Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2189/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-44/16-1/SG
     ∟w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu otrzymania majątku po likwidacji spółki, o której mowa we wniosku

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-1241/15/19-S/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.309.2019.3.AR
     ∟czy wydzielony zespół składników majątku Spółki, który ma zostać przeniesiony do Spółki przejmującej, jak również zespół składników materialnych i niematerialnych, który pozostanie w Spółce dzielonej stanowią zorganizowana część przedsiębiorstwa w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a tym samym czy przedmiotowy podział nie będzie skutkował powstaniem konsekwencji podatkowych po stronie Spółki dzielonej oraz Spółki przejmującej.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.258.2019.1.PB
     ∟w zakresie sposobu kalkulacji kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-1035/15/19-S/JK
     ∟Wymiana udziałów.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-416/15/19-S/JG
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia wszystkich udziałów w Spółce Kapitałowej, nabytych w drodze wymiany udziałów, Spółka powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za aport udziałów w Spółce Kapitałowej, równych wartości rynkowej wkładów wniesionych do Spółki z dnia wniesienia?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.237.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy w przypadku odpłatnego zbycia (sprzedaży) przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce nabytych w 2016 r. w drodze wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy z takiego zbycia będzie wartość określana jako wartość nominalna udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych udziałowcom Spółki w 2016 r. w zamian za udziały tej Spółki w drodze ww. wymiany udziałów

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-3-35/16-7/LS
     ∟Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz wykładnię przepisów art. 24 ust. 8a-8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonaną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 maja 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 1955/16 oraz przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 lutego 2019 r. sygn. akt II FSK 2361/17, stwierdzić należy, że planowana transakcja objęcia udziałów w Spółce M. przez Spółkę 2 od Wnioskodawcy i drugiego wspólnika nie spowoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-51/15-3/S/SP
     ∟Zasady na jakich nastąpi opodatkowanie odpłatnego zbycia udziałów celem ich umorzenia, skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie na rzecz podmiotu trzeciego bez albo ze zmniejszeniem liczby udziałów oraz skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie, celem umorzenia udziałów gdzie nie dojdzie albo dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-135/16/S-19/AWO
     ∟Czy w związku z planowaną transakcją aportu udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-306/15-1/SG
     ∟w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku zbycia Spółce Nabywanej udziałów celem ich umorzenia

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-121/16-2/MJ
     ∟Czy w związku z objęciem udziałów w zamian za aport Udziałów Spółki Kapitałowej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie u.p.d.o.p.?

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.193.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy odsetki od Kredytu zaciągniętego na zakup akcji Spółki Akcyjnej już zapłacone przez Wnioskodawcę oraz które będą zapłacone przez Wnioskodawcę w przyszłości będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w podatku CIT w limicie określonym w art. 15c ustawy o CIT, przy czym będą to koszty związane z działalnością operacyjną Wnioskodawcy, a nie koszty związane z przychodami zaliczanymi do źródła przychodów zyski kapitałowe.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-146/16-2/MJ
     ∟Czy w związku z planowaną transakcją aportu udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-549/15-3/MJ
     ∟1) Czy nabycie przez Wnioskodawcę Akcji Spółki Akcyjnej, z którymi związana będzie bezwzględna większość głosów w Spółce Akcyjnej, będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej „podatek CIT”)? 2) Czy nabycie przez Wnioskodawcę Akcji Spółki Akcyjnej będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT, jeżeli wskutek wniesienia Akcji Spółki Akcyjnej przez Akcjonariusza i Akcjonariuszy dokonanego jednorazowo lub w ramach więcej niż jedna transakcji, przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pierwsza transakcja wniesienia Akcji Spółki Akcyjnej, Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce Akcyjnej?

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-166/16-2/PH
     ∟transakcje spełniają przesłanki uznania za wymianę udziałów określoną w przepisie art. 12 ust. 4d w zw. z art. 12 ust. 11 i art. 12 ust. 12 uCIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., a w konsekwencji wartość nabytych od wspólników A, B, C i D przez Wnioskodawcę udziałów Spółek „M”, „H”, „F” i „V” nie zalicza się do przychodów na gruncie uCIT

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-1240/15/19-S/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-1271/15/19-S/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-136/16-1/JS
     ∟Czy w związku z planowaną transakcją aportu udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.51.2018.2.MS
     ∟Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo ujmując odpis aktualizujący Wierzytelności w kosztach podatkowych oraz czy w momencie zawarcia układu w Postępowaniu Układowym, w którym ustalony zostanie sposób spłaty Wierzytelności Wnioskodawcy przez Kontrahenta, Wnioskodawca będzie uprawniony ująć w kosztach podatkowych wartość Wierzytelności, o jaką zmniejszone zostaną Wierzytelności podlegające spłacie na rzecz Wnioskodawcy.

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4511-25/16-2/MJ
     ∟Sposób ustalenia przychodu w przypadku objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki cypryjskiej i sposobu ustalenia kosztów w przypadku późniejszego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych za wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki cypryjskiej.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4511-13/16-2/AD
     ∟Ustalenie przychodu w przypadku objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki cypryjskiej i sposób ustalenia kosztów w przypadku późniejszego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych za wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki cypryjskiej.

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB1-1/4510-164/15-1/NL
     ∟sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji odpłatnego zbycia udziałów otrzymanych w drodze transakcji wymiany udziałów

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-550/15-2/DP
     ∟wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: - ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów; - możliwości zastosowania art. 12 ust. 4d oraz art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-228/15/19-S/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z planowaną transakcją aportu udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-1043/15-4/KK/S/19/MS
     ∟wymiany udziałów

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.298.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia skutków podatkowych, na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, planowanej przez Wnioskodawcę wymiany akcji, w szczególności czy ta planowana transakcja spełnia wymogi wymiany udziałów określonej w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie kreuje przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.323.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie braku powstania obowiązku zapłaty podatku z tytułu przydzielenia i objęcia Akcji Serii N oraz sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia w przyszłości przez Wnioskodawcę akcji Serii N.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-250/15-5/18-S/MJ
     ∟Ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z odpłatnym zbyciem udziałów.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-271/15-5/18-S/MJ
     ∟Ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z odpłatnym zbyciem udziałów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj