Interpretacje do przepisu
art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3450/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-690/15-2/MN
     ∟w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 po zaprzestaniu wykonywania działalności oraz zawieszenia na skutek postępowania podatkowego biegu terminu na złożenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia żądania zwrotu nadpłaconego podatku VAT – w zakresie objętym postępowaniem podatkowym

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.279.2019.1.MJ
     ∟Podstawa opodatkowania dla usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512/716/15-2/SR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2009 r. do października2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, stawki podatku VAT dla usług nadzorów autorskich, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze korygującej otrzymanej od członka konsorcjum.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP1/4512-546/15-3/2019/S/RG
     ∟prawo i sposób korekty deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe po 1 stycznia 2011 r. w związku ze stosowaniem przez Spółkę zawyżonej stawki VAT do świadczonych usług.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.13.2019.1.AKR
     ∟Dokumentowanie udzielonych bonusów pieniężnych, obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego związanego z wypłatą bonusu pieniężnego.

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.41.2019.1.KS
     ∟Ustalenie, czy udzielane bonifikaty skutkują obniżeniem podstawy opodatkowania.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.660.2018.1.OS
     ∟Podstawa opodatkowania dla usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.353.2018.1.KF
     ∟Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów z handlu kryptowalutami, w przypadku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.580.2018.1.PRP
     ∟podstawy opodatkowania usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/443-473/14-1/BW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją Inwestycji, które zostały następnie przekazane do samorządowego zakładu budżetowego.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.593.2018.1.OS
     ∟Podstawa opodatkowania a bonifikaty.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.451.2018.1.SJ
     ∟Ustalenie, czy bonifikaty udzielane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.457.2018.1.MJ
     ∟Ustalenia czy bonifikaty udzielane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.426.2018.1.BS
     ∟Skutki podatkowe wypłacanych premii pieniężnych.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.404.2018.1.BS
     ∟Skutki podatkowe wypłacanych bonusów pieniężnych.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-136/13-2/EJ
     ∟Prawo do odliczenia w części podatku naliczonego przy budowie i rozbudowie sal gimnastycznych przekazanych szkołom w trwały zarząd

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.300.2018.1.AKO
     ∟Sposób rozliczania i dokumentowania premii pieniężnych wypłacanych Nabywcom, prawo i termin do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty premii pieniężnych, uwzględnianie wystawionych Nabywcom not księgowych w ewidencji prowadzonej na podstawie art. 109 ustawy o VAT.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/443-249/14/18-5/S/AS
     ∟możliwość wystawienia faktury korygującej do pierwotnie wystawionej faktury dokumentującej wydanie przedmiotu leasingu z przyczyn leżących po stronie leasingobiorcy

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP2/4512-708/15-4//2018/S/DG
     ∟W zakresie opodatkowania jednolitą stawką podatku w wysokości 23% usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych świadczonych przez Wnioskodawcę oraz agentów na rzecz touroperatora - polskiego podatnika VAT, opodatkowania świadczonych usług pośrednictwa w usługach turystyki realizowanych przez Wnioskodawcę na rzecz zagranicznego biura podróży, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez agentów świadczących na rzecz Wnioskodawcy usługi pośrednictwa w usługach turystyki, prawidłowości wystawienia faktur korygujących dotyczących zrealizowanych usług pośrednictwa przez agenta oraz obowiązku Wnioskodawcy dotyczącego zmniejszenia uprzednio odliczonego podatku naliczonego oraz sposobu wystawienia faktury korygującej przez agenta.

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.292.2018.2.MP
     ∟Sposób rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych na rzecz Odbiorców Pośrednich oraz prawa i terminu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.436.2018.1.AZ
     ∟Dokumentowanie otrzymanych bonusów pieniężnych oraz obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem ww. bonusów

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.409.2018.2.AZ
     ∟dokumentowanie otrzymanych bonusów pieniężnych oraz obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem ww. bonusów

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.82.2018.2.MPE
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty zwrotu refundacji dotyczącej dystrybucji produktów nabywanych przez szpitale lub inne podmioty lecznicze za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych lub bezpośrednio od Wnioskodawcy oraz obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego wydania towarów.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.81.2018.2.MPE
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty zwrotu refundacji, podwyższenia podstawy opodatkowania z tytułu wystąpienia nadpłaty związanej ze zwrotem refundacji; brak wpływu uzyskanych rabatów na podstawę opodatkowania sprzedawanych produktów.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.84.2018.2.MPE
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty zwrotu refundacji, podwyższenia podstawy opodatkowania z tytułu wystąpienia nadpłaty związanej ze zwrotem refundacji oraz obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego wydania towarów; brak wpływu uzyskanych rabatów na podstawę opodatkowania sprzedawanych produktów.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.44.2018.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania rozliczeń z Plantatorami z tytułu dostawy buraków cukrowych.

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.657.2017.1.PM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania premii pieniężnej.

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.520.2017.1.MT
     ∟w zakresie udzielonych rabatów za rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, sposobu ich dokumentowania oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania za okres rozliczeniowy, w którym rabat został faktycznie udzielony

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.367.2017.1.IG
     ∟W zakresie sposobu rozliczenia oraz udokumentowania przyznanych premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2017.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.432.2017.1.IT
     ∟w zakresie prawa i terminu obniżenia podatku należnego oraz sposobu dokumentowania udzielanych premii pieniężnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj