Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


564/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.487.2019.4.ŻR
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług opieki nad dziećmi i młodzieżą

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.454.2019.2.TK
     ∟Prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.474.2019.2.EWW
     ∟Możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług w ramach realizowanego projektu polegającego na termomodernizacji obiektów oświatowych i użyteczności publicznej.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.489.2019.1.JK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z termomodernizacją budynku publicznej szkoły podstawowej.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.468.2019.3.AR
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia kwoty podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie usług budowlanych dotyczących budynku Przedszkola związanych z realizacją projektu „…..”

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.320.2019.3.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy usług polegających na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie wakacji w formie półkolonii oraz wykonywanych w jej ramach dostaw towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.336.2019.2.JKU
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących zakupów związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynków publicznych –szkół i przedszkoli".

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.319.2019.2.ASZ
     ∟zastosowanie dla odliczenia VAT od wydatków poniesionych w ramach budowy infrastruktury wodociągowej prewspółczynnika metrażowego jako bardziej reprezentatywnego sposobu określenia proporcji

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.490.2019.1.MG
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.518.2019.1.MDO
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.245.2019.2.AP
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu "Termomodernizacja budynków w Gminie (…)".

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.234.2019.2.MK
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (…)”.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.303.2019.2.JKU
     ∟Odzyskanie podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu pn. ,,Przebudowa z rozbudową Przedszkola (…)”.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.306.2019.1.EZ
     ∟Świadczenia opieki i wyżywienia dzieci w żłobkach spełniają definicję świadczenia usług, a Gmina działa w tym zakresie jako podatnik. Zatem usługi te podlegają opodatkowaniu.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.95.2019.3.ASZ
     ∟prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych od odbiorców zewnętrznych ścieków w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.194.2019.2.MN
     ∟Obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90c ustawy o podatku od towarów i usług oraz brak możliwości zastosowania indywidualnie wyliczonego prewspółczynnika, opartego na kryterium udziału rocznego sumy określonych w m3 ilości ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych w sumie określonych w m3 ilości ścieków odprowadzonych w ramach ogółu transakcji przy dokonywaniu ww. korekty.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.176.2019.2.ASZ
     ∟możliwość zastosowania dla odliczenia VAT od wydatków na gospodarkę wodnokanalizacyjną prewspółczynnika metrażowego jako bardziej reprezentatywnego sposobu określenia proporcji

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.201.2019.1.AK
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.293.2019.1.AR
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku odpłatnych czynności związanych z organizacją obiadów dla nauczycieli

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.331.2019.1.JP
     ∟1. Czy pobierane przez przedszkole, w imieniu Gminy opłaty dotyczące opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5-godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu, a także opłaty dotyczące wyżywienia pracowników pedagogicznych przedszkola (nauczycieli), stanowiące w myśl art. 52 ust. 15 o finansowaniu zadań oświatowych niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, stanowią/będą stanowić podstawę opodatkowania świadczenia podlegającego opodatkowaniu VAT? 2. Czy pobierane przez żłobek, w imieniu Gminy, opłaty dotyczące opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wyżywienia dzieci w żłobku stanowią/będą stanowić podstawę opodatkowania świadczenia podlegającego VAT?

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.167.2019.1.ISN
     ∟Brak prawa do odliczenia w związku z realizacją projektu

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.201.2019.2.AR
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „…”

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.135.2019.2.JG
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia.

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.149.2019.1.MB
     ∟Brak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.194.2019.1.MN
     ∟Obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90c ustawy o podatku od towarów i usług oraz brak możliwości zastosowania indywidualnie wyliczonego prewspółczynnika, opartego na kryterium udziału rocznego sumy określonych w m3 ilości ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych w sumie określonych w m3 ilości ścieków odprowadzonych w ramach ogółu transakcji przy dokonywaniu ww. korekty.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.95.2019.2.ASZ
     ∟prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych od odbiorców zewnętrznych ścieków w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.180.2019.2.BS
     ∟Opodatkowanie czynności odpłatnego wyżywienia dzieci i nauczycieli w publicznych szkołach podstawowych

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.164.2019.2.AKO
     ∟Określenie, czy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach powinny być wykazywane w deklaracji VAT-7 jako zwolniona od podatku czynność dostawy towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.138.2019.1.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Gminy za podatnika VAT z tytułu świadczenia usług opieki nad dziećmi w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową, za które pobierane są opłaty; odpłatnego wydawania posiłków nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkole oraz pozostałym pracownikom administracji i obsługi; odpłatnego żywienia dzieci w przedszkolach i świetlicy szkolnej; wydawania duplikatów dokumentów – świadectw oraz legitymacji przez szkoły, za które pobierana jest opłata.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.224.2019.1.WL
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT usług wyżywienia pracowników niepedagogicznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj