Interpretacje do przepisu
art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4233/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.335.2019.1.MC
     ∟Skutki podatkowe wypłaty zysku wypracowanego w ramach działalności gospodarczej po przekształceniu w spółkę kapitałową.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.328.2019.2.MT
     ∟Przychody Wnioskodawcy z dywidendy ze spółki z siedzibą na Cyprze podlegają opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 updof. Z uwagi na brak obowiązku zapłaty podatku od dywidendy w Republice Cypru wynikający z przepisów cypryjskich, kwota podatku nie ulega pomniejszeniu w wyniku realizacji prawa do odliczenia, o którym mowa w art. 30a ust. 9 ustawy i art. 24 ust. 1 lit. b polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.415.2019.3.KK
     ∟skutki podatkowe wypłaty należności: z tytułu zwrotu spadkobiercy udziałów w Spółdzielni związanych z udziałami w Spółdzielni

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.196.2019.2.KF
     ∟Obowiązki płatnika w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.321.2019.1.DP
     ∟1. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako jedynego udziałowca, składników majątku Spółki Likwidowanej, będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości rynkowej otrzymanych składników majątku likwidacyjnego? 2. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę Należności będzie skutkować konfuzją, która nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego (innego niż przychód określony w pytaniu nr 1)?

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.254.2019.2.MT
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia Spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną w związku z wystąpieniem w Spółce na moment przekształcenia Zatrzymanych Zysków – ocena w kontekście art. 24 ust. 5 pkt 8 i art. 41 ust. 4c updof.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.305.2019.3.MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce, związanych z dokonywaniem wypłat odsetek i dywidend z papierów wartościowych oraz wypłat należności z Certyfikatów, na rzecz rezydentów i nierezydentów, emitowanych przez podmioty zagraniczne (pytanie Nr 1)

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.329.2019.2.IR
     ∟Skutki podatkowe automatycznego umorzenia udziałów

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.342.2019.3.KK
     ∟skutki podatkowe wypłaty środków pieniężnych członkowi z tytułu likwidacji Spółdzielni

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.173.2019.2.MK
     ∟Osoby fizyczne uzyskujące przychody z udziału w zyskach osób prawnych nie łączą ich z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Wnioskodawczyni nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego za 2019 z tytułu otrzymania „dywidendy likwidacyjnej” oraz zapłaty podatku z tego tytułu. Zryczałtowany podatek dochodowy powinien być pobrany i przekazany na rachunek urzędu skarbowego przez płatnika.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.245.2019.5.ID
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnikowi będącemu osoba fizyczną

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.311.2019.1.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą przez spółkę akcyjną, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.233.2019.1.MZ
     ∟Należy wskazać, że dochód, który Wnioskodawca uzyska z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, w przypadku, gdy zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej ulec przekształceniu został zgromadzony i rozdysponowany na kapitał zapasowy przed 2015 rokiem, będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.232.2019.1.MZ
     ∟Należy wskazać, że dochód, który Wnioskodawca uzyska z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, w przypadku, gdy zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej ulec przekształceniu został zgromadzony i rozdysponowany na kapitał zapasowy przed 2015 rokiem, będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.129.2019.1.MST
     ∟Ustalenie obowiązku podatkowego oraz skutków podatkowych uzyskania przychodu z tytułu dywidendy.

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.208.2019.2.MT
     ∟W efekcie za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zysk wypłacony Wnioskodawcy na podstawie decyzji General Partner z tytułu posiadania przez niego statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w przedmiotowej spółce należy traktować na gruncie ustawy o PIT jako przychód osiągnięty ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tzn. jako przychód powstały z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania, tj. podatkiem liniowym 19%.

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.233.2019.2.MT
     ∟W efekcie za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zysk wypłacony Wnioskodawcy na podstawie decyzji General Partner z tytułu posiadania przez niego statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w przedmiotowej spółce należy traktować na gruncie ustawy o PIT jako przychód osiągnięty ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tzn. jako przychód powstały z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania, tj. podatkiem liniowym 19%. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania dotyczącego możliwości uznania przychodu (dochodu) uzyskanego z tytułu wypłaty zysku ze spółki osobowej z siedzibą w Szkocji jako przychód (dochód) z kapitałów pieniężnych należało uznać za nieprawidłowe.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.194.2019.1.AK
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika związanych z dobrowolnym umorzeniem udziałów.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.137.2019.2.EC
     ∟W zakresie możliwości stosowania 19% stawki podatku liniowego.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.72.2019.3.AM
     ∟Obowiązki płatnika związane z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.69.2019.1.DS
     ∟Koszty uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.156.2019.1.AC
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą dywidendy udziałowcom

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.224.2019.1.AC
     ∟obowiązki spółki z o.o. jako płatnika w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów za wynagrodzeniem

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.61.2019.1.AA
     ∟Obowiązki płatnika związane z umorzeniem udziałów w spółce z o.o.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.636.2018.2.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych umorzenia dobrowolnego udziałów w spółce z o.o.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.635.2018.2.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych umorzenia dobrowolnego udziałów w spółce z o.o.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.645.2018.2.SJ
     ∟przychód z niepodzielonych zysków spółek kapitałowych, przekształconych następnie w spółki osobowe

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.300.2018.1.MC
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.439.2018.2.MG
     ∟Obowiązków płatnika związanych z dobrowolnym umorzeniem udziałów.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.411.2018.4.JG1
     ∟obowiązki płatnika w związku z przymusowym umorzeniem akcji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj