Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


952/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.472.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, w którym momencie Spółka ma obowiązek rozpoznać przychód z tytułu udziału w należnych jej korzyściach, w sytuacji gdy odpłatnej licencji podmiotowi trzeciemu udzieli drugi współuprawniony z rozwiązania chronionego.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.391.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie momentu rozpoznania przychodu z tytułu opłaty przygotowawczej.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.297.2019.3.NL
     ∟skutki podatkowe sprzedaży kart przedpłaconych z kodem, o których mowa we wniosku

2019.10.01 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.128.2018.GTM
     ∟Przychody podatkowe związanych z zawarciem umów o przeniesieniu ryzyka niespłacania pożyczek.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.347.2019.1.AT
     ∟ustalenie momentu powstania przychodu z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń nieratujących życia.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.248.2019.2.AM
     ∟Moment rozpoznania przychodu - umowa dotycząca dystrybucji PPK.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.319.2019.2.APO
     ∟Czy w przypadku wystawienia przez Wnioskodawcę faktur korygujących na rzecz kontrahenta zmniejszających kwotę wynagrodzenia wynikającego z faktur VAT (in minus) w związku z korektą rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej za poprzednie okresy, Wnioskodawca będzie uprawniony do zmniejszenia kwoty przychodów w okresie rozliczeniowym w którym zostanie wystawiona faktura korygująca?

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.244.2019.3.AR
     ∟ustalenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu otrzymanych płatności stanowiących rozliczenie zysków wspólnego przedsięwzięcia

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.289.2019.1.AW
     ∟Za datę powstania przychodu z tytułu wynagrodzenia za świadczone przez Klub usługi reklamowe, rozliczane w półrocznych okresach rozliczeniowych, wskazywanych w treści zawieranych przez Wnioskodawcę umów z reklamodawcami oraz w wystawianych przez Wnioskodawcę fakturach, należy każdorazowo uznać ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego, określonego w umowie i na wystawionej fakturze

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.246.2019.1.JG
     ∟Moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów z tytułu bezpośrednich kosztów akwizycji ubezpieczyciela, podatkowe rozliczenie przychodów z tytułu prowizji reasekuracyjnej.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.245.2019.1.JG
     ∟Moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów z tytułu bezpośrednich kosztów akwizycji ubezpieczyciela, podatkowe rozliczenie przychodów z tytułu prowizji reasekuracyjnej.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.212.2019.2.MM
     ∟w zakresie: - Czy naliczona kara umowna w wysokości 360.763,18 zł powinna być zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych do opodatkowania jeśli nie została zapłacona przez Spółkę? - Czy do pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu kary umownej powinna zostać zaliczona jedynie kwota 131.116,00 zł rozliczona ze Spółką przez potrącenie? - Czy dokonanie zapłaty dla Podwykonawców w myśl art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, Spółdzielnia może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w dniu 21 lutego 2019 r.?

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.170.2019.4.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy do korekty przychodu na skutek rozliczeń rzeczywistego zużycia w stosunku do prognozowanego zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.226.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy kwota wynikająca z rozliczenia mającego na celu wyrównanie dochodowości „in plus”, realizowanego pomiędzy Spółką a Podmiotami powiązanymi, stanowi dla Spółki przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który powinien zostać rozpoznany w momencie otrzymania środków pieniężnych

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.131.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy w momencie sprzedaży kart przedpłaconych z kodem (terminowych i bezterminowych) lub otrzymania ceny uzyskanej ze sprzedaży tych kart przedpłaconych z kodem po stronie spółki A powstanie przychód podatkowy, w którym momencie po stronie spółki A powstanie przychód podatkowy w związku ze świadczeniem usług wchodzących w skład produktu S, w sytuacji w której klient zakupił kartę przedpłaconą z kodem (terminową), w którym momencie po stronie spółki A powstanie przychód podatkowy w związku ze świadczeniem usług wchodzących w skład produktu S, w sytuacji w której klient zakupił kartę przedpłaconą z kodem (bezterminową), w którym momencie można mówić o „wykonaniu usługi” (w rozumieniu art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w stosunku do usług świadczonych przez spółkę A w ramach produktu S, w którym momencie po stronie spółki A powstanie przychód podatkowy w związku otrzymaniem środków pieniężnych z tytułu zapłaty za brakujące karty przedpłacone z kodem (terminowe i bezterminowe).

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.155.2019.3.JK
     ∟w zakresie określenia momentu uzyskania przychodu podatkowego

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.82.2019.2.EN
     ∟w zakresie -możliwości i momentu powstania przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem wskazanej we wniosku dotacji/subsydium -zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wpłat na rzecz Funduszu

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.135.2019.1.LG
     ∟Możliwość rozpoznania opłat operacyjnych wcześniej zaliczonych do przychodu podatkowego, które zostały odpisane jako nieściągalne lub w odniesieniu do których dokonano odpisów aktualizacyjnych, za koszty uzyskania przychodu oraz moment rozpoznania wartości dokonanych odpisów aktualizujących wartość wierzytelności z tytułu opłat operacyjnych lub wartości odpisanych w koszty wierzytelności z tytułu opłat operacyjnych jako koszty uzyskania przychodów

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.194.2019.1.ANK
     ∟Czy środki otrzymane z tytułu gwarancji bankowej, znajdujące się na rachunku bankowym zablokowanym, stanowią przychód w okresach rozliczeniowych, w których środki z tego rachunku są zwalniane przez podmiot go prowadzący na zapłatę faktur za poszczególne naprawy?

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.548.2018.4.MR
     ∟W zakresie ustalenia daty i wysokości przychodu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.19.2019.4.SP
     ∟uznanie za koszt uzyskania przychodów Wynagrodzenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy oraz rozpoznania tego Wynagrodzenia przez beneficjenta jako przychód należny w momencie podpisania Porozumienia

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.21.2019.2.BS
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu zawartej umowy, o której mowa we wniosku.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.68.2019.1.MS
     ∟Czy przychód z tytułu spłaty Dodatniej wartości firmy po stronie Finansującego będzie powstawał w czasie, każdorazowo w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którego dana płatność leasingowa będzie dotyczyć?

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.517.2018.2.BK
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków związanych z realizacją kontraktu oraz poniesionych po dniu jego zerwania

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.370.2018.2.HK
     ∟Kiedy w opisanym stanie faktycznym powstanie przychód z tytułu uzyskanego wynagrodzenia za usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.636.2018.1.AN
     ∟Czy otrzymane przez Wnioskodawcę kwoty wynikające z przedterminowego wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umów LO powinny zostać rozpoznane jako przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie ich otrzymania?

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.475.2018.2.AW
     ∟Wobec ustalenia, że momentem rozpoznania przychodu jest w rozpoznawanej sprawie uzgodniony przez strony umowy wykonawczej termin zakończenia danego etapu prac/miesiąc świadczenia usługi potwierdzony protokołem odbioru, to w konsekwencji również z tym momentem należy rozpoznać koszty uzyskania przychodów związane bezpośrednio z uzyskiwanym przychodem (z danym zakończonym etapem prac).

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.598.2018.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie określenia momentu: - powstania przychodu z tytułu wynagrodzenia za zwrot kosztów przejęcia pracowników, w dacie zawarcia Porozumienia; - korekty przychodów z tytułu opłat lotniskowych na podstawie art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; - powstania przychodu z tytułu wynagrodzenia za użytkowanie dyszli holowniczych, w dacie wystawienia faktury (na podstawie zawartego Porozumienia).

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.338.2018.1.AP
     ∟- Moment powstania przychodu z tytułu zawartej umowy najmu, w której strony ustaliły, że usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.285.2018.6.AP
     ∟- Czy prawidłowa jest interpretacja Spółki, że w momencie sprzedaży karty podarunkowej nie powstanie przychód w podatku CIT z tytułu sprzedaży karty podarunkowej, lecz przychód powstanie w momencie realizacji karty podarunkowej, tzn. w momencie zapłaty kartą podarunkową za dostawę towarów lub świadczenie usług? - Czy prawidłowa jest interpretacja Spółki, że w momencie sprzedaży voucherów powstaje przychód w podatku CIT?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj