Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2765/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.472.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, w którym momencie Spółka ma obowiązek rozpoznać przychód z tytułu udziału w należnych jej korzyściach, w sytuacji gdy odpłatnej licencji podmiotowi trzeciemu udzieli drugi współuprawniony z rozwiązania chronionego.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.382.2019.1.AM
     ∟Skutki podatkowe nabycia/zbycia wierzytelności.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.368.2019.4.JS
     ∟W zakresie ustalenia daty powstania przychodu.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.378.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie prawidłowości rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu otrzymania od Wynajmującego kwoty Kontrybucji jako przychodu z tytułu sprzedaży nakładów poniesionych na inwestycje w obcym środku trwałym.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.391.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie momentu rozpoznania przychodu z tytułu opłaty przygotowawczej.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.297.2019.3.NL
     ∟skutki podatkowe sprzedaży kart przedpłaconych z kodem, o których mowa we wniosku

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.332.2019.2.ANK
     ∟Czy Spółka prawidłowo przyjmuje, że przychód po stronie Spółki w związku z dokonaniem dostaw towarów przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego powstanie z chwilą pobrania towarów z magazynu przez Kontrahenta?

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.347.2019.1.RK
     ∟moment rozpoznania przychodu podatkowego na podstawie faktur handlowych, dokumentujących ilość pobranych przez Kontrahenta towarów z magazynu konsolidacyjnego

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.359.2019.2.MJ
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem i zbyciem gwarancji pochodzenia energii elektrycznej oraz ustalenia, czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. gwarancji pochodzenia stanowi przychód z zysków kapitałowych

2019.10.01 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.128.2018.GTM
     ∟Przychody podatkowe związanych z zawarciem umów o przeniesieniu ryzyka niespłacania pożyczek.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.347.2019.1.AT
     ∟ustalenie momentu powstania przychodu z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń nieratujących życia.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.248.2019.2.AM
     ∟Moment rozpoznania przychodu - umowa dotycząca dystrybucji PPK.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.300.2019.2.APO
     ∟W którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznawać przychód z tytułu sprzedaży Pakietu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.319.2019.2.APO
     ∟Czy w przypadku wystawienia przez Wnioskodawcę faktur korygujących na rzecz kontrahenta zmniejszających kwotę wynagrodzenia wynikającego z faktur VAT (in minus) w związku z korektą rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej za poprzednie okresy, Wnioskodawca będzie uprawniony do zmniejszenia kwoty przychodów w okresie rozliczeniowym w którym zostanie wystawiona faktura korygująca?

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.249.2019.2.BKD
     ∟1. Czy Stałe Wynagrodzenie uiszczane w związku z transakcjami SRK na rzecz Kontrahenta, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, 2. Czy Stałe Wynagrodzenie uiszczane w związku z transakcjami SRK na rzecz Kontrahenta, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów inny niż bezpośrednio związany z przychodami, potrącalny w dacie jego poniesienia tj. w dniu, na który zostanie zaksięgowany w księgach rachunkowych Spółki, 3. Czy Zmienne Wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę w ramach rozliczenia transakcji SRK w zamian za przeniesienie na Kontrahenta wierzytelności, wobec których wystąpiło zdarzenie kredytowe, będzie dla Wnioskodawcy stanowić przychód podatkowy w momencie rozliczenia transakcji SRK i nie będzie to przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 updop, 4. Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu zbycia na rzecz Kontrahenta w ramach rozliczenia SRK niespłaconych wierzytelności - w części dotyczącej prowizji za udzielenie pożyczki - należy ustalić w wysokości równej sumie przychodu należnego rozpoznanego uprzednio przez Wnioskodawcę z tytułu tej prowizji, 5. Czy z tytułu zbycia na rzecz Kontrahenta w ramach rozliczenia SRK niespłaconych wierzytelności - w części dotyczącej odsetek niestanowiących przychodów należnych Wnioskodawcy - Wnioskodawca nie będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu, 6. Czy koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia na rzecz Kontrahenta w ramach rozliczenia SRK niespłaconych wierzytelności - w części dotyczącej kapitału pożyczki - należy ustalić w wysokości równej temu kapitałowi, ale tylko do wysokości Zmiennego Wynagrodzenia proporcjonalnie przypadającej na zbywaną kwotę kapitału pożyczek

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.223.2019.1.APA
     ∟ustalenie czy przychód z tytułu potrącenia kar umownych powstaje z momentem dokonania kompensacji

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.244.2019.3.AR
     ∟ustalenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu otrzymanych płatności stanowiących rozliczenie zysków wspólnego przedsięwzięcia

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.289.2019.1.AW
     ∟Za datę powstania przychodu z tytułu wynagrodzenia za świadczone przez Klub usługi reklamowe, rozliczane w półrocznych okresach rozliczeniowych, wskazywanych w treści zawieranych przez Wnioskodawcę umów z reklamodawcami oraz w wystawianych przez Wnioskodawcę fakturach, należy każdorazowo uznać ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego, określonego w umowie i na wystawionej fakturze

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-400/15-1/MO
     ∟Jakie skutki na gruncie regulacji odnoszących się do podatku dochodowego od osób prawnych wywołuje dla Spółki otrzymanie w grudniu 2013 r. zasądzonego podwyższonego wynagrodzenia dotyczącego Projektu realizowanego w latach 2006-2008?

2019.08.14 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.8.2019.CPIJ
     ∟ustalenie dochodu i rozliczenia straty ze sprzedaży maszyny rolniczej

2019.08.14 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.53.2019.CPIJ
     ∟ustalenie dochodu i rozliczenia straty ze sprzedaży maszyny rolniczej

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.246.2019.1.JG
     ∟Moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów z tytułu bezpośrednich kosztów akwizycji ubezpieczyciela, podatkowe rozliczenie przychodów z tytułu prowizji reasekuracyjnej.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.245.2019.1.JG
     ∟Moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów z tytułu bezpośrednich kosztów akwizycji ubezpieczyciela, podatkowe rozliczenie przychodów z tytułu prowizji reasekuracyjnej.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.258.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy zbiorcza faktura korygująca przychód wystawiona w roku podatkowym następującym po roku, w którym osiągnięto przychód może zostać ujęta dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, jako zmniejszenie przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę w roku podatkowym, w którym przychód ten uzyskano

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.212.2019.2.MM
     ∟w zakresie: - Czy naliczona kara umowna w wysokości 360.763,18 zł powinna być zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych do opodatkowania jeśli nie została zapłacona przez Spółkę? - Czy do pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu kary umownej powinna zostać zaliczona jedynie kwota 131.116,00 zł rozliczona ze Spółką przez potrącenie? - Czy dokonanie zapłaty dla Podwykonawców w myśl art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, Spółdzielnia może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w dniu 21 lutego 2019 r.?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.191.2019.4.AG
     ∟brak powstania przychodu w związku z „wykopaniem” waluty wirtualnej, możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków poniesionych w drodze „wykopania” waluty wirtualnej oraz możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prowizje z tytułu zawierania transakcji walutami wirtualnymi

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.170.2019.4.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy do korekty przychodu na skutek rozliczeń rzeczywistego zużycia w stosunku do prognozowanego zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.283.2019.2.AZ
     ∟Moment powstania przychodu z tytułu ceny należnej Spółce za nabyte przez SPV Wierzytelności.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.298.2019.1.SJ
     ∟w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami potrącanych przez spółkę przejmującą po dniu wydzielenia

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.71.2019.4.SP
     ∟ustalenie momentu powstania kosztu uzyskania przychodu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj