność B+R (a więc działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT) prowadzoną z własnej inicjatywy, a także mieszczą się w katalogu określonym w art. 18d ust. 2-3 ustawy o CIT. Spełniają zatem przesłanki do uznania je za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT.


Jednocześnie, jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Koszty B+R nie są ponoszone w ramach badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a ustawy o CIT - w przedstawionej sytuacji nie znajdzie zatem zastosowania ograniczenie z art. 18d ust. 4 ustawy o CIT.


Na podstawie art. 18d ust. 5 ustawy o CIT odliczeniu w ramach Ulgi B+R nie podlegają koszty kwalifikowane, które zostały podatnikowi w jakiejkolwiek formie zwrócone. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Grupa S. (oraz inne spółki z Grupy Kapitałowej) może otrzymywać dotacje na sfinansowanie (części) kosztów ponoszonych na Działalność B+R. Niemniej, przez Koszty B+R - będące przedmiotem zapytania - należy rozumieć koszty, które nie zostały (nie zostaną) sfinansowane z dotacji lub koszty w części, w jakiej nie zostały (nie zostaną) sfinansowane z dotacji.


Jednocześnie koszty kwalifikowane, które zostały zwrócone częściowo, w ocenie Wnioskodawcy nie podlegają odliczeniu w ramach Ulgi B+R jedynie w takiej części, w jakiej zostały podatnikowi zrefundowane. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez DKIS, np.:

 • w interpretacji indywidualnej DKIS z 23 listopada 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.543.2018.l.BM,

Jak wskazano również w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Grupa S. nie prowadzi działalności na podstawie zezwoleń na terenach SSE lub na podstawie DOW. W odniesieniu do Kosztów B+R ponoszonych przez te Spółki nie znajdzie zatem zastosowania art. 18d ust. 6 ustawy o CIT.


Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy ponoszenie Kosztów B+R przez Grupę S. w ramach Działalności B+R prowadzonej z własnej inicjatywy spełnia warunki skorzystania z Ulgi B+R określone w art. 18d ustawy o CIT.


A zatem, Spółka Holdingowa jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez Grupę S. na Działalność B+R prowadzoną przez tę spółkę z własnej inicjatywy - w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę Holdingową prawu do udziału w zyskach tej spółki oraz do wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.


Spółka Holdingowa zaznacza przy tym, że łączne odliczenie z tytułu Ulgi B+R - obejmujące zarówno wskazane powyżej Koszty B+R ponoszone przez Grupę S., jak i Koszty B+R ponoszone przez Spółki Operacyjne B+R oraz Spółki Strefowe B+R - nie przekroczy kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

W zakresie Spółek Operacyjnych B+R:


AD.2 Działalności B+R z własnej inicjatywy


Uzasadnienie przedstawione przez Wnioskodawcę do stanowiska w zakresie pytania 1 znajdzie odpowiednie zastosowanie do jego stanowiska w zakresie Pytania 1, dotyczącego możliwości odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez poszczególne Spółki Operacyjne B+R w ramach Działalności B+R prowadzonych przez te spółki z własnej inicjatywy.


Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy ponoszenie Kosztów B+R przez Spółki Operacyjne B+R w ramach Działalności B+R prowadzonych z własnej inicjatywy również spełnia warunki skorzystania z Ulgi B+R określone w art. 18d ustawy o CIT.


A zatem, Spółka Holdingowa jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez Spółki Operacyjne B+R na Działalności B+R prowadzone przez te spółki z własnej inicjatywy - w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę Holdingową prawu do udziału w zyskach tych spółek oraz do wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.


Spółka Holdingowa zaznacza przy tym, że łączne odliczenie z tytułu Ulgi B+R - obejmujące zarówno wskazane powyżej Koszty B+R ponoszone przez Spółki Operacyjne B+R, jak i inne Koszty B+R ponoszone przez Grupę S. oraz Spółki Strefowe B+R - nie przekroczy kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.


Ad.3


Działalności B+R na zlecenie


Uzasadnienie przedstawione przez Wnioskodawcę do stanowiska w zakresie pytania 1 znajdzie odpowiednie zastosowanie do jego stanowiska w zakresie pytania 3, dotyczącego możliwości odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez Spółki Operacyjne B+R w ramach Działalności B+R prowadzonych na zlecenie.

Wnioskodawca zwraca w tym kontekście jedynie uwagę, że jego zdaniem nie można uznać, że do zwrotu kosztów w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o CIT dochodzi w przypadku, gdy wynagrodzenie za prowadzenie Działalności B+R na zlecenie (świadczenie usług prowadzenia Działalności B+R na rzecz spółki z Grupy Kapitałowej) jest ustalane na zasadzie „koszt plus marża” (narzut w określonej wysokości). Wysokość poniesionych kosztów stanowi wtedy jedynie podstawę kalkulacji wynagrodzenia.


Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez DKIS; przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej DKIS z 10 września 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.366.2018.AN,
 • w interpretacji indywidualnej DKIS z 1 sierpnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.305.2018.l.JKT,

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy ponoszenie Kosztów B+R przez Grupę S. i Spółki Operacyjne B+R w ramach Działalności B+R prowadzonych na zlecenie również spełnia warunki skorzystania z Ulgi B+R określone w art. 18d ustawy o CIT.


A zatem, Spółka Holdingowa jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez Spółki Operacyjne B+R na Działalności B+R prowadzone przez te spółki na zlecenie - w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę Holdingową prawu do udziału w zyskach tych spółek oraz do wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.


Spółka Holdingowa zaznacza przy tym, że łączne odliczenie z tytułu Ulgi B+R - obejmujące zarówno wskazane powyżej Koszty B+R ponoszone przez Spółki Operacyjne B+R, jak i Koszty B+R ponoszone przez Grupę S. i Spółki Strefowe B+R - nie przekroczy kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

W zakresie Spółek Strefowych B+R:


Ad. 4 - Działalności B+R z własnej inicjatywy


Zgodnie z art. 18d ust. 6 ustawy o CIT podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Spółki Strefowe B+R prowadzą działalności produkcyjne na podstawie zezwoleń na terenach SSE lub na podstawie DOW. Z tego względu dochody uzyskiwane z tych działalności podlegają, co do zasady, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT (do wysokości określonej w zezwoleniach i decyzjach).


Jak również wskazano, w sytuacji, gdy Spółka Strefowa B+R prowadzi Działalność B+R z własnej inicjatywy, związaną z działalnością objętą zwolnieniem z opodatkowania, koszty tej Działalności B+R są przyporządkowywane do przychodów osiągniętych z działalności zwolnionej. Koszty te są zatem uwzględniane w kalkulacji dochodów zwolnionych Spółek Strefowych B+R.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy ponoszenie Kosztów B+R przez Spółki Strefowe B+R w ramach Działalności B+R prowadzonych z własnej inicjatywy nie spełnia warunku skorzystania z Ulgi B+R określonego w art. 18d ust. 6 ustawy o CIT.


A zatem, Spółka Holdingowa nie jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez Spółki Strefowe B+R na Działalności B+R prowadzone przez te spółki z własnej inicjatywy.


Ad. 5 - Działalności B+R na zlecenie


Jednocześnie, jak również wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, w sytuacji, gdy Spółka Strefowa B+R prowadzi Działalność B+R na zlecenie, dochody uzyskiwane z tego tytułu nie są traktowane jako dochody podlegające zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT. W związku z tym koszty tej Działalności B+R prowadzonej na zlecenie są przyporządkowywane do przychodów osiągniętych z działalności opodatkowanej. Koszty te nie są zatem uwzględniane w kalkulacji dochodów zwolnionych Spółek Strefowych B+R. Jak zaznaczył Wnioskodawca, przedmiotowy wniosek dotyczy Spółek Strefowych B+R, których zezwolenia i decyzje nie obejmują swoimi zakresami prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, świadczenia usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych czy też zbywania praw majątkowych (własności intelektualnej) wytworzonych w ramach takiej działalności.


Jednocześnie Wnioskodawca pragnie podkreślić, że koszty Działalności B+R prowadzonych na zlecenie były przyporządkowywane do przychodów opodatkowanych Spółek Strefowych B+R już w latach ubiegłych, gdy Spółka Holdingowa nie korzystała z odliczeń w ramach Ulgi B+R. Przedstawiony stan faktyczny/zdarzenie przyszłe różni się zatem od sytuacji przedstawionej np. w interpretacji indywidualnej DKIS z 29 maja 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.82.2018.1.SG, w której wnioskodawca zamierzał sztucznie wyłączyć koszty działalności badawczo-rozwojowej przyporządkowane do działalności strefowej z kalkulacji wyniku zwolnionego wyłącznie dla celów skorzystania z odliczenia z art. 18d ustawy o CIT.


W pozostałym zakresie uzasadnienie przedstawione przez Wnioskodawcę do stanowiska w zakresie pytania 3 znajdzie zatem odpowiednie zastosowanie również do jego stanowiska w zakresie pytania 5, dotyczącego możliwości odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez Spółki Strefowe B+R w ramach Działalności B+R prowadzonych na zlecenie.


Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy ponoszenie Kosztów B+R przez Spółki Strefowe B+R w ramach Działalności B+R prowadzonych na zlecenie spełnia warunki skorzystania z Ulgi B+R określone w art. 18d ustawy o CIT, w szczególności w ust. 6 wskazanego artykułu (w przeciwieństwie do kosztów ponoszonych w ramach Działalności B+R prowadzonych z własnej inicjatywy, co Wnioskodawca wskazał w swoim stanowisku do pytania 4).


A zatem, Spółka Holdingowa jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT Kosztów B+R ponoszonych przez Spółki Strefowe B+R na Działalności B+R prowadzone przez te spółki na zlecenie - w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę Holdingową prawu do udziału w zyskach tych spółek oraz do wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.


Spółka Holdingowa zaznacza przy tym, że łączne odliczenie z tytułu Ulgi B+R - obejmujące zarówno wskazane powyżej Koszty B+R ponoszone przez Spółki Strefowe B+R, jak i inne Koszty B+R ponoszone przez Grupę S. oraz Spółki Operacyjne B+R - nie przekroczy kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

W zakresie ogólnym.


Ad. 6


Jak już wskazano, na podstawie art. 18d ust. 8 zd. 1 ustawy o CIT odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Przy czym organy podatkowe w wydawanych interpretacjach potwierdzają, że przez „rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane” należy rozumieć rok podatkowy, w którym określony koszt został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów (potrącony jako koszt uzyskania przychodów) - został uwzględniony w podstawie opodatkowania, od której dokonuje się odliczenia w ramach Ulgi B+R).


Przykładowo, takie stanowisko zostało zaprezentowane w:

 • zmianie interpretacji indywidualnej dokonanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 20 września 2018 r., sygn. DPP13.8221.25.2017.GTM,
 • interpretacji indywidualnej DKIS z 15 czerwca 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.221.2018.l.JS.


A zatem, zdaniem Wnioskodawcy odliczenia w ramach Ulgi B+R dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, tj. w roku, w którym wskazane koszty zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (potrącone jako koszty uzyskania przychodów).


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia, czy:

 • Spółka Holdingowa jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d updop Kosztów B+R ponoszonych przez Grupę S. B+R, Spółki Operacyjne B+R oraz Spółki Strefowe B+R na Działalność B+R prowadzoną przez tę spółki z własnej inicjatywy – w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę Holdingową prawu do udziału w zyskach tej spółki oraz (łącznie z innymi Kosztami B+R podlegającym odliczeniu w ramach Ulgi B+R) do wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (pytanie Nr 1 i Nr 2 i Nr 4) – należy uznać za prawidłowe,
 • Spółka Holdingowa jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d updop Kosztów B+R ponoszonych przez Spółki Operacyjne B+R oraz przez Spółki Strefowe B+R na Działalności B+R prowadzone przez te spółki na zlecenie - w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę Holdingową prawu do udziału w zyskach tych spółek oraz (łącznie z innymi Kosztami B+R podlegającym odliczeniu w ramach Ulgi B+R) do wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskiwanego przez Spółkę Holdingową z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (pytanie Nr 3 i Nr 5) – należy uznać za prawidłowe,
 • prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym odliczenia w ramach Ulgi B+R dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, tj. w roku, w którym wskazane koszty zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (potrącone jako koszty uzyskania przychodów (pytanie nr 6) – należy uznać za prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1, Nr 2, Nr 3 , Nr 4, Nr 5 i Nr 6.


Należy jednocześnie zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie problematyki będącej ściśle przedmiotem zapytań Wnioskodawcy. Treść pytania wyznacza bowiem granice tematyczne wydawanej interpretacji. Zatem, przedmiotem niniejszej interpretacji, nie była ocena, czy prace prowadzone przez wymienione we wniosku Spółki spełniają definicję prac badawczo-rozwojowych, podlegających odliczeniu. Kwestia ta została przyjęta jako element stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego.


Ponadto, należy zaakcentować, że tut. Organ przyjął za Wnioskodawcą, że w przypadku Spółek Strefowych B+R, wydatki dotyczące prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez te Spółki na zlecenie, są przyporządkowane do przychodów osiągniętych z działalności opodatkowanej, więc tym samym nie będzie miało miejsce sztuczne wyłączenie części kosztów strefowych, które były częściowo w nich uwzględniane tylko w tym celu, aby skorzystać z prawa wynikającego z art. 18d ust. 6 updop.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji, należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnej sprawie i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj