Interpretacje do przepisu
art. 4 pkt 7 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


62/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4 pkt 7 Ordynacji podatkowej

1 2 3

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.360.2019.1.DP
     ∟Czy przychody osiągnięte w związku uregulowaniem Wierzytelności przez Podmiot K. stanowią dla Wnioskodawcy przychody z innych źródeł przychodów?

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.354.2019.1.JC
     ∟Obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz opodatkowania odsetek wypłacanych w ramach struktury cash poolingu (pytania 1-3)

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.301.2019.1.APO
     ∟Czy odsetki umowne oraz prowizje bankowe od kredytu zaciągniętego na podstawie umowy kredytowej z 15 listopada 2017 r. oraz umowy kredytu z 5 listopada 2018 r. zaciągniętej w Banku 1, w części odnoszącej się do refinansowania zakupu udziałów w Spółce X, mogą być zaliczone przez Wnioskodawcę w całości w poczet kosztów uzyskania przychodu z działalności operacyjnej, która nie jest objęta dyspozycją art. 7b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.257.2019.2.MS
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę w celu nabycia akcji DFI w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. powinny być alokowane przez Wnioskodawcę do przychodów i kosztów z działalności operacyjnej, tj. do przychodów i kosztów z innych źródeł niż z zysków kapitałowych? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że powstałe różnice kursowe związane ze spłatą odsetek i kapitału od zaciągniętej pożyczki przez Spółkę w celu nabycia akcji DFI w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. powinny być alokowane przez Wnioskodawcę do przychodów i kosztów z działalności operacyjnej, tj. do przychodów i kosztów z innych źródeł niż z zysków kapitałowych?

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.253.2019.1.AS
     ∟ustalenie, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.: • odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę w celu nabycia akcji spółki z grupy kapitałowej stanowią koszty uzyskania przychodów kwalifikowane do źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, • powstałe różnice kursowe związane ze spłatą odsetek i kapitału od zaciągniętej pożyczki przez Spółkę w celu nabycia akcji spółki z grupy kapitałowej stanowią koszty uzyskania przychodów kwalifikowane do źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.211.2019.2.AW
     ∟W świetle art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. b updop przychody osiągane przez Spółkę z transakcji hedgingowych ukierunkowanych na zabezpieczenie ekspozycji walutowej dotyczącej zakupu surowca i produktów należy kwalifikować jako przychody ze źródła innego niż zyski kapitałowe (tj. przychody z działalności operacyjnej)

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.162.2019.1.HK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym przychody (dochody) uzyskiwane przez Spółkę X (spółkę przejmowaną; oraz, odpowiednio, związane z tymi przychodami koszty uzyskania przychodów) w okresie od początku roku podatkowego (1 stycznia 2018 r.) do Dnia połączenia (1 marca 2018 r.) związane z prowadzoną przez Spółkę X działalnością operacyjną, które przed dniem połączenia ze Spółką podlegały kwalifikacji przez Spółkę X na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych jako przychody (dochody) z innych źródeł przychodów niż przychody (dochody) z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7 ust. 1, 2 w zw. z art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – powinny zostać zakwalifikowane przez Spółkę w jej deklaracji CIT-8 (oraz stosownych załącznikach) za rok podatkowy 2018 (1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.) jako przychody (dochody) z innych źródeł przychodów niż przychody (dochody) z zysków kapitałowych?

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.193.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy odsetki od Kredytu zaciągniętego na zakup akcji Spółki Akcyjnej już zapłacone przez Wnioskodawcę oraz które będą zapłacone przez Wnioskodawcę w przyszłości będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w podatku CIT w limicie określonym w art. 15c ustawy o CIT, przy czym będą to koszty związane z działalnością operacyjną Wnioskodawcy, a nie koszty związane z przychodami zaliczanymi do źródła przychodów zyski kapitałowe.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.121.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy przychody z tytułu Opłat Licencyjnych, dotyczących wskazanych we wniosku „Utworów”, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychody niezaliczane do źródła przychodów z zysków kapitałowych tj. będą stanowiły przychody z innych niż zyski kapitałowe źródeł przychodów.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.68.2019.1.APA
     ∟Czy przychody i koszty związane z instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi podstawowe źródło przychodów Wnioskodawcy należy klasyfikować jako przychody i koszty z działalności ogólnej (a nie przychody i koszty w rozumieniu art. 7b ustawy o CIT)?

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.86.2019.1.AW
     ∟W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., zapłacone w 2018 r. odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów w spółce z o.o. stanowią koszty uzyskania przychodów kwalifikowane do źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w momencie ich zapłaty

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.53.2019.3.LG
     ∟Ustalenie czy przychody z tytułu opłat licencyjnych stanowią przychody niezaliczane do źródła przychodów z zysków kapitałowych, tj. będą stanowiły przychody z innych niż zyski kapitałowe źródeł przychodów

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.31.2019.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty nabycia usług najmu szyldów stanowią koszty podlegające ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.63.2019.2.APO
     ∟W zakresie ustalenia czy w 2019 r. Spółdzielnia winna płacić: -9% podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z najmu części wspólnych nieruchomości, których Spółdzielnia jest współwłaścicielem oraz najmu i dzierżawy nieruchomości własnych, -19% podatek od dochodów uzyskiwanych z odsetek od lokat pieniężnych w banku.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.416.2018.2.MK
     ∟w zakresie możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę 9% stawki zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.545.2018.3.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki z tytułu nabywania przez Wnioskodawcę od podmiotu powiązanego drukowanych materiałów reklamowych, materiałów identyfikacji wizualnej i gadżetów reklamowych, stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów, do których nie stosuje się wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów przewidzianego w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.14.2019.1.EN
     ∟Czy przychody osiągane z tytułu udziału w zyskach spółek niebędących osobami prawnymi powinny być w całości przypisane, jako tzw. przychody z innych źródeł.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.9.2019.1.JKT
     ∟Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. przychody z udzielanych przez Wnioskodawcę pożyczek, powinny być uznawane przez Wnioskodawcę za przychody z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy o CIT?

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.376.2018.1.ANK
     ∟czy limit o którym mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy wartości netto usługi

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.325.2018.2.BK
     ∟w zakresie ustalenia czy w przypadku umów zbycia wierzytelności, zawartych przed 1 stycznia 2018 r., przychody i koszty dotyczące transakcji opisanych w stanie faktycznym należy klasyfikować do źródła przychodów z tzw. zysków kapitałowych, tj. czy przychody ze zbycia wierzytelności na rzecz Banku powinny być zaliczane przez Wnioskodawcę do przychodów z zysków kapitałowych, a koszty związane z nabyciem tych wierzytelności, zbywanych następnie na rzecz Banku (i inne koszty związane bezpośrednio z tymi wierzytelnościami) powinny być traktowane jako koszty z zysków kapitałowych

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.243.2018.4.KB
     ∟1. Czy przeniesienie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, do A za wynagrodzeniem w postaci Opłaty za Transfer będzie stanowiło przychód podatkowy B opodatkowany w ramach dochodu z innych źródeł przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) 2. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) 3. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów potrącalny w dacie jego poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) 4. Czy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w postaci Opłaty za Transfer należy uznać dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.361.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie zastosowania przepisów dotyczących źródeł przychodów, kosztów finansowania dłużnego oraz ograniczania kosztów uzyskania przychodów w związku z nabywaniem usług niematerialnych od podmiotów powiązanych do podatkowej grupy kapitałowej.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.311.2018.1.JC
     ∟Czy na gruncie zmian w PDOP wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2018 roku Spółka postępuje prawidłowo, alokując Wydatki akwizycyjne jako koszty pośrednie związane z innym źródłem przychodów?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.191.2018.1.KK
     ∟Czy należy uwzględniać przychodów z tytułu dywidend od spółek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla potrzeb alokacji kosztów pośrednich na podstawie art. 15 ust. 2-2b updop

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.271.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie kwalifikacji przychodów i kosztów uzyskania przychodów do źródeł przychodów z zysków kapitałowych i podstawowej działalności.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.362.2018.1.AW
     ∟Przepisy art. 15e ust. 1 pkt 2 dotyczą również odpisów amortyzacyjnych od licencji nabytej od podmiotu powiązanego przed 1 stycznia 2018 r. nie mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.279.2018.1.AW
     ∟Przepisy art. 15e ust. 1 pkt 2 dotyczą również odpisów amortyzacyjnych od licencji nabytej od podmiotu powiązanego nie mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.234.2018.2.AZ
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Część Pozostająca i Część Wydzielona stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Dzielonego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Przejmującego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem, na Banku Przejmującym nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, w związku z przydzieleniem wskutek Podziału akcjonariuszom Banku Dzielonego akcji w Banku Przejmującym?

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.140.2018.2.KB
     ∟Czy przychody i koszty związane z instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi podstawowe źródło przychodów Wnioskodawcy należy klasyfikować jako przychody i koszty z działalności ogólnej (a nie przychody i koszty w rozumieniu art. 7b ustawy o CIT)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.185.2018.2.AK
     ∟Czy w przypadku, w którym Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za wypłacalność dłużników, przychody i koszty dotyczące transakcji opisanych w stanie faktycznym należy klasyfikować do źródła przychodów z tzw. zysków kapitałowych, tj. czy przychody ze zbycia wierzytelności na rzecz Banku powinny być zaliczane przez Wnioskodawcę do przychodów z zysków kapitałowych a koszty związane z nabyciem tych wierzytelności, zbywanych następnie na rzecz Banku (i inne koszty związane bezpośrednio z tymi wierzytelnościami) powinny być traktowane jako koszty z zysków kapitałowych?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj