Interpretacje do przepisu
art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


410/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-2/4518-5/16-3/MZ
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca mógł zastosować do przedmiotowej zaległości podatkowej odsetki za zwłokę w obniżonej wartości równej 50 % stawki odsetek za zwłokę, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw?

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.85.2019.4.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytowo-akcyjną, wartość kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w spółce przekształcanej zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.48.2019.2.JKT
     ∟1. Czy zarówno Segment A, który zostanie przeniesiony do Spółki w wyniku Podziału, jak i Segment B (pozostający w Spółce Dzielonej), stanowią z osobna zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP ? 2. Czy w związku z Podziałem opisanym w zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki nie powstanie dochód (przychód), zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o PDOP? 3. Czy w związku z Podziałem opisanym w zdarzeniu przyszłym, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 6 ustawy o PDOP, w związku z przydzieleniem Udziałowcowi udziałów w Spółce?

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.534.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka powinna uznać, że kwota Zysków powstałych w 2008 r., Zysków powstałych w latach 2009-2013 oraz Zysków powstałych w 2014 r. znajdująca się w momencie przekształcenia na kapitale zapasowym Spółki, przypadająca na każdego ze wspólników Spółki, z uwzględnieniem jego udziału w zysku spółki komandytowej, prowadzi do powstania u tego wspólnika przychodu i czy w związku z tym Spółka - już jako spółka przekształcona - zobowiązana będzie do pobrania i wpłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (w wypadku wspólnika będącego osobą prawną)

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.645.2018.2.SJ
     ∟przychód z niepodzielonych zysków spółek kapitałowych, przekształconych następnie w spółki osobowe

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.170.2018.1.AS
     ∟Zwolnienia z opodatkowania przychodu z zysków kapitałowych w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia w Spółce Kapitałowej niepodzielonych zysków oraz/lub zysków przekazanych na kapitał inny niż kapitał zakładowy, w związku z przekształceniem Spółki kapitałowej w Spółkę Osobową.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.199.2018.1.JG
     ∟Skutki podatkowe podziału Spółki Kapitałowej, polegającego na wydzieleniu do Spółki Infrastrukturalnej Działu Infrastrukturalnego.

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.46.2018.1.PH
     ∟Czy w związku z Przekształceniem opisanym w zdarzeniu przyszłym, z momentem Przekształcenia powstanie po stronie Wspólnika przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy S.K.A. jako spółka powstała w wyniku Przekształcenia, zobowiązana będzie do pobrania z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i wpłacenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego?

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.347.2017.2.MJ
     ∟W zakresie ustalenia czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w spółkę osobową Wnioskodawca, jako płatnik, będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych, ustalonego na dzień przekształcenia od zysków przekazanych na kapitał rezerwowy Spółki

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.425.2017.1.JKT
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym dochód (przychód) Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wynikający z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, w związku z przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę komandytową korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP?

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.426.2017.1.JKT
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dochód (przychód) Wspólnika z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wynikający z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę komandytową korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, a Spółka komandytowa nie była zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na gruncie ustawy o PDOP?

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.242.2017.1.SO
     ∟w zakresie powstania obowiązku płatnika związanego z wydzielenia ze Spółki Dzielonej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych i przeniesienia go do Spółki Przejmującej oraz pozostawienia w Spółce Dzielonej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Produkcyjnego

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.424.2017.1.PC
     ∟Czy dochód (przychód) Wspólnika z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wynikający z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę komandytową będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, a Spółka komandytowa nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na gruncie ustawy o PDOP?

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.423.2017.1.PC
     ∟Czy dochód (przychód) Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wynikający z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, w związku z przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę komandytową będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP?

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.313.2017.1.BKD
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rzecz właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych ustalonego na dzień przekształcenia jedynie od wartości zysków istniejących w Spółce na dzień przekształcenia, tj. zysków z lat ubiegłych wygenerowanych przez Spółkę (zysków ustalonych na podstawie ksiąg rachunkowych i wykazanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z przyjętymi standardami rachunkowymi), przekazanych na kapitały zapasowy i rezerwowe oraz zysków bieżących, tj. wypracowanych od początku roku

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.247.2017.1.BKD
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Wnioskodawca jako płatnik nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rzecz właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych (dalej również: PDOP), ustalonego na dzień przekształcenia od wartości kapitału podstawowego (zakładowego) Spółki

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.241.2017.1.KP
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Wnioskodawca jako płatnik nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rzecz właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych ustalonego na dzień przekształcenia od wartości kapitału podstawowego (zakładowego) Spółki oraz kapitału pochodzącego z aktualizacji wyceny aktywów Spółki? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rzecz właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych ustalonego na dzień przekształcenia jedynie od wartości zysków istniejących w Spółce na dzień przekształcenia, tj. (i) zysków z lat ubiegłych wygenerowanych przez Spółkę (zysków ustalonych na podstawie ksiąg rachunkowych i wykazanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z przyjętymi standardami rachunkowymi), przekazanych na kapitały zapasowy i rezerwowe oraz (ii) zysków bieżących, tj. wypracowanych od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia?

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.319.2017.1.IZ
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Wnioskodawca jako płatnik nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rzecz właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych (dalej również: „PDOP”) ustalonego na dzień przekształcenia od wartości kapitału podstawowego (zakładowego) Spółki, kapitału rezerwowego utworzonego z dopłat wniesionych zgodnie z przepisami KSH oraz kapitału pochodzącego z aktualizacji wyceny aktywów Spółki?

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.372.2017.1.IZ
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rzecz właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych ustalonego na dzień przekształcenia jedynie od wartości zysków istniejących w Spółce na dzień przekształcenia, tj. zysków z lat ubiegłych wygenerowanych przez Spółkę (zysków ustalonych od ksiąg rachunkowych i wykazanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z przyjętymi standardami rachunkowymi), przekazanych na kapitały zapasowy i rezerwowe oraz zysków bieżących, tj. wypracowanych od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia?

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.177.2017.1.MC
     ∟Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową.

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.124.2017.1.JF
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.57.2017.1.KW1
     ∟W zakresie skutków przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.62.2017.1.MC
     ∟w zakresie ustalenia czy na dzień przekształcenia w spółkę komandytową agio emisyjne będzie podlegało opodatkowaniu i czy spółka komandytowa będzie zobowiązana do pobrania podatku na podstawie art. 26 ust. 6 updop

2017.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.32.2017.1.EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika.

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.5.2017.1.AB
     ∟W zakresie opodatkowania zysków przekazanych na kapitał zapasowy w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-611/15/17-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.85.2017.1.AK
     ∟Czy Spółka po przekształceniu spółki „B” Sp. z o.o. w spółkę komandytową, w której to Spółka miała przed przekształceniem większościowy pakiet udziałów (ponad 50%), a po przekształceniu w całości zamienią się we wkład kapitałowy Spółki, będzie zwolniona z zapłaty podatku od niepodzielonego zysku i ewentualnie wypłaconej dywidendy mimo, że na dzień przekształcenia nie minąłby jeszcze dwuletni termin posiadania udziałów spółki zatrzymującej niepodzielony zysk i ewentualnie wypłacającej dywidendę, mimo dalszego posiadania niezmniejszonego wkładu w przekształconej spółce komandytowej i niezbywania praw i obowiązków przez przynajmniej dwuletni okres wymagany w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.9.2017.2.JKT
     ∟1. Jeżeli spółka prawa cypryjskiego udokumentuje miejsce siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji podatkowej, to czy opisana powyżej transakcja podziału przez wydzielenie Spółki 2 wskutek której spółka prawa cypryjskiego otrzyma udziały w Spółce 1 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce – w zakresie w jakim przychód z tego tytułu może powstać dla spółki prawa cypryjskiego i czy Spółka 1 będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w świetle postanowień umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (dalej: umowa), a także unormowań ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.)? 2. Jeżeli spółka prawa cypryjskiego nie udokumentuje miejsca siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji podatkowej, to czy opisana powyżej transakcja podziału przez wydzielenie Spółki 2, wskutek której spółka prawa cypryjskiego otrzyma udziały w Spółce 1, niezależnie od tego, czy podział będzie miał uzasadnienie ekonomiczne i niezależnie od tego, czy głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w zakresie w jakim przychód z tego tytułu może powstać dla spółki prawa cypryjskiego i czy Spółka 1 będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu tej transakcji?

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.76.2017.1.PW
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (Spółki nabywającej) w związku z planowanym Przekształceniem oraz wskazania właściwej stawki podatku

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-3-62/15/17-5/S/MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj