Interpretacje do przepisu
art. 14 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


716/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.524.2019.4.SR
     ∟zastosowanie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (regulujących zagadnienie związane z bonami) do usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach produktu S na podstawie kart przedpłaconych z kodem sprzedanych przez spółkę B na rzecz spółki C w oparciu o umowę z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usług w ramach produktu S.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.422.2019.2.JO
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży gwarancji pochodzenia

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.365.2019.2.MD
     ∟w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego wykazanego w otrzymanej fakturze od Organizatora

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.454.2019.3.JC
     ∟Stawka podatku dla instalacji wykonanych w budynkach mieszkalnych i poza bryłą budynków mieszkalnych, ustalenia podstawy opodatkowania dla świadczonych usług dotyczących infrastruktury, ustalenia czy otrzymana kwota dotacji ze środków unijnych stanowić będzie podstawę opodatkowania, stawki podatku dla otrzymanej dotacji ze środków unijnych, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków dotyczących wykonanej infrastruktury, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.351.2019.1.MB
     ∟Możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, gdy złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania nastąpiło w treści aktu notarialnego.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.294.2019.1.AWA
     ∟Zwolnienie od podatku VAT przekazania nieruchomości zabudowanej do majątku osobistego.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.188.2019.3.MJ
     ∟Opodatkowanie wpłat otrzymywanych od mieszkańców na ubezpieczenie oraz zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych usług montażu instalacji OZE a także moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłat mieszkańców na ubezpieczenie.

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.193.2019.2.AW
     ∟Gmina – OZE: podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia, stawka, moment powstania obowiązku podatkowego.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.340.2019.1.DM
     ∟W przypadku, gdy towar jest wysyłany za pośrednictwem przewoźnika (firmy kurierskiej), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.266.2019.4.MD
     ∟Opodatkowanie według właściwych stawek usług świadczonych na rzecz mieszkańców; podstawy opodatkowania dla tych usług; momentu powstania obowiązku podatkowego; prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z zakupem i montażem instalacji OZE na rzecz mieszkańców.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.245.2019.1.IK
     ∟określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług udzielania licencji w przypadku świadczenia wzajemnego w postaci udziałów w spółce.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.239.2019.3.AP
     ∟Opodatkowanie preferencyjną stawką VAT usług świadczonych w obrębie bryły budynków mieszkalnych i poza bryłą, podstawa opodatkowania świadczonych usług, opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej przez Gminę na realizację projektu, moment powstania obowiązku podatkowego , prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku z realizacją projektu, obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z wykonaniem czynności wyposażenia budynków mieszkańców w instalacje fotowoltaiczne.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.130.2019.2.WN
     ∟- stawka podatku VAT dla usług świadczonych na rzecz Klienta, - podstawa opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę,

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.172.2019.1.LS
     ∟Wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawienia faktury jeśli żądanie wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę, tj. montaż instalacji. Po przekroczeniu tego terminu wystawienie faktury jest jedynie prawem, a nie obowiązkiem Wnioskodawcy, dlatego nie ma przeciwskazań do wystawienia faktury na żądanie po upływie terminu wskazanego w art. 106b ust. 3 ustawy o VAT.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512/716/15-2/SR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2009 r. do października2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, stawki podatku VAT dla usług nadzorów autorskich, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze korygującej otrzymanej od członka konsorcjum.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.160.2019.1.PS
     ∟Opodatkowanie wg właściwych stawek usług montażu na rzecz mieszkańców instalacji solarnych systemów grzewczych, systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła ciepłej wody użytkowej oraz kotłów na biomasę; podstawa opodatkowania świadczonych usług; momentu powstania obowiązku podatkowego; prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z zakupem i montażem instalacji na rzecz mieszkańców oraz obowiązek rozliczenia podatku w drodze odwrotnego obciążenia.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.93.2019.4.PM
     ∟Uznanie iż sprzedaż nie stanowi sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i opodatkowanie podatkiem VAT.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.112.2019.2.DM
     ∟Jeżeli w ramach jednej Karty (bonu) istnieje możliwość dokonania zakupu zarówno towarów opodatkowanych na terytorium kraju podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, jak również zakupu w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (przy spełnieniu warunków wynikających z art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług) opodatkowanej 0% stawką podatku VAT, to mamy do czynienia z bonem różnego przeznaczenia. Obowiązek podatkowy w przypadku bonów MPV powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, w momencie faktycznej dostawy towaru w zamian za bon.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.186.2019.2.APR
     ∟Skutki podatkowe w związku z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców gminy.

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.31.2019.5.DC
     ∟Prawa do dokonania korekty podatku w związku z dzierżawą infrastruktury i okresu korekty (pytanie nr 1 i 2). Uznanie Wnioskodawcy za podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy w związku z planowaną sprzedażą Infrastruktury (pytanie nr 3). Prawo do dokonania korekty jednorazowej na podstawie art. 91 ust. 4-6 ustawy w związku z planowaną sprzedażą Infrastruktury (pytanie nr 4). Prawo do odliczenia podatku VAT, z faktur wystawionych na rzecz Wnioskodawcy, mimo że część należności na rzecz wykonawcy została uregulowana przez Stowarzyszenia (pytanie nr 5). Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży Infrastruktury na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z możliwością rezygnacji ze zwolnienia przedmiotowego i zastosowania art. 43 ust. 10 i 11 ustawy (pytanie nr 6). Momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży Infrastruktury na zasadach ogólnych wynikających z art. 19a ust. 1 i 8 ustawy (pytanie nr 8).

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.101.2019.2.MN
     ∟Brak opodatkowania „Udziału Skarbu Państwa w Zyskach z Przedsięwzięcia”, stawki podatku VAT dla wykonywanej usługi uznania podmiotu A za podatnika i obowiązku wystawienia faktury, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku oraz okresu, za który Koncesjonariusz może dokonać odliczenia.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.95.2019.2.MJ
     ∟Obowiązek wystawienia przez Komornika Sądowego faktury korygującej w związku z dokonaną na rzecz Wnioskodawcy dostawą budynku.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.109.2019.2.IK
     ∟Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. nie stanowi dostawy towarów. Opodatkowania opłaty rocznej przekształceniowej lub opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.108.2019.4.AP
     ∟Opodatkowanie transakcji zbycia składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.97.2019.2.ALN
     ∟Brak możliwości korekty nienależnie zadeklarowanego podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów pochodzących z remanentu likwidacyjnego i sposobu dokonania korekty.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.785.2018.2.PR
     ∟Sukcesja praw i obowiązków w zakresie podatku od towarów i usług w związku z przekształceniem osoby fizycznej w spółkę z .o.o.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.32.2019.2.BK
     ∟Dostawa nieruchomości.

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.45.2019.2.IG
     ∟Spółka jest uprawniona do rozliczania podatku naliczonego i należnego z tytułu importu opisanych usług od Wydawców Zagranicznych na podstawie Raportów, w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do importowanych usług powstał obowiązek podatkowy

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.967.2018.2.RSZ
     ∟w zakresie: - opodatkowania podatkiem VAT otrzymywanych przez Gminę obowiązkowych wpłat od Mieszkańców za świadczone przez Gminę na ich rzecz usługi oraz podstawy opodatkowania (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1), - opodatkowania dotacji (dofinansowania) otrzymanej przez Gminę z tytułu realizacji usługi polegającej na instalacji kolektorów solarnych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2), - zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych od podwykonawców usług montażu instalacji solarnych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3), - określenia stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji solarnych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 4), - braku opodatkowania czynności nieodpłatnego użyczenia mieszkańcom instalacji solarnych podczas okresu trwałości projektu oraz przeniesienia własności instalacji solarnych przez Gminę na rzecz uczestników projektu po upływie okresu trwałości projektu (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 5), - prawa do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 6).

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.60.2019.1.DM
     ∟W sytuacji, gdy nabywcy samodzielnie odbierają towar bezpośrednio z magazynu Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach określonych w art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z chwilą wydania towaru nabywcy. W przypadku, gdy towar jest wysyłany za pośrednictwem przewoźnika (firmy kurierskiej), dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia, z tym bowiem momentem sprzedawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel na nabywcę towaru.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj