Interpretacje do przepisu
art. 29a ust. 15 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


48/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ust. 15 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.343.2019.2.MK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego i zobowiązania do rozliczenia faktur korygujących w związku z podziałem spółki

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.260.2019.1.RMA
     ∟Prawo do odliczenia/rozliczenie faktur korygujących w związku z podziałem spółki kapitałowej.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.854.2018.1.AK
     ∟Ustalenie, czy bonifikaty udzielane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.340.2018.1.SJ
     ∟Rozliczenie podatku naliczonego, podatku należnego, prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz zobowiązanie do rozliczania faktur korygujących zakupowych, wystawianie faktur korygujących sprzedaż i ich rozliczanie, w związku z wydzieleniem ze struktury Spółki dzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.301.2018.1.DG
     ∟W zakresie powstania momentu obowiązku podatkowego z tytułu dostawy energii elektrycznej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie Prognozy, Faktury Rozliczeniowej z wykazaną niedopłatą oraz obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT w związku z wystawioną Fakturą Rozliczeniową z wykazaną nadpłatą.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.138.2018.1.RD
     ∟Obniżenie podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktury korygującej do faktury pierwotnej dokumentującej dostawę towarów objętą odwrotnym obciążeniem.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.130.2018.1.SM
     ∟Rozliczenie podatku naliczonego, podatku należnego, faktur korygujących zakupowych, wystawiania faktur korygujących sprzedaż i ich rozliczania w związku z przejęciem przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.154.2018.1.KOM
     ∟Rozliczenie podatku naliczonego, podatku należnego, rozliczania faktur korygujących zakupowych, wystawiania faktur korygujących sprzedaż i ich rozliczania, w związku z wydzieleniem ze struktury Wnioskodawcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Infrastrukturalnego

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.823.2017.1.KT
     ∟Obowiązek wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających lub zmniejszających podatek należny przez spółkę w odniesieniu do transakcji dokonanych przez Wnioskodawcę przed przekształceniem, w przypadku braku zaległości podatkowych oraz obowiązek skorygowania sprzedaży i deklaracji przez Wnioskodawcę w przypadku podwyższenia wartości sprzedaży i podatku należnego z powodu okoliczności istniejących w dacie powstania obowiązku podatkowego przed przekształceniem.

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.461.2017.1.DG
     ∟w zakresie rozliczenia podatku naliczonego, podatku należnego, rozliczania faktur korygujących zakupowych, wystawiania faktur korygujących sprzedaż i ich rozliczania, w związku z przejęciem przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.461.2017.1.ASZ
     ∟rozliczenie podatku należnego, podatku naliczonego, wystawianie faktur, wystawianie faktur korygujących, rozliczania faktur korygujących oraz złożenie deklaracji dla podatku VAT za okres do dnia podziału w związku z przejęciem przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.596.2017.1.AKO
     ∟w zakresie terminu pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT i odpowiednio podatku VAT należnego w przypadku powstałej nadpłaty

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.367.2017.1.AS
     ∟prawo do odliczenia z faktur wystawionych przed i po dniu podziału Spółki

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.177.2017.1.JO
     ∟W zakresie obowiązku wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających lub zmniejszających podatek należny przez spółkę w odniesieniu do transakcji dokonanych przed przekształceniem w przypadku braku zaległości podatkowych oraz obowiązku skorygowania sprzedaży i deklaracji przez osobę fizyczną w przypadku podwyższenia wartości sprzedaży i podatku należnego z powodu okoliczności istniejących w dacie powstania obowiązku podatkowego przed przekształceniem.

2017.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2/4512.942.2016.1.MT
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa prowadzącego dotychczas w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej w Spółkę z o. o.

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.975.2016.1.DM
     ∟1. Czy w przypadku zaistnienia zdarzenia przyszłego spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przez Wnioskodawcę formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej będzie uprawniona do wystawienia faktur korygujących sprzedaż, tj. zwiększających lub zmniejszających podatek należny, w odniesieniu do transakcji dokonanych przed przekształceniem? 2. Czy w przypadku zaistnienia zdarzenia przyszłego w sytuacji konieczności dokonania korekty: a. obniżającej wartość sprzedaży i podatek należny, b. podwyższającej wartość sprzedaży i podatek należny Wnioskodawca będzie zobowiązany do skorygowania sprzedaży oraz deklaracji VAT-7?

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-682/16-2/JL
     ∟Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wystawiania i rozliczania faktur korygujących in minus, gdy zdarzenie skutkujące koniecznością dokonania korekty wystąpi w dniu/po dniu podziału oraz w zakresie wystawiania faktur korygujących in minus, gdy zdarzenie skutkujące koniecznością dokonania korekty wystąpi przed dniem podziału - uznano za prawidłowe. Natomiast, ponieważ otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej w przypadku jej wystawienia przez Spółkę Dzieloną ma wpływ na moment rozliczenia tej faktury, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie rozliczania faktur korygujących in minus, gdy zdarzenie skutkujące koniecznością dokonania korekty wystąpi przed dniem podziału uznano za nieprawidłowe.

2016.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.798.2016.1.MAO
     ∟w zakresie wskazania, która ze spółek będzie zobowiązana do wystawienia po dniu aportu i rozliczenia faktur korygujących zmniejszających kwotę podatku należnego dotyczących transakcji dokonanych przed dniem aportu

2016.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.799.2016.1.MAO
     ∟w zakresie wskazania, która ze spółek będzie zobowiązana do rozliczenia faktur korygujących zmniejszających kwotę podatku należnego dotyczących transakcji dokonanych przed dniem aportu, dla których potwierdzenie ich otrzymania przez kontrahenta zostało doręczone V. Sp. z o.o. w dniu bądź po dniu aportu

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1-3/4512-1-40/16-2/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie sposobów potwierdzenia otrzymania faktury korygującej uprawniających do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego.

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-345/16-6/MAO
     ∟Uznanie, która ze spółek będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych na Spółkę dzieloną przed dniem podziału i otrzymanych w dniu podziału lub później oraz z faktur VAT wystawionych na Spółkę wydzieloną w dniu podziału lub później i otrzymanych przez Spółkę wydzieloną, jeśli prawo do odliczenia powstanie w dniu podziału lub później; obowiązku dokonania korekty danych nabywcy na fakturach VAT wystawionych przed dniem wydzielenia na Spółkę dzieloną a otrzymanych przez Spółkę wydzieloną po dniu wydzielenia oraz nie uznania prawa Spółki wydzielonej do wystawienia oraz rozliczenia faktur VAT korygujących in minus, które dotyczą faktur sprzedażowych wystawionych przez Spółkę dzieloną przed dniem podziału.

2016.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-279/16-7/SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, że Spółka wydzielona będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na Spółkę dzieloną, jeśli prawo do odliczenia powstanie po dniu podziału lub później oraz konieczności korekty danych nabywcy na wystawionych fakturach, jak również w zakresie uznania, że Spółka wydzielona będzie uprawniona do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących in minus dotyczących faktur sprzedażowych wystawionych przez Spółkę dzieloną przez dniem podziału.

2016.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-182/16/WN
     ∟Ustalenie, która ze spółek (Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca) będzie zobowiązana po dniu podziału do wystawienia i ujęcia dla celów podatku od towarów i usług faktur korygujących faktury sprzedaży wystawione przez Spółkę Dzieloną przed dniem podziału i związane z Działalnością Logistyczną oraz jakie dane powinny znajdować się na fakturze korygującej.

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-320/16/KO
     ∟w zakresie wskazania czy Wnioskodawca będzie uprawniony do ujmowania dla celów VAT faktur korygujących sprzedażowych związanych z ZCP, które zostały wystawione przez Spółkę dzieloną przed podziałem, a wobec których możliwość umniejszenia nastąpi po podziale (pytanie oznaczone we wniosku nr 16)

2016.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-182/16-2/DG
     ∟W zakresie rozliczenia podatku należnego, podatku naliczonego, wystawiania faktur, faktur korygujących i not korygujących, rozliczania faktur korygujących oraz złożenia deklaracji dla podatku VAT za okres do dnia podziału w związku z przejęciem przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2016.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-180/16-3/MAO
     ∟Obowiązek wystawienia przez syndyka masy upadłości faktury korygującej in minus po fizycznym zwrocie ruchomości przez kontrahenta.

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1169/15-2/DG
     ∟W zakresie uznania, która ze spółek będzie uprawniona do rozliczenia oraz wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu dostaw towarów i usług, powiązanych z wydzielanym Pionem Produkcji; wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż związaną z wydzielanym Pionem Produkcji, dokonaną przed dniem podziału i niezafakturowaną do dnia podziału przez Spółkę dzieloną; zobowiązana po dniu podziału do wystawienia i rozliczenia, oraz w jakiej deklaracji, faktur korygujących, zwiększających kwotę podatku należnego, dotyczących sprzedaży związanej z wydzielanym ZCP; wystawiania po dniu podziału i rozliczania faktur korygujących, zmniejszających kwotę podatku należnego, dotyczących transakcji związanych z wydzielanym Pionem Produkcji, dokonanych i zafakturowanych przed dniem podziału; zobowiązana do rozliczania, oraz w jakiej deklaracji, faktur VAT korygujących, zmniejszających kwotę podatku należnego, wystawionych przed dniem, dotyczących transakcji powiązanych dokonanych przed dniem podziału, w sytuacji, gdy potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta zostało doręczone w dniu podziału bądź po dniu podziału.

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1168/15-2/MJ
     ∟Uznanie, która ze spółek - Spółka dzielona czy Spółka przejmująca będzie: - zobowiązana do rozliczenia oraz wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu dostaw towarów i usług, - zobowiązana do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż związaną z wydzielanym Pionem Produkcji, dokonaną przed dniem podziału i niezafakturowaną do dnia podziału przez Spółkę dzieloną; - zobowiązana po dniu podziału do wystawienia i rozliczenia, oraz w jakiej deklaracji, faktur korygujących, zwiększających kwotę podatku należnego, dotyczących sprzedaży związanej z wydzielanym Pionem Produkcji; - zobowiązana do wystawiania po dniu podziału i rozliczania faktur korygujących, zmniejszających kwotę podatku należnego, dotyczących transakcji związanych z wydzielanym Pionem Produkcji, dokonanych i zafakturowanych przed dniem podziału; - zobowiązana do rozliczania, oraz w jakiej deklaracji, faktur VAT korygujących, zmniejszających kwotę podatku należnego, wystawionych przed dniem podziału przez A., dotyczących transakcji powiązanych z Pionem Produkcji, dokonanych przed dniem podziału, w sytuacji, gdy potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta zostało doręczone w dniu podziału bądź po dniu podziału

2015.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-560/15-5/JO
     ∟rozliczenie faktur korygujących sprzedaż towarów i usług (in minus) przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa w sytuacji gdy pierwotne faktury sprzedażowe oraz faktury korygujące wystawiła Spółka Dzielona przed podziałem

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-735/15-3/MP
     ∟Opodatkowanie opłat dodatkowych naliczanych z tytułu nieznominowania lub przekroczenia mocy umownej oraz opłat z tytułu wznowienia dostaw paliwa gazowego;

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj