Interpretacje do przepisu
art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3551/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPP2-1/46-5/16-9/AWA
     ∟Zmiana prawa do odliczenia podatku VAT od zrealizowanych przez Gminę inwestycji przekazanych do używania zakładowi budżetowemu w związku z uchwałą NSA w ramach korekty 10-letniej zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.509.2019.1.AG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.568.2019.1.MS
     ∟Czy w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku, usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego, która będzie świadczona przez Wnioskodawcę jako agent, na umowach podpisanych i obsługiwanych przez niego w ramach działalności jako OFWCA korzystać będzie ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) po przekroczeniu przez Wnioskodawcę wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług?

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.424.2019.2.JŻ
     ∟Rozliczenie nabywanego świadczenia.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.336.2019.1.MAZ
     ∟Dokonywane z Polski do Niemiec dostawy wyrobów na rzecz odbiorcy w Niemczech będą stanowiły wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, opodatkowaną stawką podatku w wysokości 0%, przy założeniu, że Wnioskodawca będzie posiadał dowody potwierdzające wywóz wyrobów z Polski do Niemiec.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.368.2019.3.MJ
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umowy zlecenia.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.555.2019.1.JŻ
     ∟Rozliczenia podatku na zasadzie mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz dokumentowania świadczonych usług.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.562.2019.1.ALN
     ∟Braku możliwości zastosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT dla sprzedaży nagrobków z montażem jako część usługi pogrzebowej lub samodzielnie jako nagrobek z montażem bez świadczenia ww. usługi pogrzebowej.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.319.2019.4.DW
     ∟Czy przedstawiona umowa podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też opodatkowaniu podlega tylko jej część wskazana w dokumencie oznaczonym jako „faktura” (który, jak wskazano we wniosku nie jest fakturą w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie jest tak oznaczony na potrzeby realizacji umowy łączącej strony)?

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.526.2019.2.AJ
     ∟Zwolnienie od podatku usług najmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe osób fizycznych oraz pracowników podmiotu gospodarczego, zwolnienia od podatku usług najmu lokali mieszkalnych na rzecz innych podmiotów gospodarczych na cele prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznanie, że opłaty przenoszone na najemcę nie stanowią podstawy opodatkowania na podstawie art. 29 ust. 7 pkt 3 ustawy.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP2/4512-1-724/15/19-S/AKR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.553.2019.3.KM
     ∟Opodatkowanie transakcji zbycia Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z ww. transakcją.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.502.2019.1.JK
     ∟Rezygnacja ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.474.2019.1.AKR
     ∟Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPP3.4512.243.2016.7.JM
     ∟Brak obowiązku ewidencjonowania otrzymywanych opłat przy zastosowaniu kas rejestrujących.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.406.2019.1.HW
     ∟Prawo do zwrotu podatku w związku z realizacją projektu

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.380.2019.2.AD
     ∟Czy koszty związane z zakupem oraz utrzymaniem analizowanego samochodu osobowego, po jego przyjęciu do ewidencji środków trwałych jako środka trwałego w działalności gospodarczej, z wykorzystywaniem go również jako środka transportu w opisanych we wniosku podróżach służbowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, mogą być uznane jako koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej w następujących wysokościach: 1. koszty amortyzacji: 100% odpisów amortyzacyjnych; 2. koszty ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance: 100% kosztów; 3. koszty przeglądów i napraw (usługi serwisowe wraz z zakupem części zamiennych): 75% poniesionych kosztów; 4. koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne bieżące koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem pojazdu: 75% poniesionych kosztów?

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.363.2019.2.MW
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług za pomocą urządzenia biorezonansu magnetycznego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. b i c ustawy o VAT.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.353.2019.2.RW
     ∟Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawcy.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.575.2019.2.JC
     ∟Brak obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawców.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.565.2019.1.KS
     ∟Prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w ramach Projektu.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.430.2019.2.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku: - usług prowadzenia praktyk zawodowych studentów uczelni publicznej; - zapewnienia tzw. „pakietu medycznego”; - badań okresowych członków ochotniczej straży pożarnej; - szczepień ochronnych

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.622.2019.1.KS
     ∟rozliczenie na zasadzie odwrotnego obciążenia, dokumentowanie za pomocą faktur wpłat mieszkańców, moment powstania obowiązku podatkowego, instalacje OZE

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.567.2019.1.UNR
     ∟brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „…”

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.564.2019.1.MJ
     ∟brak możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu - PSZOK

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.300.2019.2.AMS
     ∟Prawo do zastosowania stawki 0%

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.475.2019.2.ASY
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczenia polegającego na zapewnieniu oczyszczania ścieków przy pomocy wybudowanych POŚ oraz stawki VAT dla świadczonej usługi, obowiązku rozliczenia podatku VAT od nabywanych usług dotyczących budowy POŚ na zasadzie odwrotnego obciążenia, prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zaprojektowaniem i budową POŚ, terminu odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków oraz korekty rozliczeń, podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi obejmującej wyłącznie kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o kwotę podatku należnego.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.582.2019.2.IK
     ∟Brak obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.504.2019.2.MD
     ∟Obowiązek zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj