Interpretacje do przepisu
art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


897/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.327.2019.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - przychodem podatkowym Sprzedającego ze zbycia wyżej wymienionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie kwota należna Sprzedającemu od Kupującego tytułem ceny sprzedaży wyrażonej w umowie (uwzględniająca przejęte zobowiązania) przy założeniu, iż cena ta nie będzie odbiegać od ceny rynkowej tj. według jakich zasad należy ustalić przychód ze sprzedaży ZCP – jest prawidłowe, - kosztem podatkowym Spółki w związku z przeprowadzeniem Transakcji będzie suma kosztów uzyskania przychodów dotyczących każdego składnika majątkowego wchodzącego w skład przedmiotu Transakcji, a w związku z tym, czy prawidłowym jest również stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodu w odniesieniu do wchodzących w skład przedmiotu Transakcji: a. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, b. zapasów, c. wierzytelności

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-44/16-1/SG
     ∟w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu otrzymania majątku po likwidacji spółki, o której mowa we wniosku

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.406.2019.4.AS
     ∟Brak powstania przychodu w przypadku nieodpłatnego otrzymania przez Spółkę naniesień na nieruchomości powstałych w wyniku przeprowadzonych robót drogowych wykonanych w ramach Inwestycji oraz brak przychodu z tytułu nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele Inwestycji.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.297.2019.2.AM
     ∟skutki podatkowe sprzedaży wierzytelności własnych w wyniku zawarcia przez Spółkę z Faktorem umowy faktoringu

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.266.2019.1.MO
     ∟Skutki podatkowe wzajemnie udzielanych poręczeń przez Spółki

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-25/16-3/S/MJ
     ∟Czy odesłanie w art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. do przepisów art. 14 ust. 1-3 u.p.d.o.p. nakłada na spółkę obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego, w przypadku objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport, w wysokości równej wartości rynkowej przedmiotu aportu.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.163.2019.1.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych ze zbyciem w ramach umowy faktoringu wierzytelności własnych.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.189.2019.1.JC
     ∟Czy Rozwiązanie Spółki i przeniesienie do Wnioskodawcy w jego wyniku Składników Majątkowych wchodzących w skład Zakładu nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób prawnych?

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.129.2019.1.BG
     ∟czy w związku ze zbyciem na rzecz Faktora Wierzytelności w ramach Usługi faktoringu: - otrzymana od Faktora kwota będzie skutkowała dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego, - Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu Faktora za Usługi Faktoringowe w postaci Dyskonta

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.61.2019.4.MM
     ∟Czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), będący przedmiotem Transakcji, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie, przychodem podatkowym Sprzedającego ze zbycia tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (wraz z przejęciem zobowiązań) będzie kwota należna Sprzedającemu od Kupującego tytułem ceny sprzedaży przedmiotu Transakcji?

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.54.2019.2.SP
     ∟możliwość uznania za koszty uzyskania przychodów wydanych w ramach dywidendy rzeczowej wierzytelności

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.120.2019.1.AG
     ∟ustalenie przychodu ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w wysokości ceny sprzedaży pomniejszonej o wartość środków pieniężnych w walucie polskiej wchodzących w skład przedsiębiorstwa

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4511-597/15-2/MG
     ∟skutki podatkowe częściowego zwrotu wkładu wniesionego do spółki komandytowej

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.17.2019.2.AR
     ∟skutki podatkowe cesji wierzytelności z umowy leasingu operacyjnego z jednoczesnym przeniesieniem przedmiotu leasingu na Nowego Finansującego.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.23.2019.2.MM
     ∟Sposób ustalenia przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu w związku z przeniesieniem na Obligatariusza w ramach umowy datio in solutum Wierzytelności 2 w celu uregulowania zobowiązania z tytułu Wierzytelności 1

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.559.2018.1.MS
     ∟Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, sprzedaż wierzytelności własnych w wyniku zawarcia przez Spółkę z Faktorem umowy faktoringu na warunkach opisanych w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, powinno skutkować dla Spółki (jako faktoranta) powstaniem przychodu, jeżeli wierzytelność zostanie uprzednio opodatkowana jako przychód należny, a otrzymana od Faktora kwota z tytułu ceny nabycia wierzytelności nie przewyższy nominalnej wartości zbywanej wierzytelności?

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.443.2018.1.JC
     ∟1. Czy jedynym przychodem Spółki ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Huty) będzie cena ustalona między stronami transakcji? 2. Czy Spółka jako następca podatkowy (sukcesor) Spółki Przejętej, na moment sprzedaży Huty będzie uprawniona do rozpoznania w kosztach podatkowych wydatków poniesionych przez Spółkę Przejętą na nabycie składników majątkowych wchodzących w skład Huty, niezaliczonych (przez Spółkę jak i Spółkę Przejętą) uprzednio do kosztów uzyskania przychodów? 3. W jaki sposób Spółka powinna ustalić koszty uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą Huty w zakresie zbywanych składników majątkowych w postaci: a) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych b) zapasów c) udziałów / papierów wartościowych (w tym akcji) d) wierzytelności (zarachowanych uprzednio jako przychód należny) e) wierzytelności (z tytułu udzielonych pożyczek) f) środki pieniężne (w tym walut obcych) g) innych składników majątku związanych z Hutą? 4. Czy wartość przejętych przez Kupującego zobowiązań (długów) funkcjonalnie związanych ze sprzedawaną Hutą będzie stanowić przychód podatkowy Wnioskodawcy (ponad ustaloną w umowie cenę sprzedaży Huty), lub będzie pomniejszać koszty uzyskania przychodów ustalone w odniesieniu do poszczególnych składników majątku, które weszły w skład Huty?

2019.01.14 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.131.2018.GEFH
     ∟Ustalenie przychodów z tytułu nabycia nieruchomości stanowiących działki gruntowe za cenę niższą niż ich wartość rynkowa, zwolnienie dochodu tego podmiotu (jako zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną) od podatku dochodowego od osób prawnych (w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej) oraz ustalanie wartości początkowej nabytych środków trwałych.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.318.2018.1.BK
     ∟w zakresie powstania przychodów podatkowych w związku ze zbyciem na rzecz faktora wierzytelności własnych oraz sposobu ustalenia wysokości kosztów podatkowych w związku z ww. transakcją

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.381.2018.1.MPŁ
     ∟Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku obniżenia wartości wkładu pieniężnego w Spółce komandytowej?

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.408.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy Spółka jest/będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydaniem towarów w celu uregulowania swoich zobowiązań, w tym z tytułu kar umownych, tak jak w przypadku ich sprzedaży

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.407.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy w przypadku, gdy Spółka reguluje swoje zobowiązania wynikające w szczególności z kar umownych w drodze wydania towarów, po stronie Spółki powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu PDOP

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.162.2018.1.PB
     ∟czy w przypadku dobrowolnego umorzenia części akcji Wnioskodawcy bez wynagrodzenia i będącego jego skutkiem obniżenia kapitału zakładowego Spółki znajdzie zastosowanie art. 14 ust. 1-6 ustawy CIT

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1462/14-1/AK
     ∟- Czy ewentualna różnica pomiędzy wartością księgową a wartością rynkową przedmiotu aportu będzie stanowiła przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie spółki wnoszącej aport (Wnioskodawcy), w tym w szczególności, czy zastosowanie znajdzie przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - Czy podzielenie transakcji na dwie odrębne operacje będzie miało wpływ jej skutki podatkowe, opisane w powyższym pytaniu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.90.2018.6.AZE
     ∟uznania sprzedaży Ch. R. za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); ustalenia przychodu ze sprzedaży Ch. R. w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 3); ustalenia kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem Ch. R. w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.212.2018.2.AJ
     ∟Kwestia powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie grupy Filii ze Spółki i przeniesieniem ich na istniejące spółki, także w przypadku gdyby Oddział Centralny nie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.111.2018.1.BKD
     ∟w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia udziałów w Spółce z o.o.

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.114.2018.1.MS
     ∟W jaki sposób, w jakiej wysokości należy przyjmować przychód ze sprzedaży papierów wartościowych (bony pieniężne NBP, obligacje Banku Zrzeszającego oraz bony skarbowe), tj. czy do ustalenia przychodu należy uwzględnić dodatni wynik na sprzedaży czy też cenę ze sprzedaży tych instrumentów?

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.77.2018.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy planowane umorzenie udziałów będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.66.2018.1.AZ
     ∟Ustalenie czy do dobrowolnego umorzenia posiadanych w Spółce udziałów za wynagrodzeniem będzie miał zastosowanie przepis o cenie rynkowej art. 14 ust. 1 i ust. 3 updop.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj