Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


58/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.351.2019.2.AG
     ∟brak powstania przychodu po stronie Spółki przejmującej oraz po stronie Udziałowców w związku z planowanym połączeniem

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.345.2019.2.AG
     ∟brak powstania przychodu po stronie Spółki przejmującej oraz po stronie Akcjonariusza w związku z planowanym połączeniem

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.356.2019.1.AP
     ∟Czy połączenie spółek poprzez inkorporację spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu przejęcia majątku Spółki przejmowanej?

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.309.2019.3.AR
     ∟czy wydzielony zespół składników majątku Spółki, który ma zostać przeniesiony do Spółki przejmującej, jak również zespół składników materialnych i niematerialnych, który pozostanie w Spółce dzielonej stanowią zorganizowana część przedsiębiorstwa w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a tym samym czy przedmiotowy podział nie będzie skutkował powstaniem konsekwencji podatkowych po stronie Spółki dzielonej oraz Spółki przejmującej.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.235.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie spółki przejmującej po przejęciu innej spółki.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.248.2019.4.MG
     ∟w zakresie ustalenia, czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w związku z przejęciem majątku w postaci Działalności Szkoleniowej w wyniku Podziału Y

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.295.2019.1.MR
     ∟CIT - w zakresie ustalenia czy w związku z Podziałem po stronie H. nie powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.247.2019.4.AM
     ∟Brak powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z przejęciem majątku w wyniku podziału przez przejęcie.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.233.2019.2.AM
     ∟Skutki podatkowe połączenia spółek przez przejęcie, status podatnika PGK, przychód, konfuzja zobowiązań.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.238.2019.1.SG
     ∟w związku z połączeniem ze Spółką zależną Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego zastosowanie znajdzie zwolnienie od opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.265.2019.2.JF
     ∟w zakresie określenia czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielanego majątku Spółki Kapitałowej a wartością emisyjną udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki Kapitałowej

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.269.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie: - braku powstania przychodu w związku z planowanym połączeniem przez przejęcie; - braku powstania dochodu z niezrealizowanych zysków w sytuacji dokonania połączenia przez przejęcie polskiej spółki z jednoczesnym pozostawieniem majątku w polskim oddziale.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.292.2019.1.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.293.2019.1.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.234.2019.1.SJ
     ∟w zakresie powstania przychodu w wyniku połączenia na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8c updop oraz zastosowania wyłączenia wynikającego z art. 12 ust. 4 pkt 3f updop do ww. przychodu

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.163.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy połączenie przez przejęcie Spółki przejmowanej będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.166.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku powstania przychodu po stronie spółki przejmującej.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.143.2019.3.MS
     ∟Czy opisany zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych oraz pracowników, a także przychody i koszty oraz należności i zobowiązania związane z tym zespołem składników majątkowych składające się na wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Biuro Bezpieczeństwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, a w konsekwencji czy czynność wniesienia przez Wnioskodawcę wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Biura Bezpieczeństwa do Spółki celowej w drodze wkładu niepieniężnego będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 pkt 25 lit. b) Ustawy CIT?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.75.2019.4.AS
     ∟- brak powstania po stronie Spółki Przejmującej przychodu w związku z połączeniem spółek kapitałowych przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH,- brak obowiązku ujmowania przychodów zwolnionych z opodatkowania w źródle przychodów z zysków kapitałowych na potrzeby ustalania klucza alokacji kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych i alokacji tych kosztów jako kosztów pośrednich w źródle „pozostała działalność operacyjna” na zasadach ogólnych.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.122.2019.3.MO
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.107.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy połączenie Wnioskodawcy ze spółką przejmowaną spowoduje powstanie po jego stronie przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.48.2019.2.JKT
     ∟1. Czy zarówno Segment A, który zostanie przeniesiony do Spółki w wyniku Podziału, jak i Segment B (pozostający w Spółce Dzielonej), stanowią z osobna zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP ? 2. Czy w związku z Podziałem opisanym w zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki nie powstanie dochód (przychód), zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o PDOP? 3. Czy w związku z Podziałem opisanym w zdarzeniu przyszłym, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 6 ustawy o PDOP, w związku z przydzieleniem Udziałowcowi udziałów w Spółce?

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.56.2019.1.BS
     ∟w zakresie braku powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu w związku z połączeniem spółek kapitałowych przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.494.2018.3.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy wartość rynkowa składników majątkowych ściśle związanych z Departamentem Inwestycyjnym przenoszonych w wyniku podziału do Nowo Zawiązanej Spółki Y. stanowiła będzie po stronie Spółek przychód podatkowy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8b, 8c i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.589.2018.1.MO
     ∟Czy, jeśli łączna wartość rynkowa Nowych Akcji Wnioskodawcy przydzielonych Wspólnikom Spółki Przejmowanej_2 będzie wyższa od łącznej wartości nominalnej tychże akcji, to na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3e w związku z art. 4a pkt 16a ustawy o PDOP, do przychodów Wnioskodawcy nie zalicza się wartości majątku Spółki Przejmowanej_2 otrzymanego przez Wnioskodawcę odpowiadającą wartości nie niższej niż łączna wartość rynkowa Nowych Akcji przydzielonych Wspólnikom Spółki Przejmowanej_2? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.610.2018.1.MO
     ∟Czy, przez wartość majątku Spółki Przejmowanej_2 otrzymanego przez Wnioskodawcę, o której mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o PDOP, należy rozumieć wartość tego majątku wynikającą z łącznej wartości rynkowej aktywów wchodzących w skład tego majątku pomniejszonej o łączną wartość zobowiązań i innych obciążeń związanych z tym majątkiem?

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.585.2018.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy połączenie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo, czy też Wnioskodawca osiągnie dochód (przychód) podlegający opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.293.2018.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy połączenie Wnioskodawcy ze spółką przejmowaną spowoduje powstanie po jego stronie przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.321.2018.2.BK
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego pomiędzy podmiotami powiązanymi

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.224.2018.3.KK
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj