Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


977/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.357.2019.2.AW
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.356.2019.2.AW
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-603/16-11/ANK
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-687/16-15/MS
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym Połączenie, dokonane w trakcie aktualnego roku podatkowego Spółki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszłego, skutkujące przejęciem majątku Spółki osobowej będzie wiązało się powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-704/16-10/S/DP/SJ
     ∟CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych połączenia Wnioskodawcy ze spółką osobową.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-200/16-14/NL
     ∟skutki podatkowe połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-686/16-13/ANK
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.361.2019.1.DP
     ∟Czy wskazane w opisie zdarzenia przyszłego Wydatki Pośrednie i Wydatki Bezpośrednie związane z przejęciem części przedsiębiorstwa w ramach podziału Spółki Dzielonej Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.312.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.209.2017.11.MS
     ∟Czy w związku z zawartymi umowami użyczenia dla Wnioskodawcy powstał przychód podlegający opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-331/16-12/19-S/KP
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym Połączenie, dokonane w trakcie aktualnego roku podatkowego Spółki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszłego, skutkujące przejęciem majątku Spółki osobowej będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie Ustawy o CIT?

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.332.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy połączenie przez przejęcie spółki osobowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-601/16-11/MS
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym Połączenie, dokonane w trakcie aktualnego roku podatkowego Spółki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszłego, skutkujące przejęciem majątku Spółki osobowej będzie wiązało się powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4017.1.2019.2.AM
     ∟Sukcesja podatkowej związana z reorganizacją struktury wojewódzkich ośrodków.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.304.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy środki pochodzące z likwidowanych osób prawnych powiększą fundusz założycielski Wnioskodawcy i jako pierwsze wyposażenie związane z utworzeniem ośrodków terenowych nie będą stanowić przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.278.2019.3.MO
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków w związku z emisją akcji i wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.210.2019.3.MK
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na usługi doradcze i usługi integrujące

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.234.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki związane z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych, a także koszty taksy notarialnej poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, stanowią koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.237.2019.2.AG
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie usług w związku z planowaną restrukturyzacją oraz prawidłowa alokacji ww. kosztów do odpowiednich źródeł przychodów.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.150.2019.1.ANK
     ∟W zakresie ustalenia, czy: -otrzymane przez Spółkę środki pieniężne od Gminy na podwyższenie kapitału zakładowego w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym nie będą traktowane jako przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 4 updop, -odpisy amortyzacyjne ustalone według zasad określonych w art. 16a-16m z tytułu zużycia środków trwałych, które zostały sfinansowane ze środków otrzymanych na podwyższenie kapitału zakładowego, to jest zakup nowoczesnego taboru autobusowego, zakup pojazdów serwisowych oraz przebudowę zaplecza technicznego zajezdni autobusowej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-335/16/19-S/PS
     ∟W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na tle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków związanych pośrednio oraz bezpośrednio z emisją nowych akcji.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.4.2019.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie od wspólnika udziałów celem ich umorzenia stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.562.2018.2.MJ
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z opisanym we wniosku połączeniem spółek komandytowych poprzez zawiązanie spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy (jako komplementariusza jednej ze spółek) lub po stronie nowo zawiązanej spółki kapitałowej

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.561.2018.2.MJ
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z opisanym we wniosku połączeniem spółek komandytowych poprzez zawiązanie spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy (jako komplementariusza jednej ze spółek) lub po stronie nowo zawiązanej spółki kapitałowej

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.535.2018.4.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej akcji Spółki na GPW w sytuacji zaniechania tego projektu stanowią koszty uzyskania przychodów, potrącalne w momencie ich poniesienia

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.553.2018.1.MM
     ∟w zakresie: Zwolnienie od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymanego przez Spółdzielnię w ramach Projektu wsparcia finansowego i pomostowego.

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.519.2018.2.BG
     ∟czy w związku z rozważanym połączeniem, w wyniku którego majątek Spółek łączących się przejdzie na Spółkę nowo zawiązaną, po stronie Spółki nowo zawiązanej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.387.2018.4.KK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.423.2018.2.BKD
     ∟Czy w związku z połączeniem Spółki Jawnej ze Spółką Komandytową przez zawiązanie nowej spółki, po stronie nowo zawiązanej Spółki z o.o. powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”)

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.374.2018.1.AS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poszczególnych „Kosztów Emisji” wymienionych we wniosku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj