Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. lk ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


86/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. lk ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2019.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-198/16-2/AD
     ∟Czy nominalna wartość wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek wniesionych przez Spółkę jako wkład do spółki komandytowej (tj. wartość nominalna niespłaconych pożyczek) będzie kosztem uzyskania przychodów dla Spółki w razie zbycia przez Spółkę ogółu praw i obowiązków wynikających z udziału w spółce komandytowej?

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.131.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w związku z wniesieniem aportu w postaci Nieruchomości

2017.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.146.2017.1.KK
     ∟Czy w przypadku dokonania odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów w Spółkach Zależnych, kosztem uzyskania przychodów Spółki ze zbycia będą zarówno wydatki poczynione na pierwotne nabycie / objęcie udziałów Spółek Zależnych, jak również wartość środków przeznaczonych z kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy (np. kapitałów zapasowych) na podwyższenie kapitału zakładowego Spółek Zależnych?

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.47.2017.1.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych połączenia spółek.

2017.03.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.1029.2016.2.APO
     ∟- ustalenie dochodu (straty) w przypadku wniesienia do Spółki Administrującej wkładu niepieniężnego w postaci akcji własnych Spółki, dających poniżej 51% praw głosu w Spółce, skupionych uprzednio w tym celu od akcjonariuszy Spółki, - ustalenia dochodu (straty) w przypadku aportu Akcji w Spółce Administrującej dających poniżej 51% praw głosu w spółce, do Spółki Kapitałowej.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1174.2016.1.KB
     ∟Czy w razie zbycia przez Wnioskodawcę udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych z Grupy, otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku połączenia ze Spółkami, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w tej samej wysokości, w jakiej przysługiwałoby ono poszczególnym Spółkom? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1116.2016.1.KB
     ∟Czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółkami będzie neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.577.2016.1.DK
     ∟Rozpoznania przychodu w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie po stronie Spółki Dzielonej i jej wspólnika.

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1049.2016.1.MC
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-890/16-3/MC
     ∟przychód z tytułu objęcia udziałów w sytuacji gdy wartość nominalna udziałów jest niższa niż wartość wnoszonego wkładu

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-427/16-1/MJ
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów.

2016.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-727/16-2/MC
     ∟W zakresie określenia przychodu w sytuacji gdy nominalna wartość objętych przez Wnioskodawcę akcji była niższa od rynkowej wartości przedmiotu aportu oraz możliwości szacowania przez organ podatkowy tego przychodu.

2016.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-725/16-2/MC
     ∟w zakresie określenia przychodu w sytuacji gdy nominalna wartość objętych przez Wnioskodawcę akcji była niższa od rynkowej wartości przedmiotu aportu oraz możliwości szacowania przez organ podatkowy tego przychodu

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-877/16-2/AG
     ∟1) Czy Wnioskodawca w dniu wydania dokumentów akcji w związku z konwersją Obligacji na akcje SPV będzie zobowiązany rozpoznać przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej obejmowanych akcji SPV, tj. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT? 2) Czy Wnioskodawca w związku z konwersją Obligacji na akcje SPV będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na objęcie Obligacji, tj. zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 Ustawy CIT?

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-874/16-2/AG
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych konwersji obligacji na akcje.

2016.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-226/16-1/DW
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia spółki akcyjnej ze spółką komandytowo-akcyjną

2016.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-677/16-2/AG
     ∟Co będzie stanowiło dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu osiągniętego wskutek sprzedaży Udziałów jv?

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-543/16-2/MC
     ∟określenie przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów.

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-512/16-2/MC
     ∟określenie przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów.

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-488/16-3/MC
     ∟określenie przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów.

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-527/16-2/MC
     ∟określenie przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów.

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-127/16/DW
     ∟w zakresie ustalenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-493/16-2/MC
     ∟określenie przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów.

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-515/16-2/MC
     ∟określenie przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów.

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-490/16-2/MC
     ∟określenie przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów.

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-505/16-2/MC
     ∟określenie przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów.

2016.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-198/16/AD
     ∟Czy nominalna wartość wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek wniesionych przez Spółkę jako wkład do spółki komandytowej (tj. wartość nominalna niespłaconych pożyczek) będzie kosztem uzyskania przychodów dla Spółki w razie zbycia przez Spółkę ogółu praw i obowiązków wynikających z udziału w spółce komandytowej?

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-384/16-2/AG
     ∟1. Czy Wnioskodawca w dniu wydania dokumentów akcji w związku z konwersją Obligacji na akcje SPV będzie zobowiązany rozpoznać przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej obejmowanych akcji SPV, tj. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT? 2. Czy Wnioskodawca w związku z konwersją Obligacji na akcje SPV będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na objęcie Obligacji, tj. zgodnie z art. 15 ust. lj pkt 3 Ustawy CIT?

2016.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.304.2016.2.GG
     ∟Czy w przypadku likwidacji powstałej po przekształceniu, spółki komandytowej, i wypłaty jej wspólnikom środków pieniężnych i niepieniężnych z podziału majątku tej spółki, w tym w zakresie konfuzji praw i obowiązków, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.305.2016.2.GG
     ∟Czy w przypadku likwidacji powstałej po przekształceniu, spółki komandytowej, i wypłaty jej wspólnikom środków pieniężnych i niepieniężnych z podziału majątku tej spółki, w tym w zakresie konfuzji praw i obowiązków, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj