Interpretacje do przepisu
art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


382/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.380.2019.1.PP
     ∟w zakresie sposobu obliczania limitu dla określenia statusu małego podatnika oraz możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.369.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy strata podatkowa Wnioskodawcy powstała po dacie uzyskania Zezwolenia, lecz przed spełnieniem warunków wynikających z Zezwolenia, będzie mogła zostać rozliczona, na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 updop, z dochodem niepodlegającym zwolnieniu z opodatkowania na podstawie Zezwolenia, uzyskanym przez Spółkę w latach następnych z działalności opodatkowanej.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.332.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy połączenie przez przejęcie spółki osobowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.277.2019.2.KK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.320.2019.4.AR
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.276.2019.3.KK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.233.2019.5.PC
     ∟- Czy w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w sposób przewidziany w wariancie nr I ,Wnioskodawca będzie mógł w 2019 r. stosować stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9%. - Czy w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w sposób przewidziany w wariancie nr II, Wnioskodawca będzie mógł w 2019 r. stosować stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9%.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.184.2019.2.KK
     ∟1. Kwestie związane z art. 24b updop: - czy w ramach powierzchni użytkowej oddanej do używania należy uwzględnić powierzchnie przeznaczone do wspólnego korzystania przez Spółkę oraz najemców oraz do wspólnego korzystania przez najemców (np. korytarze, toalety) - czy w ramach powierzchni całkowitej budynku, należy uwzględnić powierzchnię klatek schodowych, szybów dźwigowych oraz wszystkich innych pomieszczeń technicznych (rozdzielnia, kotłownia, pomieszczenie teletechniczne itp.) - czy proporcje, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 6 updop, należy zaokrąglić do pełnego procenta (lub określonego miejsca po przecinku), czy też zaokrąglić otrzymany wynik kwotowy podatku - czy przez podmioty powiązane, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 10 updop, przy liczeniu kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł, należy rozumieć jedynie podmioty powiązane kapitałowo, czy powiązane kapitałowo lub osobowo - czy w sytuacji, gdy w jednym z miesięcy nastąpiła wpłata samego podatku minimalnego ponieważ podatek od przychodów z budynków, był wyższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc – należy uznać, że wpłata zaliczki za ten miesiąc miała miejsce, oraz czy kwota zapłaconego podatku od przychodów z budynków nie podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek za dany miesiąc (nadwyżka ponad zaliczkę) stanowi kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków, którą odlicza się dopiero od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 updop za rok podatkowy, jednocześnie nie może zostać ona odliczona od zaliczek za kolejne miesiące 2. Alokacja kosztów pośrednich związanych z działalnością Spółki polegającą na wsparciu podmiotów innowacyjnych do źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, czy do przychodów pozostałych lub według proporcji określonej w art. 15 ust. 2b updop

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.185.2019.2.KK
     ∟1. Kwestie związane z art. 24b updop: - czy warunek, o którym mowa w przepisie art. 24b ust. 1 pkt 2 updop, oddania budynku do używania jest spełniony w przypadku wynajmu krótkoterminowego sal szkoleniowych oraz konferencyjnych podmiotom trzecim kilka godzin dziennie, kilka/kilkanaście dni w roku lub kilka/kilkanaście dni w roku w wymiarze całego dnia, w sytuacji gdy w pozostałym okresie pomieszczenia te nie są wykorzystane lub są wykorzystane na własne potrzeby Spółki - czy warunek, o którym mowa w przepisie art. 24b ust. 1 pkt 2 updop, oddania budynku do użytkowania jest spełniony w stosunku do budynków użyczonych nieodpłatnie w całości lub w części - czy w ramach powierzchni użytkowej oddanej do używania należy uwzględnić powierzchnie przeznaczone do wspólnego korzystania przez Spółkę oraz najemców oraz do wspólnego korzystania przez najemców (np. korytarze, toalety) - czy w ramach powierzchni całkowitej budynku, należy uwzględnić powierzchnię klatek schodowych, szybów dźwigowych oraz wszystkich innych pomieszczeń technicznych (rozdzielnia, kotłownia, pomieszczenie teletechniczne itp.) - czy proporcje, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 6 updop, należy zaokrąglić do pełnego procenta (lub określonego miejsca po przecinku), czy też zaokrąglić otrzymany wynik kwotowy podatku; - czy przez podmioty powiązane, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 10 updop, przy liczeniu kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł, należy rozumieć jedynie podmioty powiązane kapitałowo, czy powiązane kapitałowo lub osobowo - czy konieczność ustalania kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł według proporcji, o której mowa w art. 24b ust. 10 updop dotyczy wyłącznie podatnika, który posiada udziały w kapitale innego podmiotu (zgodnie z powiązaniami w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1 updop), czy również podmiotów, których udziały są w posiadaniu takich podatników (podmioty zależne) - czy w sytuacji, gdy w jednym z miesięcy nastąpiła wpłata samego podatku minimalnego ponieważ podatek od przychodów z budynków, był wyższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc – należy uznać, że wpłata zaliczki za ten miesiąc miała miejsce, oraz czy kwota zapłaconego podatku od przychodów z budynków nie podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek za dany miesiąc (nadwyżka ponad zaliczkę) stanowi kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków, którą odlicza się dopiero od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 updop za rok podatkowy, jednocześnie nie może zostać ona odliczona od zaliczek za kolejne miesiące, 2. Alokacja kosztów pośrednich związanych z działalnością Spółki polegającą na wsparciu podmiotów innowacyjnych do źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, czy do przychodów pozostałych lub według proporcji określonej w art. 15 ust. 2b updop

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.239.2019.4.NL
     ∟ustalenie, czy w stosunku do dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wraz z zabudowaniami Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania 9% stawki podatku skoro Wnioskodawca jest małym podatnikiem, którego przychód nie przekroczył limitu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.267.2019.2.AP
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.238.2019.1.JKT
     ∟- czy przedstawiona transakcja zbycia przez Spółkę składników majątkowych stanowi zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, - czy Nabywca jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych od Spółki w ramach wyżej opisanej transakcji, - czy know-how, które zbyła Spółka będzie stanowić dla Nabywcy know-how nietechniczne podlegające amortyzacji, - jeśli odpowiedź na pytanie 1 okaże się twierdząca, to jest składniki majątkowe będące przedmiotem transakcji zostaną uznane za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, to czy Nabywca jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy powstałej w wyniku nabycia przedsiębiorstwa od Spółki, - czy Spółka, może uznać za koszty uzyskania przychodów wartość netto podatkową zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.171.2019.1.JG
     ∟Ustalenie czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania uzyskanych w 2020 r. dochodów preferencyjną stawką podatkową.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.194.2019.2.BS
     ∟w zakresie możliwości uznania Wnioskodawcy za „małego podatnika” oraz ustalenia skutków podatkowych związanych z utratą statusu „małego podatnika”.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.184.2019.2.RK
     ∟uznanie za przychód podatkowy tylko wartości otrzymanej prowizji z tytułu świadczonych usług pośrednictwa, a w konsekwencji wskazanie, czy Spółka spełnia kryteria uznania za podatnika mogącego skorzystać z preferencyjnej 9% stawki podatku, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.246.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy przy założeniu, że przychody Spółki w 2019 r. nie przekroczą limitu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i Spółka posiada status małego podatnika w 2019 r., Spółka będzie uprawniona do zastosowania 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do dochodów niezaliczanych do zysków kapitałowych uzyskanych w 2019 r.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.186.2019.1.JG
     ∟Ustalenie wartości przychodów ze sprzedaży decydującej o statusie małego podatnika w związku z otrzymaniem dywidendy oraz sposobu ustalenia wysokości przychodów osiągniętych w roku podatkowym, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.154.2019.2.AG
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku stanowiącego równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 19-21 ustawy nowelizującej

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.122.2019.1.AG
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku stanowiącego równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 19-21 ustawy nowelizującej.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.170.2019.1.AG
     ∟stosowanie stawki 15% podatku dochodowego

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.225.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania uzyskanych w 2019 r. dochodów preferencyjną 9% stawką podatkową.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.71.2019.2.BG
     ∟- przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych osiągnięte w formie dywidendy, powinny być uwzględnianie przy ustalaniu wartości przychodu ze sprzedaży, decydującego o statusie małego podatnika w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - przychody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki powinny być uwzględnianie przy ustalaniu wartości przychodu ze sprzedaży, decydującego o statusie małego podatnika w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - w drugim roku podatkowym, trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., Spółka ma prawo zastosować obniżoną, 15% stawkę CIT

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.41.2019.1.MK
     ∟możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę 9% stawki zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustalenia czy Wnioskodawca będzie płacić stawkę 9% do całości dochodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych w 2019 r. na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych niezależnie od wysokości osiągniętych przychodów w roku podatkowym.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.66.2019.2.BG
     ∟w zakresie możliwości zastosowania 9% stawki CIT do opodatkowania dochodów osiąganych w 2019 r. w związku z przeprowadzeniem w czerwcu 2018 r. konwersji wierzytelności własnych na kapitały dłużnika

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.67.2019.2.MS
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania stawki 9% CIT do dochodów osiąganych w roku przeprowadzenia konwersji wierzytelności i w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2) w związku z ust. 1d Ustawy CIT, w przypadku jej dokonania poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, na pokrycie którego Wnioskodawca zobowiąże się do wniesienia wkładu pieniężnego, a następnie potrącenie wierzytelności Spółki o wniesienie wkładu pieniężnego z wierzytelnością Wnioskodawcy o zapłatę należności handlowych?

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.44.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy przychód z tytułu umorzenia odsetek od kredytu powinien być uwzględniany przy ustalaniu wartości przychodu ze sprzedaży, decydującego o statucie małego podatnika dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.416.2018.2.MK
     ∟w zakresie możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę 9% stawki zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.34.2019.1.HK
     ∟Czy art. 4a pkt 10 ustawy o CIT upoważnia spółkę do zastosowania 9% stawki podatku CIT w 2019 r.?

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.2.2019.2.MS
     ∟Stawki podatku CIT.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.9.2019.2.BG
     ∟przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych osiągnięte w formie dywidendy, powinny być uwzględnianie przy ustalaniu wartości przychodu ze sprzedaży, decydującego o statusie małego podatnika w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - w pierwszym roku podatkowym, trwającym od 10.10.2016 r. do 31.12.2017 r., Spółka miała prawo zastosować obniżoną, 15% stawkę CIT, - w drugim roku podatkowym, trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., Spółka ma prawo zastosować obniżoną, 15% stawkę CIT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj