Interpretacje do przepisu
art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4693/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.292.2019.2.KK
     ∟Ustalenie czy w odniesieniu do wydatków na nabycie od podmiotu powiązanego usług inżynieryjnych oraz kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od licencji/praw własności intelektualnej znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z przepisów art. 15e ust. 1

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.480.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu i momentu korekty wartości początkowej środków trwałych oraz naliczonych odpisów amortyzacyjnych.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.420.2019.1.MJ
     ∟w zakresie konieczności opodatkowania równowartości dochodu, przeznaczonego na pokrycie wpłat na PFRON oraz odsetek od zaległości budżetowych, w sytuacji poniesienia straty podatkowej

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.501.2019.1.MJ
     ∟w zakresie konieczności opodatkowania równowartości dochodu, przeznaczonego na pokrycie wpłat na PFRON oraz odsetek od zaległości budżetowych, w sytuacji poniesienia straty podatkowej

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.372.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej oraz zasad amortyzacji składników majątku otrzymanych w związku z przekształceniem zakładu budżetowego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.467.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wskazane w opisie zdarzenia przyszłego wydatki związane ze zbyciem Przedsiębiorstwa poniesione przed dniem zbycia Przedsiębiorstwa, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.343.2019.1.NL
     ∟ustalenie czy usługi ujęte w fakturach VAT wystawianych przez klientów Wnioskodawcy w przypadku wad fizycznych sprzedanych przez Wnioskodawcę towarów oraz wartość not obciążeniowych wystawianych przez tych klientów stanowią koszt uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, po stronie Wnioskodawcy

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.286.2019.3.APA
     ∟ustalenie czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodu w roku podatkowym trwającym od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. oraz w roku podatkowym trwającym od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. w koszty uzyskania przychodu całości wydatków z tytułu składek poniesionych na ubezpieczenie samochodu osobowego

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-430/16-10/AW
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zaciągnięcie Pożyczki na opisanych zasadach nie spowoduje konieczności stosowania przez Spółkę ograniczeń wynikających z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do odsetek od Pożyczki, które to odsetki zostały zapłacone po dniu 30 września 2015 r.?

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.357.2019.1.AM
     ∟W zakresie ustalenia czy wartość przekazanych Wnioskodawcy Aktywów w celu zwolnienia się z zobowiązania wynikającego z Porozumienia, wobec zaliczenia ich wartości w całości na poczet spłaty należności głównej nie będzie stanowić przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.427.2019.1.APO
     ∟Czy zgodnie z art. 18d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865, z późn. zm., dalej: „ustawa CIT”), za rok 2018 i lata następne, kosztami kwalifikowanymi są wydatki przeznaczone przez Spółkę w roku podatkowym na: - koszty wynagrodzeń oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie, w jakim pracownicy są zaangażowani w prace B+R, - koszty amortyzacji środków trwałych oraz WNiP, wykorzystywanych do działalności B+R?

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.361.2019.1.DP
     ∟Czy wskazane w opisie zdarzenia przyszłego Wydatki Pośrednie i Wydatki Bezpośrednie związane z przejęciem części przedsiębiorstwa w ramach podziału Spółki Dzielonej Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.341.2019.1.AW
     ∟Na podstawie Informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z Rejestru Przedsiębiorców dłużnika oraz postanowienia Sądu Rejonowego w przedmiocie umorzenia postępowania, nieściągalność wierzytelności można uznać za uprawdopodobnioną; nie można jej jednak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a i ust. 2, gdyż przepisy te dotyczą odpisów aktualizujących, a nie wierzytelności

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.250.2018.11.BG
     ∟czy w związku z fuzją transgraniczną, Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych dokonanych uprzednio przez Spółki Przejmowane od środków trwałych sfinansowanych ze środków pochodzących z udzielanych sobie wzajemnie przez Spółki Przejmowane pożyczek (kredytów) zarówno w części kapitałowej jak i odsetkowej tych pożyczek (kredytów)

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.369.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy strata podatkowa Wnioskodawcy powstała po dacie uzyskania Zezwolenia, lecz przed spełnieniem warunków wynikających z Zezwolenia, będzie mogła zostać rozliczona, na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 updop, z dochodem niepodlegającym zwolnieniu z opodatkowania na podstawie Zezwolenia, uzyskanym przez Spółkę w latach następnych z działalności opodatkowanej.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.264.2019.3.BM
     ∟zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.336.2019.1.DP
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.352.2019.2.JF
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup samochodów sprzedawanych poniżej cen ich zakupu

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.314.2019.2.MO
     ∟Czy dochód z tytułu sprzedaży leków i suplementów diety w sytuacji opisanej w punkcie 1 i 2 stanu faktycznego może w całości korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP?

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.336.2019.1.PC
     ∟1. Czy, zgodnie z art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 ustawy CIT, za rok 2018 i lata następne, prowadzone przez Spółkę prace w zakresie tworzenia Funkcji, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, uprawniając tym samym do skorzystania, zgodnie z art. 18d ustawy CIT, z ulgi na badania i rozwój? 2. Czy, zgodnie z art. 18d ust. 2 i 3 ustawy CIT, za rok 2018 i lata następne, kosztami kwalifikowanymi są, wydatki przeznaczone przez Spółkę w roku podatkowym na: koszty wynagrodzeń oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie, w jakim pracownicy są zaangażowani w prace B+R; koszty amortyzacji środków trwałych oraz WNiP, wykorzystywanych do działalności B+R? 3. Czy sposób prowadzenia przez Spółkę Ewidencji oraz ewidencji rachunkowej za rok 2018 i lata następne, opisany w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, jest wystarczający do wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych, a tym samym dla spełnienia przestanki z art. 9 ust. 1b ustawy CIT?

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.311.2019.1.AK
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek, prowizji i opłat od pożyczek i kredytów na sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-181/16-1/MM
     ∟1. Czy przychód z tytułu odpłatnego zbycia ogółu praw udziałowych przysługujących Wnioskodawcy w spółce osobowej jest równy ustalonej w umowie z nabywcą cenie? 2. Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia praw udziałowych w spółce osobowej, do której Wnioskodawca wniósł tytułem wkładu wierzytelności z tytułu pożyczek, będzie wartość nominalna pożyczek (bez odsetek umownych i opłat), czy też kapitału wraz z odsetkami umownymi i innymi należnymi od pożyczkobiorcy opłatami?

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.305.2019.1.MO
     ∟Czy poniesione przez Spółkę Koszty stanowić będą dla Wnioskodawcy jako komplementariusza Spółki koszty uzyskania przychodu, potrącalne w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4d w związku z art. 15 ust. 1 ust. 4e Ustawy o CIT?

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-180/16-1/ANK
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa Spółce osobowej będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do Spółki osobowej odpowiadająca wartości nominalnej Wierzytelności, w odniesieniu do: -wierzytelności z tytułu niedopuszczalnych sald debetowych, -przedawnionych wierzytelności z tytułu niespłaconych kredytów/pożyczek udzielonych przez Bank.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.302.2019.1.AM
     ∟dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu/pożyczki zaciągniętej w celu pokrycia wkładu w spółce komandytowej

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.294.2019.1.ANK
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od: -składników przedsiębiorstwa, które Gmina przed likwidacją oddała nieodpłatnie zakładowi budżetowemu w trwały zarząd, -składników majątkowych (środków trwałych), które zakład budżetowy uprzednio wytworzył, nabył z własnych środków, -środków trwałych, które Gmina przekazała zakładowi budżetowemu nieodpłatnie.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.288.2019.1.AZ
     ∟Skutki podatkowe budowy Infrastruktury dodatkowej.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.312.2019.1.SP
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty z tytułu przedterminowego zakończenia umowy najmu

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.232.2019.1.AP
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wskazanych we wniosku wydatków.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.267.2019.1.AK
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na realizację zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oświetleniem ulicznym na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą wojewódzką” będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia (tj. ujęcia w księgach rachunkowych Spółki)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj