Interpretacje do przepisu
art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1877/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-317/16-8/AD
     ∟Powstanie po stronie Spółki przychodu podatkowego oraz braku obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem na rzecz udziałowców składników majątku w ramach likwidacji tej spółki.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.363.2019.1.BD
     ∟Czy mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności stanu faktycznego, dochody osiągane przez Wnioskodawcę, przeznaczane zgodnie ze statutem na wsparcie realizacji celów statutowych, korzystają w całości ze zwolnienia przedmiotowego od opodatkowania CIT zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT?

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.314.2019.2.ANK
     ∟Czy Wnioskodawca, tj. Stowarzyszenie, może sporządzić i złożyć jedną wspólną deklarację CIT-8 obejmujący wszystkie trzy jednostki, tj. Stowarzyszenie, NZOZ i Przedszkole?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.322.2019.1.BG
     ∟- czy wydanie składników majątku w postaci Należności przez Spółkę Likwidowaną na rzecz S.A. będzie powodować powstanie po stronie Spółki Likwidowanej przychodu podatkowego, i w jakiej wartości, - czy Spółka Likwidowana będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na nabycie Należności w wysokości wartości nominalnej.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.267.2019.1.HK
     ∟Czy w związku z odpłatnym udostępnieniem zwolnionych pomieszczeń Fundacji, utraci ona w części prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, z jakiego skorzystała przy otrzymaniu darowizny, w skład której wchodziły m.in. zwolnione pomieszczenia? Czy środki uzyskane w związku z udostępnieniem pomieszczeń, będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.308.2019.2.AZ
     ∟Brak zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT w odniesieniu do poszczególnych Usług IT oraz kosztów zarządu i ogólnych kosztów administracyjnych (w tym dotyczących księgowości i analiz finansowych) przypisywanych przez Wnioskodawcę do Oddziału zarówno przed 1 stycznia 2019 r. jak i po tej dacie.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.328.2019.1.PP
     ∟W zakresie braku zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów alokowanych do Oddziału.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.321.2019.1.AJ
     ∟Kwalifikacja podmiotowa funduszu działającego w formie spółki osobowej prawa francuskiego posiadającej osobowość prawną jako podatnika podatku dochodowego w Polsce w związku z uzyskiwaniem dochodów z wynajmu i sprzedaży nieruchomości komercyjnych położonych na terytorium Polski.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4017.8.2019.1.BKD
     ∟Czy ewentulane wykonanie przez Pana X i Panią Y obowiązku (nałożonego przez Sąd Rejonowy w wyroku z 17 grudnia 2018 r. na podstawie art. 41 § 2 k.k.s. w zw. z art. 41 § 4 pkt 1 k.k.s.) uiszczenia należności publicznoprawnej w kwocie 1.434.975,00 zł, spowodowałoby wygaśnięcie należności podatkowej Spółki, wynikającej z Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z 2 lipca 2013 r. w zakresie kwoty 2.869.950,00 zł, mimo że Pan X i Pani Y jest w tej sytuacji podmiotem trzecim w rozumieniu 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.251.2019.2.AG
     ∟kwalifikacja prawnopodatkowa zysku wypłaconego Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, moment powstania przychodu z tego tytułu oraz moment wpłacenia zaliczki

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.268.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód, przypadający na Wnioskodawcę proporcjonalnie do udziałów w zyskach alternatywnej spółki inwestycyjnej, której jest komplementariuszem, z tytułu sprzedaży przez tę spółkę udziałów w kapitale innych spółek, będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.190.2019.2.KK
     ∟Kwestia podlegania w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z wypłatą przez polską spółkę odsetek na rachunek banku powierniczego działającego na rachunek Funduszu, w zakresie uprawnienia do zastosowania do otrzymywanych dochodów z odsetek preferencyjnej stawki określonej w polsko-koreańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (zarówno w przypadku uznania Funduszu za podmiot transparentny podatkowo jak i w przypadku uznania go za podatnika).

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.241.2019.2.AJ
     ∟Kwestia podlegania w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z wypłatą przez polską spółkę odsetek na rachunek banku powierniczego działającego na rachunek Funduszu, w zakresie uprawnienia do zastosowania do otrzymywanych dochodów z odsetek preferencyjnej stawki określonej w polsko-koreańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (zarówno w przypadku uznania Funduszu za podmiot transparentny podatkowo jak i w przypadku uznania go za podatnika).

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.239.2019.2.AJ
     ∟Kwestia podlegania w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z wypłatą przez polską spółkę odsetek na rachunek banku powierniczego działającego na rachunek Funduszu, w zakresie uprawnienia do zastosowania do otrzymywanych dochodów z odsetek preferencyjnej stawki określonej w polsko-koreańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (zarówno w przypadku uznania Funduszu za podmiot transparentny podatkowo jak i w przypadku uznania go za podatnika) .

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.269.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie: - braku powstania przychodu w związku z planowanym połączeniem przez przejęcie; - braku powstania dochodu z niezrealizowanych zysków w sytuacji dokonania połączenia przez przejęcie polskiej spółki z jednoczesnym pozostawieniem majątku w polskim oddziale.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.195.2019.1.AJ
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy CIT w odniesieniu do dochodów (przychodów) generowanych przez Alternatywną Spółkę Inwestycyjną działającą w formie spółki komandytowej.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.181.2019.2.AJ
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz objęcia Wnioskodawcy zwolnieniem podmiotowym.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.211.2019.2.AG
     ∟Zastosowanie warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1 lit. a-c do wspólników spółek osobowych.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.203.2019.1.RK
     ∟zastosowanie warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1 lit. a-c) do wspólników spółek komandytowych.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.200.2019.2.AM
     ∟Interpretacja w zakresie zastosowania warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1 lit. a-c do wspólników spółek osobowych.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.202.2019.1.JG
     ∟Zastosowanie warunków zwolnienia z obowiązku sporzą-dzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1lit. a-c do wspólników spółek osobowych

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.199.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie zastosowania warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1 lit. a-c do wspólników spółek osobowych.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.189.2019.2.PH
     ∟w zakresie ustalenia, czy rozwiązanie Spółki i wydanie przypadającemu Wnioskodawcy udziału w majątku Spółki w formie środków pieniężnych będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób prawnych

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.53.2019.6.DP
     ∟Czy wydatki poniesione na rzecz członków Związku, w zakresie kursu przygotowującego oraz egzaminu na kandydata Członka Rady Nadzorczej, które decyzją Związku zostały umorzone, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Związku na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.79.2019.3.BKD
     ∟1. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników majątkowych w skład którego wchodzi m.in. Nieruchomość wraz ze zobowiązaniami, który ma zostać wniesiony aportem do Sp. z o.o. Sp.k. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm. dalej: „ustawa CIT”), a w konsekwencji czy zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 25 ustawy CIT wartość wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) wniesionego do Spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest Wnioskodawca nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, 2. Czy, zgodnie z art. 16g ust. 10a ustawy CIT, w związku z art. 16g ust. 9 ustawy CIT, w związku z art. 16h ust. 3a w związku z ust. 3 ustawy CIT Spółka komandytowa będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuacji metody amortyzacji przyjętej przez Spółkę powiązaną, od wartości wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP,) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki powiązanej na dzień nabycia

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.173.2019.1.AW
     ∟Czy podatkowa kwalifikacja odsetek, które powstają w związku z wykorzystaniem kolejnych transz opisanego w stanie faktycznym kredytu o przeznaczeniu ogólnym, winna być dokonana wyłącznie w oparciu o faktyczne wykorzystanie poszczególnych transz kredytu określone w kartach kredytu oraz przepisy UPDOP, czy też z uwzględnieniem regulacji MSSF?

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.29.2019.1.BJ
     ∟w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. „podatku u źródła”

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.28.2019.1.BKD
     ∟Czy kwoty wypłacane przez spółkę zagranicznemu kontrahentowi podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Czy spółka będzie musiała pobrać od wypłacanej podmiotowi z USA należności podatek dochodowy od osób prawnych.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.30.2019.1.AR
     ∟Czy kwoty wypłacane przez spółkę zagranicznemu kontrahentowi podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Czy spółka będzie musiała pobrać od wypłacanej podmiotowi z Republiki Federalnej Niemiec należności podatek dochodowy od osób prawnych.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.67.2019.1.HK
     ∟Czy w sytuacji, gdy 100% udziałów Wnioskodawcy posiada podmiot publiczny, który jest zwolniony z płacenia podatku dochodowego, Wnioskodawca również jest zwolniony z płacenia podatku dochodowego?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj