Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2509/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.383.2019.3.ASZ
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – jury na konkursach

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.232.2019.1.GM
     ∟50% koszty uzyskania przychodów.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.201.2019.3.GM
     ∟50% koszty uzyskania przychodów

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.327.2019.2.JG
     ∟Czy w związku z nowelizacją art. 22 ustawy o PIT poprzez dodanie ust. 9b, w którym ograniczono krąg osób uprawnionych do korzystania z preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest uprawniony do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do wynagrodzenia pracowników (Projektantów i Asystentów projektantów) w części przypadającej na pracę twórczą, stojąc na stanowisku, iż wykonywanie, opracowywanie i tworzenie projektów, koncepcji obliczeniowych i inżynierskich dotyczących tych projektów, ekspertyz i opinii mieści się w zakresie działalności twórczej w zakresie architektury zgodnie z art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy o PIT?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.458.2019.2.PP
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.328.2019.3.AK
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.208.2019.2.GM
     ∟50% koszty uzyskania przychodów.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.343.2019.1.KK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.381.2019.2.SK
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.426.2019.2.MZ
     ∟Podkreślić należy, że samo posiadanie statusu twórcy utworów jest niewystarczające do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Niezbędne jest by twórca osiągał przychód bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych lub rozporządzaniem tymi prawami, co powinno wynikać z zawartej umowy o pracę. Na tle takiego stanu faktycznego, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że uzyskuje on wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Zawarta umowa o pracę nie zawiera zapisu, że majątkowe prawa autorskie do stworzonego utworu przysługują pracownikowi i są przekazywane pracodawcy. Umowa o pracę nie zawiera zapisu o przeniesieniu praw autorskich, bowiem, nabycie przez pracodawcę prawa autorskiego do stworzonego utworu ma charakter pierwotny, tzn. pracodawca nabywa autorskie prawa majątkowe w całości już z chwilą ich powstania. Tym samym, do przychodów osiągniętych przez Wnioskodawcę z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, nie można zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu. W powyższej sprawie zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.358.2019.1.AK
     ∟1. Czy w 2019 r. i w latach następnych, Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie uprawniona obliczać i pobierać zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% miesięcznego przychodu, względem Honorarium stanowiącego zapłatę za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a i art. 22 ust. 9b pkt 1 Ustawy o PIT? 2. Czy w 2019 r. i w latach następnych, Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie uprawniona obliczać i pobierać zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a i art. 22 ust. 9b pkt 1 Ustawy o PIT – w sytuacji, gdy Honorarium należne pracownikowi w danym miesiącu będzie równe 100% wynagrodzenia zasadniczego pracownika i w związku z tym w danym miesiącu wynagrodzenie za inne czynności pracownika nie zostanie w ogóle wypłacone?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.366.2019.2.JR
     ∟w zakresie możliwości zastosowania 50% kup

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.313.2019.2.DW
     ∟1) Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest przy rozliczaniu zaliczek na ten podatek do uwzględniania kosztów uzyskania przychodu nauczyciela akademickiego w wysokości 50% na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 9b pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, ze zm.), dalej jako "UPIT" od wszystkich składników wynagrodzenia otrzymanych ze stosunku pracy, na który składają się świadczenia wymienione w opisie stanu faktycznego w pkt. I.1. - I.2. lit. a - f; II. 1 - II. 4; III. 1 - III. 2 lit. a – g, bez konieczności spełniania dodatkowych wymogów formalnych w zakresie potwierdzenia przeniesienia praw autorskich? 2) Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest przy rozliczaniu zaliczek na ten podatek do uwzględniania kosztów uzyskania przychodu nauczyciela akademickiego w wysokości 50% na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 9b pkt 8 UPIT od całego przychodu otrzymanego ze stosunku pracy, bez konieczności dokonywania wyłączeń z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie w ramach stosunku pracy obowiązków o charakterze administracyjnym, porządkowym lub organizacyjnym? 3) Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest przy rozliczaniu zaliczek na ten podatek do uwzględniania kosztów uzyskania przychodu nauczyciela akademickiego, który jest etatowym pracownikiem … lub jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innej uczelni w wysokości 50% na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 9b pkt 8 UPIT od wynagrodzenia otrzymanego z tytułu wykonywania działalności dydaktycznej w ramach umowy cywilnoprawnej? 4) Czy Wnioskodawca jako płatnik PIT jest obowiązany przy rozliczaniu zaliczek na ten podatek do uwzględniania 50% kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu do osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w ramach umów cywilnoprawnych, a nie mających statusu nauczyciela akademickiego, bez konieczności spełnienia wymogów formalnych potwierdzających przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu, jakim jest działalność dydaktyczna czy też naukowa? 5) Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany będzie przy rozliczaniu zaliczek na ten podatek do uwzględniania kosztów uzyskania przychodu nauczyciela akademickiego w wysokości 50% na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 9b pkt 3 UPIT od wszystkich świadczeń wymienionych w opisie stanu faktycznego w pkt. IV. 1-7, które … planuje wypłacać nauczycielom akademickim tytułem wynagrodzenia ze stosunku pracy?

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.320.2019.1.JG
     ∟Czy Wnioskodawca w zakresie dotyczącym honorarium autorskiego za przeniesienie przez Pracowników (inżynierowie budownictwa) na Pracodawcę praw autorskich majątkowych do stworzonych utworów, może jako płatnik stosować wobec Pracowników 50% koszty uzyskania przychodów?

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.294.2019.2.JG
     ∟1) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT, będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, od pełnej wysokości wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego za miesiąc, w którym Muzyk uczestniczył przynajmniej w jednym koncercie lub próbie? 2) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, do pełnej wysokości wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego za miesiąc, w którym Muzyk nie uczestniczył w żadnym koncercie lub próbie? 3) Czy, w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 lub 2, Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego w części dotyczącej wynagrodzenia za normę koncertową będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 4) Czy, w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 lub 2, Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego w części dotyczącej Wynagrodzenia Pozostałego za miesiąc, w którym Muzyk uczestniczył przynajmniej w jednym koncercie lub próbie, będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 5) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego w części dotyczącej Wynagrodzenia Pozostałego za miesiąc, w którym Muzyk nie uczestniczył ani w koncercie ani w próbie, będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 6) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Dodatku specjalnego artystycznego będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 7) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Koncertmistrzom Dodatku funkcyjnego będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT?

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.462.2019.1.PP
     ∟W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.383.2019.2.LZ
     ∟Wnioskodawca obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych do części wynagrodzenia dotyczącej przeniesienia praw autorskich będzie mógł zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a ustawy. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskiwanej przez pracowników znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 2 ww. ustawy.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.385.2019.2.LZ
     ∟Wnioskodawca obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych do części wynagrodzenia dotyczącej przeniesienia praw autorskich będzie mógł zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a ustawy. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskiwanej przez pracowników znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 2 ww. ustawy.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.316.2019.1.MM
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów - nauczyciel akademicki.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.355.2019.1.MKA
     ∟Obowiązki płatnika związane z wypłatą świadczeń na podstawie umów o dzieło 50% koszty uzyskania przychodów.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.340.2019.1.MKA
     ∟Obowiązki płatnika związane z wypłatą świadczeń na podstawie umów o pracę – nauczyciele akademiccy.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.365.2019.1.JR
     ∟Obowiązków płatnika

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.278.2019.3.MK
     ∟Całość wynagrodzenia nauczycieli akademickich uzyskiwanego z tytułu realizacji obowiązków jest wynagrodzeniem za pracę o charakterze twórczym, bez konieczności dokumentowania faktu powstania utworów realizowanych w ramach stosunku pracy. Wnioskodawca obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych może więc zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a ustawy), do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.385.2019.1.PP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.276.2019.1.TW
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (nauczyciele akademiccy).

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.274.2019.1.MC
     ∟Skutki podatkowe osiągania przychodów z tytułu udostępnienia programów komputerowych na zasadzie licencji.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.304.2019.2.MST
     ∟Skutki podatkowe osiągania przychodów z tytułu udostępnienia gry komputerowej na zasadzie licencji.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.290.2019.2.MST
     ∟Ocena możliwości zastosowania przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.514.2019.1.AC
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w okresie urlopu wypoczynkowego nauczyciela akademickiego lub jego nieobecności w pracy związanej z chorobą lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.291.2019.2.MST
     ∟Ocena możliwości zastosowania przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj